Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Zuzana MAGUROVÁ, LL.M.
Narodená: 1959
tel. 02/52962325 kl. 107
usapmagu@savba.sk
č. d. 61

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1982

Pracoviská:
1982-1986 interná ašpirantka, od 1987 pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV

Členstvá:
Od 1995 - členka SAK

Odbor:
Verejné právo - právne aspekty neziskového sektora

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

MAGUROVÁ, Zuzana. Trans ľudia - vybrané právne aspekty. In Dny práva 2017 - Days of Law 2017 : část VI. : Translidé nejen v rodinném právu. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 15-46. ISBN 978-80-210-8973-0. Dostupné na internete: https://www.law.muni.cz/dokumenty/44678 (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law).

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MAGUROVÁ, Zuzana. Gender-based Violence as Human Rights Violation. In Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka. Zubik, M. (rec.). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2018, s. 139-146. ISBN 978-83-8019-875-3.

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2018 : Reporting period 1 January 2017 - 31 December 2017 . 1. vyd. Luxembourg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Consumers, 2018. 60 s. Dostupné na internete: https://www.equalitylaw.eu/downloads/4790-slovakia-country-report-gender-equality-2018-pdf-1-87-mb ISBN 978-92-79-85471-2.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
1. [4.1] KOŠTA, Ján. Možnosti udržateľnosti financovania dôchodkového systému a nerovností v dôchodkoch v prijateľných medziach v podmienkach demografických zmien v Slovenskej republike. In Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-7144-281-3. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017.pdf>.
2. [4.1] PEKNÍK, Miroslav. Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : I. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2017 : Reporting period 1 April 2016 - 31 december 2016. 1. vyd. Luxembourg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Consumers, 2017. 58 s. ISBN 978-92-79-69504-9. DOI 10.2838/30872. Dostupné na internete: <http://www.equalitylaw.eu/downloads/4250-slovakia-country-report-gender-equality-2017-pdf-1-32-mb>.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Verejná výskumná inštitúcia ako nový typ právnickej osoby = Public research institution as a new type of legal entity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 391-399. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0131/15 : Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied).

MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách = Protection of victims of gender based violence against women. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 622-635. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

MAGUROVÁ, Zuzana. Pluralizmus v úprave ľudských práv žien. In Právny pluralizmus a pojem práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 103-111. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

STRÁŽNICKÁ, Alexandra - MAGUROVÁ, Zuzana. Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie [The Shift Burden Proof in Discrimination Cases]. In Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. EQUILIBIA : Bratislava, 2012, s. 134-156. ISBN 978-80-8143-052-7. dostupné na: http://www.diskriminacia.sk/sites/default/files/Zbornik_2_Pravne_aspekty.pdf.
Ohlasy:
[3.1] FICOVÁ, S. Antidiskriminačné spory v Civilnom sporovom poriadku. In Večeřa, M., Hapla, M., Machalová, T., Valdhaus, J. (eds.) Dny práva - Days of Law 2015 : Rovnost v právu. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 50, 51, 52, 54. ISBN 978-80-210-8194-9.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva = Positive measures aimed to gender equality in the context of European law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] COLOTKA, P. - KÁČER, M. - BERDISOVÁ, L. Právna filozofia dvadsiateho storočia. Praha : Leges, 2016, s. 268, 294. ISBN 978-80-7502-134-2.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2016 : Reporting period 1 July 2015 - 1 April 2016. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 53 s. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ge_country_reports_d1/2016-sk-country_report-ge_final.pdf>. ISBN 978-92-79-60965-7. [cit. 29.3.2017]

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Nové pojmy v oblasti násilia páchaného na ženách. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 366-378. ISBN 978-80-7380-636-1.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Istanbulský dohovor ako nástroj eliminácie násilia páchaného na ženách = Istanbul Convention as a tool elimination of violence againist wonem. In Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 1. ročník. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016, s. 115-122. ISBN 978-80-89453-18-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

MAGUROVÁ, Zuzana. Legislatíva týkajúca sa násilia páchaného na ženách. In Bútorová, Z., Filadelfiová, J. Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2005, s. 55-63. ISBN 80-88935-78-4.
Ohlasy:
[4.1] HAMRANOVÁ, D. Násilie páchané na ženách z legislatívneho hľadiska (Trestné činy so skutkovou podstatou vzťahujúce sa na násilie páchané na ženách). In Magister Officiorum, 2015, roč. 5, č. 1, s. 11. ISSN 1338-5569.

c

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 DEBRECÉNIOVÁ, JANKA - BERDISOVÁ, Lucia - HOLUBOVÁ, BARBORA - LAMAČKOVÁ, DANIELA - MAGUROVÁ, Zuzana - TRGIŇOVÁ, ĽUBICA - VOZÁRIKOVÁ, MARGARÉTA. Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod : právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. Debrecéniová, J. (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2014. 365 s. Dostupné na internete: <http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/09/Anal%C3%BDza-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%A9ho-stavu-vykon%C3%A1vania-in%C5%A1pekcie-pr%C3%A1ce.pdf>. [cit.22-10-2015]. ISBN 978-80-969824-3-1.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 JANÁČ, Viliam - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana. Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

BEE01 MAGUROVÁ, Zuzana. Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries. - Brussels : European Union; European Commission, 2015, s. 197-201. ISBN 978-92-79-45836-1. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/parental_leave_report_final_en.pdf>.

BEE02 MAGUROVÁ, Zuzana. Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Self-Employed : The Implementation of Directive 2010/41 on the Application of the Principle of Equal Treatment between Men and Women Engaged in an Activity in a Self-Employed Capacity. - Brussels : European Union; European Commission, 2015, s. 233-241. ISBN 978-92-79-46824-7. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/self_employed_en.pdf>.

BEE03 MAGUROVÁ, Zuzana. Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Gender Equality Law in 33 European Countries : How are EU Rules Transposed into National Law in 2014?. - Brussels : European Union; European Commission, 2015, s. 220-228. ISBN 978-92-79-45842-2. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdf>.

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

GHG01 BURGEROVÁ, ZUZANA - HOLUBOVÁ, BARBORA - JUST HRNČÁROVÁ, NATAŠA - KURILOVSKÁ, DUŠANA - KRÁLOVÁ, SYLVIA - MAGUROVÁ, Zuzana - MESOCHORITISOVÁ, ADRIANA. Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR : elektronický dokument [elektronický zdroj]. Mesochoritisová, A. (ed.). Dostupné na internete: <http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/11/Text-Dohovor_do-PDF_10_12-3.pdf>. [cit.22-10-2015].

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 KALSS, S. - FORREST, L. - VELICHKOVA, K. - GOLUBOVIČ, D., PLAVŠA-MATIČ C. - EROTOCRITOU A. ... - MAGUROVÁ, Zuzana. Comparative Highlights of Foundation Laws : The operating Environment for Foundations in Europe. Brussels : European Foundation Centre, 2015. 61 s.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. News from the Member States, EEA Countries, FYR of Macedonia and Turkey : Slovakia. In European Gender Equality Law Review, 2014, no. 1, pp. 104-107. ISSN 2212-5914.

MAGUROVÁ, Zuzana. News from the Member States, EEA Countries, FYR of Macedonia and Turkey : Slovakia. In European Gender Equality Law Review, 2013, no. 2, pp. 97-100. ISSN 2212-5914.

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MAGUROVÁ, Zuzana - KURILOVSKÁ, Lucia. Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve. In European Gender Equality Law Review, 2013, No. 1, p. 106-110. ISSN 2212-5906.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

MAGUROVÁ, Zuzana. Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve. In Dny práva - 2012. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická. - Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 131-153. ISBN 978-80-210-6319-8.

GHG Práce zverejnené na internete

MAGUROVÁ, Zuzana. Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood. ISBN 978-92-79-27748-1. Dostupné na internete: http://ec.europe.eu/justice/gender-eguality/files/your_rights/discrimination_prenancy_maternity_parenthood_final_en.pdf
MAGUROVÁ, Zuzana. Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men nd Women, including in Company Boards, s. 192-198. ISBN 978-92-79-24823-8. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/justice/gender-equaliy/files/gender_balance_decision_making/report_gender-balance_2012_en.pdf
MAGUROVÁ, Zuzana. The Transposition of Recast Directive 2006/54/EC : Update 2011. ISBN 978-92-79-22167-5. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/recast_update2011_final_en.pdf


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey : October 2011 - April 2012 . In European Gender Equality Law Review, 2012, no. 1, s. 105-107. ISSN 2212-5906.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.

MAGUROVÁ, Zuzana. Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 584-600. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

STRÁŽNICKÁ, Alexandra - MAGUROVÁ, Zuzana. Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie. In Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. - EQUILIBIA : Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8143-052-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

MAGUROVÁ, Zuzana. Bližšie k Európe : stratégia EÚ rovnosti žien a mužov na roky 2010-2015 z pohľadu slovenskej reality. In Bližšie k Európe. - Bratislava : Tatran, 2012.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

GHG Práce zverejnené na internete

MAGUROVÁ, Zuzana. Gender Equality Law in 33 European Countries. In Report of European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, European Commission DG for Justice, s. 170-176. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm>.

MAGUROVÁ, Zuzana. Gender Quotas and Other Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women. In Report of European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, European Commission DG for Justice, s. 219-227. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm>.

MAGUROVÁ, Zuzana. Positive Action Measures to Ensure Full Equality in practice Between Men and Women including in company Boards. In Report of European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, European Commission DG for Justice, s. 222-230. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm>.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Slovakia Report. In European Gender Equality Law Review 2/2010, s. 103-105. Dostupné na internete: <http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=420&langld=en&furtherPubs=yes>.
MAGUROVÁ, Zuzana. Slovakia Report. In Europen Gender Equality Law Review 1/2010, s. 124-127. Dostupné na internete: <http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=420&langld=en&furtherPubs=yes>.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MAGUROVÁ, Zuzana. Ronovská, K. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 279-281. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Ronovská, K. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, 140 s.

GHG Práce zverejnené na internete

MAGUROVÁ, Zuzana. Positive action in EC law. Dostupné na internete: <http://www.era-comm.eu/oldoku/Positiveaction.htm>.
MAGUROVÁ, Zuzana. Direct and Indirect Gender Discrimination in Old-Age Pensions in 33 European Countries. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.
MAGUROVÁ, Zuzana. The Gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective (including 33 country reports). Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAGUROVÁ, Zuzana. Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 6, s. 562-564. ISSN 0032-6984.

GHG Práce zverejnené na internete

MAGUROVÁ, Zuzana. Multiple Discrimination in EU Law - Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?, s. 113-116. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.

MAGUROVÁ, Zuzana. Sex Discrimination in the Acces to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC, s. 149-152. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.

MAGUROVÁ, Zuzana. European Gender Equality Law Review 1/2009, s. 97-100. Dostupné na internete: <http:/ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.

MAGUROVÁ, Zuzana. EU Gender Equality Law in 30 European Countries 2009 update, s. 148-154. Dostupné na internete: <http://ec.europe.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.

MAGUROVÁ, Zuzana. The transposition of Recast Directive 2006/54/EC s. 88-93. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=641&langld=en>.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Informácie z vedeckého života:

MAGUROVÁ, Z. Právna forma týkajúca sa domáceho násilia. (Medzinárodná konferencia, 12.-14. februára 2008, Sofia , Bulharsko) In Právny obzor. Roč. 91, č. 3 (2008), s. 235-237.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných:

MAGUROVÁ, Z. Násilie páchané na ženách ako porušovanie ľudských práv a mechanizmy na jeho elimináciu. In Aktuálne otázky základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike. Recenzentka Marcela Gbúrová. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2008. ISBN 978-80-89016-37-2, s. 71-84.

B/ nerecenzovaných:

MAGUROVÁ, Z. Právne aspekty rovnakého zaobchádzania a zákazu rodovej diskriminácie. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 154-172.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Kampaň na boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s.173 -177.

MAGUROVÁ, Z. Discrimination. In Joint Submission. Shadow Report to the Committee on on the Elimination of Discrimination against Women for the Slovak Republic. Editor Adriana Lamačková, Pro Choice Slovakia. Bratislava: OKAT PLUS s r.o., 2008. Article 1, s.10-12.

MAGUROVÁ, Z. Legislative and Political Measures. In . Discrimination. In Joint Submission. Shadow Report to the Committee on on the Elimination of Discrimination against Women for the Slovak Republic. Editor Adriana Lamačková, Pro Choice Slovakia. Bratislava: OKAT PLUS s r.o., 2008. Article 2, s.13-14.

Králová, S., Oleárniková, J. MAGUROVÁ, Z., Masochoritisová. Preamble, Articles 1, 2 and 5, General Recommendation No. 19 Violence against Women. In Joint Submission. Shadow Report to the Committee on on the Elimination of Discrimination against Women for the Slovak Republic. Editor Adriana Lamačková, Pro Choice Slovakia. Bratislava: OKAT PLUS s r.o., 2008, s. 18-23.

MAGUROVÁ, Z. Political and Public Life. In Joint Submission. Shadow Report to the Committee on on the Elimination of Discrimination against Women for the Slovak Republic. Editor Adriana Lamačková, Pro Choice Slovakia. Bratislava: OKAT PLUS s r.o., 2008. Article 7, s. 27-29.

MAGUROVÁ, Z. Marital anf Family Relations. In Joint Submission. Shadow Report to the Committee on on the Elimination of Discrimination against Women for the Slovak Republic. Editor Adriana Lamačková, Pro Choice Slovakia. Bratislava: OKAT PLUS s r.o., 2008. Article 16, s. 54-55

Práce uverejnené na internete:

A/ v cudzom jazyku:

MAGUROVÁ, Z. Exposure of Woman Workers to Violence and Secual Harassment at... (Vystavenie pracovníčok násiliu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku- skúsenosti zo Slovenska a Čiech) http://www.usig.org/countryinfo/slovakia.asp Country Codes and Laws: Country information -Slovakia

MAGUROVÁ, Z. Exposure of Woman Workers to Violence and Secual Harassment at... (Vystavenie pracovníčok násiliu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku- skúsenosti zo Slovenska a Čiech) http://ec.europa.eu/employment-social/gender -equality/legislation/bulletin-en.html

MAGUROVÁ, Z. European Congres "Let s stop domestic violence by the means of..." (Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách. Aplikácia nových legislatívnych ustanovení) European Gender Equality Law Review No 1/2008, s. 114-117

B/ v slovenskom jazyku:

MAGUROVÁ, Z. Charta OSN a Všeobecná deklarácia ľudských práv. Právne aspekty rodovej diskriminácie a rovnakého zaobchádzania.
diskriminácia.sk

MAGUROVÁ, Z. Sexuálne obťažovanie.
Diskriminácia.sk


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Kampaň na boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 77-80.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. In Právny obzor. Roč. 90, č. 2 (2007), s. 186-192.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 271-274.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Zásada (rodovej) rovnosti a zásada zákazu diskriminácie po prijatí novely antidiskrimačného zákona. In Právny obzor. Roč. 90, č. 4 (2007), s. 374-377.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Konferencia k 50. výročiu práva rodovej rovnosti EÚ. In Právny obzor. Roč. 90, č. 5 (2007), s. 460-462.

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. In Právny obzor. Roč. 90, č. 6 (2007), s. 572-573.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

MAGUROVÁ, Z. Porovnávanie vývoja právnej úpravy domáceho násilia v Slovenskej a Českej republike s dôrazom na jej uplatňovanie v slovenskej praxi. In Právem proti domácímu násilí. ProFem n.g.o. 7.-10. január 2007, Praha.

MAGUROVÁ, Z. Násilie páchané na ženách na Slovensku. In Súhrnná správa o situácii v oblasti násilia páchaného na ženách v európskom regióne prezentovaná European Women´s Lobby´s Observatory against Violence Women. NAWO Connecting Women to Europe. 11.-13. január 2007, Londýn.

MAGUROVÁ, Z. Diskriminácia a rovnosť medzi mužmi a ženami v právnej úprave. In 3. nadnárodné stretnutie partnerstva v rámci projektu IS EQUAL. Združenie žien Slovenska. 11.-12. apríl 2007, Zvolen.

MAGUROVÁ, Z. K dynamike antidiskriminácie v európskom priestore. In Právo a právní věda v globalizované společnosti. Monseho olomoucké právnické dny. 7.-8. jún 2007, Olomouc.

MAGUROVÁ, Z. Gender sensitive education - A toll for overcoming discriminatory practicies. In Methods, Tools and Practices Sthrengthening Women´s Opportunities in the Labor Market. Nadnárodné partnerstvo Európskej rodovej siete a diverzity. 27.-29. september 2007, Litva - Viľnus.

MAGUROVÁ, Z. Antidiskriminačná klauzula. In Čo je právo? Ústav štátu a práva SAV. 17.-19. október 2007, Tatranská Štrba.

MAGUROVÁ, Z. The Role of the Judiciary in Enforcing the EU Acquis on Gender Equality in Slovakia. In TAIEX workshop o implentácii zákonodárství EU v oblasti rovnosti žen a mužů. TAIEX Európska komisia. 12.-13. november 2007, Praha.

MAGUROVÁ, Z. Politické práva žien. In Politické práva v Európe.Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 16. 24. november 2007, Modra-Harmónia.

Ostatné prednášky a vývesky:

MAGUROVÁ, Z. Legislatívny kontext rovnosti príležitostí. In Workshop-Rovnosť príležitostí - východiská a súčasný stav implementácie. FÚ SAV, 11. apríl 2007, Bratislava.

MAGUROVÁ, Z. Právne inštitúty odozvy na sexuálne a rodovo podmienené násilie - aplikácia na cieľovú skupinu. In Postupy pri prevencii a odozve zameranej na sexuálne a rodovo podmienené násilie voči azylantkám, osobám s udelenou doplnkovou ochranou a žiadateľkám o azyl. Seminár UNHCR Národný úrad SR, 15.-16. november 2007, Gabčíkovo.

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

Galovicsova, K., MAGUROVÁ, Z. Pravosude. In Priručnik za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa ženama koj esu doživele ili doživljavaju nasilje u PARTNERSKIm ODNOSIma. Novi Sad: Cenzura, 2007. ISBN 978-86-86559-02-9. s. 95-111.

Práce uverejnené na internete:

a/ v cudzom jazyku:

MAGUROVÁ, Z. Country Codes and Laws: Country information - Slovakia. http://www.usig.org./countryinfo/slovakia.asp

MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie rodovej rovnosti na Slovensku. In Bulletin Legal issues in Equality No 1/2007, s. 47-48.

MAGUROVÁ, Z. Správy o praktickej realizácii direktív SR. In Legal Aspects of the Gender Pay Gap (February 2007) s. 80-83.

MAGUROVÁ, Z. Report on Pregnancy , Maternity, Parental and Paternity Rights. (March 2007) s. 107-109.

MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie rodovej rovnosti na Slovensku. In Bulletin Legal issues in Equality No 4/2007, s. 51-53. http://ec.europa.eu/employment social/gender equality/legislation /bulletin en.html

MAGUROVÁ, Z. A Comparison of the Development of Legal Regulations on domestic Violence in the Czech and Slovak Republics, with Special Focus on their Practical Implementation in Slovakia (p. 52-69) in Let´s Stop Domestic Violence by Means of Law, Prague 7.-10. 1. 2007 http://www.profem.cz /clanky/

b/ v slovenskom jazyku:

MAGUROVÁ, Z. Porovnávanie vývoja právnej úpravy domáceho násilia v Slovenskej a Českej republike s dôrazom na jej uplatňovanie v slovenskej praxi. In Právem proti domácímu násilí. Mazinárodní kongres. ProFem. 7.-10. 2007, Praha, s. 52-70. http://www.profem.cz/clanky

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

MAGUROVÁ, Z. Špecifiká právneho poradenstva pre týrané ženy. In Intolerancia II - násilie páchané na ženách. Zborník príspevkov z konferencie Únie žien Slovenska. Bratislava, 1999. Priručnik za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa ženama koju su doživele ili doživljavaju nasilje u PARTNERSKIm ODNOSIma. Novi Sad: Cenzura 2007. ISBN 978-86-86559-02-9. s. 113.


Publikačná činnosť za roky 2000 až 2006

Knižné odborné publikácie vydané na Slovensku:

MAGUROVÁ, Zuzana: Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov. Štúdie a materiály. Zošit VI. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 1. vyd. 2003, 33 s.

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku:

MAGUROVÁ, Zuzana: Mimovládne organizácie ako nástroj kontroly štátnej moci. In: Mohlo by byť inak (!?). Vybrané texty. Výber K. Farkašová. Bratislava: Aliancia žien Slovenska, 1. vyd. 2002, s. 51-72..

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

MAGUROVÁ, Zuzana: Právo neziskového sektora. SEP - Časopis o slovenskom a európskom práve, 1, 2000, č. 3, s. 3-8.

MAGUROVÁ, Zuzana: Trestnoprávne aspekty domáceho násilia. Právny obzor, 85, 2002, č. 4, s. 373-380.

Informácie:

MAGUROVÁ, Z. Rok 2007 –Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Kampaň na boj proti násiliu na ženách, vrátane domáceho násilia. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 77-80.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

MAGUROVÁ, Zuzana: Špecifiká právneho poradenstva pre týrané ženy . In: Zborník z konferencie: Intolerancia II - násilie páchané na ženách, 5.-6.novembra 1999, Bratislava. Bratislava, Únia žien Slovenska, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 2000, s. 77-82.

MAGUROVÁ, Zuzana: Násilie páchané na ženách ako problém ľudských práv. In: Zborník z medzinárodného seminára: Ženy v demokratickej spoločnosti: Sú si ženy vedomé svojich práv? Bratislava, 9.-10.septembra 1999. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 2000, s. 57-61.

MAGUROVÁ, Zuzana: Sponzorstvo politických strán?. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán, 13.-15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva 2000, s. 83-86.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právne aspekty násilia páchaného na ženách. In: Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách. Bratislava, Záujmové združenie žien Aspekt 2001. s. 91-100.

MAGUROVÁ, Zuzana: Trestnoprávne aspekty domáceho násilia. In: Aktuálne problémy rekodifikácie trestného práva. Piešťany, ÚŠaP SAV 2002.

MAGUROVÁ, Zuzana: Súčasný a pripravovaný stav v riešení problematiky domáceho násilia. Donovaly, Prezídium policajného zboru SR 2002.

MAGUROVÁ, Zuzana: Žena a právo. Bratislava, Nadácia Tunegu, Nadácia Eduardo Frei 2002.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právna úprava prerušenia tehotenstva na území Slovenska v porovnaní s úpravou krajín Višegrádskej štvorky. In: Reprodukčné zdravie a reprodukčné práva pre tretie milénium v krajinách V4. Bratislava: Charis s r.o., 2002, s. 13-18.

MAGUROVÁ, Zuzana: Praktické skúsenosti s uplatňovaním novej legislatívy na elimináciu domáceho násilia. In: Domáce násilie a násilie na ženách. 11.-12. apríl 2003, Bratislava, 7 s.

MAGUROVÁ, Zuzana: Prehľad slovenskej legislatívy s dôrazom na najnovšie novely. In: Interdisciplinárny seminár o domácom násilí. 26.-29. máj 2003, Modra-Harmónia, 9 s.

MAGUROVÁ, Zuzana: Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych predpisov. 7. apríl 2003, Bratislava.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatívne pozadie problematiky násilia páchaného na ženách a jeho aspekty v lekárskej praxi. In: Násile páchané na ženách, núdzova antikoncepcia. 25. apríl 2003, Bratislava.

MAGUROVÁ, Zuzana: Gender a právo. In: Sociológia práva dnes - témy a osobnosti. 28. november 2003, Bratislava.

MAGUROVÁ, Zuzana. Potrebujeme na Slovenku ombudswoman (ombudsman, ombudsperson) pre rovnosť príležitostí žien a mužov?. In Postavenie ombudsmana v demokratickom a právnom štáte. Bratislava: Kancelária verejného ochrancu práv, 2004. s. 60-62.

Magurová, Zuzana. Potrebujeme na Slovensku ombudswoman (ombudsman, ombudsperson) pre rovnosť príležitostí žien a mužov? In Postavenie ombudsmana v demokratickom právnom štáte. Medzinárodná konferencia, 15. apríl 2004, Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava.

MAGUROVÁ, Zuzana. Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v sociálnom zabezpečení. In Nový model sociálneho zabezpečenia. Vedecká konferencia ÚŠaP SAV,11.-12. november 2004, Bratislava.

MAGUROVÁ, Z. Uberáme sa na Slovensku v rekodifikácii občianského práva správnym smerom? Potrebujeme na Slovensku zákonník neziskového práva. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike, 2.-3. máj 2005, Smolenice. Bratislava: SAP,spol. s r. o., 2005. ISBN 80-89104-72-X. s. 117-123.

MAGUROVÁ, Z. Legislatíva týkajúca sa násilia páchaného na ženách. In Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Ed.Z. Bútorová, J. Filadelfiová .Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2005. ISBN 80-88935-78-4. s. 55-63.

MAGUROVÁ, Z. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (Vybrané aspekty). In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. Bratislava: SAP, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-79-7. s. 238-251.

MAGUROVÁ, Z. Uberáme sa na Slovensku v rekodifikácii občianského práva správnym smerom? Potrebujeme na Slovensku zákonník neziskového práva? In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 2.-3. máj 2005, Smolenice. 4 s.

MAGUROVÁ, Z. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (Vybrané aspekty). In (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 13.-15. október 2005, Tatranská Štrba. 14 s.

MAGUROVÁ, Z. Rovnoprávnosť pohlaví v judikatúre slovenských súdov. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.-19. november 2005, Modra-Harmónia. 6 s.

MAGUROVÁ, Z. Penal Aspects of Domestic Violence in Slovakia . In Power – Promotion of Women in European Border Regions. Austria – Hungary – Slovakia. 22. máj 2006, Bratislava.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

MAGUROVÁ, Zuzana - (BEŇOVÁ, Elena): Neziskové organizácie na Slovensku. In: Medzinárodný seminár: Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku.. Brno, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 2000, s. 30-37.

MAGUROVÁ, Zuzana: Možnosti financovania neziskových subjektov. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu, Ústí nad Labem (11.-12.11.1999). Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 2000, s. 132-146.

MAGUROVÁ, Zuzana: Rodovo-podmienené (domáce) násilie, ako problém ľudských práv. In: Ľudské práva v evropském kontextu. Ed. M. Goňcová. Brno, Masarykova univerzita 2002, s. 152-157.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva neziskového sektora. In: Občianska spoločnosť v krajinách strednej Európy, aspekty spolupráce medzi neziskovými organizáciami a štátom. Praha, Friedrich Ebert Stiftung 2002.

MAGUROVÁ Zuzana: Legislation Concerning Domestic Violence in Slovakia. In: Combating Domestic Violence and Trafficing in Women. 30.-31. máj 2003, Atény, 7 s.

MAGUROVÁ, Zuzana: Family Violence-New Legislation in Slovakia. In: World Congresson Family Violence (WFCV). 21.-24. jún 2003, Praha, 7 s.

MAGUROVÁ, Zuzana. Význam existencie práva EÚ o sexuálnej rovnosti pre ženy v nových členských štátoch - situácia na Slovensku. In Rodová rovnosť v Európe. Medzinárodná konferencia, 18.-21. november 2004, Univerzita Leiden, Haag, Holandsko.

MAGUROVÁ, Zuzana. Antidiskriminačný zákon. Národná stratégia na elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, rozhodnutia súdov. In Prvé pracovné stretnutie expertiek a expertov s pracovníkmi EK, 27. september 2004, Brusel, Belgicko.

MAGUROVÁ,Z. Antidiskriminačná legislatíva a postavenie Slovenského národného strediska pre ľudské práva. In Stretnutie expertiek a expertov s pracovníkmi EK, 22. apríl 2005, Brusel. 5 s.

MAGUROVÁ, Z. Penal aspects of Domestic violence in Slovakia. In Power – Promotion of Women in European Border Regions – Austria – Hungary – Slovakia – Final Report. Grundtvig 2 Projekt. Austria: Socrates Programme of the EU, 2006. s. 80-85.

MAGUROVÁ, Z. Európske politiky, týkajúce sa rovnosti. In Empowerment od Women: Increase of their presence and participation. 28. november 2006, Mottila del Palancar, Španielsko.

MAGUROVÁ, Z. Situácia v inštitucionálnom zabezpečení rovnosti príležitosti a stav plnenia smerníc v tejto oblasti na Slovenku. In Pracovné stretnutie expertov a expertiek EK. 13.-15. máj 2006, Brusel.

MAGUROVÁ, Z. Súčasný vývoj a priority v oblasti rodovej rovnosti s ohľadom na rok 2007. In Rok 2007 – Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. Pracovné stretnutie expertov a expertiek EK. 24. november 2006, Brusel.

Odborné práce uverejnené na internete:

MAGUROVÁ, Zuzana. Uplatňovanie direktív 75/117 EES, 79/7 EES a 96/97 ES. In Bulletin, legal issues in gender Equality. No 1 (2004), s. 61-63. In http://europa.eu.int/comm/employment social/equ opp/rights en.html.

MAGUROVÁ, Zuzana. Uplatňovanie direktív 76/207 EES a 97/80 ES. In Bulletin, legal issues in gender equality. No 2 (2004), s. 46-48. In http://europa.eu.int/comm/employment social/equ opp/rights en.html.

MAGUROVÁ, Zuzana. Správy o praktickej realizácii direktív v SR. In Report on Gender Equality Bodies. In http://europa eu.int/comm/employment social/equ opp/rights en.html.

MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 76/207 EES a 97/80 ES. Bulletin Legal issues in Equality. No.1 (2005), s. 63-64. http://www.europa.eu.int/comm/employment social/gender equality/legislation/bulletin en.html

MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 92/85 EES a 96/34 ES. Bulletin Legal issues in Equality. No 2 (2005), s. 66-68. http://www.europa.eu.int/comm/employment social/gender equality/legislation/bulletin en.html

MAGUROVÁ, Z. Uplatňovanie direktív 2000/43 ES a 2000/78 ES a 2002/73 ES. In Bulletin Legal issues in Equality.No 3 (2005), s. 52-54. http://www.europa.eu.int/comm/employment social/gender equality/legislation/bulletin en.html

MAGUROVÁ, Z. Country Codes and Laws. Country information – Slovakia. http://www.usig.org/countryinfo/slovakia.asp

Citácie v Scopus:

MAGUROVÁ, Z. Právne aspekty násilia páchaného na ženách (2001) Aspekty násilia páchaného na ženách, pp.91-101. Cviková, J., Juráňová, J. (eds.) Bratislava: Aspekt Capikova, S. Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia. Child Abuse review, Vol 14 (5): 2005, pp. 617-640

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku. Úvahy De lege lata a delege ferenda. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 198. In: Index to Foreign Legal Peridicals. Berkeley, University of California Press 2000, (cum), s. 136.

MAGUROVÁ, Z. Trestnoprávne aspekty domáceho násilia. Právny obzor. Roč. 85, č. 4 (2002), s. 373. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 556.

Ostatné citácie:

MAGUROVÁ, Zuzana: Sponzorstvo, darcovstvo alebo reklama (úvod do problematiky). Právny obzor, 82, 1999, č. 1, s. 55. In Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 227.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právne aspekty domáceho násilia. Zborník - Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava, Veda 1999, s. 301. In: Šmihula, Daniel, Nové subjekty ohrozujúce ľudské práva.Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000 č. 4, s. 440.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku. Úvahy de lege lata a de lege ferenda. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 198. In: Hurdík, Jan - Telec, Ivo, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné ústavy jako institucionální základ českého obecně prospěšného sektoru. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. 487.

MAGUROVÁ, Zuzana: Neziskový sektor a sociálne zabezpečenie. Právny obzor, 80, 1997, č. 4, s. 436. In: Hurdík, Jan - Telec, Ivo, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné ústavy jako institucionální základ českého obecně prospěšného sektoru. Právny obzor, 83, 2000, č.6, s. 487.

MAGUROVÁ, Zuzana: Správa o seminároch zameraných na novú právnu úpravu neziskových organizácíí. Právny obzor, 79, 1996, č. 1, s. 84. In: Hurdík, Jan - Telec, Ivo, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné ústavy jako institucionální základ českého obecně prospěšného sektoru. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. 487.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 199. In: Hrabala, Ján - Haňdiak, Peter - Machalová, Viera, Právo a neziskový sektor na Slovensku. Bratislava, SPACE - Centrum pre analýzu sociálnej politiky 2001, s. 61.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 213. In: Hrabala, Ján - Haňdiak, Peter - Machalová, Viera, Právo a neziskový sektor na Slovensku. Bratislava, SPACE - Centrum pre analýzu sociálnej politiky 2001, s. 61.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právne aspekty domáceho násilia. In: Zborník: ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava, Veda 1999. In: Zachová, Anna - Zachová, Zuzana, Ľudské práva žien - neoddeliteľná súčasť univerzálnych základných ľudských práva a slobôd. In: Nerovné cesty k rovnosti (Pohľady na ľudské práva a občianske práva žien na Slovensku). Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 2001, s. 19.

MAGUROVÁ, Zuzana: Násilie páchané na ženách ako problém ľudských práv. In: Ženy v demokratickej spoločnosti - sú si ženy vedomé svojich práv? Zborník príspevkov z medzinárodného seminára. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 1999. In: Bodnárová, Bernardína-Filadelfiová, Jarmila, Domáce násilie na Slovensku. Priebežná správa z výskumu. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 2002.

MAGUROVÁ, Z. Vývoj zhromažďovacieho práva na našom území. In Právny obzor. Roč. 74, č. 9-10 (1991), s. 490. Klíma, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 755.

MAGUROVÁ, Z. Rovnoprávnosť pohlaví v judikatúre slovenských súdov. In Medzinárodná jesenná škola práva Ústavu štátu a práva SAV, 11.-19. november 2005, Modra – Harmónia. Novotná, A. Dojmy z Jesenné školy práva. In Bulletin advokacie. Č. 3 (2006), s. 69.

MAGUROVA, Z. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami. Šandorfiová, A. – Benko, M. – Brňák, P. Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 213.

MAGUROVÁ, Z. Zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami (Vybrané aspekty), s. 238. Gogoláková, E. (rec.) Zborník (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. 349 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 400.


Publikačná činnosť za roky 1988 až 2000

Monografia:

KAHÚN, J. - MAGUROVÁ, Zuzana: Zákon o nadáciách. Komentár. Bratislava, Veda 1997.

Ostatná publikačná činnosť:

MAGUROVÁ, Zuzana: Účasť spoločenských organizácií na uskutočňovaní úloh socialistického štátu. Právny obzor, 71, 1988, č. 10, s. 891-903.

MAGUROVÁ, Zuzana: Revolučné odborové hnutie ako subjekt správneho práva. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 681-692.

MAGUROVÁ, Zuzana: Účasť odborových orgánov na tvorbe právnych predpisov. Právny obzor, 73, 1990, č. 5, s. 414-420.

GRAUZLOVÁ, Dana - MAGUROVÁ, Zuzana: Správne súdnictvo. Národné výbory, 1990, č. 13, s. 20-21.

ČERNEJOVÁ, Alena - NESROVNAL, Ivo - MAGUROVÁ, Zuzana: Nie je zákon ako zákon. Nové slovo, 32, 1990, č. 2, s. 5. 90.01.11.

MAGUROVÁ, Zuzana: Columbia Summer Program in American Law. (Správa o "letnej škole amerického práva"). Právny obzor, 74, 1991, č. 2, s. 85.

MAGUROVÁ, Zuzana: Otázniky nad právnou úpravou súdnictva. Justičná revue, 43, 1991, č. 10, s. 32-34.

MAGUROVÁ, Zuzana: Vývoj zhromažďovacieho a združovacieho práva na našom území. Právny obzor, 74, 1991, č. 9-10, s. 490-504.

MAGUROVÁ, Zuzana: Naše súdnictvo. Obecné noviny, 2, 1992, č. 6, s. 4-5. 92.02.04.

MAGUROVÁ, Zuzana: Nadácia. Nonprofit, 1994, č. 5, s. 4-5

MAGUROVÁ, Zuzana: Záujmové združenie občanov. Nonprofit, 1994, č. 6, s. 3-4.

MAGUROVÁ, Zuzana: Hospodárenie nadácií a občianskych združení. Nonprofit, 1994, č. 7, s. 3.

MAGUROVÁ, Zuzana: Vzor štatútu nadácie. Nonprofit, 1994, č. 10, s. 3-5.

MAGUROVÁ, Zuzana: Vzor stanov občianskeho združenia. Nonprofit, 1994, č. 11, s. 3-5.

MAGUROVÁ, Zuzana: Stav legislatívy tretieho sektora na Sl ovensku. Nonprofit, 1995, máj 1995, s. 11-13.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právne podmienky prijímania darov a finančnej i hmotnej podpory. Nonprofit, 1995, júl, s. 2-3.

MAGUROVÁ, Zuzana: Nadácie, občianske združenia a platenie správnych poplatkov. Nonprofit, 1995, október, s. 15.

MAGUROVÁ, Zuzana: Pracovnoprávne vzťahy v mimovládnych organizáciách. Nonprofit, 1995, november, s. 17-18.

MAGUROVÁ, Zuzana: Zmluvné vzťahy nadácií a občianskych združení. Nonprofit, 1995, február, s. 2-3.

MAGUROVÁ, Zuzana: Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nonprofit, 1995, marec, s. 2-4.

MAGUROVÁ, Zuzana: Nájomná zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke. Nonprofit, 1995, apríl, s. 2-4.

MAGUROVÁ, Zuzana: Ešte raz o nadáciách. Nonprofit, 1995, august - september, s. 3-6.

MAGUROVÁ, Zuzana: Stav legislatívy tretieho sektora na Slovensku. In: III. Stupavská konferencia - Tretí sektor a občianska spoločnosť. 1995, s. 11-13.

MAGUROVÁ, Zuzana: Mimovládne neziskové organizácie (2). Petržalské noviny, 2, 1996, č. 7, s. 10. 96.04.05.

MAGUROVÁ, Zuzana: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege a de lege ferenda. Právny obzor, 79, 1996, č. 3, s. 198-223.

MAGUROVÁ, Zuzana: Návrh slovenského zákona sa hodí len pre verejnoprávne nadácie. Národná obroda - príloha Dokument, 1996, s. 4. 96.03.06.

MAGUROVÁ, Zuzana: Ako ďalej po prijatí zákona o nadáciách. Petržalské noviny, 1996, č. 3, s. 10. 96.09.20.

MAGUROVÁ, Zuzana: Slovník tretieho sektora. NonProfit, 1996, január, s. 15.

MAGUROVÁ, Zuzana: Je nesprávne poučiť sa overenou teóriou. NonProfit, 1996, februaár, s. 11-12.

MAGUROVÁ, Zuzana: Slovník tretieho sektora. NonProfit, 1996, február, s. 12.

MAGUROVÁ, Zuzana: Slovník tretieho sektora. NonProfit, 1996, marec, s. 15.

MAGUROVÁ, Zuzana: Slovník tretieho sektora. NonProfit, 1996, apríl,s. 15.

MAGUROVÁ, Zuzana: Ešte raz o občianskych združeniach. NonProfit, 1996, jún, s. 15-17.

MAGUROVÁ, Zuzana: Poradňa k zákonu o nadáciách. NonProfit, 1996, september, s. .

MAGUROVÁ, Zuzana: Tretí sektor a občianska spoločnosť. Sociológia, 28, 1996, č. 3, s. 257-270.

MAGUROVÁ, Zuzana: Úvahy po prijatí zákona (rozhovor). Parlamentný kuriér, 5, 1997, marec 97 (č. 38), s. 88-89.

MAGUROVÁ, Zuzana: Existujúce nadácie a zákon o nadáciách. Petržalské noviny 1997, 97.06.03 s. 8-9.

MAGUROVA,Zuzana: Neziskový sektor a sociálne zabezpečenie. Právny bzor, 80, 1997, č. 4, s. 436-446.

MAGUROVÁ, Zuzana: Ako to vidím ja. Petržalské noviny, 1997, č. 1, s. . 97.01.24.

MAGUROVÁ, Zuzana: Vplyv novely Obchodného zákonníka na zakladanie a fungovanie spoločnosti s ručením obmedzeným ako neziskovej spoločnosti. In: Spoločnosť s ručením obmedzeným (riešené a otvorené problémy). Vedecká konferencia konaná v dňoch 19.-21.mája 1998, Piešťany. Bratislava, Veda 1998, s. 86-89.

MAGUROVÁ, Zuzana: Možnosti finančnej podpory a sponzorovania mimovládnych organizácií zo strany podnikateľských subjektov. In: Nadácia Foundation for a Civil Society - Pracovné raňajky pre podnikateľov a manažérov. 24.2.1998. Bratislava, 1998.

MAGUROVÁ, Zuzana: Možnosti podnikania NGO v Slovenskej republike a v Českej republike. In: Medzinárodná konferencia: Ekonomické aktivity NGO - Charity Aid Foundation Moskva, 28.3-1.4.1998 Moskva. 1998.

MAGUROVÁ, Zuzana: Sponzorstvo (reakcia na článok Dar alebo Reklama). NonProfit, 1999, č. 1, s. 18-19.

MAGUROVÁ, Zuzana: Kde sú hranice? (sponzorstvo). Stratégie, č. 1, 1999, s. 14-15.

MAGUROVÁ, Zuzana: Sponzorstvo, darcovstvo alebo reklama? (Úvod do problematiky). Právny obzor, 82, 1999, č. 1, s. 55-65.

MAGUROVÁ, Zuzana: Využime zahraničné skúsenosti. Verejná správa, 1999, č. 9, s. 26.

MAGUROVÁ, Zuzana: Nadácie - ich vznik a poslanie. Združenie finančných prostriedkov na prospech občanov. Verejná správa, 1999, č. 22, s. 21.

MAGUROVÁ, Zuzana: Pomoc aj pre ľudí v ohrození života. Neinvestičný fond združuje finanční prostriedky na humanitné účely. Verejná správa, 1999, č. 23, s. 21.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právne aspekty domáceho násilia. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

MAGUROVÁ, Zuzana: Občianske združenia v demokratickej spoločnosti. Súčasná právna úprava je už nedostatočná. Verejná správa, 1999, č. 21, s. 20.

MAGUROVÁ, Zuzana: Špecifiká právneho poradenstva pre týrané ženy . In: Zborník z konferencie: Intolerencia II - násilie páchané na ženách, 5.-6.novembra 1999, Bratislava. Bratislava, Únia žien Slovenska, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 2000, s. 77-82.

MAGUROVÁ, Zuzana - (BEŇOVÁ, Elena): Neziskové organizácie na Slovensku. In: Medzinárodný seminár: Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku, 19.-20. januára 2000, Brno. Brno, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 2000, s. 30-37.

MAGUROVÁ, Zuzana: Možnosti financovania neziskových subjektov. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu, Ústí nad Labem (11.-12.11.1999). Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 2000, s. 132-146.

MAGUROVÁ, Zuzana: Násilie páchané na ženách ako problém ľudských práv. In: Zborník z medzinárodného seminára: Ženy v demokratickej spoločnosti: Sú si ženy vedomé svojich práv? Bratislava, 9.-10.septembra 1999. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 2000, s. 57-61.

MAGUROVÁ, Zuzana: Sponzorstvo politických strán?. In: Zborník z medzinárodnej konferencie: Právna úprava politických strán, 13.-15. január 2000, Piešťany. Bratislava, Ústav štátu a práva 2000, s. 83-86.

MAGUROVÁ, Zuzana: Právo neziskového sektora. SEP - Časopis o slovenskom a európskom práve, 1, 2000, č. 3, s. 3-8.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET