Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Zoznam grantov
za obdobie 1996-2016

Rok 2016

1. Nové v právnom myslení. (Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode)
Vedúci grantu VEGA: Eduard Bárány

2. Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied
Vedúca grantu VEGA: Barbora Králičková

3. Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti
Vedúci grantu VEGA: Lukáš Lapšanský

4. Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva
Vedúca grantu VEGA: Oľga Ovečková

Rok 2015

1. Nové v právnom myslení. (Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode)
Vedúci grantu VEGA: Eduard Bárány

2. Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied
Vedúca grantu VEGA: Barbora Králičková

3. Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti
Vedúci grantu VEGA: Lukáš Lapšanský

4. Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva
Vedúca grantu VEGA: Oľga Ovečková

Rok 2014

1. Nové v právnom myslení. (Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode)
Vedúci grantu VEGA: Eduard Bárány

2. Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti
Vedúci grantu VEGA: Lukáš Lapšanský

Rok 2012

1. Právo a jeho prostredie
Vedúci grantu VEGA JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

2. Príprava, formulácia následné zmeny Ústavy SR 1939 – 1945, ako prameň výskumu dobovej právnej vedy a právnej kultúry
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

3. Hospodárska súťaž a reklama
Vedúci grantu VEGA JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2011

1. Právo a jeho prostredie
Vedúci grantu VEGA JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

2. Príprava, formulácia následné zmeny Ústavy SR 1939 – 1945, ako prameň výskumu dobovej právnej vedy a právnej kultúry
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

3. Hospodárska súťaž a reklama
Vedúci grantu VEGA JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Rok 2010

1. Právo a jeho prostredie
Vedúci grantu VEGA JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

2. Príprava, formulácia následné zmeny Ústavy SR 1939 – 1945, ako prameň výskumu dobovej právnej vedy a právnej kultúry
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

3. Hospodárska súťaž a reklama
Vedúci grantu VEGA JUDr. Jozef Vozár, CSc.

4. Medziakademická dohoda s Poľskou republikou
Právo na Slovensku a v Poľsku po vstupe do Európskej únie. Európska únia po rozšírení.
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

5. Medziakademická dohoda s Českou republikou
Vplyv práva EÚ na právne poriadky Slovenskej republiky a Českej republiky – tvorba, výklad a aplikácia.
Vedúca projektu: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

6. Medziústavná dohoda s Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR
Právní formy perzekuce v letech 1939 – 1960
Zodpovedná riešiteľka: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

Rok 2009

1. Základné zásady súčasného medzinárodného práva a jeho pramene
Vedúci grantu VEGA Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

2. Občan a jeho právna istota: Slovensko v rokoch 1939–1945
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

3. Európsky občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva
Spoločný projekt VEGA SAV a PF TU v Trnave
Vedúci grantu JUDr. Monika Jurčová, PhD. a zástupca Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. a Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

4. Medziakademická dohoda s Poľskou republikou
Právo na Slovensku a v Poľsku po vstupe do Európskej únie. Európska únia po rozšírení.
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

2008

1. Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe
Riešenie úlohy 2006 - 2008. Agentúra na podporu výskumu a vývoja.
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Základné zásady súčasného medzinárodného práva a jeho pramene.
Vedúci grantu VEGA Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

2. Občan a jeho právna istota: Slovensko v rokoch 1939–1945
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

3. Výskum tvorby práva, reformy a rekodifikace právního řádu a jeho harmonizace s právem EU v Slovenské republice a České republice
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV a Ústavu státu a práva AV ČR
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

4. Slovenské a poľské právo po pristúpení k EÚ; Európska únia po rozšírení
Medzinárodný projekt Ústavu štátu a práva SAV a Instytutu nauk prawnych Poľskej akadémie nauk
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

5. Európsky občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva
Spoločný projekt VEGA SAV a PF TU v Trnave
Vedúci grantu JUDr. Monika Jurčová, PhD. a zástupca Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. a Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

2007

1. Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe
Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Riešenie úlohy 2006 - 2008.
Zodpovedný riešiteľ JUDr. Jozef Vozár, CSc.

2. Základné zásady súčasného medzinárodného práva a jeho pramene
Vedúci grantu VEGA Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc.

3. Občan a jeho právna istota: Slovensko v rokoch 1939–1945
Vedúca grantu VEGA JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

4. Európsky občiansky zákonník (ECC) – účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva
Spoločný projekt VEGA SAV a PF TU v Trnave
Vedúci grantu JUDr. Monika Jurčová, PhD. a zástupca Prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. a Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

2001

1. Vybrané otázky Ústavy Slovenskej republiky
(Selected Problems Concerning The Constitution Of The Slovak Republic)
Vedúci projektu: JUDr. Miloš Řehůřek, DrSc.
Doba riešenia projektu: 01/2001 – 12/2002
č. g. 2/1112/21

2. Aspekty podnikania
(Aspect Of Enterprising)
Vedúci projektu: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Doba riešenia projektu: 01/2001 – 12/2001
č. g. 2/1113/21

3. Teoretickoprávne súvislosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
(Legal Theoretical Contests Of The Accession Of The Slovak Republic Into The European Union)
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc.
Doba riešenia projektu: 01/2001 – 12/2003
č. g. 2/1114/21

4. Ochrana osobnostných práv v médiách
(Personal Protection In The Public Media)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Doba riešenia projektu: 01/2001 – 12/2003
č. g. 2/1115/21

2000

Aktuálne teoretické a praktické otázky legislatívy
(Topic theoretical and practical questions of legislation)
Vedúci projektu: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Doba riešenia projektu: 01/2000 – 12/2002
č. g. 02/7058/2002

1999

Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí
(Human Rights and Legal Status at the turn of the millenia)
Vedúci projektu: JUDr. K. Zavacká, CSc.
Doba riešenia projektu: 1/1999 – 12/2001
č. g. 51–51–6053–00/1999

1998

1. Nekalá súťaž, klamlivá reklama, porovnávacia reklama
(Unfair Competition and Addvertising)
Vedúci projektu: JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 0
Získané finančné prostriedky: 12.000,- Sk
Doba riešenia projektu: 1/1998 – 12/2000
č. g. 2/5174/98

2. Sociálny štát – základné právne inštitúty – nástroje sociálnej ochrany
(Welfare State and Essential legal Institutes – Instruments of Social Protection)
Vedúci projektu: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 1
Získané finančné prostriedky: 10.000,- Sk
Doba riešenia projektu: 1/1998 – 12/1999
č. g. 2/5058/98

1997

1. Režim cudzincov v Slovenskej republike
(Regime of aliens in the Slovak Republic)
Vedúci projektu: Ing. JUDr. Vojtech Keselý, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 0
Získané finančné prostriedky: 10.000,- Sk
Dátum začatia a ukončenia rieš. projektu: 1/97 - 12/98
č. g. 2/4117/97

2. Občianska spoločnosť a právny štát v podmienkach postmoderny
(Civil Society and Rechtsstaat in Postmodern Conditions)
Vedúci projektu: JUDr. Peter Colotka, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 6 (4 z ÚŠaP SAV)
Získané finančné prostriedky: 27.000,- Sk
Dátum začatia a ukončenia rieš. projektu: 1/97 - 12/99
č. g. 2/4118/97

1996

1. Štát a právo v postmodernej situácii
(State and Law in Postmodern Condition)
vedúci: JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 7 (5 z ÚŠaP SAV)
Získané finančné prostriedky: 51.000,- Sk
1.1.1996 - 31.12.1998
č. g. 2/3020/96

2. Nový systém sociálneho zabezpečenia
(New System of Social Security)
vedúci: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Počet spoluriešiteľov: 1
Získané finančné prostriedky: 10.000,- Sk
1.1.1996 - 31.12.1997
č. g. 2/3021/96


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET