Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
Narodená: 1939
tel. 02/52962325 kl. 109
usapovec@savba.sk
č. d. 54

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1961
CSc. - 1968
DrSc. - 1984
Doc. - 1992
Univerzitná profesorka - 1997

Pracoviská:
Od roku 1961 pracovníčka, 1983 - 1995 - riaditeľka Ústavu štátu a práva SAV
Od 1974 externá učiteľka na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK v Bratislavečlenstvá:1990 - 1993 - podpredsedníčka SAV pre Oddelenie spoločenských vied
Dlhoročná členka legislatívnych orgánov bývalej ČSFR
Členka komisie vlády ČSFR pre prípravu Obchodného zákonníka
V súčasnosti členka legislatívnej rady vlády SR
Od roku 1995 hlavná redaktorka časopisu Právny obzor
Členka Vedeckej rady Ústavu státu a práva Akadémie věd ČR

Odbor:
Obchodné a hospodárske právo

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Zložité cesty rekodifikácie súkromného práva = Winding roads to recodikication of private law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Diskusia (k otázkam k návrhu novely Občianskeho zákonníka), 2018, roč. 101, č. 6, s. 607-614. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

OVEČKOVÁ, Oľga. Importance of foundation of the Czechoslovak Republic for the origin and development of Slovak legal science. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, vol. 101, special issue : 100th Anniversary of the foundation of the Czechoslovak Republic, pp. 8-14. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Služba notára je nenahraditeľná služba občanom. (Rozhovor s redaktorkou Katarínou Valovou). In Ars notaria : notársky časopis, 2018, roč. 22, č. 1, s. 19-21. ISSN 1335-2229.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

OVEČKOVÁ, Oľga. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, p. 1. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef. Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor = Prestigious award of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 4, s. 414-415. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Slovník obchodního práva [Commercial Law Dictionary]. Drlíková, E. (prekladateľ). 1. vyd. Praha : CODEX, 1996. ISBN 80-85963-08-6.
Ohlasy:
1. [3.1] PELEŠČÁKOVÁ, A., ORVISKÝ, M. Vplyv koncernov na postavenie veriteľov. In Cofola 2016 : sborník z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 1678. ISBN 978-80-210-8363-9.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Základy obchodného práva 2. Bratislava : Iura Edition, 2010. 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.
Ohlasy:
1. [4.1] DUFALOVÁ, L. Niekoľko poznámok k rozsahu náhrady škody a jej limitácie v obchodnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 15, 36. ISSN 1336-6912.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka [Commercial Code : Comments and the Full-text of Commercial Code]. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Ohlasy:
1. [3.1] CSACH, K., HAVEL, B. et al. Akcionářské dohody. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 138, 282. ISBN 978-80-7552-784-4.
2. [4.1] IKRÉNYI, P., ĽAHKÝ, M., PREKOP, R. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 435, 579. ISBN 978-80-8168-731-0.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta [Contractual Penalty]. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2011. 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0(APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] DUFALOVÁ, L. Zmluvná pokuta v nepeňažnej forme. In Súkromné právo, 2017, roč. 3, č. 5, s. 202. ISSN 1339-8652.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta [Contractual Penalty]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2004. 240 s. ISBN 80-80-78-026-9.
Ohlasy:
1. [3.1] PATĚK, D. Paušalizovaná náhrady škody a smluvní pokuta. In Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 21, s. 730. ISSN 1210-6410.

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve [Limitation in commercial law]. Kristián Csach, Andrea Moravčíková (rec.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] CISKO, L. Vadné plnenie v obchodných (záväzkovoprávnych) vzťahoch - vybrané aspekty. In Aktuálni problemi deržavno-pravovo razbitku Ukrajni v konteksii interažnich procesiv : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, tom 2. Záporožie : Vidavnictvo Prosvita, 2017, s. 355. ISBN 978-966-653-437-1.I
2. [3.1] TROJČÁKOVÁ, V. Niektoré rozdiely medzi občianskoprávnou a obchodnoprávnou vzájomnou reštitučnou povinnosťou strán neplatnej alebo zrušenej zmluvy. In Dny práva 2016 : část VIII. : Právní jednání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 375, 376, 384. ISBN 978-80-210-8559-6.
3. [4.1] BUDJAČ, M. K namietanej protiústavnosti § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa. In Súkromné právo, 2017, roč. 3, č. 1, s. 9. ISSN 1339-8652.
4. [4.1] CSACH, K. Obchodné meno : premlčanie (§ 12). In Obchodný zákonník : veľký komentár, I. zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 139. ISBN 978-80-8168-573-6.
5. [4.1] POBIJAK, T. Ako je to s námietkou premlčania, vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku? In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 8-9, s. 980, 981. ISSN 1335-6461.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník : I. a II. zväzok : komentár [Commercial Code : I. and II. tome : comment]. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] KORČEK, T. Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov. In Dny práva 2016 : část VIII. : Právní jednání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 211, 213, 216, 217, 219, 224. ISBN 978-80-210-8559-6.
2. [3.1] MAREK, K. Smlouva o ůvěru. In Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 151. ISSN 1210-8278.
3. [3.1] SEILEROVÁ, M. Konanie zamestnávateľa - právnickej osoby v pracovnoprávnych vzťahoch. In Dny práva 2016 : část VIII. : Právní jednání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 312, 327. ISBN 978-80-210-8559-6.
4. [4.1] DUFALOVÁ, L. Zmluvná pokuta v nepeňažnej forme. In Súkromné právo, 2017, roč. 3, č. 5, s. 202. ISSN 1339-8652.
5. [4.1] HLUŠÁK, M. Náhrada škody pri negatívnom zmluvnom záujme. In Súkromné právo, 2017, roč. 3, č. 5, s. 183. ISSN 1339-8652.
6. [4.1] KUBINEC, M. Obchodný alebo vyrovnací podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným (aj) ako súčasť konkurznej podstaty. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 5, s. 637. ISSN 1335-6461.
7. [4.1] MAMOJKA, M. Jr. The Conducting of Business by the State - a Selective Comparison of Fundamental Theoretical and Practical Aspects. In Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, 2017, roč. 3, č. 2, s. 53. ISSN 2453-6954.
8. [4.1] ČOLLÁK, J. Následky zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností - interdisciplinárne úvahy o interdisciplinárnom korekčnom mechanizme? In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 70. ISBN 978-80-8152-528-5.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Ohlasy:
1. [4.1] DUFALOVÁ, L. Niekoľko poznámok k rozsahu náhrady škody a jej limitácie v obchodnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 25, 36. ISSN 1336-6912.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník : veľký komentár : I. a II. zväzok [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. I. zväzok 1739 s.; II. zväzok 1448 s. Komentáre Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-573-6. (VEGA 2/0007/15 : Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva).
Ohlasy:
1. [3.1] CSACH, K., HAVEL, B. et al. Akcionářské dohody. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 282. ISBN 978-80-7552-784-4.
2. [3.1] GRAMBLIČKOVÁ, B. Odvolanie konateľky/členky predstavenstva z dôvodu tehotenstva. In Cofola 2017 : sborník z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 805, 813. ISBN 978-80-210-8928-0.
3. [4.1] JABLONKA, B. Zákon zmenkový a šekový : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 282. ISBN 978-80-8168-721-1.
4. [4.1] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie - 1. časť. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 19, 72. ISBN 978-80-973039-0-7.
5. [4.1] MICHALÍKOVÁ, V. Cezhraničné premiestnenie sídla obchodnej spoločnosti z hľadiska praxe. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 7-8, s. 42, 43. ISSN 1335-1079.
6. [4.1] ZLOCHA, Ľ. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 370. ISSN 0032-6984.
7. [4.1] ŠULEKOVÁ, Ž. K deanonymizácii akcionárskej štruktúry jednoduchej spoločnosti na akciu. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 150. ISBN 978-80-8152-528-5.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Ohlasy:
1. [3.1] KORČEK, T. Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov. In Dny práva 2016 : část VIII. : Právní jednání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 214. ISBN 978-80-210-8559-6.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo [Commercial law : Law of obligation]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] MAREK, K. Smlouva o ůvěru. In Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 151. ISSN 1210-8278.
2. [4.1] RAKOVSKÝ, P., MEZEIOVÁ, L. Právne riziká zneužitia blankozmenky. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 295, 296. ISSN 1336-6912.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti [Commercial law : Companies]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. Vysokoškolské učbnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] KORČEK, T. Základné imanie vybraných typov obchodných spoločností a vkladová povinnosť spoločníkov. In Dny práva 2016 : část VIII. : Právní jednání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 213. ISBN 978-80-210-8559-6.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2005, roč. 88, č. 6, s. 515-522. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] CSACH, K. Zmluva o predaji podniku : § 476. In Obchodnný zákonník : veľký komentár, II. zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 687, 1402. ISBN 978-80-8168-573-6.
2. [4.1] STRÉMY, J. Quo vadis likvidácia obchodnej spoločnosti. In Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava, 2017, roč. 3, č. 2, s. 58, 65. ISSN 2453-6954.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zodpovednosť v obchodnom práve (Inauguračná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 4, s. 267-280. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] CISKO, L. Lukáčka, P.-Dufalová, L.-Lenhartová, K., Zodpovednosť za vady diela (recenzia). In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 3, s. 321. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Limitácia náhrady škody v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. XVII, č. 1-2, s. 19-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
1. [4.1] DUFALOVÁ, L. Niekoľko poznámok k rozsahu náhrady škody a jej limitácie v obchodnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 29, 32, 36. ISSN 1336-6912.
2. [4.1] MASLÁK, M. Náhrada škody pri porušení zmluvnej povinnosti v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch a možnosti zlúčenia právnej úpravy. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 4, s. 517, 519. ISSN 1335-6461.

OVEČKOVÁ, Oľga. Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie = Concept of prescription and the obligation of the court ex officio to take into account prescription. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 178-186. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] BUDJAČ, M. K namietanej protiústavnosti § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa. In Súkromné právo, 2017, roč. 3, č. 1, s. 9, 14. ISSN 1339-8652.

OVEČKOVÁ, Oľga. Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru = Emil Stodola - founder of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov časopisu Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 1, s. 82-83. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] CISKO, L. 10 rokov sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 5, s. 532. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právo, sloboda, zodpovednosť. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 1, s. 5-11. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3.1] VAČOK, J. Politická zodpovednosť za kvalitu právnej úpravy na príklade správneho trestania. In Weyrovy dny právní reorie 2017 : sborník příspěvků z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 188, 191. ISBN 978-80-210-8752-1.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve : II. Lubyho právnické dni : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie II. Lubyho právnické dni. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1993, s. 166-177.
Ohlasy:
1. [4.1] VOZÁR, J. Ochrana proti zneužívaniu práva obchodnými spoločnosťami. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 171, 175. ISBN 978-80-8152-528-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár : I. a II. zväzok [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. I. zväzok 1739 s.; II. zväzok 1448 s. Komentáre Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-573-6. (VEGA 2/0007/15 : Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva).

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vychádza od r. 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Sto rokov časopisu Právny obzor. In Správní právo, 2017, roč. 50, č. 7-8, s. 376-379. ISSN 0139-6005. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah občianskeho a obchodného práva z aspektu právnej úpravy ochrany spotrebiteľa = The relationship between civil law and commercial law from the aspect of legal regulation of the consumer protection. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 1, s. 67-81. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0007/15 : Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva).

OVEČKOVÁ, Oľga. Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru = Emil Stodola - founder of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov časopisu Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 1, s. 82-83. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právnická jednota na Slovensku - pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru = Právnická jednota na Slovensku - the continuator and enhancer of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 2, s. 183-187. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právny obzor a osobnosť JUDr. Cyrila Bařinku = Právny obzor and the personality of JUDr. Cyril Bařinka. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 3, s. 306-308. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Vydavatelia časopisu Právny obzor = Publishers of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 4, s. 429-431. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

OVEČKOVÁ, Oľga. Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej terminológie = Importance of Právny obzor for the development and stabilisation of Slovak legal terminology. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 5, s. 527-531. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

OVEČKOVÁ, Oľga. Význam založenia a storočnej existencie časopisu Právny obzor = Importance of the foundation and the centenary of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, rubrika Sto rokov Právneho obzoru, 2017, roč. 100, č. 6, s. 640-643. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Karlovarské právnické dni - dvadsaťpäťročné jubileum (spomienky) = Karlsbader Juristentage - zum fünfundzwanzigsten Jahrestag (Erinnerungen). In XXV. karlovarské právnické dny - XXV. Karlsbader Juristentage : jubilejní sborník u příležitosti XXV. konference Karlovarské právnické dny 2017 : dvojjazyčný, slovensko/česko - nemecký zborník. Praha : Leges, 2017, s. 19-22 slovensky, s. 23-26 nemecky. ISBN 978-80-7502-208-0.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Bejček, J. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, 516 strán : recenzia = Bejček, J.: Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 2, s. 193-196. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka / Bejček, J. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8185-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

OVEČKOVÁ, Oľga. Storočnica časopisu Právny obzor. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. XXIII, č. 7-8, s. 78-79. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga - MITTERPACHOVÁ, Jana. Ohliadnutie za jubilejným XXV. ročníkom Karlovarských právnických dní. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. XXIII, č. 7-8, s. 70-71. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, p. 1. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta [Contractual Penalty]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2004. 240 s. ISBN 80-80-78-026-9.
Ohlasy:
[4.1] PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1154, 1155. ISBN 978-80-89603-46-6.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Ohlasy:
[4.1] PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1111, 1117, 1129, 1137, 1177, 1263. ISBN 978-80-89603-46-6.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 2. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 640. ISBN 978-80-8155-067-6.
[1.1] BĚLOHLÁVEK, A. Application of non-state legal rules, customs and usages in practice of arbitral tribunals and courts. In Herald of Civil Procedure (Vestnik graždanskogo processa), 2016, no. 6, p. 138. ISSN 2226-0781.
[3.1] MAREK, K. Dílo. In Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 12, s. 478. ISSN 1210-8278.
[3.1] BĚLOHLÁVEK, A. Primenenije negosudarstvennych pravovych norm, obyčajev i tradicij arbitražnymi sudami i sudami. In Tvorčeskoe nasledie kazanskich juridičejkich škol i sovrenennyje tendencii razvitija juridičeskoj nauki. Kazaň : Kazaňskij federaľnyj universitet, 2016, s. 250. ISBN 978-5-00019-664-9.
[4.1] MAREK, K. Koupě - kupní smlouva. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 384. ISBN 978-80-8152-443-1.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol.. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka [Commercial Code : Comments and the Full-text of Commercial Code]. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Ohlasy:
[4.1] DEÁK, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 559. ISBN 978-80-89603-45-9.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 1. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 1033, 1066. ISBN 978-80-8155-065-2.
[4.1] LUKÁČKA, P., DUFALOVÁ, L., LENHARTOVÁ, K. Zodpovednosť za vady diela. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 69, 181. ISBN 978-80-9168-416-6.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava : Iura Edition, 1995. 906 s. ISBN 80-88715-08-03.
Ohlasy:
[4.1] PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 263, 264, 290, 454, 463, 567, 1372. ISBN 978-80-89603-46-6.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Ohlasy:
[4.1] DEÁK, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 562. ISBN 978-80-89603-45-9.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Slovník obchodného práva [Commercial Law Dictionary]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3.
Ohlasy:
[4.1] DEÁK, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 29, 94, 559. ISBN 978-80-89603-45-9.

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia a kol. Základy obchodného práva 2. Bratislava : Iura Edition, 2010. 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.
Ohlasy:
[4.1] JABLONKA, B. Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 5, s. 441,446. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol.. Obchodný zákonník : I. a II. zväzok : komentár [Commercial Code : I. and II. tome : comment]. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (actio pro socio) - Prvá časť. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 5, s. 394, 399. ISSN 0032-6984.
[4.1] DEÁK, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 253, 559. ISBN 978-80-89603-45-9.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 1. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 1033, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1087. ISBN 978-80-8155-065-2.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 2. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 639, 640, 642, 643, 644. ISBN 978-80-8155-067-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve [Limitation in commercial law]. Kristián Csach - Andrea Moravčíková (rec.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[5] LAPŠANSKÝ, L. Ovečková, Oľga, Premlčanie v obchodnom práve, Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, 302 s. : recenzia. In Právník, 2016, roč. 155, č. 4, s. 372-374. ISSN 0231-6625.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti [Commercial law : Companies]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 1. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 1055. ISBN 978-80-8155-065-2.

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia a kol. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo [Commercial law : Law of obligation]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MAREK, K. - JANKŮ, M. Před novou právní úpravou zadávání veřejných zakázek v ČR. In Justičná revue, 2016, č. 2, s. 213. ISSN 1335-6461.
[4.1] JABLONKA, B. Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 5, s. 441,446. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 490, 499. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 525-533. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] TROJČÁKOVÁ, V. Preddavok a možnosť jeho započítania so zmluvnými a mimozmluvnými nárokmi. In Justičná revue, 2016, č. 2, s. 231. ISSN 1335-6461.
[4.1] LUKÁČKA, P., DUFALOVÁ, L., LENHARTOVÁ, K. Zodpovednosť za vady diela. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 142, 184. ISBN 978-80-9168-416-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 3, s. 226-237. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (actio pro socio) - Druhá časť. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 503, 524. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 4, s. 336-342. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (actio pro socio) - Druhá časť. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 503, 524. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Splnenie povinnosti vykonať dielo a splnenie povinnosti zaplatiť cenu na základe zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2007, roč. 13, č. 1-2, s. 14-22. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[3.1] MAREK, K. Dílo. In Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 12, s. 478. ISSN 1210-8278.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zrušenie zmluvy zaplatením odstupného. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 2, s. 139-150. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] TROJČÁKOVÁ, V. Preddavok a možnosť jeho započítania so zmluvnými a mimozmluvnými nárokmi. In Justičná revue, 2016, č. 2, s. 231. ISSN 1335-6461.
[4.1] PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1218. ISBN 978-80-89603-46-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Limitácia náhrady škody v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. XVII, č. 1-2, s. 19-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 2. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 649. ISBN 978-80-8155-067-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právo, sloboda, zodpovednosť. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 1, s. 5-11. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] HODÁS, M. Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (a niektoré súčasné výzvy). Bratislava : História ľudských práv, 2016, s. 26, 417. ISBN 978-80-972218-0-5.

OVEČKOVÁ, Oľga. Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy [Absence of Intertemporal Provisions and Retroactivity of Legal Norms]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 9, s. 2-7. ISSN 1339-8652.
Ohlasy:
[4.1] JABLONKA, B. Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 5, s. 445, 446. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zodpovednosť v obchodnom práve (Inauguračná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 4, s. 267-280. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] LUKÁČKA, P., DUFALOVÁ, L., LENHARTOVÁ, K. Zodpovednosť za vady diela. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 61, 184. ISBN 978-80-9168-416-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

OVEČKOVÁ, Oľga. Princípy zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností v Slovenskej republike. In XVI Karlovarské právnické dny. Praha : Linde, 2007, s. 261-278.
Ohlasy:
[4.1] DEÁK, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 295, 573. ISBN 978-80-89603-45-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

OVEČKOVÁ, Oľga. Profesor Štefan Luby, iniciátor založenia Kabinetu právnych vied [Professor Štefan Luby, the Initiator of Foundation of the Cabinet of Legal Sciences]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava : VEDA, 2016, s. 134, 177. ISBN 978-80-224-1471-5.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Štefan Luby, Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo úradným postupom, Bratislava 1971, strán 155 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1972, roč. 55, č. 1, s. 56-57. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo úradným postupom / LUBY, Š. - Bratislava : Obzor, 1971.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava : VEDA, 2016, s. 142, 194. ISBN 978-80-224-1471-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. (Vychádza od r. 1917, 6 x ročne). ISSN 0032-6984.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Združenie na ochranu práv spotrebiteľov a exekučné konanie (Nad jedným rozhodnutím Súdneho dvora EÚ) = Association for the protection of consumer rights and the execution proceedings (Reflection on one decision of the European Court of Justice). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 2, s. 145-151. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

OVEČKOVÁ, Oľga. Vozár, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 208 s. : recenzia = Vozár Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova (Major Slovak Lawyers from Liptov). 2016 : book review. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2016, roč. 155, č. 11, s. 1016-1018. ISSN 0231-6625.
Recenzia na: Významní slovenskí právnici z Liptova / Jozef Vozár. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISBN 978-80-224-1471-5.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník : Komentár. I. a II. diel [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s., II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Ohlasy:
[4.1] BROŽ, M. Zodpovednosť zasielateľa za škodu vzniknutú poškodením zásielky pri preprave dopravcom. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 33. ISSN 1335-1079.
[4.1] ČOLLÁK, J., ml. Konanie obchodnej spoločnosti alebo niekoľko úvah o ohýbaní právnej úpravy: "Prípad(y) X" trvajúci(e) dodnes? In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 2, s. 229. ISSN 1335-6461.
[4.1] MAREK, K. Příkaz - Příkazní smlouva. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 4, s. 569. ISSN 1335-6461.
[4.1] RUŠIN, M. Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 264, 267. ISSN 0032-6984.
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 12, 20, 23, 35, 36, 40, 42, 48, 95, 96, 103, 108, 113, 116, 151. ISBN 978-80-8168-177-6.
[4.1] MAREK, K. Ke smlouvě o obchodním zastoupení. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 10, s. 1220. ISSN 1335-6461.
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 42, 166, 368, 536. ISBN 978-3-452-28568-3.
[4.1] MAREK, K. K úvěru a zápůjčce. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 11, s. 1347. ISSN 1335-6461.
[4.1] ČUNDERLÍK, Ľ. Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 95, 235. ISBN 978-80-8168-186-8.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv., úplné znenie Obchodného zákonníka [Commercial Code : Comments and the Full-text of Commercial Code]. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Ohlasy:
[4.1] RUŠIN, M. Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 260, 267. ISSN 0032-6984.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Ohlasy:
[4.1] RUŠIN, M. Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 260, 267. ISSN 0032-6984.
[4.1] ČUNDERLÍK, Ľ. Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 238. ISBN 978-80-8168-186-8.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník : komentár /lístkovnica/. Priebežne aktualizované. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-073-0.
Ohlasy:
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 186. ISBN 978-80-89019-30-4.

OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodného práva [Commercial Law Dictionary]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3.
Ohlasy:
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 186. ISBN 978-80-89019-30-4.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta [Contractual Penalty]. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2011. 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] FICOVÁ, S. K pojmovému vymedzeniu drobnej exekúcie. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 2, s. 184. ISSN 1335-6461.
[4.1] VÝBOCH, J. Zabezpečenie záväzku dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov podľa § 551 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k niektorým otázkam ochrany spotrebiteľa. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 5, s. 517, 536. ISSN 0032-6984.
[4.1] VÝBOCH, J. Zabezpečenie záväzku dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov podľa § 551 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k niektorým otázkam ochrany spotrebiteľa. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 302, 314. ISBN 978-80-89019-30-4.

OVEČKOVÁ, Oľga et al. Obchodný zákonník : I. a II. zväzok : komentár [Commercial Code : I. and II. tome : comment]. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] PATAKYOVÁ, M. Nároky akcionárov pri ukončení účasti v akciovej spoločnosti. In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 320. ISBN 978-80-7502-078-9.
[4.1] MAŠUROVÁ, A. - PATAKYOVÁ, M. Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 380. ISSN 0032-6984.
[4.1] JANÁČ, V. Odmeňovanie zamestnancov kapitálovou účasťou v akciovej spoločnosti. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 5, s. 496. ISSN 0032-6984.
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 52, 54, 82, 98, 123, 127, 128, 145, 186, 187. ISBN 978-80-8168-177-6.
[4.1] JANÁČ, V. Právo požadovať prevod akcií (drag-along právo) - vybrané aspekty. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 10-11, s. 29. ISSN 1339-8652.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve [Limitation in commercial law]. Kristián Csach - Andrea Moravčíková (rec.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[6] MORAVĆÍKOVÁ, A. Ovečková, O., Premlčanie v obchodnom práve, Bratislava, Wolters Kluwer, 2015, 303 s. : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 11, s. 52. ISSN 1335-1079.
[6] JANÁČ, V. Ovečková, O.: Premlčanie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 303 strán. : recenzia. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 5, s. 542-543. ISSN 0032-6984.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo [Commercial law : Law of obligation]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MAREK, K. K úvěru a zápůjčce. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 11, s. 1347. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2000, roč. 83, č. 6, s. 439-446. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 115. ISBN 978-80-8168-177-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 525-533. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 94. ISBN 978-80-8168-177-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Limitácia náhrady škody v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. XVII, č. 1-2, s. 19-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 75. ISBN 978-80-8168-177-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie = Concept of prescription and the obligation of the court ex officio to take into account prescription. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 178-186. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] VOZÁR, J. - BORGUĽOVÁ, A. Bezbrehá ochrana spotrebiteľa? In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 476, 484. ISBN 978-80-7502-078-9.

OVEČKOVÁ, Oľga. Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka = Impact of the amendment of Section 52 of the Civil Code on the applicability of the Commercial Code. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 397-416. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0007/15 : Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva).
Ohlasy:
[4.1] CISKO, L. Niektoré poznámky k problematike slovenskej rekodifikácie súkromného práva so zreteľom na oblasť spotrebiteľského práva. In Suchoža, J. - Husár, J. - Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika V. Košice : UPJŠ, 2015, s. 74. ISBN 978-80-8152-315-1.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právna veda a tvorba práva = Legal science and law making. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1990, roč. 73, č. 1, s. 5-12. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KURIL, J., MINČIČ, V. Verejná služba v Slovenskej republike. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015, s. 7. ISBN 978-80-89654-14-7.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie, 2006, roč. 12, č. 10, s. 14-21. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 108. ISBN 978-80-8168-177-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

OVEČKOVÁ, Oľga. Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku v judikatúre Slovenskej republiky a Českej republiky. In Zoufalý, V. (zost). XIX. Karlovarské právnické dny. XIX. Karlsbader Juristentage. Praha : Leges, 2011, s. 11-30. ISBN 978-80-87212-77-6.
Ohlasy:
[4.1] ZLOCHA, Ľ. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 357, 364. ISSN 0032-6984.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve : II. Lubyho právnické dni : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie II. Lubyho právnické dni. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1993, s. 166-177.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 101, 536. ISBN 978-3-452-28568-3.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v obchodnom práve. Csach, Kristián - Moravčíková, Andrea (rec.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 OVEČKOVÁ, Oľga. Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 178-186. ISSN 0032-6984.

ADFB02 OVEČKOVÁ, Oľga. Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 397-416. ISSN 0032-6984.

ADFB03 OVEČKOVÁ, Oľga. Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 9, s. 2-7. ISSN 1339-8652.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

BEF01 OVEČKOVÁ, Oľga. Profesor Štefan Luby, iniciátor založenia Kabinetu právnych vied. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-224-1422-7.

BEF02 OVEČKOVÁ, Oľga. Retrospektívno-perspektívny pohľad na činnosť Ústavu štátu a práva SAV. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 25-30. ISBN 978-80-224-1422-7.

BEF03 OVEČKOVÁ, Oľga. Právny obzor. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 75-90. ISBN 978-80-224-1422-7.

BEF04 OVEČKOVÁ, Oľga. Právnické štúdie. In 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied : Slovenská akadémia vied : Ústav štátu a práva 1953 - 2013. Ovečková, O. - Švidroň, J. (eds.), Weissová, T. (hl. red.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 91-92. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014. 164 s. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI02 Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, od r. 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodního práva. Drlíková, E. (prekladateľ). 1. vyd. Praha : CODEX, 1996. ISBN 80-85963-08-6.
citácie:
[4] GRÚŇ, L. Jednání nazývané nekalosoutěžní ve světle rekodifikace soukromého práva. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 12, s. 1584. ISSN 1335-6461.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. Bratislava : Iura Edition, 1995. 906 s. ISBN 80-88715-08-03.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava : C. H. BECK, 2014, s. 101. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] MAMOJKA, M. Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 51. ISBN 978-80-8168-122-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
citácie:
[4] MARJÁK, D. - FERENCI, J. Aktívna legitimcia pri súkromnoprávnom vymáhaní súťažného práva. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Právnická fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014,
s. 148. ISBN 978-80-8152-164-5.
[4] MAREK, K. K uznesení valné hromady akciové společnosti k rozdělení a výplatě tantiém. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 11, s. 1426. ISSN 1335-6461.
[4] MAMOJKA, M. Ochrana informácií na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnoprávnych a trestnoprávnych intenciách. In Policajná teória a prax, 2014, roč. 22, č. 4, s. 117, 124. ISSN 1335-1370.

OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994.
366 s. ISBN 80-88715-11-3.
citácie:
[4] VOZÁR, J. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 241. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4.1] STRÉMY, T. - GREGUŠOVÁ, A. Legal Successor's Criminal Liability with Regard to a Legal Entity. In Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť :zborník príspevkov z konferencie. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2014, s. 224, 232. ISBN 978-80-8082-777-9.

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Základy obchodného práva 2. Bratislava : Iura Edition, 2010. 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.
citácie:.
[4] VITÉZ, M. K niektorým otázkam bankovej záruky. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 279, 280. ISBN 978-80-8152-164-5
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava : C. H. BECK, 2014, s. 165. ISBN 978-80-89603-20-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2011. 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.
citácie:
[3] ROZEHNALOVÁ, N. - DRLIČKOVÁ, K. - VALDHAUS, J. a kol. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno : Masarykova univerzita, 2014, s. 217, 218, 235. ISBN 978-80-210-7491-0.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 1, 2. 3. dopl. a preprac. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.
citácie:
[4] ŠKRINÁR, A. Je potrebný súhlas druhého manžela pri prevode obchodného podielu? In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. 20, č. 1-2, s.33. ISSN 1335-1079
[4] HAVEL, B. Úvahy ke statusovým limitům smluvní podstaty korporace. In Právny obzor, 2014, roč. 97, č. 4, s. 379. ISSN 0032-6984
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014. s. 14. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] DOLNÝ, J. Problematika stanovenia hodnoty vyrovnacieho podielu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 8-9, s. 1000. ISSN 1335-6461.
[4] CISKO, L. Právne vady v kúpnej zmluve v obchodovaní. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 334. ISBN 978-80-8152-164-5
[4] MITTERPACHOVÁ, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a možnosti aplikácie doktríny bussines judgement rule v Slovenskej republike. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 429, 433. ISBN 978-80-8152-164-5
[4] ŠULEKOVÁ, Ž. Zásada jedna akcia - jeden hlas a úvaha nad novými druhmi akcií. In právny obzor, 2014, roč, 97, č. 6, s. 586, 602. ISSN 0032-6984.
[4] KROŠLÁK, D. - NEVOLNÁ, Z. - OLŠOVSKÁ, A. Podnikateľské právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 92, 287. ISBN 978-80-8168-047-2.
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava : C. H. BECK, 2014, s. 165. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] MAMOJKA, M. Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 51, 111, 212. ISBN 978-80-8168-122-6.
[4] HEČKO, Z. Nemajtková ujma v nekalosúťažných sporoch v rámci farmaceutického sektora. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 71.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zodpovednosť v hospodárskom práve. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1983. 357 s.
citácie:
[4] STRAPÁČ, P. - ĎURANA, M. Zodpovednosť za škodu spôsobenú osobami nezapísanými v zozname znalcov pri výkone znaleckej činnosti. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, č. 7-8, s. 30. ISSN 1335-1079.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
citácie:
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014, s. 16. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] LAPŠANSKÝ, L. Nástroje protiprávnych zásahov orgánov verejnej moci do hospodárskej súťaže. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva. Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 91. ISBN 978-80-224-1394-7.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Regulačné možnosti obchodného práva v súčasnosti. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 2-19. ISBN 978-80-7097-838-2.
citácie:
[3] DULAK, A. Preparation of the Private Law Reform and its Materialization. In Lavický, P. - Hurdík, J. et al. Private Law Reform, part 8.1 - Slovakia. Brno : Masaryk university, 2014, p. 265. ISBN 978-80-210-7603-7.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Splnenie povinnosti vykonať dielo a splnenie povinnosti zaplatiť cenu na základe zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2007, roč. 13, č. 1-2, s. 14-22. ISSN 1335-1079.
citácie:
[4] MAREK, K. K uznesení valné hromady akciové společnosti k rozdělení a výplatě tantiém. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 11, s. 1426. ISSN 1335-6461.

OVEČKOVÁ, Oľga. Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 432-445. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 165. ISBN 978-80-89603-20-6.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2006, roč. 12, č. 10, s. 14-21. ISSN 1335-1079.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 165. ISBN 978-80-89603-20-6.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve : II. Lubyho právnické dni : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie II. Lubyho právnické dni. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1993, s. 166-177.
citácie:
[4] MAMOJKA, M. Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 54, 212. ISBN 978-80-8168-122-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Profesor Knapp - právny civilista. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 37-44. ISBN 978-80-7380-509-8.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Význam prehľadnosti a zrozumiteľnosti práva pre podnikateľské prostredie. In Bobáková, V. – Barinková, M. (rec.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 442-450. ISBN 978-80-8152-164-5.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Určenie lehoty všeobecným spôsobom (legislatívne, výkladové a aplikačné problémy). In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 10-11, s. 32-40. ISSN 1335-1079.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Hlavná redaktorka Oľga OVEČKOVÁ, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, vychádza od r. 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

OVEČKOVÁ, Oľga. Bulletin slovenskej advokácie patrí medzi odborné právnické časopisy na Slovensku : rozhovor s dlhoročnou členkou Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, prof. JUDr. Oľgou Ovečkovou, DrCs. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 10-11, s. 2-4. ISSN 1335-1079.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. Česká smlouva o dílo nově. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 8 - 9, s. 1160. ISSN 1335-6461.
2. [4] MAREK, K. Ještě ke smlouvě o dílo. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika III. Košice : UPJŠ, 2013, s. 207. ISBN 978-80-8152-056-3.
3. [4] ŠULEKOVÁ, Ž. Autonómia spoločníka v súvislosti so zánikom jeho účasti v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika III. Košice : UPJŠ, 2013, s. 592. ISBN 978-80-8152-056-3.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. Smlouva komisionářská. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 2, s. 171. ISSN 0032-6984.
2. [4] GOBL, J. Niekoľko poznámok k § 27 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. In Ars Notaria, 2013, roč. 17, č. 3, s. 13. ISSN 1335-2229.
3. [4] TKÁČ, J. Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Iura Edition, 2013, s. 239. ISBN 978-80-8078-619-9.
4.[4] MAREK, K. Česká smlouva o dílo nově. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 8-9, s. 1160. ISSN 1335-6461.
5. [4] ALAKSZOVÁ, K. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae - vedecký časopis Právnickej fakulty, 2013, tomus XXXII, č. 2, s. 134, 136. ISSN 1336-6912.
6. [4] JANÁČ, V. Anonymita akcionárov. In Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 599. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava: VEDA, 2013, s. 115. ISBN 80-224-1272-8.

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Základy obchodného práva 2. Bratislava : Iura Edition, 2010. 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. Smlouva komisionářská. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 2, s. 171. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta : Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2011. 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] VÝBOCH, J. Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z pohľadu posudzovania ich prijateľnosti. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 252. ISSN 0032-6984.
2. [3] TINTĚRA,T. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. Praha : LEGES, 2013, s. 27, 174. ISBN 978-80-87576-75-5.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 1, 2. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 1. časť 1182 s., 2. časť 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.
Citácie:
1. [4] MITTERPACHOVÁ, J. Culpa in contrahendo v slovenskom práve a nároky z jej porušenia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 3, s. 17, 19, 20, 24. ISSN 1335-1079.
2. [4] LUČIVJANSKÝ M. Držanie obchodného podielu v prospech inej osoby v Slovenskej republike. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 6-7, s. 847, 853. ISSN 1335-6461.
3. [4] LOWY, J. "Zmluvná limitácia" exekúcie na obchodný podiel. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 4, s. 10, 12. ISSN 1335-1079.
4. [4] TKÁČ, J. Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Iura Edition, 2013, s. 239. ISBN 978-80-8078-619-9.
5. [4] CISKO, L. Niekoľko úvah o vplyve soft law 1 na zodpovednosť za vadné plnenie v obchodovaní - vybrané aspekty. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika III. Košice : UPJŠ, 2013, s. 48. ISBN 978-80-8152-056-3.
6. [4] MARJÁK, D. Teoretické a komparatistické otázky protiprávnosti ako predpokladu zodpovednosti za škodu v súkromnom práve. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika III. Košice : UPJŠ, 2013, s. 215. ISBN 978-80-8152-056-3.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Citácie:
1. [4] HUSÁR, J. Úprava likvidácie právnickej osoby v SR a ČR. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 2, s. 222. ISSN 1335-6461.
2. [4] CSACH, K. K právnej úprave konania v mene právnickej osoby pred jej vznikom. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 4, s. 572, 574. ISSN 1335-6461.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Regulačné možnosti obchodného práva v súčasnosti. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 2-19. ISBN 978-80-7097-838-2.
Citácie:
1. [4] IVANECKÁ, M. - MARJÁK, D. Právna regulácia finančného lízingu vo svetle rekodifikácie súkromného práva a jej dopad na rozvoj lízingového trhu. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 5, s. 675. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Splnenie povinnosti vykonať dielo a splnenie povinnosti zaplatiť cenu na základe zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2007, roč. 13, č. 1-2, s. 14-22. ISSN 1335-1079.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. Ještě ke smlouvě o dílo. In Suchoža, J. - Husár, J. (eds.) Právo Obchod Ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2013, s. 195. ISBN 978-80-8152-056-3..

OVEČKOVÁ, Oľga. Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 79, č. 6, s. 477-488. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] DOČKAL, T. Vývoj vybraných institutů obchodního práva od rozpadu federace po současnost. In Acta Facultatis Iuridicae Universitas Comenianae - vedecký časopis Právnickej fakulty, 2013, Tomus. XXXII, č. 2, s. 150. ISSN 1336-6912.

OVEČKOVÁ, Oľga. Právo, sloboda, zodpovednosť. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1991, roč. 74, č. 1, s. 5-11. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] HODÁS, M. Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges). In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 203. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Výklad a aplikácia dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku v rozhodovacej činnosti súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 4, s. 350-364. ISSN 0032-6984. (APVV 0340-10)
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 1, s. 14. ISSN 0032-6984.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku v judikatúre Slovenskej republiky a Českej republiky. In Zoufalý, V. (zost). XIX. Karlovarské právnické dny. XIX. Karlsbader Juristentage. Praha : Leges, 2011, s. 11-30. ISBN 978-80-87212-77-6.
Citácie:
1. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 100. ISBN 978-80-224-1272-8.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti. (Vstup do problematiky). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2000, roč. 83, č. 4, s. 274-279. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] DOČKAL, T. Vývoj vybraných istitutů obchodního práva od rozpadu federace po současnost. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae - vedecký časopis Právnickej fakulty, 2013, Tomus XXXII, č. 2, s. 150. ISSN 1336-6912.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník (lístkovnica) : komentár. lístkovnica. Bratislava : Iura Edition, 2013. 1305 s.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo 2 : Záväzkové právo. 2. dopl. a preprac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4.
ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo 1 : Obchodné spoločnosti. 2. dopl. a prepac. vydanie. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. ISBN 978-80-89635-05-4.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Omeškanie s plnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 9, s. 44-53. ISSN 1335-1079.
OVEČKOVÁ, Oľga. Vývinové tendencie inštitútu premlčania. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 4, s. 326-337. ISSN 0032-6984.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práv a európskych návrhov. In XXI. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2013, s. 94-127.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na náhradu škody. In Právo, obchod, Ekonomika III. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 294-302. ISBN 978-80-8152-056-3.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Citácie:
1. [3] NOVOTNÝ, M. Vymáhanie cudzej pohľadávky vo vlastnom mene (Niekoľko úvah nad rozhodnutím Najvyššieho súdu SR). In Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 23-24, s. 824. ISSN 1210-6410.
2. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 111, 117. ISBN 978-80-224-1271-1.
3. [4] VOZÁR, J. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaži. In Zborník z konferencie 17. slovenské dni práva, Bratislava, 6.-7. októbra 2011. Bratislava : SAK, 2011, s. 50.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Citácie:
1. [4] IVANECKÁ, M. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových vzťahov. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 160. ISBN 978-80-7160-318-4.
2. [4] LUKÁČKA, P. Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným za škodu spôsobenú pri výkone svojej pôsobnosti. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 176, 178. ISBN 978-80-7160-318-4.
3. [4] SADLOŇOVÁ, M. Právna úprava konania v mene spoločnosti pred jej vznikom a jej problematické úseky. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 6-7, s. 811, 813, 815, 816. ISSN 1335-6461.
4. [4] STANČÁKOVÁ, A. K niektorým otázkam právneho postavenia účastníkov združenia bez právnej subjektivity. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 12, s. 38. ISSN 1335-1079.
5. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 55. ISBN 978-80-224-1270-4.
6. [4] VAČOKOVÁ, L. Komanditná spoločnosť z pohľadu spravodlivosti. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 171, 172, 173. ISBN 978-80-7160-318-4.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár. 1,2. 3. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.
Citácie:
1. [4] WEISSOVÁ, Tatiana. Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2012, 2177 strán. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, č. 12, s. 60. Recenzia na: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok / Ovečková, O. a kolektív. 3. dopl. a prep. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012.
2. [6] WEISSOVÁ, Tatiana. Ovečková, O. a kolektív: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok. Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2012, 2177 strán. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 190-191. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. zväzok / Ovečková, O. a kolektív. 3. dopl. a prep. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011. 353 s. APVV -0340-10 "Podpora výskumu a vývoja ". ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektům smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.
2. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 3445-6461.
3. [4] TOČEKOVÁ, J. Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv a ich využiteľnosť v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Veda, 2012, s. 162. ISBN 978-80-224-1270-4.
4. [6] JANÁČ, Viliam. Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava 2011, strán 341. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 90-92. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zmluvná pokuta / Oľga Ovečková. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. A kol. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Citácie:
1. [4] DEÁK, M. Prečo nevieme (nechceme) trestať verejných funkcionárov za ich pochybenia? Corporate governance aj na úradoch? In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 3, s. 397. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 12-24. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 525-533. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] TINTĚRA, T. Smluvní pokuta v teorii a praxi. Praha : Leges, 2012, s. 84, 124. ISBN 978-80-87576-27-4.

OVEČKOVÁ, Oľga. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2006, roč. 12, č. 10, s. 14-21. ISSN 1335-1079.
Citácie:
1. [4] IVANECKÁ, M. Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových vzťahov. In Kol. Míľniky práv v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 161. ISBN 978-80-7160-318-4.
OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 4, s. 251-266. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, 2010, vol. 1, p. 71. ISSN 0019-400X.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Miloši Tomsovi. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 301-310. ISBN 80-86898-81-4.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektúm smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 1335-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga a kolektív. Obchodný zákonník : komentár. 1,2. - 3. dopl. a prepr. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - 1182 s., 995 s. - ISBN 978-80-8078-434-8.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Neplatnosť obchodnej spoločnosti. In Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodného zákoníku. - Praha : C. H. Beck, 2012. - ISBN 978-80-7400-262-5. - S. 175-186.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 95, č. 5 (2012), s. 432-445.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zánik záväzku zaplatením odstupného v obchodnom práve vo svetle judikatúry. In Bulletin slovenskej advokácie [seriál]. - ISSN 1335-1079. - Roč. XVIII, č. 4 (2012), s. 8-15.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry. In XX. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2012. - ISBN 978-80-87576-16-8. - S. 114-130.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

OVEČKOVÁ, Oľga. Ohliadnutie sa za históriou Karlovarských právnických dní. In XX. Karlovarské právnické dny : jubilejní sborník. - Praha : Leges, 2012. - S. 19-21.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Ohlasy:
1. [4] JANÁČ, V. Problematika zastupovania akcionára na valných zhromaždeniach a niektoré vybrané otázky. In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 592.
2. [4] VALACHOVIČ, M. Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 7-8, s. 27.
3. [4] ŠÚREK, S. Ešte niekoľko slov k materiálnej publicite katastra nehnuteľností. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 6-7, s. 964. ISSN 1335-6461.
4. [4] KOTRECOVÁ, A. Hromadné žaloby v spotrebiteľských sporoch. In Križan, M., Nováková, M., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011, s. 37. ISBN 978-80-7160-311-5.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. diel. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Ohlasy:
1. [4] VOZÁR, J. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaže. In 17. slovenské dni práva. Zborník z konferencie. Bratislava: Slovenská advokátska komora 2011.
2. [4] ČORBA, J. Merchandising - komerčné využívanie popularity. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 26, 28. ISBN 978-80-7160-308-5.
3. [4] VAČOKOVÁ, L. Teoretické úvahy nad komanditnou spoločnosťou. In HAMUĽÁK, J. (zost.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: VO PraF UK, 2011, s. 61. ISBN 978-80-7160-308-5.
4. [4] BRITVÍK, T., ŠRAMELOVÁ, S. Nekalá súťaž vs. nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 4, s. 533, 534, 536, 537. ISSN 1335-6461.
5. [4] VOZÁR, J. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaži. In Zborník z konferencie 17. slovenské dni práva, Bratislava, 6.-7. októbra 2011. Bratislava : SAK, 2011, s. 50.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Základy obchodného práva 1. A kolektív. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Ohlasy:
1. [4] BRITVÍK, T., ŠRAMELOVÁ, S. Nekalá súťaž vs. nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 4, s. 534. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] KUKLIŠ, P. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 552.

OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah Obchodného zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 4, s. 251-266. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] MAXINA, Ľ. Zabezpečenie záväzkových vzťahov zo zmluvy o bežnom a vkladovom účte. In Blaho, P., Švecová, A. (eds.) Právo v európskej perspektíve, II. diel. Bratislava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2011, s. 795. ISBN 978-80-8082-461-7.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta : Druhé, prepracované a doplnené vydanie. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. - 353 s. - APVV -0340-10 "Podpora výskumu a vývoja ". - ISBN 978-80-8078-386-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Právník a slovenský Právny obzor. In Masopust, Z (ed.) Právo a stát na stránkách Právnika. 150 let českého právnického časopisu. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, vo vydavatelstve Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-87439-05-0. - S. 181-185.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta de lege lata a de lege ferenda. In Právo-obchod-ekonomika. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-7079-903-7. - S. 18-26.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Limitácia náhrady škody v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie [seriál]. - ISSN 1335-1079. - Roč. XVII, č. 1-2 (2011), s. 19-27.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Dobré mravy a zásady poctivého obchodného styku v judikatúre Slovenskej republiky a Českej republiky. In Zoufalý, V. (zost). XIX. Karlovarské právnické dny. XIX. Karlsbader Juristentage. - Praha : Leges, 2011. - ISBN 978-80-87212-77-6. - S. 11-30.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

OVEČKOVÁ, Oľga. Prejudiciálna otázka v európskom práve : Správa o seminári a informácia o monografii na danú tému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 617-618.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Ohlasy:
1. [3] VAČOKOVÁ, L. Princípy a zásady v obchodnom práve. In Homuľák, O. (ed.) Princípy a zásady v právu - teorie a praxe : Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, s 179, 180, 181,184. ISBN 978-80-87212-59-2.
2. [4] VALACHOVIČ, M. Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia. 1. časť. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 7-8, s. 26.
3. [4] VALACHOVIČ, M. Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia. 2. časť. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 9-10, s. 15.
4. [4] ŠTEVČEK, M, GRAUSOVÁ, K. Premlčanie úrokov z omeškania. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 12, s. 14, 21.
5. [4] HRIVNÁK, J. (rec.)- Chovancová, K. Medzinárodná arbitráž investičných sporov. Bratislava: Eurotex. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 11, s. 34.
6. [3] ČORBA, J. Uplatnenie zásady poctivého obchodného styku v obchodnoprávnych vzťahoch. Hamuľák, O. (ed.) Princípy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, s. 184. ISBN 978-80-87212-59-2.
7. [4] VALACHOVIČ, M. Predkupné právo na obchodný podiel a dôsledky jeho porušenia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2010, roč. XVI, č. 7-8, s. 27.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga a kolektív. Základy obchodného práva 1. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
Ohlasy:
1. [3] HODÁS, M. Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka v kontexte spotrebiteľských zmlúv a princíp VON Colson. Hamuľák. O. (ed.). Principy a výsady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, s. 169, 171. ISBN 978-80-87212-59-2
2. [4] HODÁS, M. Spotrebiteľská zmluva a obchodný zákonník (alebo má vôbec význam rozlišovať, či ide o záväzkový vzťah regulovaný občianskym zákonníkom alebo obchodným zákonníkom?) In Acta Iuridica Olomucensis, 2010, vol. 5, no. 1, s. 84, ISSN 1801-0288.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. In Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: VEDA 2009, s. 92. ISBN 978-80-224-1033-5
2. [3] HODÁS, M. Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka v kontexte spotrebiteľských zmlúv a princíp Von Colson. Hamuľák. O. (ed.). Principy a výsady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. Praha: Leges, 2010, s. 169. ISBN 978-80-87212-59-2

OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah Obchodného zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 4, s. 251-266. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press, 2010 (cumm. 1-4) s. 252. ISSN 0019-400X

OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah právnej úpravy zodpovednosti v obchodnom práve k medzinárodne unifikovaným právnym úpravám. In Podnikateľ a právo, 1995, č. 11-12, s. 14-21.
Ohlasy:
1. [3] PAULIČKOVÁ, A. Náhrada škody v Obchodnom zákonníku a jej vzťah k právnej úprave náhrady škody v iných právnych predpisoch v SR. In Obchodní právo. Roč. 19, č. 11 (2010), s. 11. ISSN 1210-8278.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Základy obchodného práva 2. Lucia Žitňanská. Bratislava : Iura Edition, 2010. 449 s. ISBN 978-80-8078-345-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Vývoj a súčasný stav právnej úpravy zákonných úrokov z omeškania v Obchodnom zákonníku Slovenskej republiky. In Bejček, J., Kožiak, J. (ed.) Pocta Petru Hajnovi. - Praha : Wolters Kluwer, 2010, s. 247-257. ISBN 978-80-7357-510-6.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Regulačné možnosti obchodného práva v súčasnosti. In Suchoža, J., Husár, J. (ed.) Obchodné právo a jeho širšie kontexty. - Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 2-19. ISBN 978-80-7097-838-2.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácie so zameraním na zmiernenie účinkov hospodárskej krízy v Slovenskej republike. In XVIII. Karlovarské právnické dny. - Praha : LINDE, 2010, s. 85-96. ISBN 978-80-7201-819-2.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková, výkonná redaktorka Tatiana Weissová. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984.

Citácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava : Iura Edition, 1995. 906 s. ISBN 80-88715-08-03.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 601, 602
OVEČKOVÁ, Oľga. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského 2008, ISBN 978-80-7160-271-2, s. 281.
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. 1 a 2. zv.+ úplné znenie Obchodného zákonníka. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-205-4.
Citácie:
1. [4] JANÁČ, V. Prevod listinnej akcie a odstúpenie od zmluvy o kúpe listinnej akcie. In Právny obzor. Roč. 92, č. 4 (2009), s. 369.
OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II diel. Bratislava : Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.
Citácie:
1. [4] Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008: zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 3.-5.4 2008 v Častej-Papierničke. Bratislava: PF Univerzita Komenského, 2008. ISBN 978-80-7160-271-2, s. 77.
2. [4] VÝBOCH, J. Darovacia zmluva v slovenskom občianskom práve. In Právny obzor. Roč. 92, č. 3 (2009), s. 241, 243
3. [4] ŠKREKO, A. Priemyselné práva v informačnej a poznatkovo orientovanej spoločnosti. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 602.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1997, roč. 80, č. 3, s. 280-284. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 126
OVEČKOVÁ, Oľga. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 6, s. 578-590. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A., Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 92.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodný zákonník : komentár /lístkovnica/. Priebežne vyd. Bratislava : Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-073-0. Za rok 2009 20 s.

ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga a kolektív. Základy obchodného práva 1. zväzok. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

OVEČKOVÁ, Oľga. Výška úrokov z omeškania po novele OBZ. In Bulletin slovenskej advokácie, 2009, roč. 15, č. 5, s. 10-13. ISSN 1335-1079.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

OVEČKOVÁ, Oľga. Oddĺženie fyzických osôb po zrušení konkurzu v Slovenskej republike. In XVII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 2009, s. 145-158. ISBN 978-80-7201-770-6.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. 1. a 2. zv. + úplné znenie Obchodného zákonníka. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2008. 1786 s. ISBN 978-80-8078-205-4

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch:

OVEČKOVÁ, O. Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva. In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 251-266.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných:

OVEČKOVÁ, O. Úroky z omeškania z úverov v obchodných vzťahoch (riešené a otvorené otázky). In Aktuálne otázky obchodného práva. Bratislava: Slovak Academic Press, spol. s r.o., 2008, ISBN 978-80-8095-033-0, s. 49-67.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

OVEČKOVÁ, O. Právna subjektivita a zastúpenie právnických osôb. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.

Ostatné prednášky a vývesky:

OVEČKOVÁ, O. Úroky z omeškania a úroky z úverov v obchodných vzťahoch (riešené a otvorené otázky). In Aktuálne otázky obchodného práva. . Vedecká konferencia ÚŠaP SAV, Bratislava, 24.-25. apríl 2008.

Citácie v iných citačných indexoch a databázach:

Index to Foreign Legal Periodicals:

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. (Summ. In English). In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 515-522. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2008: 1, s. 209.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14. Ďurica, M. Nad traumatizujúcou legislatívou (úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka) In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV,, 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 74.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 338. Marek.K. Smlouva úvěrová (obecné otázky, úplata, úroky, úroky při nesplacení částky). In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV, 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 103.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 285. Marek, K. Smlouva úvěřová (obecné otázky, úplata, úroky, úroky při nesplacení částky). In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV, 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 103.

OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 227. Vozár, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným (výkladové a aplikačné problémy). In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV , 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 119.

OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 234. Vozár, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným (výkladové a aplikačné problémy) In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV , 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 124.

OVEČKOVÁ, O. Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov. In Právny obzor. Roč. 90, č. 4 (2007), s. 337. Vozár, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným (výkladové a aplikačné problémy) In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV, 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 124.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura edtion, 2008, s. 548. Pala, R. Prípustnosť súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru. In Aktuálne otázky obchodného práva. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV, 24.-25. apríl Bratislava, 2008, s. 153.

OVEČKOVÁ, O. Úroky z omeškania a úroky z úverov v obchodných vzťahoch (výkladové a aplikačné problémy). Janáč, V. Správa z konferencie "Aktuálne otázky obchodného práva". In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 347.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition 2004, s. 36. Šanta, J. Zmluvná pokuta a trestná zodpovednosť. In Justičná revue. Roč. 60, č. 1 (2008), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 1995, s. 102. Marek, K. K uzavíraní obchodně-právních smluv a zadávání veřejných zakázek. In Justičná revue. Roč. 60, č. 1 (2008), s. 127.

OVEČKOVÁ, O. a kol Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 1995, s. 312. Marek, K. Uzavírání obchodně-právních smluv, jejich splnení a veřejný zájem. In Justičná revue. Roč. 60, č. 4 (2008), s. 649.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 2005, s. 52. Fekete, I. Spoločný výkon prokúry (druhy a formy kolektívnej prokúry). In Justičná revue. Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 895.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník I. Bratislava: Iura edition spol. s r.o. 2005, s. 98. Dolobáč, M. Doménové mená v hospodárskej súťaži. In Justičná revue. Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1423.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník I. Bratislava: Iura Edition spol. s r.o. 2005, s. 99. Dolobáč, M. Doménové mená v hospodárskej súťaži. In Justičná revue. Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1423.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník I. Bratislava: Iura Edition spol. s r.o. 2005, s. 112. Dolobáč, M. Doménové mená v hospodárskej súťaži. In Justičná revue. Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1425.

OVEČKOVÁ, O.Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Podnikateľ a právo. Č. 12 (2000), s. 14. Valko, E. Aký je vzťah obchodného podielu k BSM? In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 14, č. 3 (2008), s. 6.

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 2005, s. 896c -896d. Tomlainová, A. Úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka 1. časť. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 14, č. 3 (2008), s. 11.

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník 2. Komentár. Bratislava: Iura Edition 2005, s. 313. Demčák, S. Právny charakter finančného leasingu. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 14. č. 3 (2008), s. 21.

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition 2008, s. 548. Pala R. Prípustnosť súbehu výkonu funkcie (člena) štatutárneho orgánu a pracovného pomeru. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 14, č. 9 (2008), s. 14.

OVEČKOVÁ, O. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura edition, 2005, s. 102. Litváková, E., Litváková, L. Ochranné známky. Obchodné mená. Bratislava: Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania č. 2 (2008), s. 39.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Zv. 2. Bratislava: Iura edition, 2005, s. 586. Eliáš, K. Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu. In Právní rádce. Roč. 15, č. 12 (2007), s. 11.

OVEČKOVÁ, O. Sanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve. In Podnikateľ a právo. Č. 8 (2002), s. 12. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.18.

OVEČKOVÁ, O. Limitovanie náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Miloši Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 302. Marek, K. (Rec.) Šilhan, J. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. In Bulletin advokacie. Č. 5, (2008), s. 42.

OVEČKOVÁ, O. Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve. In Právny obzor. Roč. 80, č. 3 (1997), s. 280. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 154.

OVEČKOVÁ, O. Zmeny v právnej úprave vkladov do obchodných spoločností. In Podnikateľ a právo. Č. 7 (1998), s. 24. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 162.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 174. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 167.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 175. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 168.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 201. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 187.

OVEČKOVÁ, O. Rezervný fond spoločnosti s ručením obmedzeným po novele Obchodného zákonníka. In Podnikateľ a právo. Č. 4(1998), s. 15. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 199.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti. In Právny obzor. Roč. 84, č. 6 (2001), s. 528. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha:C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 212.

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 515. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha:C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 247.

OVEČKOVÁ, O. Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. In Právny obzor. Roč. 79, č.6 (1999), s.477. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 260.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 339. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 293.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 350-351. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 301.

OVEČKOVÁ, O. Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. In Podnikateľ a právo. Č. 12 , (2002), s. 25. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 338.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. In Podnikateľ a právo. Č. 5-6 (1997), s. 47. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 378.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 462. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 381.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. In Podnikateľ a právo. Č. 5-6 (1997), s. 125. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 514.

OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 29. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 722.

OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 31. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 723

OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 34. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.726.

OVEČKOVÁ, O. Aplikačné problémy inštitútu zmluvnej pokuty v obchodnom práve. In Podnikateľ a právo. Č. 12 (1996).s, 26.  Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.752.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-80-78-026-9, s. 130. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s 756.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Iura Edition , ISBN 80-80-78-026-9, s. 141. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 757.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor. Roč. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 525. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 791.

OVEČKOVÁ, O. Zrušenie zmluvy zaplatením odstupného. In Právny obzor. Roč. 80, č. 2 (1997), s. 139. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 797.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného záväzku. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1(2004), s. 14. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.812.

OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku. In Právny obzor. Roč. 76, č. 1 (1993), s. 3. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.819.

OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. In Podnikateľ a právo. Č. 4 (2000), s. 11. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.819.

OVEČKOVÁ, O. Vzťah právnej úpravy zodpovednosti v obchodnom práve k medzinárodne unifikovaným právnym úpravám. In Podnikateľ a právo. Č. 11-12 (1995), s. 14. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.819.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár 2. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 177. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s.823.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie v Obchodnom zákonníku. In Právny obzor. Roč. 76, č. 3 (1993), s. 244. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 832.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 26. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 832.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 1995, s.1015. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 910.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 525. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 917.

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 515. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 921.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition 1995, s. 1036. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 931.

OVEČKOVÁ, O. Právo obchodných spoločností v Slovenskej republike. In Ars Notaria. Č. 2 (1997), s. 29. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 1104.

OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky tvorby práva. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej a Českej republike. Zborník z vedeckej konferencie ÚŠaP SAV 2.-3. mája 2005, Smolenice. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005. ISBN 80-89104-72-X, s. 7. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 1132.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-027-7, s. 38. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 1133.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

OVEČKOVÁ, O. Splnenie povinnosti vykonať dielo a splnenie povinnosti zaplatiť cenu. Na základe zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 1-2 (2007), s. 14-22.

OVEČKOVÁ, O. Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 226-237.

OVEČKOVÁ, O. Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor. Roč. 90, č. 4 (2007), s. 336-342.

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

OVEČKOVÁ, O. Princípy zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností v Slovenskej republike. In XVI. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2007, s. 139-151.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

OVEČKOVÁ, O. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, 1005 s. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 83.

OVEČKOVÁ, O. Marek, K. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, 419 s. In Právny obzor. Roč.90, č. 2 (2007), s. 200.

OVEČKOVÁ, O. Princípy zodpovednosti členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností v Slovenskej republike. In XVI. Karlovarské právnické dny, 7.-9. jún 2007, Karlove Vary.

Citácie podľa iných indexov Index to Foreign Legal Periodicals:

OVEČKOVÁ, O. Rev by ĎuricaM. Komkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006) s. 396-398. Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2007: 1, s. 398.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

OVEČKOVÁ, O. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Miloši Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 300. Marek, K. Poznámka k limitaci náhrady škody. In Právní rádce. Roč. 15, č. 2 (2007), s. 34.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. Celé dielo. Patěk, D. Smluvní pokuta v ochodních vztazích. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 111.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 76. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 25.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 74. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 25.

OVEČKOVÁ, O, Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 82. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-8078-026-9. s. 25.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 74. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 26.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 81. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.h. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 26.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 74. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.h. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 52.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. ISBN 80-8078-026-9. s. 118. Patěk, D. Smluvní pokuta v obchodních vztazích. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-538-0. s. 52.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2 časť. Bratislava: Iura edition, 2005, s. 27. Csach, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve. (II. časť - rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka). In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 256.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, s. 128. Csach, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve. (II. časť - rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného zákonníka). In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 258.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, s. 129. Csach, K. Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve. (II. časť - rozbor dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) Obchodného zákonníka). In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 258.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2 časť. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 93. Mamojka, M. ml. Banková záruka ako spôsob zabezpečenia zmluvy v madzinárodnom obchode. In Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu. Banská Bystrica: Právnická fakulta Mateja Bela, 2007, ISBN 978-80-8083-401-2. s. 217.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 14. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 65.

OVEČKOVÁ, O. Ešte raz k premlčaniu práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodných vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 12 (2006), s. 28. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie v Obchodnom zákonníku. In Právny obzor. Roč. 76, č. 3 (1993), s. 245. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 15. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 16. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 20. Buzinger, M. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 13, č. 7-8 (2007), s. 66.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár (lístkovnica). Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 92. Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M. Obchodné právo. Bratislava: PFUK, 2007, s. 12.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár (lístkovnica). Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 110. Kubíček, P., Mamojka, M., Patakyová, M. Obchodné právo. Bratislava: PFUK, 2007, s. 88.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Monografie vydané na Slovensku:

OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka-aktualizácia. Bratislava: Iura Edition, 2002, 105 s.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004. 240 s. ISBN 80-8078-026-9

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2004. 300 s. ISBN 80-88715-08-3.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I.a II. diel. Bratislava: Iura Edition, 2005. I. diel 817 s. II.diel 663 s. ISBN 80-8078-027-7.

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí:

OVEČKOVÁ, Oľga: Mimokonkurzné vyrovnanie . Prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu. In: Konkurz a vyrovnanie. Wien: FOWI, 2001, 47 s.

Ovečková, O. Sporné otázky prevodu obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedeným. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-86898-29-6. s. 155-166.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, 4, s. 2-26.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti(Vstup do problematiky). Právny obzor, 83, 2000, č. 4, s. 274-279.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Podnikateľ a právo, 2000, č. 12, s. 2-20.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu (konzultácia). Podnikateľ a právo, 2000, č. 12, s. 41-43.

OVEČKOVÁ, Oľga: Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. 439-446.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti. Právny obzor, 84, 2001, č. 6, s. 528-538.

OVEČKOVÁ, Oľga: Možnosť prevádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu. Podnikateľ a právo, 2001, č. 4, s. 5-14.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu (konzultácia). Podnikateľ a právo, 2001, č. 5, s. 26-28.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novela zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku v Českej republike. Podnikateľ a právo, 2001, č. 2, s. 2-11.

OVEČKOVÁ, Oľga: Stanovisko k návrhu vecného zámeru Obchodného zákona. Justiční praxe, 50, 2002, č. 1-2, s. 3-7.

OVEČKOVÁ, Oľga: Sanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve. Podnikateľ a právo, 85, 2002, č. 8, s. 13-23.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevoditeľnosť akcií na meno (konzultácia). Podnikateľ a právo, 2002, č. 5, s. 23-24.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zmluvná pokuta - moderačné právo (konzultácia). Podnikateľ a právo, 2002, č. 5, s. 25-27.

OVEČKOVÁ, Oľga: Stav právneho poriadku a jeho perspekívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. In: Právny obzor. Roč. 86, č. 6, 2003, s. 578-590.

OVEČKOVÁ, Oľga: Omešknie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14-27.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 510-529.

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In Právny obzor. Roč. 88, č. 6 (2005), s. 515-522.

OVEČKOVÁ, O. Ešte raz o legisvakancii. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 11 (2005), s. 5-6.

OVEČKOVÁ, O. Medzinárodné vedecké sympózium o aktuálnych problémoch tvorby práva. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005) s. 394-396.

OVEČKOVÁ, O. Ocenenie významného vedca. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 399.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia obchodnoprávnych vzťahoch. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 14-21.

OVEČKOVÁ, O. Ešte raz k premlčaniu práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodných vzťahoch (nad jedným judikátom). In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č 12 (2006), s. 28-32.

OVEČKOVÁ, O. K významnému jubileu profesora Jozefa Suchožu. In Právny obzor. Roč. 89, č. 5 (2006), s. 470 - 471.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky zmluvnej pokuty z pohľadu legislatívy. In: Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie. VII. Lubyho právnické dni. Bratislava, PFUK 2002, s. 239-252.

OVEČKOVÁ, Oľga: Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva ES/EÚ. In: V. slovensko-české dni obchodného práva. 21.-23. október 2003, Štrbské pleso, 15 s.

OVEČKOVÁ, Oľga. Pramene obchodného práva. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 14. november 2004, Modra, Harmónia.

OVEČKOVÁ, Oľga. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Aktuálne otázky obchodného práva. Vedecká konferencia ÚŠaP SAV, 21.-22. apríl 2004, Smolenice.

OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky tvorby práva. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike, 2.-3. máj 2005, Smolenice. Bratislava: SAP,spol. s r.o., 2005. ISBN 80-89104-72-X. s. 7-10.

OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky tvorby práva. In Aktuálne otázky tvorby práva v Slovenskej republike a Českej republike. Vedecká konferencia Ústavu štátu a práva SAV, 2.-3. máj 2005, Smolenice. 12 s.

OVEČKOVÁ, O. Aktuálne otázky legislatívneho procesu v SR. In Medzinárodná konferencia československého obchodného práva, november 2005. Štrbské Pleso. 8 s.

OVEČKOVÁ, O. Vybrané problémy novelizácie právnych predpisov so zreteľom na novelizácie kódexov. In Aktuálne otázky práva. Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Jozefa Suchožu. Košice: UPJŠ, 2006. ISBN 80-7097-642-X. s. 110-120.

OVEČKOVÁ, O. Vybrané výkladové a aplikačné otázky právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov. In 12. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006. s. 62-73.

OVEČKOVÁ, O. Vybrané problémy novelizácie právnych predpisov so zreteľom na novelizácie kódexov. In Aktuálne otázky práva. Medzinárodná konferencia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice, 12. september 2006, Košice.

OVEČKOVÁ, O. Vybrané výkladové a aplikačné otázky právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov. In Slovenské dni obchodného práva. Medzinárodná konferencia Slovenskej advokátskej komory, 5. – 6. október 2006, Bratislava.

Referáty a príspevky v zborníku a prednášky na konferenciách v zahraničí:

OVEČKOVÁ, Oľga: Návrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní. In: X. Karlovarské právnické dny. Praha, Linde 2000, s. 155-177.

OVEČKOVÁ, Oľga: Sanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve. In: XII. Karlovarské právnické dny. Praha, Linde 2002, s. 180-186.

OVEČKOVÁ, Oľga: Problémy aproximačného procesu v Slovenskej republike. In: XIII. Karlovarské právnické dny. Praha: LINDE, 2003, s. 156-179.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné zvyklosti – pojem, podstata a význam. In XIV. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2004. s. 80-88.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. In Nové problémy obchodného práva po vstupe do EÚ. VI. Slovensko-české dni obchodného práva, 26.-28. október 2004, Praha.

OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné zvyklosti - pojem, podstata a význam. In XIV. Karlovarské Právnické dny, 10.-12. jún 2004, Karlovy Vary.

OVEČKOVÁ, Oľga. Sporné otázky prevodu obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-86898-29-6. s. 155-164.

OVEČKOVÁ, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. In XV. Karlovarské právnické dny. Medzinárodná konferencia, 9.-11. jún 2005, Karlovy Vary. 11 s.

OVEČKOVÁ, O. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Milošovi Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2006. ISBN 80-86898-81-4. s. 300-309.

Recenzie:

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Patakyová, Mária, Obchodný register - vybrané a súvisiace problémy. In: Podnikateľ a právo, 2000, č. 1, s. 34-36. Orig: Patakyová Mária: Obchodný register - vybrané a súvisiace problémy. Bratislava: Studia Iuridica Bratislavensie Nr. 20, PFUK 1999.

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Žitňanská, Lucia, Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. In: Právny obzor, 83, 2000, č. 5, s. 435-436. Orig.: Žitňanská Lucia: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. Bratislava: Iura Edition 2000.

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Svoboda, Jozef a kol., Slovník slovenského práva. In: Justičná revue, 52, 2000, č. 11, s. 1251-1252. Orig.: Svoboda, Jozef a kol.: Slovník obchodného práva. Žilina, Poradca podnikateľa 2000. 864.

OVEČKOVÁ, Oľga. Vzorová zmluva Medzinárodnej obchodnej komory o medzinárodnom obchodnom zastúpení. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2003, 72 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 79-80.

OVEČKOVÁ, O. Ďurica, M. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., 2006, 480 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 396 – 398.

OVEČKOVÁ, O. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 1005 s. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 83.

Citácie z WOS:

OVECKOVA O PRAVNY OBZOR 2003 86 578

Capikova S

Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia

SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640 AUG 2005

Citácie v Index to Foreign Legal Peridicals:

OVEČKOVÁ, Oľga: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve. Právny obzor, 79, 1996, č. 6, s. 460. In: , Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 144.

OVEČKOVÁ, Oľga - STESSL, Michaela: Die jungste Novelle des slowakischen Handelsgesetzbuchs. WiRO, 8, 1999, č. 11. s. 405. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000 /cum/ s. 185.

OVEČKOVÁ, Oľga: Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. 439. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press, 2001, cum., s. 197.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 84, č. 6 (2001), s. 528. In Index to Foreign Legal Peridicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 260.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. (Summ in English). Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), S. 525. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 283.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. (Summ. In English). Právny obzor.Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 363.

OVEČKOVÁ, O. Stav právneho poriadku a jeho perspektívy vo väzbe na proces aproximácie práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie. (Summ. In English). Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 591. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley> University of California Press 2005, s. 432.

Ostané citácie:

OVEČKOVÁ, Oľga: Transformácia ekonomiky a právny štát. Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 52. In: Kseňák, Štefan, Zákonodárny proces v SR, pojem a základné zásady. Acta Iuridica Cassoviensia , 2000, č. 23, s. 132.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Podnikateľ a právo, 1997, č. 6, s. 2. In: Žitňanská, Lucia, K niektorým otázkam neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach. Podnikateľ a právo, 2000, č. 7, s. 27.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Podnikateľ a právo, 1997, č. 6, s. 22. In: Žitňanská, Lucia, K niektorým otázkám neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach. Podnikateľ a právo, 2000, č. 7, s. 31.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Podnikateľ a právo, 1997, č. 6, s. 2. In: Žitňanská, Lucia, Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. Bratislava, Iura Edition 2000, s. 217.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve. Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 276. In: Bejček, Josef, Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích. Karlovarské právnické dny. Praha, Linde, 2000, s. 32.

OVEČKOVÁ, Oľga: Návrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní. In: Sborník z X. Karlovarských právnických dnů, Praha, Linde s.r.o, 2000, s. 155. In: Taranda, Petr, Srovnání novel zákonů o konkursu a vyrovnání v České republice a na Slovensku. Právní rozhledy, 8, 2000, č. 10, s. 444.

OVEČKOVÁ, Oľga: Návrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní. In: Sborník z X. Karlovarských právnických dnů, Praha, Linde, s.r.o. , 2000, s. 156. In: Taranda, Petr, Srovnání novel zákonů o konkursu a vyrovnání v České republice a na Slovensku. Právní rozhledy, 8, 2000, č. 10, s. 444.

OVEČKOVÁ, Oľga: Návrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní. In: X. Karlovarské právnické dny. Praha, LINDE, a. s. 2000, s. 155. In: Hakelová, A., X. Karlovarské právnické dni a " Podnikateľ a právo". Podnikateľ a právo, 2000, č. 8, s. 2.

MORAVČÍK, Jozef- OVEČKOVÁ, Oľga a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava, Iura Edition 1995. In: Hanes, Dalibor, Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava, Iura Edition 2000.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Podnikateľ a právo, 1997, č. 6. In: Hanes, Dalibor, Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava, Iura Edition 2000.

OVEČKOVÁ, Oľga: Spoločnosť s ručením obmedzeným - úvod do problematiky v publikácii Spoločnosť s ručením obmedzeným(riešené a otvorené otázky). Bratislava, Veda 1998. In: Hanes, Dalibor, Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava, Iura Edition 2000.

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava, Iura edition 1995, s. paragraf 161. In: Saria, Gerhard - Stessl Michaela, Erwerb eigener Aktien in der Slowakei - eine Annäherung an EU-Recht?. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 9, 2000, č. 12, s. 399.

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava, Iura edition 1995, s. paragraf 346. In: Saria Gerhard - Stessl Michaela, Erwerb eigener Aktien in der Slowakei - eine Annäherung an EU-Recht?. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 9, 2000, č. 12, s. 399.

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník-komentár. Bratislava, Iura Edition 1995, $ 69,s. 172 d. In: Sparfeld,S.-Špániková, Z, Umwandlungen nach slowakischem Recht. WiRO, 9, 2000, č. 10, s.346.

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník-komentár. Bratislava, Iura Edition 1995, paragraf 69, s. 172 b. In: Sparfeld,S.-Špániková, Z, Umwandlungen nach slowakischem Recht. WiRO, 9, 2000, č. 10, paragraf 69, s. 172 d.

MORAVČÍK, Jozef - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník-komentár. Bratislava, Iura Edition 1995, paragraf 69. In: Sparfeld,S.-Špániková,Z, Umwandlungen nach slowakischem Recht. WiRO,9, 2000, č. 10, s. 347.

OVEČKOVÁ, Oľga: Slovník obchodného práva. Bratislava, Iura Edition 1994, s. 286.In: Králik, Jozef, K niektorým problémom právnej úpravy občianskych erbov na Slovensku. Správní právo, 34, 2001, č. 3, s. 180.

OVEČKOVÁ, Oľga: Slovník obchodného práva. Bratislava, Iura Edition 1994, s. 255. In: Králik, Jozef, K niektorým problémom právnej úpravy občianskych erbov na Slovensku. Správní právo, 34,2001, č. 3, s. 180.

OVEČKOVÁ, Oľga: Slušnosť v obchodných vzťahoch. In: Slušnosť v práve. Zborník z konferencie - II. Lubyho dni, 1993, s. 166. In: Švidroň, Ján, Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorským a mediálnym právom. Právny obzor, 84, 2001, č. 5.

MORAVČÍK, Jozef-OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodný zákonník- komentár. Bratislava, Iura Edition, 1995, s. 359. In: Stessl, Michaela, Nástroje vytvorenia a zachovania základného kapitálu v novom slovenskom akciovom práve (prvá časť). Bulletin slovenskej advoácie, 2002, č. 4, s. 12.

OVEČKOVÁ, Oľga: Sanácia podniku v rámci konkurzného konamia a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve. In: XII. Karlovarské právnické dny. Praha: LINDE, 2002, s. 15. In: Hakelová, Antónia: Karlovarské právnické dny. Podnikateľ a právo, 2002, č. 8, s. 2.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky zmluvnej pokuty z pohľadu legislatívy a aplikačnej praxe. In: Nevolná, Zuzana: Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie. VII. Lubyho dni. Justičná revue, 2002, roč. 54, č. 11, s. 1386.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol,: Slovník obchodného práva. Bratislava: Iura Edition, 1994, s. 41. In: Grúň, Ľubomír: Akciová spoločnosť a finančné právo. Policajná teória a prax, 2002, roč. 10, č. 1, s. 84.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateĺ a právo, 2000, č. 4, s. 4. In: Dulák, Anton: Zopdpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 26.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, č. 4, s. 4. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 27.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, č. 4, s. 5. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 120.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, č. 4, s. 4. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 125.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, č. 4, s. 4. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 126.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve. Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 267. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 180.

OVEČKOVÁ, Oľga: Záväzková a mimozáväzková zodpovednosť v obchodnom práve. In: III. Lubyho dni. Bratislava: PFUK, 1995, s. 23. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 180.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v návrhu Občianskeho zákonníka. In: V. Lubyho dni. Bratislava, PFUK 1998. In: Dulák, Anton: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Bratislava: PFUK, 2002, s. 181.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku. Právny obzor, 1993, roč. 76, č. 1, s. 7. In: Suchoža a kol.: Obhodný zákonník-komentár. Bratislava: Eurounion, 2003, s. 716.

OVEČKOVÁ, Oľga. Aktuálne otázky zmluvnej pokuty z pohľadu legislatívy a aplikačnej praxe. In Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 239. In Lazar, Ján. Reforma záložného práva v Slovenskej republike. In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica. Roč. 1, č. 1 (2003), s. 45.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve. In Právny obzor. Roč. 79, č. 6 (1996), s. 464. In Lazar, Ján. Reforma záložného práva v Slovenskej republike. In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica. Roč. 1, č. 1 (2003), s. 46.

OVEČKOVÁ, Oľga. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve. In Právny obzor. Roč. 79, č. 6 (1996), s. 469. In Lazar, Ján. Reforma záložného práva v Slovenskej republike. In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica. Roč. 1, č. 1 (2003) s. 46.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 402. In Lazar, Ján. Reforma záložného práva v Slovenskej republike. In Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica. Roč. 1, č. 1 (2003), s. 63.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Slovník obchodného práva. Bratislava: Iura Edition, 1994. Grúň, Lubomír. Akciová spoločnosť a niektoré vybrané otázky jej právnej úpravy. In Justičná revue. Roč. 56, č. 8-9 (2004), s. 926.

OVEČKOVÁ, Oľga. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 14. Sabo, Mikuláš. K problematike výšky úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch. In Právny obzor. Roč. 87, č. 4 (2004), s. 349.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1994, s. 701. Ďurica, Milan. Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom. In Justičná revue. Roč. 56, č. 6-7 (2004), s. 748.

OVEČKOVÁ, Oľga-MORAVČÍK, Jozef. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995. s. 145. Patakyová, Mária. Zneužitie práva v obchodných vzťahoch v Slovenskej republike. In Právní rozhledy. Roč. 12, č. 20 (2004), s. 749.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Iura Edition. Bratislava: 2004. 230 s. Kubinec, J. In Právní rozhledy. Roč. 21, č. 12 (2005), s. 529.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87 č. 1, (2004), s. 18. Bejček, J. Pět letmých pozastavení nad poslední loňskou novelou Obchodního zákonníku. In Právní rozhledy. Roč. 13, č. 11 (2005), s. 399.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením penažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 26. Bejček, J. Pět letmých pozastavení nad poslední loňskou novelou Obchodního zákonníku. In Právní rozhledy. Roč. 13, č. 11 (2005), s. 400.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 20. Bejček, J. Poznámky k některým sporným ustanovením novelizace Obchodního zákoníka zákonem č. 554/2004 Sb. In Soukromé právo v pohybu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 12.

OVEČKOVÁ, O. Omeškanie dlžníka so splnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 18. Bejček, J. Poznámky k některým sporným ustanovením novelizace Obchodního zákoníka zákonem č. 554/2004 Sb. In Soukromé právo v pohybu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 13.

OVEČKOVÁ, O. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie II. Lubyho dní. Bratislava: PFUK, 1993, s. 170. Čečotová, V. Význam obchodných zvyklostí. In Právní rádce. Roč. 13, č. 6, (2005), s. 31.

OVEČKOVÁ, O. Vzťah právnej úpravy zodpovednosti v obchodnom práve k medzinárodne unifikovaným právnym úpravám. In Podnikateľ a právo. Č. 11-12 (1995), s. 18. Moravčíková, A. Doktrína culpa in contrahendo v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 9-10 (2005), s. 34.

OVEČKOVÁ, O. Záväzková a mimozáväzková zodpovednosť v obchodnom práve. Zmluvný a zodpovedný systém v súkromnom práve. In III. Lubyho právnické dni. Bratislava: PF UK, 1995. s. 45. Moravčíková, A. Doktrína culpa in contrahendo v obchodnom práve. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 9-10 (2005), s. 34.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 98. Kubáč, R. Právní úprava nekalé soutěže se zaměřením na klamavou a srovnávací reklamu v Německu, Rakousku a na Slovensku a porovnání s úpravou českou. In Právní rozhledy. Roč. 14, č. 16 (2006), s. 577.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 99. Kubáč, R. Právní úprava nekalé soutěže se zaměřením na klamavou a srovnávací reklamu v Německu, Rakousku a na Slovensku a porovnání s úpravou českou. In Právní rozhledy. Roč. 14, č. 16 (2006) , s. 578.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 102. Kubáč, R. Právní úprava nekalé soutěže se zaměřením na klamavou a srovnávací Reklamu v Německu, Rakousku a na Slovensku a porovnání s úpravou českou. In Právní rozhledy. Roč. 14, č. 16 (2006), s. 578.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 103. Kubáč, R. Právní úprava nekalé soutěže se zaměřením na klamavou a srovnávací reklamu v Německu, Rakousku a na Slovensku a porovnání s úpravou českou. In Právní rozhledy. Roč. 14, č. 16 (2006), s. 579.

OVEČKOVÁ, O. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Právny obzor. Roč. 75, č. 7 (1992), s. 632. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 97.

OVEČKOVÁ, O. Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. In Právny obzor. Roč. 82, č. 6 (1999), s. 477. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 129.

OVEČKOVÁ, O. Právo obchodných spoločností v Slovenskej republike. Ars Notaria. Č. 2 (1997); Spoločnosť s ručením obmedzeným (riešené a otvorené problémy). Bratislava: Veda, 1998. s. 59. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 129.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 174. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 141.

OVEČKOVÁ, O. Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti. In Právny obzor. Roč. 84, č. 6 (2001), s. 528. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 173.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 339. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 238.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995 s. 462. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 318.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, s. 580. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 429.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratslava: Iura Edition, 2004, s. 130. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 646.

OVEČKOVÁ, O. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, s. 141. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s.647.

OVEČKOVÁ, O. Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve. In Právny obzor. Roč. 83, č. – (200), s. 439. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 708.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995, s. 1036. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 799.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 158. Kerecman, P. K výške zákonného úroku z omeškania v obchodných vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 1000.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 158. Kerecman, P. K výške zákonného úroku z omeškania v obchodných vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 58, č. 6-7 (2006), s. 1002.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 197. Hainish, E. Zákaz konkurencie členov predstavenstva v akciovej spoločnosti. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 1-2 (2006), s. 21.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 25. Dubovec, M. Centrum hlavných záujmov dlžníka v judikatúre súdov európskych krajín. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 12, č. 4 (2006), s. 37.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 37. Csach, K. Vzťah odchylných dojednaní a (všeobecných) obchodných podmienok. In Justičná revue. Roč. 58, č. 2 (2006), s. 279.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 15. Hošovský, R. K problematike premlčania práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 22.

OVEČKOVÁ, O. Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 18. Hošovský, R. K problematike premlčania práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch. In Justičná revue. Roč. 12, č. 10 (2006), s. 24.

OVEČKOVÁ, O. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve. Zborník z medzinárodnej konferencie II. Lubyho právnické dni. Bratislava: PF UK, 1993, s. 167. Škreko, A. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. In Justičná revue. Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1197.

OVEČKOVÁ, O. Slušnosť v obchodných vzťahoch. In Slušnosť v práve. Zborník z medzinárodnej konferencie II. Lubyho právnické dni. Bratislava: PF UK, 1993, s. 168. Škreko, A. Význam „generálnej klauzuly“ v práve proti nekalej súťaži. In Justičná revue. Roč. 58, č. 8-9 (2006), s. 1197.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník 2. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 169. Eliáš, K. Obsah, spůsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu. In 12. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006. s. 30.

OVEČKOVÁ, O. Limitovanie náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Milošovi Tomsovi k 80. narodeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 300. Eliáš, K. Obsah, spůsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu. In 12. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006, s. 35.

OVEČKOVÁ, O. Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku. In Právny obzor. Roč. 82, č. 6 (1999), s. 477. Patakyová, M. Prednostné právo akcionárov na upísanie nových akcií a súvisiace otázky. In 12. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006, s. 106.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník 1, 2. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. Bajánková, J. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným. In 12. Slovenské dni obchodného práva. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2006, s. 118.

OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 1995. s. 901. (lístkovnica). Aktuálne otázky práva. Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Jozefa Suchožu. Košice: UPJŠ, 2006, s. 331.

OVEČKOVÁ, O. Limitovanie rozsahu náhrady škody v obchodných vzťahoch. In Pocta Miloši Tomsovi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 300. Marek, K. Poznámka k limitaci náhrady škody. In Právní rádce. Roč. 15, č. 2 (2007), s. 34.


Publikačná činnosť za roky 1983 – 2000

Monografie:

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v hospodárskom práve. Bratislava, Veda 1983. 357 s.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol.: Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava, IURA Edition 1994. 366 s.

MORAVČÍK, J. - OVEČKOVÁ, Oľga a kol.: Obchodný zákonník (komentár). Bratislava, IURA Edition 1995. 909 s.

OVEČKOVÁ, Oľga a kol.: Slovník obchodního práva. Praha, CODEX 1996. 339 s.

OVEČKOVÁ, Oľga - STESSL, M.: Slowakisches Insolvenzrecht. Wien, FOWI 1999. 160 s.

Ostatná publikačná činnosť:

OVEČKOVÁ, Oľga: Právna veda a tvorba práva. Právny obzor, 73, 1990, č. 1, s. 5-12.

OVEČKOVÁ, Oľga: Právo, sloboda, zodpovednosť. Právny obzor, 74, 1991, č. 1, s. 5-11.

OVEČKOVÁ, Oľga: Privatizácia - prostriedok transformácie štátneho vlastníctva. Právny obzor, 74, 1991, č. 2, s. 49-53.

OVEČKOVÁ, Oľga: Ekonomická reforma a systém práva. Právník, 131, 1992, č. 8, s. 1030-1038.

OVEČKOVÁ, Oľga: Občianska spoločnosť a právny štát. Právny obzor, 75, 1992, č. 1, s. 4-8.

OVEČKOVÁ, Oľga: Slušnosť v obchodných vzťahoch. Právny obzor, 75, 1992, č. 7, s. 632-638.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku. Právny obzor, 76, 1993, č. 1, s. 3-17.

OVEČKOVÁ, Oľga: Premlčanie v Obchodnom zákonníku. Právny obzor, 76, 1993, č. 3, s. 244-261.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za omeškanie v Obchodnom zákonníku. Podnikateľ a právo, máj 1993, s. 3-10.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zmluvná (konvenčná) pokuta v obchodnom práve. Podnikateľ a právo, august 1993, s. 2-11.

OVEČKOVÁ, Oľga: Transformácia ekonomiky a právny štát. Právny obzor, 77, 1994, č. 1, s. 51-56.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve. Právny obzor, 76, 1995, č. 4, s. 267-280.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prednostné právo nájomcu bytu na kúpu bytu. Podnikateľ a právo, 1995, č. 5, s. 2-9.

OVEČKOVÁ, Oľga: Vzťah právnej zodpovednosti v obchodnom práve k medzinárodne unifikovaným právnym úpravám. Podnikateľ a právo, 1995, č. 11-12, s. 18-27.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aplikačné problémy inštitútu zmluvnej pokuty v obchodnom práve. Podnikateľ a právo, 1996, č. 12, s. 2-9.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zabezpečenie zväzku v obchodnom práve. Právny obzor, 79, 1996, č. 6, s. 460-465.

OVEČKOVÁ, Oľga: Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 280-284.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zrušenie zmluvy zaplatením odstupného v obchodnom práve. Právny obzor, 80, 1997, č. 2, s. 139-150.

OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Podnikateľ a právo, 1997, č. 5-6, s. 2-20.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v súvislosti s podnikaním. Podnikateľ a právo, 1997, č. 8, s. 3-17.

OVEČKOVÁ, Oľga: Právo obchodných spoločností v Slovenskej republike. ARJ Notaria, 1997, č. 2, s. 10-17.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zaplatenie odstupného. Podnikateľ a právo, 1997, č. 3, s. 22-24.

OVEČKOVÁ, Oľga: Dozorná rada obchodnej spoločnosti v čase likvidácie. Podnikateľ a právo, 1997, č. 1, s. 10-12.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevzatie dlhu. Podnikateľ a právo, 1997, č. 11-12, s. 57-59.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka (komentár). Poradca, 1998, č. 8, s. 193-235.

OVEČKOVÁ, Oľga: Rezervný fond spoločnosti s ručením obmedzeným po novele Obchodného zákonníka. Podnikateľ a právo, 1998, č. 4, s. 2-8.

OVEČKOVÁ, Oľga: Konkurzné právo a revitalizácia podnikov. Právny obzor, 1998, č.1, s. 16-27.

OVEČKOVÁ, Oľga: Czechoslovakia - federacy in the context of democratic changes. (Spoluautori: Výrost, J., Zelová, A.) Regions of Europe. Regiens d'Europe, 1991, č. 4, s. 244-249.

OVEČKOVÁ, Oľga: La renaisaance d'nne société civile en Tchéco-Slovaquie. La nouvelle Alternative, 1992, č. 27, Paríž, s. 30-32.

OVEČKOVÁ, Oľga: Impaet Constitution on forming of Society. In: Education for constitutionalism in Slovakia. American Council of Learned Societies, 1993, s. 125-130.

OVEČKOVÁ, Oľga: Constitutionalism. In: Constitutionalism in East Central Europe. Bratislava 1994, s 108, 119-120, 122, 123, 131-132, 133, 134, 136, 139, 141.

OVEČKOVÁ, Oľga: Príčiny nefunkčnosti konkurzov v Slovenskej republike. In: VII. Karlovarské právnické dny. Praha, LINDE 1997, s. 112-120.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novelizácia právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným v SR a ochrana veriteľov. In: VIII Karlovarské pravnické dny. Praha, LINDE 1998, s. 102-129.

OVEČKOVÁ, Oľga: Konkurzné právo a revitalizácia podnikov. Právny obzor, 81, 1998, č. 1, s. 16-27.

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1938-1998. Jubilejní sborník. In: Právny obzor, 81, 1998, č. 5, s. 490-491. Orig.: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Praha, Právnická fakulta UK 1998. 326 s. CZE.

OVEČKOVÁ, Oľga: Inštitúty obchodného práva. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 61-69.

OVEČKOVÁ, Oľga: Spoločnosť s ručením obmedzeným (Úvod do problematiky). In: Spoločnosť s ručením obmedzeným (riešené a otvorené problémy). Vedecká konferencia konaná v dňoch 19.-21. mája 1998, Piešťany. Bratislava, Veda 1998, s. 9-14.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka. Poradca, 1998, č. 8, s. 193-235.

OVEČKOVÁ, Oľga: Rezervný fond spoločnosti s ručením obmedzeným po novele Obchodného zákonníka. Podnikateľ a právo, 1998, č. 4, s. 2-8.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zmeny v právnej úprave vkladov do obchodných spoločností. Podnikateľ a právo, 1998, č. 7, s. 2-10.

OVEČKOVÁ, Oľga: Vybrané problémy novely Obchodného zákonníka. Podnikateľ a právo, 1998, č. 11, s. 2-9.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novelizácia právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným. In: VIII. Karlovarské právnické dny. . Karlovy Vary, 1998, s. 102-119.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zmeny v právnej úprave vkladov do obchodných spoločností. Právní praxe v podnikání, 1998, č. 9, s. 32-39.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v návrhu OZ. In: V. Lubyho právnické dni. Bratislava, september 1998. 1998,

OVEČKOVÁ, Oľga: Vybrané problémy novely Obchodného zákonníka. In: IV. Slovenské dni obchodného práva, Bratislava, október 1998. 1998.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť pri porušovaní zmluvných záväzkov. In: Zmluvné vzťahy v obchodovaní. Štrbské Pleso, november 1998. 1998.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky právnej ochrany menšinových práv v kapitálových obchodných spoločnostiach v Slovenskej republike. In: Zborník z vedeckej konferencie: IX. Karlovarské právnické dny (3.-4. máj). Karlovy Vary, Linde 1999, s. 190-209.

OVEČKOVÁ, Oľga - STESSL, M.: Die jungste Novelle des slowakischen Handelsgesetzbuch. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 8, 1999, č. 11, s. 405-411.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novelizácia právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným v Slovenskej republike a ochrana veriteľov. Bulletin advokacie, 1999, č. 5, s. 80-90.

OVEČKOVÁ, Oľga - STESSL, M.: Neuerungen in slowakischen Handelsrecht. Wien, FOWI 1999. 18 s.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu v Návrhu Občianskeho zákonníka. In: Zborník z vedeckej konferencie: K návrhu slovenského Občianskeho zákonníka. Bratislava, PF UK 1999, s. 227-237.

OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodné spoločnosti po novele Obchodného zákonníka. Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 1999, č. 13-14, s. 245-256.

OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka. Podnikateľ a právo, 1999, s. 2-17.

OVEČKOVÁ, Oľga: Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva. Právny obzor, 82, 1999, č. 6, s. .

OVEČKOVÁ, Oľga: Postúpenie pohľadávky (konzultácia). Podnikateľ a právo, 1999, č. 12, s. 30-34.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevencia jednočlennej s.r.o. na viacčlennú (konzultácia). Podnikateľ a právo, 1999, č. 3, s. 21-23.

OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podnikateľ a právo, 2000, 4, s. 2-26.

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Patakyová, Mária, Obchodný register – vybrané a súvisiace problémy. In: Podnikateľ a právo, 2000, 1, s. 34-36. Orig.: Patakyová, Mária.: Obchodný register - vybrané a súvisiace problémy. Bratislava, Studia Iuridica Bratislavensie Nr. 20, Právnická fakulta UK 1999. SLA.

OVEČKOVÁ, Oľga: Návrh novely Zákona o konkurze a vyrovnaní. In: X. Karlovarské právnické dny. Praha, Linde 2000, s. 155-177.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti (Vstup do problematiky). Právny obzor, 83, 2000, č. 4, s. 274-279.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Podnikateľ a právo, 2000, č. 12, s. 2-20.

OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu (konzultácia). Podnikateľ a právo, 2000, č. 12, s. 41-43.

OVEČKOVÁ, Oľga: Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve. Právny obzor, 83, 2000, č. 6, s. .

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Žitňanská, L., Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. In: Právny obzor, 83, 2000, č. 5, s. 435-436. Orig.: Žitňanská Lucia.: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností. Bratislava, IURA EDITION 2000. SLA.

OVEČKOVÁ, Oľga (rec.): Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. In: Justičná revue, 52, 2000, č. 11, s. 1251-1252. Orig.: Svoboda, J. a kol..: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa 2000. 864 s. SLA.

OVEČKOVÁ, Oľga: Aktualizácia práce: Moravčík, Jozef - Ovečková, Oľga a kol., Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava, Iura edition 2000. 20 s.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET