Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Peter COLOTKA, CSc., LL.M.
Narodený: 1956
tel.:02/52962325 kl. 110
usapcolo@savba.sk
č. d. 49

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1979
CSc. - 1986
Master cum laude Európskej akadémie právnej teórie (Brusel) - 1994
Certifikát o atestácii Národným centrom vedeckého výskumu (Paríž) - 1996

Pracoviská:
Od 1981 interný ašpirant, neskôr pracovník, v rokoch 1991-1992 vedúci oddelenia teórie štátu a práva Ústavu štátu a práva SAV. 1992-1993 postgraduálne štúdium na Európskej akadémii právnej teórie v Bruseli. Od 1993 súčasne pedagóg 1993-1994 Katedra teórie štátu a práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, od 1995 Ústav medzinárodných vzťahov pri Právnickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1998 Ústav štátu a práva SAV.

Pedagogické aktivity:

1998 - 1999 Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK
1999 - 2001 Centrum európskych štúdií UK (prednášateľ a prekladateľ)
2000 - 2002 Právnická fakulta UK (Filozofické a právne teórie - prednášateľ)
2002 - 2004 Fakulta ekonomických a sociálnych vied UK (Úvod do práva, Právo európskej integrácie - prednášateľ dvoch učebných predmetov)
2000 - Katedra teórie práva Trnavskej univerzity (prednášateľ predmetu - Politická a právna filozofia XX. storočia)

Odbor:
Teória štátu a práva, právna filozofia, politické a právne myslenie

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikácie:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikačná činnosť:

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Towards Breaking up of Czecho-Slovakia 1939: Within the Light of Memorandum by Hans Kelsen. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, vol. 101, special issue : 100th Anniversary of the Foundation of the Czechoslovak Republic, pp. 34-39. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
1. [3.1] METEŇKANYČ, O.M. Niekoľko úvah k škandinávskemu právnemu realizmu. In GÁBRIŠ, T. a kol. Nedogmatická právna veda. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 282. ISBN 978-80-7552-950-3.
2. [3.1] SOBEK, T. Právní rozum a morální cit : hodnotové základy právního myšlení. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2016, s. 76, 314. ISBN 978-80-87439-23-4.
3. [4.1] BÁRÁNY, E. Law on the road from postmodern situation. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 3. ISSN 0032-6984.
4. [4.1] BÁRÁNY, E. Obnova konania v podmienkach európskeho ústavného pluralizmu. In Ústavné dni - Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2017, s. 107, 112. ISBN 978-80-8125-476-9.
5. [4.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus II. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 335, 336. ISSN 0032-6984.
6. [5] HAPLA, M. Peter Colotka, Marek Káčer a Lucia Berdisová, Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 303 s., ISBN 978-80-7502-134-2 : recenzia. In Jurisprudence, 2017, č. 3, s. 42-43. ISSN 1802-3843.
7. [6] BRÖSTL, A. Colotka, P.-Káčer, M.-Berdisová, L., Právna filozofia dvadsiateho storočia, Praha : Leges, 2016, 304 strán : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 2, s. 200-203. ISSN 0032-6984.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] MACKOVÁ, Z. Social Protection in Slovak Republic in the First Decade of the 21-st Century. In Bratislava Law Review, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 57, 62. ISSN 2585-7088.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku.; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Právo a iné normatívne systémy = Law and other perscriptive systems. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1987, roč. 70, č. 10, s. 892-899. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus I. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 3, s. 207, 216. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikačná činnosť:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Antidiskriminačná klauzula = Anti-discrimination clause. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 636-639. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

COLOTKA, Peter. Pluralizmus pluralizmov. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 23-29. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[5] CVRČEK, F. Colotka Peter-Káčer Marek-Berdisová Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia. 2016 : recenzia. In Právník, 2016, roč. 155, č. 11, s. 1014-1016. ISSN 0231-6625.
[3.1] BÁRÁNY, E. Právny pluralizmus v strednej Európe. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 15. ISBN 978-80-7380-636-1.
[3.1] MOLITORIS, P. Alternatívne riešenia sporov pri výkone verejnej správy orgánmi územnej samosprávy. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 245. ISBN 978-80-7380-636-1.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. K dvestoročnici veľkého francúzskeho deklarovania. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1989, roč. 72, č. 9, s. 753-764. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 399. ISBN 978-80-972218-0-5.
[3.1] BÁRÁNY, E. Human Rights in System of law. In Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2016, s. 44. ISBN 978-83-8019-222-5.

COLOTKA, Peter. Ústava Slovenskej republiky v kontextoch europeizácie = The Constitution of the Slovak Republic within contexts of Europeanization. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 563-569. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2014, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 322, 555, 1317. ISSN 0019-400X.

COLOTKA, Peter. Ľudskoprávna dimenzia právneho štátu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1994, roč. 77, č. 3, s. 219-222. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 399. ISBN 978-80-972218-0-5.

COLOTKA, Peter. Prípis k histórii pojmu "Rechtsstaat". In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 5, s. 353-359. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 399. ISBN 978-80-972218-0-5.

COLOTKA, Peter. Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu : (1. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 9-10, s. 441-450. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 399. ISBN 978-80-972218-0-5.

COLOTKA, Peter. Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu : (2. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1992, roč. 75, č. 8, s. 689-706. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 399. ISBN 978-80-972218-0-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter - KÁČER, Marek - BERDISOVÁ, Lucia. Právna filozofia dvadsiateho storočia [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. Eduard Bárány, František Cvrček (rec.). 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

COLOTKA, Peter. Uhol pohľadu. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 42-48. ISBN 978-80-7380-636-1. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. 2. vyd. Bratislava : Kalligram, 2003, s. 54-105. ISBN 80-968886-1-7.
Ohlasy:
[4.1] BULLA, M. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie optikou pracovného práva. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2015, s. 16. ISBN 978-80-89149-45-2.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AEDA01 COLOTKA, Peter. Novosť v práve : kontext nediskriminácie/kontext sociálnosti. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch.
1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 31-38. ISBN 978-80-224-1469-2.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 COLOTKA, Peter. Na okraj Ústavy Slovenskej republiky. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 164-171. ISBN 978-80-7380-543-2.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

BEF01 COLOTKA, Peter. V paralele k tendenciám vo vývoji právnej vedy. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 51-55. ISBN 978-80-224-1422-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 COLOTKA, Peter. Divertimento : osobné spomienky. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 95-97.
ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 323-330. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ŠKOP, M. Nepochopení postmoderny v klasickém právním myšlení. In Cvrček, F. - Jermanová, H. (eds.) Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 19. ISBN 978-80-7380-543-2.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Towards a discussion on legal knowledge. In Forum Iuris Europeanum - vedecký časopis pre právnu vedu, 2013, roč. 1, č. 2, s. 77-80. ISSN 1339-4401.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Ústava Slovenskej republiky v kontextoch europeizácie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 563-569. ISSN 0032-6984.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Constans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám : zborník vedeckých príspevkov na počesť prof. JUDr. Petra Blahu, CSc. Mach, P. - Pekarík, M. - Vladár, V. (eds.); COLOTKA, P. - Laclavíková, M. - Židličká, M. (rec.). Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Towards the Human Rechtsstaat. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1993. edícia Monografie a štúdie, zv. 2, 98 s.
Citácie:
1. [4] BÁRÁNY, E. Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. In Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 575, 581. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. O právnej ochrane výsledkov tvorby (Konspekt práce Jána Švidroňa "Tvorba a právo"). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1992, roč. 75, č. 3, s. 261-281. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, s. 61. ISBN 978-80-224-1314-5.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

COLOTKA, Peter. Wolfgang Welsch, Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. Praha, Koniasch Latin Pree 1993, strán 58. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1996, roč. 79, č. 5, s. 444-448. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Welsch, Wolfgang. Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. Praha : Koniasch Latin Press, 1993.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, s. 62. ISBN978-80-224-1314-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Úvod do prostredia belgického konštitucionalizmu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 627-631. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

COLOTKA, Peter. Zmena práva a jej pozadia. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 46-51. ISBN 978-80-8095-084-2.

Citácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. Editor: Čorba, J. In Európske právo na Slovensku.Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii/ed. Čorba, J. - Bratislava : Kalligram, 2003, 556 s., s. 54-105.
Citácie:
1. [4] BRHLÍKOVÁ, R. Európska únia po Lisabone. Nitra : UKF, 2012, s. 241. ISBN 978-80-558-0172-8.
2. [4] NOVÁČKOVÁ, D. Základy európskeho práva pre manažérov. Bratislava : Epos, 2012, s. 79. ISBN 978-80-8057-970-8.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 323-330. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] JANČO, M. Správa o práve (postmoderný náčrt). In Právnik, 2009, roč. 148, č. 12, s. 1268.

COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004, roč. 87, č. 2, s. 117-139. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KANTOR, S. Creation of communitaire law in the of Lisbon Treaty. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : VO Praf UK, 2008, s. 234.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

COLOTKA, Peter. Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. - Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2004.
Citácie:
1. [4] MAGUROVÁ, Zuzana. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.

COLOTKA, Peter. Niektoré implikácie slovného spojenia "rovnosť a rovnoprávnosť". In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-79-7.
Citácie:
1. [3] BERDISOVÁ, L., LACLAVÍKOVÁ, M. Antidiscrimination Clause - Constitutional, Historical and Legl Metmorphoses. In Mikolajczyk, B. (ed.) Free Movement of Goods and Persons cross the Polish - Czech - Slovak Borders. Leal Differences and Similarities. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012, s. 74. ISBN 978-83-60743-57-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

COLOTKA, Peter. Procházka, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 639-640. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Procházka, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 139 s. - ISBN 978-80-7380-328-5.
Citácie:
1. [4] KÁČER, M. Múdrejší proti väčšine. In Procházka, R. - Káčer, M. (eds.) Exemplo ducti. Trnava : Typi Universitatis, 2012, s. 108, 112. ISBN 978-80-8082-520-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
COLOTKA, Peter. Európa v horizonte konštrukcie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 95, č. 6 (2012), s. 526-533.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
COLOTKA, Peter. Priestor (a polotieň) europeizácie. S. 170-176. In Quo vadis střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012. - ISBN 978-80-87439-06-7. - S. 170-176.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
COLOTKA, Peter. Prípis k dojmológii z Európy a europeizácie. In De arte boni et aequi. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-520-1. - S. 111-116.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004, roč. 87, č. 2, s. 117-139. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] KANTOR, S. Pramene komunitárneho práva. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Zborník. Bratislava : VO PraF UK, 2008, s. 234.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Právo a zmena. In Bárány E. a kol. Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav práva štátu SA vo vydavateľstve Slovak Academic Press, 2011. - ISBN 978-80-8095-072-9. - S. 48-51.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

COLOTKA, Peter. Procházka, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii.
In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 639-640.
Recenzia na: Procházka, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 139 s. - ISBN 978-80-7380-328-5.

Citácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Towards the Human Rechtsstaat. Brusels : European Academy of Legal Theory, 1993. 100 s.
Ohlasy:
1. [3] Demokratyczne państwo prawne v teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Lódž: Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. ISBN 978-83-60655-32-0, s. 67

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004, roč. 87, č. 2, s. 117-139. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] MAGUROVÁ, H. Niekoľko úvah k princípom a zásadám konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Homuľák, O. (ed.) Princípy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, s. 71. ISBN 978-80-87212-59-2.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

COLOTKA. Dve dekády po - dojmológia, kontexty. In Jermanová, H., Masopust (eds.) Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Ústavem státu a práva a Fakultou právnickou ZČU v Plzni. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR ve vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 391-399. ISBN 978-80-87439-02-9, 978-80-7380-299-8.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

COLOTKA, Peter. Realita a fikcia v myslení práva. In Karul, R.-Porubjak, M. (ed.) Realita a fikcia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci výročného stretnutia Slovenského združenia pri SAV. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2009, s. 405-409. ISBN 978-80-970303-0-8.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

COLOTKA, Peter. Príhovor k 100. výročiu narodenia Štefana Lubyho. In Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe. X. Lubyho právnické dni. - Bratislava : Iura Edition, 2009, s. 60-65. ISBN 978-80-8078-307-5.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. K sedemdesiatinám JUDr. Štefana Šebestu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 6, s. 614-615. ISSN 0032-6984.
COLOTKA, Peter. K osemdesiatinám JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 1, s. 88-90. ISSN 0032-6984.

Citácie:

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

COLOTKA, Peter. Právo európskej integrácie. In Sýkora, P (ed.) Právo európskej integrácie - úvod. - Pezinok : Formát, 2000, s. 115-130.
Citácie:
1. [4] ČIPKÁR, J. Sociokultúrna determinácia tvorby práva. In Lengyelová, D. (ed.) Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratisava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva vo vydavateľstve Eurokódex, 2009. ISBN 978-80-970144-3-8, s. 160

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 323-330. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 39
COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2004, roč. 87, č. 2, s. 117-139. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 234.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

COLOTKA, Peter. Na okraj(i) témy: Pluralizmus moci a práva. Editor: Daniela Lengyelová. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 9-11. ISBN 978-80-970144-3-8.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

COLOTKA, Peter. K storočnici narodenia vzdelanca Štefana Lubyho. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 558-561. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Informácie z vedeckého života:

COLOTKA, P. Osemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc. In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 344-345.

COLOTKA, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 452-455.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ nerecenzovaných:

COLOTKA, P. Reflexia právnej štátnosti z hľadiska vstupu do Európskej únie. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu AV ČR vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 281-286.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

COLOTKA, P. Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii. In Metamorfózy práva v strednej Európe. Medzinárodná konferencia Ústavu státu a práva AVČR a Právnickej fakulty ZČU v Plzni, Znojmo, 11.-13. jún 2008.

COLOTKA, P. Právny subjekt v kontexte emancipácie. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

COLOTKA, P. Obyčajové právo. Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Kalligram 2002, časť 2.5. Azud, J.. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 211.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 117. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 211.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Čorba, J (ed.) Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 97. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu). 1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 211.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Čorba, J. (ed.). Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Nadácia Kalligram, 2002, s. 54-87. Drgoncová, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín: Heuréka, 2007. ISBN 978-80-89122-45-5, s. 30.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Čorba, J (ed.) Rurópske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Bratislava: Nadácia Kalligram, 2002, s. 97 Bárány, E. Obsah a forma v určení platnosti práva. In Právny obzor. Roč. 91, č. 5 (2008), s. 370.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

COLOTKA, P. Právnofilozofické úvahy k publikácii J. F. Lyotard, O postmodernismu. In Právny obzor. Roč. 78, č. 3 (1995), s. 232-241. Škop, M. Právo v postmoderní situaci. In Acta Universitatis Brunensis sv. 324. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4543-9, s. 181.

COLOTKA, P. Vízia práva a štátu s potmodernou ozvenou. In Právny obzor. Roč. 80 (1997), s. 323-330. Škop, M. Právo v postmoderní situaci. Acta Universitatis Brunensis sv. 324. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4543-9, s. 181.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných

COLOTKA, P. Niekoľko úvah na tému: čo je právo? In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 7 - 10.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

COLOTKA, P. Niekoľko úvah na tému: čo je právo. In Čo je právo? Ústav štátu a práva SAV. 17. - 19. október 2007, Tatranská Štrba.

COLOTKA, P. Petičné právo. In Politické práva v Európe. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 16. -24. november 2007, Modra-Harmónia.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

COLOTKA, P. Cesta k autonómii? Cez parlament. Hospodárske noviny, 03.04. 2007, s. 3.

Citácie podľa iných indexov Index to Foreign Legal Periodicals:

COLOTKA, P. Hlavné inštitúcie Európskej únie. (Summ. In English). In Právny obzor. Roč. 86, č. 1 (2003), s. 386-397. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2007:1 s. 139.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

COLOTKA, P.Občianstvo v civilizácii. In Občianstvo: Európsky problém. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000. Feichtingerová, E., Jelénková, P. XI. ročník podzimní školy práva v Modre - Harmónii. In Právnik. Roč. 146, č. 2 (2007), s. 237.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

COLOTKA, P. K dvestoročnici veľkého francúzskeho deklarovania. In Právny obzor. Roč. 72, č. 9 (1989), s. 755. Bárány, E. Pojmy dobrého práva. Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-88931-75-1. s. 65.

COLOTKA, P. Na okraj (i) koncepcie ľudských práv. In Ľudské práva a právny status na prelome tisíročí. Bratislava: Veda, 1999, s. 75. Bárány, E. Pojmy dobrého práva. Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2007. ISBN 978-80-88931-75-1. s. 135.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Čorba, J. (ed.) Bratislava: Kalligram, 2002, s. 97. Bárány, E. Pojmy dobrého práva. Žilina: Poradca podnikateľa, spol s r. o., 2007. ISBN 978-8088931-75-1. s. 139.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 119. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 , (2007) s. 176.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 120. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 , (2007), s. 177.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 136. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 180.

COLOTKA, P. Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Bratislava: Slovak academic press, 2005, s. 26. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 180.

COLOTKA, P.Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej a Českej republike. Bratislava: Slovak academic press, 2005, s. 32. Gyárfáš, J. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 184.

COLOTKA P. Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej a Českej republike. Bratislava: Bratislava: Slovak academic press, 2005, s. 25. Gyárfáš, P. Prvky ústavnosti v európskom práve. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 184.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Čorba, J. (ed.). Európske právo na Slovensku - právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Kalligram, 2003. ISBN 80-968886-1-7. s. 52. Brhlíková, R. Pluralizmus pojmu právo a Reformná zmluva EÚ. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 282.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovenku:

COLOTKA, Peter-MIHÁLIKOVÁ, Silvia (prekl.): John McCormick: Poznávame Európsku úniu (kapitoly 4,5,6,8, index). Pezinok. Formát 2000. 257 s. Orig.: John McCormick: Understanding the European Union. London: Macmillan Press Ltd, 1999. 245 s.

COLOTKA, Peter: Právo európskej integrácie. In: Sýkora, P.(editor): Právo európskej integrácie - úvod. Pezinok, Formát 2000. 260 s. s. 85-100.

COLOTKA, Peter: Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In: Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ed. Juraj Čorba. Bratislava : Kalligram , 2002, s. 54-105.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

COLOTKA, Peter: Správa z medzinárodnej konferencie: K politickej unifikácii Európy(?), konanej v Aténach v dňoch 10.-12. februára 2000. EuroListy, 2000, č. 3, s. 5.

COLOTKA, Peter: Záhady integračných implikácií. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 206-212.

COLOTKA, Peter: Záhady integračných postupov. EuroListy, 2001, č. 5, s. 4-10.

COLOTKA, Peter (prekl.): Posolstvo o európskom práve ľudských práv, Štrasburg 31.1.2002. In: Právny obzor, 85, 2002, č. 2, s. 97-103.

COLOTKA, Peter: Hlavné inštitúcie Európskej únie. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s. 3-26.

COLOTKA, Peter: Špecializované inštitúcie Európskej únie. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 2, 2003, s. 167-183.

COLOTKA, Peter: Princíp princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 3, 2003, s. 313-319.

COLOTKA, Peter: Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 117-139.

COLOTKA, Peter. Systém prameňov európskeho práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 117-139.

COLOTKA, Peter. Diskusný príspevok k návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. In Právny obzor. Roč. 87, č. 5, (2004), s. 450-451.

COLOTKA, P. Good Will, Fair Reason by Radoslav Procházka. In International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. XV, no. 1 (2006), p. 73-74.

COLOTKA, P. Aktuálne otázky európskeho práva ľudských práv. In Právny obzor. Roč. 89, č. 5 (2006), s. 471-476.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

COLOTKA, Peter: Záhady integračných implikácií (a postupov). In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001. s. 251-258.

COLOTKA, Peter: Právný štát v európskom právnom myslení. In: Právny štát "Osudy doktrín". Piešťany, ÚŠaP SAV 2001.

COLOTKA, Peter: Dynamika formovania európskeho právneho systému. In: Európske právo na Slovensku. Bratislava, Centrum právnych analýz pri Nadácii Kalligram 2002.

COLOTKA, Peter: Práva dieťaťa v kontexte súčasného právneho myslenia. Piešťany, ÚŠaP SAV 2002.

COLOTKA, Peter: Princíp princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Právo a princípy. 2.-4. apríl 2003, Piešťany, ÚŠaP SAV, 4 s.

COLOTKA, Právny systém Európskej únie. In: Seminár pre riaditeľov SAV. 10. október 2003, Bratislava.

COLOTKA, Peter. Pramene európskeho práva ľudských práv. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 14. november 2004, Modra, Harmónia.

COLOTKA, Peter. Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Konferencia Slovenského národného strediska pre ľudské práva, máj 2004, Bratislava.

COLOTKA, Peter. Referendum verzus komplexita. Expertízny seminár Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, november 2004, Bratislava.

COLOTKA, Peter. Európska identita. In Návrh zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Vedecký seminár ÚŠaP SAV, 25. jún 2004, Bratislava.

COLOTKA, P. Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike, 2.-3. mája 2005, Smolenice. Bratislava: SAP, spol. s r. o., 2005. ISBN 80-89104-72-X.s. 25-32.

COLOTKA, P. Euroúrovňová artikulácia ľudských práv. In Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2004. ISBN 80-89016-10-3. s. 34-45.

COLOTKA, P. Niektoré implikácie slovného spojenia „rovnosť a rovnoprávnosť“. In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005, ISBN 80-89104-79-7. s. 340-350.

COLOTKA, P. Ľudskoprávne aspekty Zmluvy o ústave pre Európu. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 2.-3. máj 2005,Smolenice. Bratislava: SAP, spol. s r.o. , 2005. ISBN 80-89104-72-X. s. 25-32.

COLOTKA, P. Idea rovnosti a rovnoprávnosti v historických kontextoch. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.-19. november 2005, Modra-Harmónia. 8 s.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

COLOTKA, Peter: Direct Democracy with Respect to "Referendum" In: Medzinárodná konferencia: Direct Democracy: Eastern and Central European experience. BudapešŤ, poriadaná Ženevskou univerzitou, Ústavom pre právnické štúdie Maďarskej akadémie vied, Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti. 2000, s. 1-9.

COLOTKA, Peter: Rozširovanie Európskej únie a Ústava Slovenskej republiky. EuroListy, In: Medzinárodná konferencia" Towards a Political Unification of Europe(?)", Atény, 10.-12.febr.2000(prednesený príspevok 4 s). 2000, č. 3, s. 6-9.

COLOTKA, Peter: Direct Democracy with Respect to "Referendum". In: Medzinárodná konferencia: Direct Democracy: Eastern and Central European experience. Budapešť, poriadaná Ženevskou univerzitou, Ústavom pre právnické štúdie Maďarskej akadémie vied Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti. 2000, s. 1-19.

COLOTKA, Peter: The Enlargement of the European Union and the Constitution of the Slovak republic. In: Towards a Political Unification of Europe(?). Medzinárodná konferencia, Atheny, 2001. London, Esperia Publications Ltd 2001. s. 63-68.

BÁRÁNY, Eduard - BRHLÍKOVÁ, Radoslava - COLOTKA, Peter: Slovakia. Introduction ( Country report). In: Andreas Auer, Michael Bützer (ed.):Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Medzinárodná konferencia,Budapest,február 2000. Aldershot,Burlington,Singapore, Ashgate Publishing Limited 2001. s. 170-191.

COLOTKA, Peter: Rozširovanie EÚ a novelizovaná Ústava SR. In: The Enlargement of the EU. Leicaster, Department of Politics University of Leicaster 2002.

COLOTKA, Peter: K niektorým neodvratným dôsledkom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In: Sociálne vedy a sociálna politika v 21. storočí. Viedeň, UNESCO 2002.

COLOTKA, Peter: Normatívna teória a slovo tradícia. In: Místo normatívní teorie v soudobém právním myšlení. K odkazu Františka Weyra a Hanse Kalsena. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty, řada teoretická, sv. 263, 2003. ISBN 80-210-3052-6. s. 40-46.

Recenzie:

COLOTKA, P. Procházka, R. Dobrá vôľa, spravodlivý rozum. (Hodnoty a princípy v súdnej praxi). In Právny obzor. Roč. 89, č. 5 (2006), s. 481- 482.

Vedecké práce na internete:

COLOTKA, Peter. Náčrt hlavných inštitúcií Európskej únie. Článok na elektronickom nosiči pre potreby Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava. 23 s.

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

COLOTKA, Peter: Správa z medzinárodného sympózia "Fašizmus a ľudské práva". Právny obzor, 79, 1996, č. 2, s. 161. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 102.

COLOTKA, Peter: O právnej ochrane výsledkov tvorby (konspekt práce JUDr. Jána Švidroňa "Tvorba a právo"). Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 261. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 106.

COLOTKA, P. Záhady integračných implikácií. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 206. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: Univesity of California Press 2002. s. 361.

COLOTKA, P. Špecializované inštitúcie Európskej únie. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 2 (2003), s. 167. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 423.

COLOTKA, P. Systém prameňov európskeho práva (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 117. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 423.

Ostatné citácie:

COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2003. s. 94 In Benedik, Marek. Podnet na úvahy a diskusiu. Bulletin slovenskej advokácie. Č. 2 (2003), s. 111.

COLOTKA, Peter. K dvestoročnici veľkého francúzskeho deklarovania. Právny obzor. Roč. 72, č. 9 (1989)s. 755. In Bárány, Eduard. Determinanty ľudských práv. Právník. Roč. 142, č. 10 (2003), s. 966.

COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2003. s. 104. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 32.

COLOTKA, Peter. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Bratislava: Kalligram, 2003. s. 94. In Dobrovičová, Gabriela. Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike. Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2004. ISBN 80-7097-575-X. s. 32.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 87 a nasl. Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy – a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU – monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 24.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 87 a nasl. Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy – a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU – monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 29.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s. 90 -Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy – a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU – monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 35.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Ed. J. Čorba. Bratislava: Kalligram. Centrum právnych analýz, 2002. s 54-Procházka, R. Slovenské právo na ceste do Európy – a naopak o dopade prístupového procesu na právny poriadok SR. In EU – monitoring 2003. Prístupový proces Slovenska a implikácie pre politické inštitúcie, právny štát a regionálnu politiku. Ed. V. Bilčík. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a Friedrich Ebert Stiftung, 2004. s. 51.

COLOTKA, P. Euoúrovňová artikulácia ľudských práv.In Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2004. s. 35. Šandorfiová, A. Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1963-2004. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 594.

COLOTKA, P. Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In: Európske právo a rovnoprávnosť. Bratislava: Kaligram, 2002. s. 54. Azud, J. Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov. In Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 28.

COLOTKA, P. Systém prameňov medzinárodného práva. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2006), s. 117. Azud, J. Medzinárodnoprávne zásady priateľských vzťahov a spolupráce štátov. In Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 28.

COLOTKA, P. Niektoré implikácie slovného spojenia „rovnosť a rovnoprávnosť“ s. 340. Gogoláková, E. (rec.) Zborník (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. 349 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 400.

COLOTKA, P. Čorba, J. (ed.) Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. In Európske právo na Slovensku. Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Bratislava: Kalligram, 2002. s. 97. Bárány, E. Posun vymedzenia práva a uloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (II.časť). In Právny obzor. Roč. 88, č. 5 (2005), s. 417.

COLOTKA, P. Niektoré implikácie slovného spojenia „rovnosť a rovnoprávnosť“ Šandorfiová, A. – Benko, M. – Brňák, P. Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 214.

COLOTKA, P. Stanovisko recenzenta k pôvodnému textu. s. 54. Gogoláková, E. (rec.) Vetrák, M. Právo Európskych spoločenstiev. Acquis communautaire. Bratislava: Centrum pre európsku politiku, 2004. 54 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 322.

COLOTKA, P. Doktorand pod vedením školiteľa JUDr. Petra Colotku, CSc. Brňák, P. Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Erika Láštica. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 393.

COLOTKA, P. Občianstvo v civilizácii. In Občianstvo: Európsky problém. Medzinárodná konferencia ústavu štátu a práva SAV v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPA 2000. Feichtingerová, E., Jelénková, P. XI. ročník podzimní školy práva v Modre-Harmónii. In Právník. Roč.146, č. 2 (2007), s. 237.


Publikačná činnosť za roky 1987 – 2000

COLOTKA, Peter: Towards The Human Rechtsstaat.(K ľudskému právnemu štátu. Brussels, European Academy of Legal Theory 1993. 100 s.

Ostatná publikačná činnosť:

COLOTKA, Peter: Právo a iné normatívne systémy. Právny obzor, 70, 1987, č. 10, s. 892-899.

COLOTKA, Peter: K dvestoročnici veľkého francúzskeho deklarovania. Právny obzor, 72, 1989, č. 9, s. 753-764.

COLOTKA, Peter: Teória pravidiel socialistického spolužitia. Právny obzor, 72, 1989, č. 4, s. 329-336.

COLOTKA, Peter: Konferencia pri príležitosti 40. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Právny obzor, 72, 1989, č. 7, s. 631-632.

COLOTKA, Peter (rec.): Jindřich Zelený, O pravdivém a poctivém myšlení. In: Právny obzor, 72, 1989, č. 10, s. 938-939. Orig.: Zelený, J.: O pravdivém a poctivém myšlení. Praha, Svoboda 1988. 90 s. CZE.

COLOTKA, Peter (rec.): Problemy teorii i filozofii prawa. In: Právny obzor, 70, 1987, č. 6, s. 624-626. Orig.: Problemy teorii i filozofii prawa. Lublin, 1985. 369 s. POL.

COLOTKA, Peter (rec.): M. Bakeš - A. Malík - S. Mojžišová, Československé devizové předpisy. In: Právny obzor, 71, 1988, č. 6, s. 557-558. Orig.: Bakeš, M.; Malík, A.; Mojžišová, S.: Československé devizové předpisy. Praha, 1987. 307 s. CZE.

COLOTKA, Peter (rec.): Igor Palúš, Základné práva a povinnosti občanov ČSSR. In: Právny obzor, 71, 1988, č. 8, s. 744-746. Orig.: Palúš, I.: Základné práva a povinnosti občanov ČSSR. Bratislava, Obzor 1987. 204 s. SLA.

BRÖSTL, Alexander - KOUTNÁ, Ľubica - OVEČKOVÁ, Oľga - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter: Diskusia o metodológii a tematickom zameraní teórie štátu a práva. Právny obzor, 73, 1990, č. 6, s. 449-456.

COLOTKA, Peter: Profilácie štátoprávnej obnovy. Právny obzor, 73, 1990, č. 5, s. 383-391.

COLOTKA, Peter - BRÖSTL, Alexander: Štát a právo v názoroch predstaviteľov nemeckej klasickej filozofie. In: Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť. Košice, Právnická fakulta UPJŠ 1986, s. 109-123.

COLOTKA, Peter (rec.): Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů. In: Právny obzor, 73, 1990, č. 9, s. 811-812. Orig.: Kant, I.: Základy metafyziky mravů. Praha, Svoboda 1990. 129 s. CZE.

COLOTKA, Peter (rec.): Jan Baskiewicz - Stefan Meller, Francúzska revolúcia 1789-1794 a občianska spoločnosť. In: Právny obzor, 73, 1990, č. 10, s. 907-908. Orig.: Baskiewicz, J. - Meller, S.: Francúzska revolúcia 1789-1794 a občianska spoločnosť. Bratislava, Obzor 1989. 373 s. SLA.

COLOTKA, Peter - JAKUBÍKOVÁ, Eva: Medzinárodná konferencia Normatívna teória práva v kontexte právneho myslenia. Právny obzor, 74, 1991, č. 4, s. 171-173.

COLOTKA, Peter (rec.): J. Drgonec, Právne kultúry Ázie a Afriky. In: Právny obzor, 74, 1991, č. 4, s. 176-177. Orig.: Drgonec, J.: Právne kultúry Ázie a Afriky. Bratislava, Veda 1991. 240 s. SLA.

COLOTKA, Peter (rec.): Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu. In: Právny obzor, 74, 1991, č. 5, s. 241. Orig.: Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Bratislava, Spektrum 1990. 184 s. SLA.

COLOTKA, Peter: Právo a dieťa. In: Dieťa a jeho práva. Bratislava, Ústav experimentálnej pedagogiky SAV 1991, s. 6-9.

COLOTKA, Peter: Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu (1. časť). Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s. 441-450.

COLOTKA, Peter - BRÖSTL, Alexander: Štát a právo v názoroch predstaviteľov nemeckej klasickej filozofie. In: Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť. 2. vyd. Košice, Právnická fakulta UPJŠ 1991, s. 109-123.

COLOTKA, Peter: Laboratórium Hansa Kelsena. In: Normativní teorie práva v kontextu právního myšlení. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Sv. 90. Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 55-58.

COLOTKA, Peter: Základné právo v právnom štáte. Právny obzor, 75, 1992, č. 1, s. 25-28.

COLOTKA, Peter: O právnej ochrane výsledkov tvorby (Konspekt práce Jána Švidroňa "Tvorba a právo"). Právny obzor, 75, 1992, č. 3, s. 261-281.

COLOTKA, Peter: Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu (2. časť). Právny obzor, 75, 1992, č. 8, s. 689-706.

COLOTKA, Peter: Náčrt právneho postavenia dieťaťa. In: Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti. Bratislava, Sociologický ústav SAV 1992, s. 40-46.

COLOTKA, Peter: Pokus o odpoveď na otázku: Čo je suverenita?. In: K odkazu Prof. JUDr. Františka Weyra. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Zv. 109. Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 31-32.

COLOTKA, Peter: Hans Kelsens Laboratorium. In: Die normative Rechtstheorie im Kontext der Rechtswissenschaft. Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz. 91. Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 63-66.

COLOTKA, Peter: Piaty erazmovský seminár z právnej teórie. Právny obzor, 76, 1993, č. 3, s. 301-304.

COLOTKA, Peter (rec.): Francois de Fontette, Vocabulaire juridique. In: Právny obzor, 76, 1993, č.3, s. 306-307. Orig.: De Fontette, F.: Vocabulaire juridique. Paris, Presses universitaires de France 1991. 128 s. FRE.

COLOTKA, Peter: Ľudskoprávna dimenzia právneho štátu. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 219-222.

COLOTKA, Peter: Šiesty erazmovský seminár z právnej teórie. Právny obzor, 77, 1994, č. 4, s. 428-430.

COLOTKA, Peter: Idea právneho štátu. In: Open society (Otvorená spoločnosť). Zborník Filozofického ústavu SAV. 1. vyd. Bratislava, 1994, s. 26-29.

COLOTKA, Peter: Právnofilozofické úvahy k publikácii J. - F. Lyotard: O postmodernismu. Právny obzor, 78, 1995, č. 3, s. 232-241.

COLOTKA, Peter: Prípis k histórii pojmu "Rechtsstaat". Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 353-359.

COLOTKA, Peter (rec.): Alexander Bröstl: Dejiny politického právneho myslenia. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 341-345. Orig.: Alexander Bröstl.: Dejiny politického a právneho myslenia. Košice, Právnická fakulta University P. J. Šafárika 1994. 90 s. SLA.

COLOTKA, Peter: Štvrté francúzsko-české a slovenské právnické dni. Právny obzor, 78, 1995, č. 2, s. 166-169.

COLOTKA, Peter: Správa z medzinárodného sympózia "Fašizmus a ľudské práva". Právny obzor, 79, 1996, č. 2, s. 161-164.

COLOTKA, Peter (rec.): W. Welsch: Postmoderna jako etická a politická hodnota. In: Právny obzor, 79, 1996, č. 5, s. 444-448. Orig.: W.Velsch.: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota. Praha, Koniasch Press 1993. 58 s. CZE.

COLOTKA, Peter: Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 323-330.

COLOTKA, Peter: Laboratórium "rýdzej náuky právnej". Právny obzor, 65, 1982, č. 7, s. 635-651.

COLOTKA, Peter: Historický prínos zakladateľa nemeckej klasickej filozófie Immanuela Kanta pre rozvoj právnofilozofického myslenia. Právny obzor, 67, 1984, č. 2, s. 176-179.

COLOTKA, Peter (rec.): Kantova filozofie a současnost. Právny obzor, 65, 1982, č. 4, s. 378-381.

COLOTKA, Peter (rec.): Bolzano B.: O nejlepším státě. Právny obzor, 67, 1984, č. 2, s. 229-232.

COLOTKA, Peter (rec.): K metodologii výkladu a prognózovaní práva (zborník). Právny obzor, 68, 1985, č. 4, s. 397-399.

COLOTKA, Peter: Súčasná právna antropológia: príprava na postmodernizmus. In: Kríza filozofie - filozofia krízy. Zborník Slovenského filozofického združenia. Bratislava - Prešov, s. 103-105. 1998,

COLOTKA, Peter: Práva dieťaťa v kontexte novej perspektívy ľudských práv. Dieťa ako kultúrna menšina?. Učiteľské noviny, 1998, č. 20, s. 3.

COLOTKA, Peter: "Práva dieťaťa" na prahu postmodernizmu. Právny obzor, 81, 1998, č. 4, s. 317-324.

COLOTKA, Peter: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku SR bez teleologickej pointy?. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 9-20.

COLOTKA, Peter: Affaire Marckx (Prípad Marckxová).Preklad rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 2, 1998, č. 6, s. 995.

COLOTKA, Peter: Na okraj(i) koncepcie ľudských práv. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

COLOTKA, Peter: Niekoľko poznámok na tému "detský ombudsman". In: Zborník z konferencie: Detské práva na konci tisícročia. Bratislava, IUVENTA 1999, s. 50-52.

COLOTKA, Peter: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a často právneho poriadku SR bez teleologickej pointy. Civitas, 4, 1999, č. 2, s. 4-6.

COLOTKA, Peter (rec.): McCormick, J.: Understanding the European Union. A Concise introduction (Poznávanie Európskej únie. Stručný úvod). In: Eurolisty, 1, 1999, č. 1, s. 9. Orig.: McCormick, J..: Understanding the European Union. A Concise introduction. MacMillan Press Ltd 1999. 251 s. ENG.

COLOTKA, Peter (rec.): McCormick, J.: Understanding the European Union. A Concise introduction (Poznávanie Európskej únie. Stručný úvod (Alebo severoamerická správa o stave Európskej únie). In: Právny obzor, 82, 1999, č. 6, s. 541-542. Orig.: McCormick, J.: Understanding the European Union. A Concise introduction. MacMillan Press Ltd 1999. 251 s ENG.

COLOTKA, Peter: Právo a štát v podmienkach postmoderny. In: Vedecká konferencia: Veda a integrácia. Bratislava, Veda 1999,

COLOTKA, Peter (prekl.): John McCormick: Poznávame Európsku úniu (kapitoly 4,5,6,8, index). Pezinok. Formát 2000. 257 s. Orig.: John McCormick: Understanding the European Union. 1999. ENG.

COLOTKA, Peter: Právo európskej integrácie, s. 115-130. In: Sýkora, P.(editor): Právo európskej integrácie - úvod. Pezinok, Formát 2000. 260 s.

COLOTKA, Peter: Správa z medzinárodnej konferencie: K politickej unifikácii Európy(?), konanej v Aténach v dňoch 10.-12. februára 2000. Eurolisty, 2000, č. 3, s. 5.

COLOTKA, Peter: Rozširovanie Európskej únie a Ústava Slovenskej republiky. In: Medzinárodná konferencia" Towards a Political Unification of Europe(?)", Atény, 10.-12.febr.2000. Eurolisty, 2000, č. 3, s. 6-9.

COLOTKA, Peter: Direct Democracy with Respect to "Referendum". In: Medzinárodná konferencia: Direct Democracy: Eastern and Central European experience. Budapešť, poriadaná Ženevskou univerzitou, Ústavom pre právnické štúdie Maďarskej akadémie vied Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti. 2000, s. 1-19.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET