Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.
Narodený: 1983
tel. 02/52962325
usapsekr@savba.sk, marian.kropaj@gmail.com

č. d. 61

Vzdelanie:
1998-2002 Stredná priemyselná škola elektrotechnická - technické a informatické služby, Piešťany
2003-2008 Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (Mgr. štúdium)
2003-2008 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (Mgr. štúdium)
2008-2011 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (PhD. štúdium)
2010 Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (rigorózna skúška zo správneho práva a náuky o správe a obhajoba rigoróznej práce – udelený titul JUDr.)
2011 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (PhD. štúdium – obhájená dizertačná práca na tému: Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva)

Pracoviská:
2011-2012 Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava (odborný asistent s PhD.)
2012-2013 Filozofická fakulta, Katedra politológie, Trnavská univerzita, Trnava (odborný asistent s PhD.)
2012- Obchodná fakulta, Katedra obchodného práva, Ekonomická univerzita v Bratislave (odborný asistent s PhD.)
2013- Ústav štátu a práva SAV, oddelenie súkromného práva

Odbor:
Právo duševného vlastníctva, všeobecné (prierezové) otázky práva a právnej filozofie, interdisciplinárne otázky pozitívnoprávnych disciplín

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

KROPAJ, Marián. S.r.o. a novela Zákonníka práce, účinná od 1. 5. 2018. In SRO v praxi : elektronický portál, 2018, 19.2., nestr. ISSN 2453-8116. Dostupné na internete: https://www.srovpraxi.sk/33/s-r-o-a-novela-zakonnika-prace-ucinna-od-1-5-2018-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIEOm-fQXPGDLpI9XW6KQEYI/?query=Kropaj&serp=1

KROPAJ, Marián. Veľká novela priemyselných práv, účinná od 1. 1. 2018. In SRO v praxi : elektronický portál, 2018, 5.1., nestr. ISSN 2453-8116. Dostupné na internete: https://www.srovpraxi.sk/33/velka-novela-priemyselnych-prav-ucinna-od-1-1-2018-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIJgcA9VmXDlcLovst39Xd8Y/?query=Kropaj&serp=1

KROPAJ, Marián. S. r. o. a novela Obchodného zákonníka, účinná od 1. 9. 2018. In SRO v praxi : elektronický portál, 2018, 20.9., nestr. ISSN 2453-8116. Dostupné na internete: https://www.srovpraxi.sk/33/s-r-o-a-novela-obchodneho-zakonnika-ucinna-od-1-9-2018-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAPQEY8KXghZIdyNyRQKH38gNpgcxK5ubCw/?query=Kropaj&serp=1

KROPAJ, Marián. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným bez povinnosti vkladu. In SRO v praxi : elektronický portál, 2018, 24.9., nestr. ISSN 2453-8116. Dostupné na internete: https://www.srovpraxi.sk/33/zalozenie-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-bez-povinnosti-vkladu-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAPQEY8KXghZIdyNyRQKH38gWi5317zXSrw/?query=Kropaj&serp=1

KROPAJ, Marián. S. r. o. ako zamestnávateľ a jeho informačná povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania od 1. 5. 2018. In SRO v praxi : elektronický portál, 2018, 4.4., nestr. ISSN 2453-8116. Dostupné na internete: https://www.srovpraxi.sk/33/s-r-o-ako-zamestnavatel-a-jeho-informacna-povinnost-pri-zverejnovani-ponuky-zamestnania-od-1-5-2018-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIOwuJa5zECcRnZAGfpGfOwo/?query=Kropaj&serp=1

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KROPAJ, Marián. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva [The legal philosophical basis of intellectual property law]. Ignác Antonín Hrdina, Ján Hurdík (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] ŠTEFANKO, J. K fenoménu kodifikácie súkromného práva. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 1, s. 21, 31, 35. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

KROPAJ, Marián. Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách : (správa zo seminára) = Teaching of Intellectual Property at Universities. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 438-441. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Univerzitný profesor Ján Švidroň (15 júna 1952 - 20. júna 2014) : životopis a tvorivá činnosť. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2017, roč. 21, č. 4, s. 21-23. ISSN 1339-5564. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Sub Specie Aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014) [Sub Specie Aeternitatis : the life and work of Professor Ján Švidroň (1952-2014)]. Kropaj Marián, Kropajová Mária (eds.) ; Tuma Miroslav, Holub Dušan, Magurová Hana (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015. 352 s. ISBN 978-80-89019-30-4.
Ohlasy:
[6] MAGUROVÁ, H. Kropaj, M.-Kropajová, M., SUB SPECIE AETERNITATIS - Život a dielo profesora Jána Švidroňa, Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015, 315 s. : recenzia. In Právny obzor, 2016, č. 2, s. 162-163. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

JAHELKA, Tomáš - KATUNINEC, Milan - KRIŠTOF, Pavol - KROPAJ, Marián. Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Kudláčová, B., Martinkovič, M. (rec.). 1. vyd. Trnava : Typy Universitatis Tyrnaviensis pre Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity, 2016. 261 s. ISBN 978-80-8082-984-1.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KROPAJ, Marián. Social Doctrine Catholic of the Church and its Influence on Slovak Society and Law. In Ethical and Social Aspects of Policy : Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2016, s. 117-134. ISBN 978-3-631-67158-0.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). KROPAJ Marián, Kropajová Mária (eds.) ; Tuma Miroslav, Holub Dušan, Magurová Hana (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015. 317 s. ISBN 978-80-89019-30-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Celý sa rozdal (posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.) : osobné spomienky. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 116-117. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KROPAJ, Marián. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 271 s. ISBN 978-80-224-1314-5.
citácie:
[3] HURDÍK, J. Univerzalismus nebo partikularismus zásad nového občanského práva? In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 277, 279, 280. ISBN 978-80-7380-509-8.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

KROPAJ, Marián - BARTALSKÁ, Katarína. Základy pracovného práva pre ekonómov. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2014. 165 s. ISBN 978-80-225-3842-8.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

KROPAJ, Marián. V službe kultúrnosti a demokratizácie : S úctou profesorovi Milanovi Hamadovi. In V službe kultúrnosti a humanity : zborník pri príležitosti osemdesiatych narodenín prof. PhDr. Milana Hamadu, DrSc. Lalíková, E. - Krištof, P. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Communio Minerva, 2014, s. 52-55. ISBN 978-80-89019-26-7. Dostupné aj na internete: <http://www.cominerva.com/wp-content/uploads/zbornik-hamada.pdf>.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

KROPAJ, Marián. Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie - efekty, príležitosti a riziká. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 313-318. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. Marián kropaj. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 529-530. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KROPAJ, Marián - MARTIŠOVÁ, Mária. Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 410-422. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] KROPAJOVÁ, M. Vedecká tvorivosť. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit 27.10.2013]. Dostupný na www: <htpp://ikaros.cz/node/7850>.urn:nbn:cz:ik007850. ISSN 1212-5075.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KROPAJ, Marián. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Právo a jeho prostredie. Bratislava : SAP, 2011. ISBN 978-80-8095-072-9.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 9. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

KRÁLIČKOVÁ, B. - KROPAJ, M. - FILO, M. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984. (autorský podiel 33 %)

KROPAJ, M. Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na slovenské právo. In KROŠLÁK, D., MORAVČÍKOVÁ, M. (eds.) Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve. Praha: Leges, 2013, 259 – 268.

KROPAJ, M. Malá novela zákona o verejnom obstarávaní a PPP projekty na Slovensku. In SCB – časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity, 2013, č. 2, s. 237-248.

KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013, 272 s.

Ohlasy:
[3] HURDÍK, J. Univerzalismus nebo partikularismus zásad nového občanského práva? In Gerloch, A. (ed.) Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 277, 279, 280. ISBN 978-80-7380-509-8.

KROPAJ, M. Niekoľko poznámok ku kontrole vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k PPP projektom. In State obchodnej fakulty 2013. Zostavili: Peter Drábik, Peter Červenka, Ivan Hlavatý. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISBN 978-80-225-3662-2

KROPAJ, M. Stavebné právo a projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike. (Niekoľko stručných poznámok). Sborník příspevků VII. Mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání vybraných členských států EU. 14. – 15. Listopadu 2013. Karviná. ISBN 978-80-7248-940-4, s. 114-119.

Zborník Otvorené problémy legislatívy PPP projektov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Právo a jeho prostredie. – ISBN 978-80-8095-072-9. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 239-254.

Ohlasy:
2009 [ ] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka na prahu tretieho milénia. In HUMENÍK, I., SZANISZLÓ, I-M. V. (eds.) Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky. Bratislava: Eurokódex, s. r. o., 2012, s. 266.
[4] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej spolupráci. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 315.
[3] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 11.
[4] ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 9.

KROPAJ, M. Čistenie chodníkov v zimnom období : právnické okienko / Marián Kropaj. In: PNky.sk. - ISSN [nie je]. - Publikované: 17. január 2012.. - Spôsob prístupu: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-cistenie-chodnikov-v-zimnom-obdobi/

KROPAJ, M. Daň z nehnuteľností v Piešťanoch a v Kocuriciach : právnické okienko / Marián Kropaj. In: PNky.sk. - ISSN [nie je]. - Publikované: 10. január 2012.. - Spôsob prístupu: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-dan-z-nehnutelnosti-v-piestanoch-a-v-kocuriciach/

KROPAJ, M. Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 313-317.

KROPAJ, M. Význam poznania administratívnoprávnej regulácie pre absolventa Ekonomickej univerzity. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012. ISSN 978-80-225-3452-9. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012, s. 383-393.

KRÁLIČKOVÁ, B. - KROPAJ, M. - FILO, M. Správa z konferencie Olomoucké právnické dni 2012. Aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 5, s. ISSN 0032-6984 (autorský podiel 33 %)

KROPAJ, M. Filozofia a právo duševného vlastníctva. (Niekoľko stručných poznámok). In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 163-167. ISSN 1801-0288.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

KROPAJ, M. Ešte raz aj o našom práve a tvorbe : o generáciu mladším pohľadom. In: Kultúra. - ISSN 1335-3470. - Roč. 14, č. 9 (2011), s. 10-11.

JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol. Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného.[recenze: Katarína Kirstová, Romana Smyčková]. - 2. rozšír. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. - 249 s. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-7380-337-7. (autorský podiel 10 %)

KROPAJ, M. Hľadanie harmónie vo vzájomných vzťahoch pri vytváraní a používaní výsledkov tvorivej duševnej činnosti = Finding harmony in mutual relations while creation and use of results of intellectual creative activity. In: Právo v európskej perspektíve. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Typi

Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - ISBN 978-80-8082-461-7. - S. 865-879.

KROPAJ, M. Správa z medzinárodnej konferencie „Právo a jeho prostredie“ In: Človek a spoločnosť. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV. - ISSN 1335-3608. - Roč. 14, č. 1 (2011), 6 s.. - Spôsob prístupu: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2011/1/5919/

KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Interdisciplinárny pohľad na dve zdanlivo nesúvisiace vedecké podujatia - najnovšie ekonomické výzvy pre oblasť práva? In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 4 (2011), s. 422-427. (autorský podiel 50 %)

KROPAJ, M. Inštitút práva duševného vlastníctva v Krakove = The Institute of intellectual property rights in Krakow. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 23-25.

KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská všeobecnej teórie práva duševného vlastníctva; [školiteľ: Ján Švidroň]. - [1. vyd.]. - Trnava, 2011. - 1 CD, 285 s.

KROPAJ, M. Ochrana osobnosti a spravodajská licencia : právnické okienko. In: PNky.sk. - ISSN [nie je]. - Publikované: 6. december 2011.. - Spôsob prístupu: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-ochrana-osobnosti-a-spravodajska-licencia/

KROPAJ, M. Mimosúdne riešenie sporov : právnické okienko. In: PNky.sk. - ISSN [nie je]. - Publikované: 20. december 2011.. - Spôsob prístupu: http://www.pnky.sk/koktail/pravnicke-okienko-mimosudne-riesenie-sporov/


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2010

KROPAJ, M. Právne a mimoprávne interdisciplinárne aspekty filmového diela = Legal and nonlegal interdisciplinarity aspects of a cinematographic work. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 14, č. 3 (2010), s. 15-19.

KROPAJ, M. PASTRNÁKOVÁ, P. Historická cesta k francúzskej kodifikácii súkromného práva - sekulárne právo ako vhodná inšpirácia pre slovenské súkromné právo? : (historicko-právna a filozofická štúdia). In: Acta Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2010. - ISBN 978-80-8082-415-0. - S. 145-180. (autorský podiel 50 %)

Ohlasy:
2010 [3] ŠVIDROŇ, J. Alternatívny pohľad na "súkromné" právo po dvadsiatich rokoch prác na novej kodifikácii občianskeho práva v Slovenskej republike. In Dávid, R. - Sehnálek, D. - Valdhans, J. (eds.) Dny práva - 2010 - Days of law [elektronický dokument] : 4. ročník mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 1031. ISBN 978-80-210-5305-6

KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve = Interdisciplinary view of copyright law, importance of scientific work and balancing interest in Slovak copyright law. In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - Roč. 93, č. 4 (2010), s. 410-422. (autorský podiel 50 %)

Ohlasy:
[3] Index to Foreign Legal Priodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 315. ISSN 0019-400X.
2013 [3] KROPAJOVÁ, M. Vedecká tvorivosť. In Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 15.08.2013]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7850>. urn:nbn:cz:ik-007850. ISSN 1212-5075.

KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Vyváženie záujmov v autorskom práve = Balancing of interests in copyright law : 2. česko - slovenský vedecký seminár o autorskom práve. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 14, č. 3 (2010), s. 27-29. (autorský podiel 50 %)

KRÁLIČKOVÁ, B, KROPAJ, M., KROPAJOVÁ, M. Študijné dni - ALAI 2010. Dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom = ALAI study days 2010 Duration of authors' rights and related rights : 9. - 11.9.2010 Viedeň. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 14, č. 4 (2010), s. 24-28. (autorský podiel 33 %)

KROPAJ, M., MARTIŠOVÁ, M. Interdisciplinárny vedecký seminár Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 14, č. 2 (2010), s. 21-26. (autorský podiel 50 %)

Ohlasy:
2010 [4] ŠVIDROŇ, J. Rozvíjanie tradície česko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti autorského práva. In Právny obzor, roč. 93, č. 4, 2010, s. 302. ISSN 0032-698.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2009

KROPAJ, M. Ideály nežnej revolúcie a ich premietnutie vo vývoji súkromného práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti = Velvet revolution ideals and their translation into private law development in first years of transformation of Slovak society (Legal historical and philosophic study) : (historickoprávna a filozofická štúdia). In: Človek a spoločnosť. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV. - ISSN 1335-3608. - Roč. 12, č. 3 (2009), [8 s. v pdf].

Ohlasy:
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 129. ISBN 978-80-224-1033-5
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 144. ISBN 978-80-224-1033-5

KROPAJ, M. Potreba interdisciplinárnosti v súkromnom práve po roku 1989 - hľadanie inšpirácie? : (historickoprávna a filozofická štúdia). In: Teoretické úvahy o práve. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8082-256-9. - 13 s.

Ohlasy:
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 129. ISBN 978-80-224-1033-5
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 144. ISBN 978-80-224-1033-5

KROPAJ, M. Ideály nežnej revolúcie vo vývoji súkromného práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti : (historickoprávna a filozofická štúdia). In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, c2009. - ISBN 978-80-8082-328-3. - S. 31-42.

JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol. Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. [recenze Katarína Kirstová, Jozef Štefanko]. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. - 197 s. - (Právnické učebnice). - ISBN 978-80-7380-215-8. (autorský podiel 5 %)

Ohlasy:
2010 [6] KÁDEK, P. Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. In Právny obzor, 93, č. 3, 2010, s. 281-282. ISSN 0032-6984
2010 [6] KÁDEK, P. Recenzia publikácie "Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného". In Manažment, mzdy, právo a financie, roč. 17, č. 3-4, 2010, s. 455-456. ISSN 1335-9568
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 129 (Jur.,M.N.). ISBN 978-80-224-1033-5
2009 [4] ŠVIDROŇ, J. - ADAMOVÁ, Z. - NÁVRAT, M. - ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava : Veda, 2009, s. 143 (Jur.,M.N.). ISBN 978-80-224-1033-5
2009 [6] VARGA, P. Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. In Justičná revue, roč. 61, č. 11, 2009, s. 1291-1292. ISSN 1335-6461.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET