Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Narodený: 1967
tel. 02/52962325 kl. 111
usapvoza@savba.sk
č. d. 51

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1989
CSc. - 1996

Pracoviská:
Rok 1989 interný ašpirant, od 1995 pracovník Ústavu štátu a práva SAV, v rokoch 2000 - 2002, 2011 (poverený vedením ústavu od 1.1. do 31.3.) a od roku 2014 doteraz riaditeľ ústavu

Odbor:
Súkromné právo

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Augustín Ráth - prvý slovenský rektor Univerzity Komenského = Augustín Ráth - The First Slovak Rector of the Comenius University. Tomáš Gábriš, Matej Hanula (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2018. 249 s. Edícia Významní slovenskí právnici. ISBN 978-80-224-1711-2. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Slovak legal science before 1918. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, vol. 101, special issue : 100th Anniversary of the Foundation of the Czechoslovak Republic, pp. 1-7. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

VOZÁR, Jozef. Some considerations on compensation for non-material loss in protection of personality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 41-51. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Činnosť významných slovenských právnikov pred a po vzniku ČSR. In Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. : Hledá se Prométheus? : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Metamorfózy práva ve střední Evropě VI." pořádané ve dnech 6.-7. června 2018 ve Znojmě.Díl I : 1918-2018: Sto let posthabsburského práva ve střední Evropě. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni; Ústav státu a práva AV ČR, 2018, s. 26-44. ISBN 978-80-261-0826-9. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma (Pohľad na problematiku v oblasti práva proti nekalej súťaži) = Non-pecuniary damage (View of the issue from the perspective of law against unfair competition). In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] : 2. časť : Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 98-115. ISBN 978-80-973039-0-7. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Eliáš, K. (ed.) Svoboda, Emil: Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, 76 s., ISBN 978-80-7998-007-6 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 6, s. 618-620. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Svoboda Emil : Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7998-007-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 4. 12. 2017 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] = Current Trends in the Field of Competition Law : Collection of Papers from National Conference Organised by the Institute of State and Law SAS in Bratislava on the 4th of December 2017 in the Conference Rooms of the SAS on the Klemensova Street in Bratislava under the Auspices of the Director of State and Law SAS doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Andrea Moravčíková, Branislav Jablonka (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. CD ROM, 131 s. Dostupné na internete: http://www.usap.sav.sk/apvv/zbornik-aktualne-trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze-04122017.pdf ISBN 978-80-973039-0-7. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef. Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor = Prestigious award of Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 4, s. 414-415. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Spomienka na profesora Petra Blahu = Reminiscence of professor Peter Blaho. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2018, roč. 101, č. 4, s. 412-414. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Dynamika života a všeobecnosť právnych noriem : editoriál. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2018, roč. XXII, č. 3, s. 3. ISSN 1339-5564.

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
1. [4.1] KOŠTA, Ján. Možnosti udržateľnosti financovania dôchodkového systému a nerovností v dôchodkoch v prijateľných medziach v podmienkach demografických zmien v Slovenskej republike. In Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-7144-281-3. Dostupné na internete: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017.pdf
2. [4.1] PEKNÍK, Miroslav. Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : I. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9.

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 55, 63. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova = Prominent Slovak Lawyers from Liptov. Oľga Planková, Peter Blaho, Dušan Hovorka (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 206 s. ISBN 978-80-224-1471-5.
Ohlasy:
1. [3.1] HALÁSZ, I. Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918. (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor). In Právník, 2017, roč. 156, č. 7, s. 607, 609, 612, 613, 614. ISSN 0231-6625.
2. [3.1] SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, prblémy a výzvy. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 28, 29, 113. ISBN 978-80-210-8828-3.
3. [4.1] OVEČKOVÁ, O. Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 1, s. 82. ISSN 0032-6984.
4. [5] OVEČKOVÁ, O. Vozár, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 208 s. : recenzia. In Právník, 2016, roč. 155, č. 11, s. 1016-1018. ISSN 0231-6625.
5. [6] MOSNÝ, P., LACLAVÍKOVÁ, M. Vozár, Jozef: Významní právnici z Liptova, Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, 208 s., ISBN 9788022414715 : glosy - prehľadné práce. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 751-756. ISSN 0018-2575.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [3.1] ZAVADOVÁ, D. Traspozícia smerníc - cesta k zjednotenej právnej úprave práva proti nekalej súťaži? In Dny práva 2016 : část IV. : Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 22, 28. ISBN 978-80-810-8555-8.
2. [4.1] JURČOVÁ, M. Unfair Commercial Practices and Unfair Cocntract Terms in the Slovak Republic and Their Reflection in the Slovak Case Law. In Societas et Iurisprudentia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 42, 62. ISSN 1339-5467.
3. [4.1] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže podľa článku 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie - 1. časť. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 19, 72. ISBN 978-80-973039-0-7.
4. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1384. ISBN 978-80-8168-573-6.
5. [4.1] STRÉMY, J. Generálna klauzula nekalej súťaže s akcentom na ochranu spotrebiteľa. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 142. ISBN 978-80-8152-528-5.
6. [4.1] STRÉMY, J. Ochrana spotrebiteľa pred nekalou súťažou v Španielskom kráľovstve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 2, s. 341. ISSN 1336-6912.
7. [4.1] ZAVADOVÁ, D. Obťažovanie ako nekalosúťažná praktika. Kritika (ne)jednej transpozície. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 6-7, s. 785, 793. ISSN 1335-6461.
8. [4.1] ZLOCHA, Ľ. Právne nároky z nekalosúťažného zneužitia doménových mien. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie - 2. časť. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 130, 131. ISBN 978-80-973039-0-7.

VOZÁR, Jozef. Postrehy právnika. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2009. 114 s. ISBN 978-80-224-1098-4.
Ohlasy:
1. [3.1] BUJŇÁK, V. Ústavná úprava konfliktu záujmov v Slovenskej republike a jej kontaminácia politickými rozhodnutiami. In Weyrovy dny právní reorie 2017 : sborník příspěvků z konference. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 91, 99. ISBN 978-80-210-8752-1.

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor = Prominent Slovak Lawyers - Vladimír Fajnor. Tomáš Gábriš, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2017. 223 s. Edícia Významní slovenskí právnici. ISBN 978-80-224-1600-9. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).
Ohlasy:
1. [3.1] SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937 : inspirace, prblémy a výzvy. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 28, 113. ISBN 978-80-210-8828-3.
2. [6] KERECMAN, P. Vladimír Fajnor : recenzia. In Bulletin slovernskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 10, s. 70-71. ISSN 1335-1079.
3. [6] MAZÁK, J. Vozár, J., Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, 224 strán, ISBN 978-80-224-1600-9 : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 6, s. 649-650. ISSN 0032-6984.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. § 11 - 16 Občianskeho zákonníka : (výklad k uvedeným paragrafom OZ) [Sections 11 to 16 of the Civil Code]. In Občiansky zákonník : I. zv. : § 1 - 450 : Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2015, s. 61-98. ISBN 978-80-7400-597-8.
Ohlasy:
1. [4.1] MASLÁK, M. Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach - terra incognita v Slovenskej republike? Povahy požadovaných nárokov, financovanie, náhrada trov konania, účinky rozhodnutia a cezhraničné uplatnenie kolektívnych poráv - 2. časť. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 3, s. 270. ISSN 0032-6984.
2. [4.1] ŠORL, R. Náhrada nemajetkovej ujmy (bolestné za smútok) pozostalého príbuzného : stav a východiská. 1. časť. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 9, s. 6. ISSN 1335-1079.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Pojem eutanázia. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 1996, roč. 135, č. 3, s. 221-232. ISSN 0231-6625.
Ohlasy:
1. [3.1] DOLEŽAL, A. Eutanazie a rozhodnutí na konci života : právní aspekty. Praha : Academia, 2017, s. 22, 272. ISBN 978-80-200-2687-3.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch – neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 55, 63. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Postavenie homosexuálov vo svetle práva = Status of homosexuals in a light of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1995, roč. 78, č. 1, s. 63-73. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3.1] SEKERÁK, M. Same-Sex Marriages (or Civil Unions/Registered Partnerships) in Slovak Constitutional Law : Challenges and possibilities. In Utrecht Law Review, 2017, vol. 13, no. 1, p. 36. E-ISSN 1871-515x. dostupné na: https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.340/

VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 475-489. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] CIBULKA, Ľ. Ústava SR - trhací kalendár? In 25 let Ústavy České republiky. Aktuální otázky ústavního práva : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2017. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2017, s. 42. ISBN 978-80-88266-10-5.

VOZÁR, Jozef. Generálna klauzula nekalej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 82, č. 3, s. 213-225. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] KRÁLIČKOVÁ, B. 25 Years of the Independent Slovak republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor, 2017, vol. 100, special issue, p. 55, 63. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov = Valid legal regulation of periodicals in the light of interventions of the legislator and court jurisprudence. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 226-251. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).
Ohlasy:
1. [4.1] ZLOCHA, Ľ. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 4, s. 368, 371. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) = Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4.1] STRÉMY, J. Generálna klauzula nekalej súťaže s akcentom na ochranu spotrebiteľa. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 142. ISBN 978-80-8152-528-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania = Less usual cases of unfiar competition. In Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Jozef Vozár (ed.) ; Oľga Ovečková, Lucia Žitňanská (rec.). 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2014, s. 238-246. ISBN 978-80-224-1394-7.(APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1411. ISBN 978-80-8168-573-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
1. [4.1] OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár, II zv. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1384. ISBN 978-80-8168-573-6.
2. [4.1] STRÉMY, J. Generálna klauzula nekalej súťaže s akcentom na ochranu spotrebiteľa. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 142. ISBN 978-80-8152-528-5.

Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV [Milestones of Competition Law : Proceedings from the Conference, organised on 7.-8. april 2014 by Institute of State and Law of SAS]. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 246 s. ISBN 978-80-224-1394-7(APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] KALESNÁ, K. Formalistický v. ekonomický prístup k aplikácii súťažných pravidiel. In Aktuálne trendy v oblasti práva hospodárskej súťaže : zborník z domácej vedeckej konferencie - 1. časť. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017, s. 17. ISBN 978-80-973039-0-7.

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy [Case-law in Matters of Immaterial Damage]. Vozár Jozef, Ficová Katarína, Kerecman Peter, Humeník Ivan, Zlocha Ľubomír (eds.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.
Ohlasy:
1. [4.1] ŠORL, R. Náhrada nemajetkovej ujmy (bolestné za smútok) pozostalého príbuzného : stav a východiská. 1. časť. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 9, s. 6, 8. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor = Prominent Slovak Lawyers - Vladimír Fajnor. Tomáš Gábriš, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda pre Ústav štátu a práva SAV, 2017. 223 s. Edícia Významní slovenskí právnici. ISBN 978-80-224-1600-9. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku: sté výročie založenia Právneho obzoru a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy = The beginnings of cultivation of legal science in Slovakia: The centenary of the establishment of the Právny obzor and the first personalities in Slovak legal science. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 321-333. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

VOZÁR, Jozef. 25 rokov od začatia činnosti Ústavného súdu ČSFR = Twenty-five years of the existence of the Constitutional Court of CSFR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 2, s. 188-189. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov = Valid legal regulation of periodicals in the light of interventions of the legislator and court jurisprudence. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 226-251. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).

VOZÁR, Jozef. Some considerations on compensation for non-material loss in protection of personality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 41-51. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Ochrana proti zneužívaniu práva obchodnými spoločnosťami = Protection againist abuse of law by commercial companies. In Právo, obchod, ekonomika VII. : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v dňoch 11. - 13. októbra 2017 vo Vysokých Tatrách. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 168-175. ISBN 978-80-8152-528-5. ISSN 2453-921X. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol., Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, 1540 strán, ISBN 978-80-7400-629-6 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 5, s. 538-539. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Civilný sporový poriadok : komentár / Števček, M. a kol. Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef. Ladislav Košťa - prvý riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV = Ladislav Košťa - the Firsth Director of the Institute of State and Law of SAS. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 432-433. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Jubilejný XXV. ročník Karlovarských právnických dní 8. - 10. júna 2017 = The 25th Anniversary of the Carlsbad Days of Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 433-434. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. K životnému jubileu profesorky Oľgy Plankovej a spomienka na profesora Karola Planka = To the anniversary of professor Oľga Plankova and rememberance of professor Karol Plank. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 644-646. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[4.1] KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 324. ISBN 978-80-8186-511-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 87, 122, 132, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 1. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 1033, 1034. ISBN 978-80-8155-065-2.
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Náhrada škody a určovanie výšky škody v sporoch vo veciach nekalej súťaže. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 12, s. 1396, 1406. ISSN 1335-6461.
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 185, 235. ISBN 978-80-7400-628-9.
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 494. ISBN 978-80-8152-443-1.
[4.1] STRÉMY, J. Súkromnoprávne prostriedky ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 2, s. 221, 222, 224, 237. ISSN 1336-6912.

VOZÁR, Jozef a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov [Freedom of expression in Decisions of Courts]. Kerecman, P., Bartoň, M. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 224 s. ISBN 978-80-224-1470-8.
Ohlasy:
[6] KERECMAN, P. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 6, s. 59. ISSN 1335-1079.
[5] PEKAŘOVÁ, L. Vozár, Jozef a kol.: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : recenzia. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2016, roč. 24, č. 3, s. 473-479. ISSN 1210-9126.

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova = Prominent Slovak Lawyers from Liptov. Oľga Planková, Peter Blaho, Dušan Hovorka (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 206 s. ISBN 978-80-224-1471-5.
Ohlasy:
[6] KERECMAN, P. Významní slovenskí právnici z Liptova : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 70. ISSN 1335-1079.
[6] GAJDOŠOVÁ, M. Vozár, J., Významní slovenskí právnici z Liptova, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 208 : recenzia. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 4, s. 357-360. ISSN 0032-6984.
[6] LACLAVÍKOVÁ, M. Jozef Vozár, Významní slovenskí právnici z Liptova, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, strán 208, ISBN 978-80-224-1471-5 : recenzia. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 10, s. 1148-1152. ISSN 1335-6461.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 494. ISBN 978-80-8152-443-1.

Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV [Milestones of Competition Law : Proceedings from the Conference, organised on 7.-8. april 2014 by Institute of State and Law of SAS]. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 246 s. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 73, 235. ISBN 978-80-7400-628-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

VOZÁR, Jozef. K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského konania v Slovenskej republike [About Some Theoretical, Legislative and Application Problems of Arbitration Proceedings in the Slovak Republic]. In Právo Obchod Ekonomika III. : zborník vedeckých prác ; Viktória Bobáková, Hana Marková (rec.). Košice : UPJŠ, 2013, s. 743-755. ISBN 978-80-8152-056-3. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] FILIČKO, V., KOROMHÁZ, P. Niekoľko poznámok k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 211, 218. ISBN 978-80-8152-443-1.

VOZÁR, Jozef. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania = Less usual cases of unfiar competition. In Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, s. 238-246. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 43, 44. ISBN 978-80-7400-628-9.

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

VOZÁR, Jozef. Porovnávacia reklama. In Firemný právnik, 2002, roč. 1, č. 6, s. 10-11. ISSN 1335-9347.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 55, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 497, 500. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 475-489. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 497, 500. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. Ernest Valko. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] TÓTH-VAŇO, P. O precedenčnej záväznosti súdneho rozhodnutia (aj podľa Civilného sporového poriadku). In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 5, s. 608, 621. ISSN 1335-6461.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 7, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) = Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 3, pp. 45, 175, 385. ISSN 0019-400X.
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 484, 494. ISBN 978-80-8152-443-1.
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2014, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 183, 555, 1125, 1534. ISSN 0019-400X.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 14. ISBN 978-80-8152-399-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova = Prominent Slovak Lawyers from Liptov. Oľga Planková, Peter Blaho, Dušan Hovorka (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2016. 206 s. ISBN 978-80-224-1471-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. § 300 - 343 Obchodného zákonníka : Tretia časť : Hlava prvá, § 300-340; § 341-343. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 5. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1148-1190. ISBN 978-80-89603-46-6.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa = Some considerations on the issue of financial consumer protection. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 61-70. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži - úvahy de lege ferenda = Law against unfair competition - de lege ferenda considerations. In Právo, obchod, ekonomika VI. : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách. Košice : UPJŠ, 2016, s. 607-618. ISBN 978-80-8152-443-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Gajdošová, M. - Kerecman, P., Prvé ženy v slovenskej advokácii, Bratislava : Veda, 2015, 320 s. ISBN 978-80-224-1430-2 : recenzia = Gajdošová, M. - Kerecman, P.: First women in Slovak advocacy : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 73. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Prvé ženy v slovenskej advokácii / Gajdošová, M. - Kerecman, P. Bratislava : Veda, 2015. ISBN 978-80-224-1430-2.

VOZÁR, Jozef. Chovancová, K., Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ (Švédsko, Holandsko, Rakúsko), Bratislava : Veda, 2015, 478 s., ISBN: 9788022414326 : recenzia = Chovancová, K.: International commercial arbitration in selected EU Member States (Sweden, Netherlands, Austria) : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 3, s. 249-252. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ : Švédsko, Holandsko, Rakúsko / CHOVANCOVÁ, K. - Bratislava : Veda, 2015. ISBN 9788022414326.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef. Nekrológ za JUDr. Dušanom Nikodýmom, CSc. = Obituary for JUDr. Dušan Nikodým, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 3, s. 245-246. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Výročie časopisu Duševné vlastníctvo : príhovory členov redakčnej rady : Na prahu 20. ročníka časopisu Duševné vlastníctvo = Anniversary of the magazine : Speeches of the editorial board members to the 20th year of the magazine Duševné vlastníctvo. In Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 7. ISSN 1339-5564. Dostupné na internete: <https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2016/obsahDV_160102.pdf>. [cit. 28.3.2017]

VOZÁR, Jozef. Významní právnici z Liptova. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 71. ISSN 1335-1079.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - RITTLER, Robert. Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Wien : FOWI, 2002. 152 s.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 142, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[3.1] DRGONEC, J. Zákaz cenzúry podľa ústavy Slovenskej republiky : implikované základné právo alebo ústavný princíp a súvisiace otázky. In Právník, 2015, roč. 154, č. 1, s. 65, 76. ISSN 0231-6625.
[4.1] PERÁČEK, T. Právna úprava československého, resp. slovenského mediálneho prostredia po roku 1989. In Digital Science Magazine - recenzovaný vedecký elektronický časopis, 2015, roč. 4, č. 1. ISSN 1339-3782. dostupné na : http://digitalmag.sk/pravna-uprava-ceskoslovenskeho-resp-slovenskeho-medialneho-prostredia-po-roku-1989/#more-1508 .
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 640, 647. ISBN 978-80-89603-39-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 83, 131, 136, 156, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef. Eutanázia : právne aspekty. Pezinok : Formát, 1995. 171 s. ISBN 80-967469-2-8.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 502. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Generálne klauzuly v procese aplikácie práva. In Právny obzor, 2015, roč. 96, č. 4, s. 348, 353. ISSN 0032-6984.
[4.1] ZLOCHA, Ľ. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 354, 364. ISSN 0032-6984.
[3.2] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015, vol. 8, no. 11, p. 314. ISSN 1689-9024.
[3.1] STRÉMY, J. Ochrana finančného spotrebiteľa. Praha : Leges, 2015, s. 31, 62, 103. ISBN 978-80-7502-089-5.
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 160. ISBN 978-80-89019-30-4.
[4.1] STRÉMY, J. Právo proti nekalej súťaži ako prostriedok ochrany spotrebiteľa. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 246, 251. ISBN 978-80-7160-411-2.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 970, 1005. ISBN 978-80-89603-39-8.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 182. ISBN 978-80-89019-30-4.
[4.1] STRÉMY, J. Právo proti nekalej súťaži ako prostriedok ochrany spotrebiteľa. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 251. ISBN 978-80-7160-411-2.

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. Vozár Jozef - Zlocha Ľubomír (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).
Ohlasy:
[4.1] PUŠKÁROVÁ, E. Whistleblowing a jeho ochrana v kontexte práva na slobodu prejavu vo vybranej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 284. ISSN 0032-6984.
[6] KERECMAN, P. Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 71. ISSN 1335-1079.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 3, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ERDŐSOVÁ, A. "Krátke" pojednanie o škodách, ujmách a ich náhradách vo svetle judikatúry súdov vnútroštátnych, českých, Súdneho dvora EÚ i Európskeho súdu pre ľudské práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 15, 27. ISSN 1335-1079.

VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] BRÖSTL, A. Na konci je súd. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 177. ISBN 978-80-8101-908-1.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 1325. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 28. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef. Porovnávacia reklama. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2000, roč. 83, č. 2, s. 119-128. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 212, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) = Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[9] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 3, pp. 45, 175, 385. ISSN 0019-400X.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž. In Právní rozhledy, 1999, roč. 8, č. 10, s. 530-532. ISSN 1210-6410.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 107, 387, 554. ISBN 978-3-452-28568-3.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Generálna klauzula nekalej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 82, č. 3, s. 213-225. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ZLOCHA, Ľ. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 355, 364. ISSN 0032-6984.
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 83, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Sloboda prejavu versus ochrana osobnosti. In Bulletin slovenskej advokácie, 1996, roč. 2, č. 6, s. 18-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] ERDŐSOVÁ, A. "Krátke" pojednanie o škodách, ujmách a ich náhradách vo svetle judikatúry súdov vnútroštátnych, českých, Súdneho dvora EÚ i Európskeho súdu pre ľudské práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 15, 27. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 VOZÁR, Jozef - MAZÁK, Ján - HOLLÄNDER, Pavel - ŠIKUTA, Ján - ŠIMÍČEK, Vojtěch - TÉGLÁSINÉ KOVÁCS, Júlia - KRESÁK, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - DE MAURO, Lenka - ČENTÉŠ, Jozef - BRÖSTL, Alexander. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Kerecman, P., Bartoň, M. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 224 s. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnosti : § 11 - 16 Občianskeho zákonníka. In Občiansky zákonník I. : § 1 - 450 : Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2015, s. 61-98. ISBN 978-80-7400-597-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 VOZÁR, Jozef. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : I. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 14-31. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD02 VOZÁR, Jozef. Sloboda prejavu v rozhodnutiach Ústavného súdu SR. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : X. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 149-166. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD03 VOZÁR, Jozef. Náhrada ujmy ako forma zodpovednosti za prekročenie hranice slobody prejavu. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : XII. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 VOZÁR, Jozef. Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 65-70. ISSN 1210-9126.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 VOZÁR, Jozef – BORGUĽOVÁ, Andrea. Bezbrehá ochrana spotrebiteľa? In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z vědecké konference. Praha : Leges, 2015, s. 475-487. ISBN 978-80-7502-078-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEF01 ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie - výskumný projekt APVV-0340-10 na obdobie rokov 2011-2014. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 95-97. ISBN 978-80-224-1422-7.

BEF02 VOZÁR, Jozef. Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie, usporiadanej v Bratislave, 2.-3. 10 2014. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.

BEF03 VOZÁR, Jozef. Súkromné právo v zrkadle času. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 39-43. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Vozár, J., Ficová, K., Kerecman, P., Humeník, I., Zlocha, Ľ. (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Sú úkony, pri ktorých by sme sa bez činnosti notárov nepohli : rozhovor s Doc. Jozefom Vozárom. In Ars notaria : notársky časopis. Bratislava : Notárska komora Slovenskej republiky, 2015, roč. 19, č. 3, s. 20-22. ISSN 1335-2229.

GII02 VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Celý sa rozdal (posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.) : osobné spomienky. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 116-117. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
citácie:
[10] DRGONEC, J. Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona = The Right to Make Corrections and the Right to Reply Under the Press Law. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 1, s. 35, 46, 47, 49, 51. ISSN 1338-130x. dostupné na. www. ceeol.com (Central and Eastern European Open Library).

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
citácie:
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2014, s. 13. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Primerané zadosťučinenie ako reparácia ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 170, 174. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 203, 222. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] KROŠLÁK, D. - NEVOLNÁ, Z. - OLŠOVSKÁ, A. Podnikateľské právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 41, 288. ISBN 978-80-8168-047-2.
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava : C. H. BECK, 2014, s. 6, 100, 107, 167. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Úvaha k primeranosti primeraného zadosťučinenia pri náprave ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 63.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
citácie:
[3] TICHÁ, M. Vybrané postřehy k regulaci nekalé soutěže perspektivou aktuálních trendů (zpráva ze sympozia konaného dne 3.4.2014 v Rozdrojovicích). In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 416. ISSN 1210-6410.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Právo na odpoveď. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 3, s. 159-169. ISSN 0032-6984.
citácie:
[10] DRGONEC, J. Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona = The Right to Make Corrections and the Right to Reply Under the Press Law. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 1, s. 53. ISSN 1338-130x. dostupné na. www. ceeol.com (Central and Eastern European Open Library).

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3.1] KRÁLIČKOVÁ, B. Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, p. 129. ISSN 1689-9024.

VOZÁR, Jozef. Mimoriadne dovolanie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 6, s. 568-571. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ČENTÉŠ, J. - ŠANTA, J. História slovenskej prokuratúry v období 1989-1999. In Státní zastupitelství, 2014, č. 4, s. 68. ISSN 1214-3758.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. Ernest Valko. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
citácie:
[4] JAKUBÁČ, R. K podmienkam prípustnosti mimoriadneho dovolania. In: Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 2, s. 188. ISSN 1335-6461.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

VOZÁR, Jozef. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaži. In 17. slovenské dni práva. Zborník z konferencie.. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2011, s. 47-51.
citácie:
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Primerané zadosťučinenie ako reparácia ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 172. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Úvaha k primeranosti primeraného zadosťučinenia pri náprave ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 63.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
citácie:
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 205, 216. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] HEČKO, Z. Nemajetková ujma v nekalosúťažných sporoch v rámci farmaceutického sektora. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 71.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania. In Vozár, Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.), s. 238-246. ISBN 978-80-224-1394-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

VOZÁR, Jozef. Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie (Bratislava, 2.-3. 10 2014). Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľ. Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu "konanie v hospodárskej súťaži". In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľ. Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 1, s. 18-21. ISSN 1335-2881.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. : Kurilovská, L. Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. Šamorín : HEURÉKA, 2013, 141 strán. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 4, s. 54. ISSN 1335-1079. Recenzia na: Kurilovská, L. Základné zásady trestného konania. Šamorín : Heuréka, 2013. ISBN 978-80-89122-91-2.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. Vozár Jozef - Zlocha Ľubomír (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-043-4.

Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. ISBN 978-80-224-1394-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

VOZÁR, Jozef. Nekrológ za JUDr. Štefanom Šebestom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 90-91. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 529-530. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 202. ISBN 978-80-224-1314-5.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč, 90, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 105. ISBN 978-80-224-1314-5.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 36. ISBN 978-80-224-1314-5.

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] GRABAN, A. Konzumpcia nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch pri ochrane osobnosti. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1319. ISSN 1335-6461.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] JAKAB, R. Nevyžiadaná reklama prostredníctvom elektronickej pošty. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 3, s. 363. ISSN 1335-6461.
2. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž. In Právní rozhledy, 1999, roč. 8, č. 10, s. 530-532. ISSN 1210-6410.
Citácie:
1. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Citácie:
1. [4] BAČÁROVÁ, R. (Ne)prípustnosť reklamy liekov s odporúčaním odborníkov a známych osobností I. Dostupné na inernete: http://www.pravo-medicina.sk/detailaktuality?new_id=717PHPSESSID=c2674af52000000b5a88dbffe2ea07ee3438[16.3.2013]

VOZÁR, Jozef. Právo na informácie o životnom prostredí. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 1996, roč. 48, č. 1, s. 7. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 128. ISBN 978-80-87576-97-7.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár - Ľubomír Zlocha. (zost.) 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
Citácie:
1. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Zabezpečenie záväzku. In Obchodný zákonník. Komentár. - Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 1118-1174.
VOZÁR, Jozef. Hospodárska súťaž. In Obchodné právo 1. - Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 501-553. ISBN 978-80-89635-05-4.
VOZÁR, Jozef. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva a Franchisingova zmluva. In Obchodné právo 1. - Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 264-272. ISBN 978-80-89635-05-4.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef. Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v zahraničnej judikatúre. In Karlovarské právnické dny 2013. - Praha : Leges, 2013, s. 266-281.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef. K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In Právo, Obchod, Ekonomika III. - Košice : UPJŠ, 2013, s. 743-756. ISBN 978-80-8152-056-3.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Ovečková, O. Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011, 353 strán. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2012, roč. 151, č. 8, s. 949-951. ISSN 0231-6625. Recenzia na: Zmluvná pokuta / O. Ovečková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef. Právo je umenie dobra a spravodlivosti. In Odkiaľ a kam - 20 rokov samostnatnosti. - Bratislava : Kalligram, 2013, s. 240-248. ISBN 978-80-89345-42-7.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnostných práv v reklame. In Právní rozhledy, 1998, roč. 6, č. 4, s. 161-166. ISSN 1210-6410.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka na prahu tretieho milénia. In Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky. Bratislava: Eurokodex, 2011, s. 269.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KRÁLIČKOVÁ, B. Súkromnoprávne aspeky protimonopolného práva. Bratislava : Veda, 2012, s. 108. ISBN 978-80-224-1271-1.

VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč, 90, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Ľudská túžba po poznaní a aplikácia jej výsledkov pre zdravie človeka na prahu tretieho milénia. In Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky. Bratislava: Eurokodex, 2012, s. 269.

VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] SMOLEŇOVÁ, M. Posledná priama novelizácia Ústavy SR. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskon priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 100. ISBN 978-80-7160-318-4.

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] SIMKOVÁ, G. Ochrana majetkových práv autora. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 152. ISBN 978-80-7160-318-4.
2. [9] Index Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 139, 312, 315. ISSN 0019-400X.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Ovečková, O. Zmluvná pokuta. 2. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011, 353 strán. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2012, roč. 151, č. 8, s. 949-951. ISSN 0231-6625. Recenzia na: Zmluvná pokuta / O. Ovečková. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - ISBN 978-80-8078-386-0.
Citácie:
1. [4] MAREK, K. K některým aspektům smlouvy o dílo ve výstavbě. In Justičná revue, 2012, roč. 64, č. 4, s. 607. ISSN 3445-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma v súkromnom práve s akcentom na obchodný zákonník (pohľad na problematiku cez interpretačné pravidlo "effet utile". In XX. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2012, s. 352-364. ISBN 978-80-87576-16-8.

Citácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
1. [4] JURIŠTA, O. K prvej novele tlačového zákona. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 11, s. 1454, 1459. ISSN 1335-6461.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Eutanázia: právne aspekty. Pezinok : Formát, 1995. 171 s. ISBN 80-967469-2-8.
Ohlasy:
1. [4] HUMENÍK, I. Ochrana osobnosti a medicínske právo. Bratislava: Eurokódex 2011. Kapitola 5. Eutanázia, asistovaná samovražda a ich právne súvislosti, s. 248. ISBN 978-80-89447-58-9

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Právo na odpoveď. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 3, s. 159-169. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [4] JURIŠTA, O. K prvej novele tlačového zákona. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 11, s. 1455. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index Foreign Legal Periodicals, Cumulation 2011: 1-4, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 139, 312, 315. ISSN 0019-400X.

VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 475-489. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] PRÍBELSKÝ.P. Quo vadis, slovenský ústavný systém? In Príbelský, P (ed.) Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 23.6. 2010 na Právnicnej fakulte Trnavskej univerzity V Trnave, s. 98. ISBN 978-80-7380-302-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. Lukáš Lapšanský. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984. APVV-0340-10 "Podpora výskumu a vývoja".

VOZÁR, Jozef. Pramene práva v oblasti reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Duševné vlastníctvo. Roč. XV, č. 2 (2011), s. 3-15. ISSN 1335-2881.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Ochrana pred nekalou súťažou trestným právom v právnom poriadku SR. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. - Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 34-47.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Spomienky na Ernesta. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 173 s. ISBN 978-80-224-1197-4.

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

VOZÁR, Jozef. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaže. In 17. slovenské dni práva. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2011, s. 47-51.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Hajn, P., Komunitární a české právo proti nakalé soutěži. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 636-638. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Hajn. P. Komunitární a české právo proti nekalé soutěže. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, 146 s.

Citácie

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
VOZÁR, Jozef. Porovnávacia reklama. In Firemný právnik, 2002, č. 6, s. 10-11.
Ohlasy:
1. [4] JAKAB, R. Porovnávacia reklama z pohľadu práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy, 2010, s. 32


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.
VOZÁR, Jozef. Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva a Franchisingova  zmluva. In Ovečková, O., Žitňanská, L. Základy obchodného práva 2. –  Bratislava : Iura Edition, 2010, s. 261-278. ISBN 978-80-8078-345-7.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súžaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Kerecman, Peter. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 3, s. 276-278. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Kerecman, Peter. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. - Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, 2009, 151 s. ISBN 978-80-969584-4-3.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef - PRUŠOVÁ, M. Čo po voľbách zmeniť? Zákony aj sudcov. V. Prušová. In SME, 17. 05. 2010, s. 4.
VOZÁR, Jozef - PRUŠOVÁ, V. Harabina už nemá kto zosadiť, ústavní sudcovia ho podržali. V. Prušová. In SME, 07. 05. 2010, s. 4.
VOZÁR, Jozef - KOSTELANSKÝ, Ľ. - VAVROVÁ, V. Pomohlo by justícii keby boli v Súdnej rade aj laici. Ľ. Kostelanský, V. Vavrová. In Pravda, 07. 05. 2010, s. 3.
VOZÁR, Jozef - ONUFEROVÁ, M. Gašparovič šiel proti sebe. M. Onuferová. In SME, 23. 03. 2010, s. 3.
VOZÁR, Jozef - MIHALIKOVÁ, M. Prezidentov list pre Fica zaskočil právnikov. M. Mihaliková. In Pravda, 22. 03. 2010, s. 8.
VOZÁR, Jozef - KERN, M. Pôvod majetku treba dokázať. M. Kern. In SME, 05. 03. 2010, s. 1.
VOZÁR, Jozef - PRUŠOVÁ, V. Žalujúci sudcovia žiadajú odpustky. V. Prušová. In SME, 15. 02. 2010, s. 2.
VOZÁR, Jozef - PRUŠOVÁ, V. Sudcovia pýtajú od štátu milióny. V. Prušová. In SME, 05. 02. 2010, s. 4.
VOZÁR, Jozef. Sulík čaká na prezidenta. In SME, 26. 01. 2010, s. 4.
VOZÁR, Jozef - MIHALIKOVA, M. Honba na zbohatlíkov nemusí Ficovi vyjsť. M. Mialiková. In Pravda, 14. 01. 2010, s. 4-5.
VOZÁR, Jozef - TURANSKÝ, V. Kamionisti ustupujú, Fico im nie. V. Turanský. In Hospodárske noviny, 11. 01. 2010, s. 4.

Citácie:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - RITTLER, Robert. Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Aut. Robert Rittler. Wien : FOWI, 2002. 152 s.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 116.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J.,ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. ( Ed. Švidroň, J.) Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 116.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnostných práv v reklame. In Právní rozhledy, 1998, roč. 6, č. 4, s. 161-166. ISSN 1210-6410.
VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnostných práv v reklame. In Právní rozhledy, 1998, roč. 6, č. 4, s. 161-166.
ISSN 1210-6410.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J.,ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. ( Ed. Švidroň, J.) Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 155

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Právne aspekty internetu II. časť. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 1997, roč. 49, č. 11, s. 37-43. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J.,ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. (Ed. Švidroň,J.) Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 115
VOZÁR, Jozef. Právne aspekty internetu I. časť. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 1997, roč. 49, č. 10, s. 33-39. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ,J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho mieso v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. (Ed. Švidroň,J.) Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 115
VOZÁR, Jozef. Zákonodárne prešľapy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 475-489. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 83.
VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] HERC, T. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. In Právny obzor. Roč. 92, č. 5 (2009), s. 411.
2. [4] OROSZ, L. a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 84.
VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč, 90, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva. In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-10333-5, s. 96
VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] ŠVIDROŇ, J. Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho miesto v systéme slovenského práva In ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1033-5, s. 117.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2009

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef.Postrehy právnika. 1. Vyd. Bratislava : VEDA, 2009. 114 s. ISBN 978-80-224-1098-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - VOZÁR, Jozef. Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, 274 s., s. 61-82. ISBN 978-80-7144-168-7; 978-80-224-1050-2.

VOZÁR, Jozef. Hospodárska súťaž. In Žitňanská, L., Ovečková O. a kol. Základy obchodného práva. 1. - Bratislava : Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4, s. 515-565.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Jäger, P., Molek, P. Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č, s. 394-396. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Jäger, P. Molek. P. Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova / Petr Jäger, Pavel Molek. - Praha : Auditorium, 2007, 196 s..

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

KERN, M. - VOZÁR, Jozef. Tesný výsledok môže voľby zrušiť. In SME, 04. 04. 2009, s. 2.

KOSTELANSKÝ, Ľuboš - VOZÁR, Jozef. Strach medzi sudcami vládnej špičke zrejme vyhovuje. In Pravda, 08. 10. 2009, s. 12.

KOVÁČOVÁ, M. - VOZÁR, Jozef. Kampaň je pre kandidátov ťažká matematika. In SME, 20. 04. 2009, s. 2.

MIHOČKOVÁ, E. - VOZÁR, Jozef. Superkšeft. In Plus 7 dní, 2009, č. 28, s. 76-77.

PIŠKO, M. - VOZÁR, Jozef. Odborníci majú jasno. In SME, 03. 06. 2009, s. 5.

PRUŠOVÁ, V. - VOZÁR, Jozef. Štát smie ďalej stavať diaľnice na cudzom pozemku. In SME, 12. 11. 2009, s. 2.

PRUŠOVÁ, V. - VOZÁR, Jozef. Chrbtica je premiérov citlivý bod. In SME, 07. 09. 2009, s. 5.

ŠUTKOVÁ, V. - VOZÁR, Jozef. Harabina ako sudcu spochybňujú. In SME, 16. 06. 2009, s. 2.

ŠUTKOVÁ, V. - VOZÁR, Jozef. Právnici sa sporia o Harabinov talár. In SME, 16. 06. 2009, s. 1.

ŠUTKOVÁ, V. - VOZÁR, Jozef. Sudcovia zase pripomenuli platy. In SME, 02. 06. 2009, s. 4.

TÓDOVÁ, M. - VOZÁR, Jozef. HZDS otvára Ústavný súd. In SME, 22. 09. 2009, s. 2.

TÓDOVÁ, M. - VOZÁR, Jozef. Polícia podvod poslanca netrestá. In SME, 04. 05. 2009, s. 2.

VAGOVIČ, M. - VOZÁR, Jozef. Sudcovia: Voľba bola nezákonná. In SME, 24. 08. 2009, s. 2.

VOZÁR, Jozef. K vyšším princípom ústavným. In SME, 08. 09. 2009, s. 31.

VOZÁR, Jozef. Keď zmluvy prežijú aj svojich tvorcov. In Hospodárske noviny, 26. 07. 2009, s. 11.

VOZÁR, Jozef. Byť sudcom nie je úžasné. In SME, 22. 07. 2009, s. 23.

VOZÁR, Jozef. Plač nad rozliatym mliekom. In Hospodárske noviny, 04. 06, 2009, s. 9.

VOZÁR, Jozef. Každý nemusí byť právnikom. In SME, 19. 05. 2009, s. 31.

VOZÁR, Jozef. Iba na Slovensku je to tak?. In SME, 06. 05. 2009, s. 31.

VOZÁR, Jozef. Z nepráva by nemalo vzniknúť právo. In Hospodárske noviny, 05.05. 2009, s. 9.

VOZÁR, Jozef. Sudca nie je len stroj na rozsudky. In SME, 30. 04. 2009, s. 35.

VOZÁR, Jozef. Bože, odpusť im. In SME, 06.03.2009, s. 27.

VOZÁR, Jozef. Kauza Tipos - svetlo na konci tunela. In SME, 10. 02. 2009, s. 31.

VOZÁR, Jozef. Seminár Korupčné prejavy v súdnictve - príčiny, riešenie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 4, s. 389-391. ISSN 0032-6984.

ZAJÍČKOVÁ, Z. - VOZÁR, Jozef. SkyEurope hrozí konkurz. In SME, 03. 06. 2009, s. 8.

ZAJÍČKOVÁ, Z. - VOZÁR, Jozef. Poslanci chcú rozhodovať o zisku. In SME, 27. 04. 2009, s. 6


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2008

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách:

VOZÁR, J. Súkromné právo. In Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti Martin Potuček Jozef Uhrík. Bratislava: Ekonomický Ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-168-7 vo vydavateľstve Veda , 2008. ISBN 978-80-224-1050-2, kapitola 3., s. 61-74.

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách:

VOZÁR, J. Zabezpečenie záväzku. Diel šiesty (§ 300 - 343). In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C.H. Beck , 2008. ISBN 978-80-7400-039-3, s. 751-782.

Vedecké a odborné práce v ostatných časopisoch:

VOZÁR, J. Právo na odpoveď. In Právny obzor. Roč. 91, č. 3 (2008), s. 159-169.

VOZÁR, J. Zákonodárne prešľapy. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 475-489.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/nerecenzovaných:

VOZÁR, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným (výkladové a aplikačné problémy). In Aktuálne otázky obchodného práva. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV -51-000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Zostavili Tatiana Wiessová, Viliam Janáč. Bratislava: Slovak Academic Press, spol.s r.o., 2008, ISBN 978-80-8095-033-0, s. 115-124.

VOZÁR, J. Ochrana osobnostných práv. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 116-129.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

VOZÁR, J. Problémy právnej subjektivity v súkromnom práve. In Právna subjektivita v Európe. 13. ročník Jesennej školy práva Ústavu štátu a práva SAV, Friedich Ebert Stiftung a Slovenským národným podporným výborom EUROPE 2000, Modra-Harmónia, 14. -22. november 2008.

Ostatné prednášky a vývesky:

VOZÁR, J. Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným ( Výkladové a aplikačné problémy). In Aktuálne otázky obchodného práva. Vedecká konferencia ÚŠaP SAV, Bratislava, 24.-25.apríl 2008.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

VOZÁR. J. Stanovisko k listu Ústavného súdu premierovi. Rozhovor pre rádio Slovensko, 08. 10. 2008.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

VOZÁR, J. Postavenie orgánov kapitálových spoločností (výkladové a aplikačné problémy) Janáč, V. Správa z konferencie "Aktuálne otázky obchodného práva". In Právny obzor. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 349.

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatiu ústavného zákona. č.254/2006 Z. z. ), In Právny obzor. Roč. 86, č. 239. (2006), s. 239-243. Nikodým. D. Kompatibilita ústavného systému. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia, 6.-7. septembra 2007, Košice. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 135.

Valko, E. - VOZÁR, J. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. In Justičná revue. Roč. 52, č. 5 (2000), s. 561. Drgonec, J. Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a právnej istoty. In Justičná revue. Roč. 60, č. 5 (2008), s. 725.

VOZÁR, J. Reklama a právo. Bratislava: Veda , 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9, s. 137. Drgoncová, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín: Heuréka, 2007. ISBN 978-80-89122-45-5, s. 560.

VOZÁR, J. Ochrana spotrebiteľa a "Time-scharing" zmluvy. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 3, č. 6 (1997), s. 24-31. Drgoncová, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín: Heuréka, 2007. ISBN 978-80-89122-45-5, s. 560.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006 Z. z.) In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 243. Brostl, A. O ústavnosti ústavných zákonov. In M etarmofózy práva ve střední Evropě. Editori Jermanová. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008. ISBN 978-80-7380-149-9, s. 17.

VOZÁR, J. Súd locuta finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006 Z. z.) In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239. Nikodým, D. K problematike procesu normotvorby. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Editori Jermanová, H. - Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008. ISBN 978-80-7380-149-9, s. 146.

VOZÁR, J. Pojem eutanázia. In Právník. Roč. 135, č. 3 (1996), s. 221-232. Maršálek, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium,2008. ISBN 978-80-903786-8-1, s. 35.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

VOZÁR, J. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 238-246.

VOZÁR, J. Mimoriadne dovolanie. In Právny obzor. Roč. 90, č. 6 (2007), s. 568-571.

VOZÁR, J. Správa z konferencie z. 19.10. 2007 pod názvom Slovenská terminologická sieť. In Právny obzor. Roč. 90, č. 6 (2007), s. 577-578.

VOZÁR, J. Sloboda prejavu. In Politické práva v Európe, Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 16.-24 november 2007, Modra-Harmónia.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

VOZÁR, J. Zaväznosť rozsudkov pre ľudské práva. SME, 26.06.2007, s. 35.

VOZÁR, J. Žaloby sudcov na parlament sú nevídané. SME, 04.07. 2007, s. 39.

VOZÁR, J. Sloboda prejavu a po prejave. SME 12.07.2007, s. 35.

VOZÁR, J. Odmena za "dobrovoľné" rozhodnutie. Pravda, 20.07.2007, s. 12.

VOZÁR, J. Ochrana investícií a princípy právneho štátu. Hospodárske noviny, 30.10.2007, s. 9.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

VOZÁR, J. Nekalá súťaž v oblasti reklamy v SR. In VII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 1997, s. 187. Patěk, D. Klamavé označení zboží a služeb - nekalá soutěž podle § 46 Obchodního zákoníku. In Obchodní právo. Roč. 15, č. 11 (2006), s. 9.

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (Niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239. Brostl, A. Slová, slová, slová... In Gerloch, A., Kysela, J. (eds.) Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie Praha: ASPI, a. s., 2007. ISBN 978-80-7357-287-7. s. 56.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

VOZÁR, J. Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2003. 2 diel, časť 5, 6 kapitola, s. 1. Ovečková, O. Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností. In Právny obzor. Roč. 90, č. 3 (2007), s. 228.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2000 - 2006

Monografie vydané na Slovensku:

VOZÁR, Jozef a kol.: Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2002, 98 s.

VOZÁR, Jozef a kol. Konateľ-zodpovednosť a riziko. Bratislava: Veralag Dashofer, 2003, 500 s.

VOZÁR, Jozef a kol. Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy. Bratislava: Verlag Dashofer, 2004. 600 s.

Monografie vydané v zahraničí:

VOZÁR, Jozef - RITTLER, Robert: Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Hrsg. E.Busek; P.Doralt; M.Holoubek. Wien: FOWI, 2002, 152 s.

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku:

VOZÁR, Jozef: Nekalá súťaž. In: Spoločnosť s ručením obmedzeným. Bratislava: Verlag Dashofer 2002, 25 s.

VOZÁR, Jozef: Komentár k ustanoveniam o nekalej súťaži. In: Komentár k Obchodnému zákonníku. Bratislava: Iura Edition 2002, s. 21-64.

VOZÁR, J. Nekalá súťaž. In Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. a II. Diel. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 94-135.

VOZÁR, J. § 300 - §343. In Patakyová M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 641-672.

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí:

VOZÁR, Jozef: D. VI. Produkthaftung und Verbraucherschutz. D. VII. Urheberrecht, Wettbewersrecht, Gewerblicher Rechtsschutz. In: Wirtschaft und Recht in Osteuropa. Munchen: Verlag C.H.Beck, 2003. 20 s.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

VOZÁR, Jozef: Porovnávacia reklama. Právny obzor, 83, 2000, č. 2, s. 119-128.

VALKO, Ernest - VOZÁR, Jozef: K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. Justičná revue, 52, 2000, č. 5, s. 560-566.

VOZÁR, Jozef: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia. Právny obzor, 84, 2001, č. 1, s. 44-50.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov. Právny obzor, 84, 2001, č. 2, s. 117-133.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš: Komentár k zákonu o reklame. Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-28.

VOZÁR, Jozef: Nový zákon o reklame. I. časť. Obchodné právo, č. 7, 2001, s.11-15.

VOZÁR, Jozef: Nový zákon o reklame. II. časť. Obchodné právo, 2001, č. 10, s.16-21.

VOZÁR, Jozef: Nekalá súťaž. Firemný právnik, 2002, č. 4, s. 12-15.

VOZÁR, Jozef: Reklama na alkoholické nápoje, tabakové výrobky a zbrane. Firemný právnik, 2002, č. 5, s. 15-17.

VOZÁR, Jozef: Porovnávacia reklama. Firemný právnik, 6, 2002, č. 6, s. 10-11.

VOZÁR, Jozef: Akciová spoločnosť(1). Dane a účtovníctvo, 2002, č. 6, s. 19-20.

VOZÁR, Jozef: Akciová spoločnosť (2). Dane a účtovníctvo, 2002, č. 8, s. 29-30.

VOZÁR, Jozef: Akciová spoločnosť (3). Dane a účtovníctvo, 2002, č. 9, s. 28-29.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 489-510.

VOZÁR, Jozef. Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame. In Právny obzor. Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 167-171.

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239-243.

VOZÁR, J. Konferencia k pripravovanému návrhu českého občianskeho zákonníka. In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 313.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

VOZÁR, Jozef: Klamliva reklama. Rozhodovanie nekalosúťažných sporov v súdnej praxi. In: Seminár: Nekalá súťaž. Tatranská Lomnica 2000.

VOZÁR, Jozef: K právnej povahe uznesenia Valného zhromaždenia. In: Konferencia: Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti. Piešťany 2000.

VOZÁR, Jozef: Zneužívania práva v rozhodovaní zahraničných súdov. In: V.Lubyho právnické dny. Trnava 2000. s. 24-27.

VOZÁR, Jozef: Masmédiá v demokratickom právnom štáte. In: Právny štát "Osudy doktrín". In: Jesenná škola ÚšaP SAV, Piešťany 2001.

VOZÁR, Jozef: Európske právo v rozhodovaní Ústavnej rady Francúzska. In: Konferencia: Európske právo v judikatúre ústavných súdov. Košice 2001.

VOZÁR, Jozef: Reklama a autorské právo. In: Duševné vlastníctvo na Slovensku II. (Ku svetovému dňu duševného vlastníctva). Banská Bystrica, 2002.

VOZÁR, Jozef: Ochrana priemyselného vlastníctva a nekalá súťaž. 5.-7. máj 2003, Nový Smokovec.

VOZÁR, Jozef: Reklama v médiách. 13.-15. október 2003, Nový Smokovec.

VOZÁR, Jozef. Pramene práva ochrany osobnosti. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 14. november 2004, Modra, Harmónia.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

VOZÁR, Jozef: UN Sales Convention. In: MBA Programme. Donau Universität Krems 2001.

VOZÁR, Jozef: postavenie správy konkurznej podstaty z hľadiska stability jeho funkcie po novele zákona o konkurze a vyrovnaní z roku 2000 (zákon č. 238/2000 Z.z.). In: Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2002, s. 42-49.

Recenzie:

VOZÁR, J. J. Herczek. Meze svobody projevu. Praha: Orac, 2004, 143 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 118-120.

VOZÁR, J. I. Štenglová., L. Drápal , F. Púry, F. Korbel. Obchodní tajemství. Praktická příručka. Praha: Linde, 2005, 159 s. In Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 221-223.

VOZÁR, J. O. Ovečková. Zmluvná pokuta. Bratislava: Iura Edition, 2004, 230 s. In Právník. Roč. 145, č. 5 (2006), s. 579-580.

VOZÁR, J. E. Večerková. Nekalá soutěž a reklama (Vybrané kapitoly). Brno: Masarykova univerzita, 2005, 333 s. In Duševné vlastníctvo. Roč. 10, č. 2 (2006), s. 57.

Vedecké práce uverejnené na internete:

VOZÁR,J.-MALÍK, P. Media Systems of Slovakia. Study on Co Regulation Measures in the Media Sector. 17 s. http://www.hans-bredow-institut.de/forschung/recht/co-reg/reports/1/Slovakia.pdf

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

VOZÁR, Jozef: Občan verzus lustračný zákon.Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s. 383. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 151.

VOZÁR, Jozef: Porovnávacia reklama. Právny obzor, 83, č. 2, s.119- 128. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2001, č. 2, s. 30.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš: Porovnávacia štúdia právne úpravy reklamy alkoholických nápojov. Právny obzor, 84, 2001, č. 2, s. 117. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press, 2001, cum., s. 113.

VOZÁR, Jozef: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia. Právny obzor, 84, 2001, č. 1, s. 44. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press, 2001, cum., s. 249.

VOZÁR, J. – LAPŠANSKÝ, L. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. (Summ in English) . Právny obzor. Roč. 87, č. 6 (2004), s. 506. In Index to Foreign Legals Peridicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 122.

VOZÁR, J. Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame.(Summ. in English) Právny obzor. Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 167. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 122.

VOZAR, J. (Rev.). Herczeg, J. Meze svobody projevu. Praha: Orac 2004. Právny obzor. Roč. 89, č. 1 (2006), s. 118. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2006 (3), s. 338.

VOZÁR, J. (Rev.) Štenglová, I., et al. Obchodní tajemství. Praktická príručka. Praha: Linde 2005. Právny obzor. Roč. 89, č. 2 (2006), s. 221. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2006 (3), s. 343.

Ostané citácie:

VOZÁR, Jozef: Eutanázia - právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 100. In: Maník, Rudolf, Tretie osoby vo vzťahu k samovražde. Justičná revue, 52, 2000, č. 1, s. 54.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia - právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 123. In: Maník, Rudolf, Tretie osoby vo vzťahu k samovražde. Justičná revue, 52, 2000, č. 1, s. 54.

VOZÁR, Jozef: Konferencia "Reklama a samoregulácia (správa). Právny obzor, 79, 1996, č. 5, s. 442. In: Švidroň, Ján, Základy duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 226.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty internetu I. Justičná revue, 49, 1997, č. 10, s. 34. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 227.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty internetu II. Justičná revue, 49, 1997, č. 11, s. 37. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 227.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997, s.81. In: HAJN, Petr, Kolizní otázky v právu proti nekalé soutěži - dokončení. Obchodní právo, 9, 2000, č. 4, s. 5.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997. In: Mojžiš, Andrej, Zodpovednostné vzťahy pri tvorbe a použití reklamy a ich súvis s nekalou súťažou. Justičná revue, 52, 2000, č. 5, s. 559.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997, s.109. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 209.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997, s.109. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 226.

VOZÁR, Jozef: Predbežné opatrenia v prípadoch nekalej súťaže. Bulletin slovenskej advokácie, 1998, č. 3. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 218.

VOZÁR, Jozef: Generálna klauzula nekalej súťaže. Právny obzor, 82, 1999, č. 3, s. 213. In: Švidroň, Ján, Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava, Juga 2000, s. 218.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 109. In: Hajn, Petr, Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži. Brno, AUB 2000, s. 112.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty Internetu I. Justičná revue, 49, 1997, č. 10, s. 33. In: Telec, Ivo, Cybersquatting formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 3, s. 324.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty Internetu II. Justičná revue, 49, 2000, č. 11, s. 37. In: Telec, Ivo, Cybersquating formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 3, s. 324.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 10. In: Zerzánová, Dana, Právní a morální aspekty eutanázie. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 3, s. 373.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 60. In: Zerzánová, Dana, Právní a morální aspekty eutanázie. Časopis pro právní vědu a praxi, 8, 2000, č. 3, s. 375.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 97. In: Nemčeková, Mária, Zmysel života, či zmysel smrti? (Dialektika zmyslu života a smrti). Filozofia, 55, 2000, č. 6, s. 488.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 98. In: Nemčeková, Mária, Zmysel života, či zmysel smrti? (Dialektika zmyslu života a smrti). Filozofia, 55, 2000, č. 6, s. 488.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 99. In: Nemčeková, Mária, Zmysel života, či zmysel smrti? (Dialektika zmyslu života a smrti). Filozofia, 55, 2000, č. 6, s. 488.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 62. In: Nemčeková, Mária, Zmysel života, či zmysel smrti? (Dialektika zmyslu života a smrti). Filozofia, 55, 2000, č. 6, s. 491.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Formát 1995, s. 63. In: Nemčeková, Mária, Zmysel života, či zmysel smrti? (Dialektika zmyslu života a smrti). Filozofia, 55, 2000, č. 6, s. 491.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia, právne aspekty. Pezinok, Format 1995. In: Arts & Humanities Citation Index.In: Nemčekova Mária, The Sense of Life, or the Sense of Death - Semantic Dialectics of Life and Death. Filozofia, 55, 2000, č. 6.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty Internetu I.-II.Justičná revue, 49, 1997, č. 10- 11. In: Švidroň, Ján: Právo duševného vlastníctva a jeho ústavnoprávne súvislosti. In: Slovenská štátnosť a jej rozvoj. Zborník na počesť 65. narodenín doc. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. Bratislava, Procom 2000, s. 333.

VOZÁR, Jozef: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997, s. 71. In: Kotásek, Josef, Srovnávací reklama po novele obchodního zákoníku. Obchodní právo, 10, 2001, č. 1, s. 3.

VOZÁR, Jozef: Právo a reklama. Bratislava, Veda 1997. In: Švidroň, Ján, Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorským a mediálnym právom. Právny obzor, 84, 2001, č. 5, s. 420.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty Internetu I-II. Justičná revue, 49, 1997, č. 10- 11. In: Švidroň, Ján, Suvislosti práva proti nekalej sutaži s autorským a mediálnym právom. Právny obzor, 84, 2001, č. 5, s. 423.

VOZÁR, Jozef: Eutanázia a právo na prirodzenú smrť. Právny obzor, 74, 1991, č. 7, s. 356. In: Koganová, Viera a kol.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava: Ekonóm, 2001, s. 183.

VOZÁR, Jozef: Právne aspekty Internetu I. Justičná revue, 49, 1997, č. 10, s. 33. In: Nesvadba, Antonín-Blatnický, Jaroslav: Všeobecné aspekty páchania počítačovej kriminality. Justičná revue, 54, 2002, č. 3, s. 316.

VOZÁR, Jozef: Ochrana osobnostných práv v reklame. Právní rozhledy, 1998, č. 4, s. 92. In: Kerecman. Peter: Fotografia osoby v periodickej tlači a osobnostné práva. Justičná revue, 2003, 55, č. 10, s. 876.

VOZÁR, Jozef: Ochrana osobnostných práv v reklame. Právní rozhledy, 1998, č. 4, s. 93. In: Kerecman, Peter: Fotografia osoby v periodickej tlači a osobnostné práva. Justičná revue, 2003, roč. 55, č. 10, s. 879.

VOZÁR, Jozef: Ochrana osobnosti a karikatúra. Podnikateľ a právo, 1999, č. 2, s. 5. In: Kerecman, Peter: Fotografia osoby v periodickej tlači a osobnostné práva. Justičná revue, 2003, roč. 55, č. 10, s. 895.

VOZÁR, Jozef. Chirurgická zmena pohlavia a jej dôsledky pre právne postavenia transsexuála. In Právny obzor. Roč. 76, č. 1 (1993), s. 18. In Knapp, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6. s. 256.

VOZÁR, Jozef. Eutanázia a právo na prirodzenú smrť. In Právny obzor. Roč. 74, č. 6 (1991), s. 355. In Knapp, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6. s. 261.

VOZÁR, Jozef. Pravo na smrť. In Právny obzor. Roč. 76, č. 6 (1993), s. 552. In Knapp, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6. s. 261.

VOZÁR, Jozef. Eutanázia – úvahy de lege ferenda. In Právny obzor. Roč. 77, č. 6 (1994),s. 578. In Knapp, Karel a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-484-6. s. 261.

VOZÁR, Jozef – KURILOVSKÁ, L. Sloboda prejavu verzus ochrana osobnosti. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 6 (1996), s. 24. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r.o. 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 108.

VOZÁR, Jozef. O niektorých problémoch ochrany osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5 (1998), s. 18. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r. o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 129.

VOZÁR, Jozef – KURILOVSKÁ, L. Sloboda prejavu verzus ochrana osobnosti. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 6 (1996), s. 27. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol.s r.o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 131.

VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnostných práv v reklame. In Právní rozhledy. Roč. 6, č. 4 (1998), s. 162. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r. o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 132.

VOZÁR, Jozef. O niektorých problémoch ochrany osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5 (1998), s. 24. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r.o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 138.

VOZÁR, Jozef. O niektorých problémoch osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5 (1998), s. 23. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r.o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 139.

VOZÁR, Jozef. O niektorých problémoch ochrany osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5 (1998), s. 26. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r. o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 139.

VOZÁR, Jozef. O niektorých problémoch ochrany osobnosti a tlačovej opravy. In Bulletin slovenskej advokácie. Č. 5 (1998), s. 28. In Veterníková, Mária. Právna ochrana osobnosti. Bratislava: Procom, spol. s r. o., 2004. ISBN 80-85717-12-3. s. 141.

VOZÁR, J. Zákaz reklamy pre advokátov. II časť. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 3, č. 3 (1997), s. 27. Gajdošová, M. Reklama pri výkone advokátskeho povolania. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 11, č. 6-7 (2005), s. 65.

VOZÁR, J. Nepriama reklama (I.časť). In Justičná revue. Roč. 50, č. 3 (1998), s. 28. Chovan, I. Právna regulácia obsahu televízneho a rozhlasového vysielania. In Justičná revue. Roč. 57, č. 10 (2005), s. 1235.

VOZÁR, J. Úloha samoregulácie v reklame. In Justičná revue. Roč. 49 (1997), s. 21. Chovan, I. Právna regulácia obsahu televízneho a rozhlasového vysielania. In Justičná revue. Roč. 57, č. 10 (2005), s. 1237.

VOZÁR, J. Niekoľko poznámok ku problému klamlivej reklamy. In Podnikateľ a právo.Č. 5 (1998), s. 23. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 97.

VOZÁR, J. Klamlivá reklama a jej formy. In Dane a právo v praxi. Č. 17-18 (1999), s.10. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 97.

VOZÁR, J. Generálna klauzula nekalej súťaž. In Právny obzor. Roč. 82, č. 3 (1999), s. 213. Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 97.

VOZÁR, J. Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž. In Právní rozhledy. Roč. 8,č. 10 (1999). Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník . Praha: C.H. Beck, 2006, s. 97.

VOZÁR, J. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006 Z.z.) In Právny obzor. Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239. Orosz, L. Ústavodárna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v III. Volebnom období (prehľad-analýza-dôsledky). In Justičná revue. Roč. 58, č. 10 (2006), s. 1429.

VOZÁR, J. Nekalá súťaž v oblasti reklamy v SR. In VII. Karlovarské právnické dny. Praha: C.H.Beck 2001, s. 187. Patěk, D. Klamavé označení zboží a služeb – nekalá soutěž podle § 46 obchodního zákonníku. In Obchodní právo. Roč. 15, č. 11 (2006), s. 7.


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Vozár, Jozef 90% - Rittler, Robert 10%: Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. - 1. vyd. - Wien : FOWI, 2002. - 152 s.

AAA02 Vozár, Jozef 34% - Valko, Ernest 33% - Lapšanský, Lukáš 33%: Tlačový zákon : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2009. - 261 s. - (Komentované zákony)
ISBN 978-80-7400-169-7

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia, právne aspekty. - 1. vyd. - Pezinok : Fischer & Formát, 1995. - 171 s.
ISBN 80-967469-2-8
Ohlasy (2):
[o4] 2000 Maník, Rudolf: Justičná revue, roč. 52, 2000, č. 1, s. 54
[o2] 2000 Nemčeková, Mária: Filozofia, roč. 55, 2000, č. 6, s. 493 - AHCI

AAB02 Vozár, Jozef 100%: Reklama a právo. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1997. - 279 s.
ISBN 80-224-0529-9
Ohlasy (9):
[o3] 2001 Kotásek, Josef: Obchodní právo, roč. 10, 2001, č. 1, s. 8
[o3] 2000 Hajn, Petr: Obchodní právo, roč. 9, 2000, č. 4, s. 5
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 420
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 209,226
[o4] 2000 Mojžiš, Andrej: Justičná revue, roč. 52, 2000, č. 5, s. 559
[o4] 1999 Magurová, Zuzana: Právny obzor, roč. 82, 1999, č. 1, s. 62
[o4] 1999 Švidroň, Ján: Duševné vlastníctvo, roč. 3, 1999, č. 1, s. 1,8
[o4] 2007 Drgoncová, Jana: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín : Heuréka, 2007, S. 560
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

AAB03 Vozár, Jozef 100%: Právo proti nekalej súťaži. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2013. - 320 s.
Lit. 144 zázn.
ISBN 978-80-224-1272-8

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Vozár, Jozef 100%: Pojem eutanázia = Der Begriff der Euthanasie
Lit. 41 zázn.
In: Právník. - Roč. 135, č. 3 (1996), s. 221-232

ADE02 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia a právo
Lit. 25 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 6, č. 9 (1998), s. 507-511

ADE03 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnostných práv v reklame
Lit. 36 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 6, č. 4 (1998), s. 161-166
Ohlasy (2):
[o4] 2003 Kerecman, Peter: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 10, s. 876, 879
[o4] 2003Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava : Procom, 2003, S. 132

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Vozár, Jozef 100%: Niektoré sporné otázky súvisiace s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rámci dedičského konania = Some disputed questions connected with settlement of joint ownership of husband and wife in proceeding ofinheritance = Nekotoryje spornyje voprosy, svjazannyje s imuščestvennymi rassčetami obščego sovmestnogo sovladenija suprugov v ramkach proizvodstva dela o nasledovanii
Lit. 18 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 73, č. 3 (1990), s. 247-257

ADF02 Vozár, Jozef 100%: Občan verzus lustračný zákon
Lit. 6 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 75, č. 4 (1992), s. 383-388

ADF03 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače = The protection of personality and the freedom of speech and the press
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s. 339-346

ADF04 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia - úvahy de lege ferenda = Euthanasia - de lege ferenda ideas
Lit. 33 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 6 (1994), s. 578-587

ADF05 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 4 = Regulation of advertisement in law of the Slovak republic 4
Lit. 7 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 616-625

ADF06 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty internetu 2
Lit. 12 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 11 (1997), s. 37-43
Ohlasy (3):
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 423
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 227
[o4] 1999 Šafařík, Peter: Justičná revue, roč. 51, 1999, č. 5, s. 16,20,21

ADF07 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 1
Lit. 8 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 1 (1997), s. 84-91

ADF08 Vozár, Jozef 100%: Etická samoregulácia v reklame
Lit. 10 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 3 (1997), s. 21-26
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Chovan, Igor: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 10, s. 1237
[o4] 1997 Drgonec, Ján - Drgoncová, Jana: Justičná revue, roč. 49, 1997, č. 4, s. 14

ADF09 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty prezumpcie neviny
Lit. 12 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 6-7 (1997), s. 54-60

ADF10 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty internetu 1
Lit. 21 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 10 (1997), s. 33-39
Ohlasy (4):
[o3] 2000 Telec, Ivo: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 8, 2000, č. 3, s. 324
[o4] 2002 Nesvadba, Antonín - Blatnický, Jaroslav: Justičná revue, roč. 54, 2002, č. 3, s. 316
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 423
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 227

ADF11 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 2 = Advertisement regulation in law of the Slovak republic 2
Lit. 10 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 2 (1997), s. 129-138

ADF12 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3 = Regulation of advertisement in law of the Slovak republic 3
Lit. 24 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 536-543

ADF13 Vozár, Jozef 100%: Nepriama reklama 1. časť
Lit. 11 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 2 (1998), s. 81-87
Ohlasy (1):
[o4] 2005 Chovan, Igor: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 10, s. 1235

ADF14 Vozár, Jozef 100%: Nepriama reklama 2. časť
Lit. 19 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 3 (1998), s. 28-34

ADF15 Vozár, Jozef 100%: Generálna klauzula nekalej súťaže = General clause of unfair competition
Lit. 49 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 82, č. 3 (1999), s. 213-225
Ohlasy (2):
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 218
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

ADF16 Valko, Ernest 50% - Vozár, Jozef 50%: K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov
Lit. 3 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 5 (2000), s. 560-566
Ohlasy (1):
[o4] 2008 Drgonec, Ján: Justičná revue, roč. 60, 2008, č. 5, s. 725

ADF17 Vozár, Jozef 100%: Porovnávacia reklama = Comparing advertisement
Lit. 14 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 83, č. 2 (2000), s. 119-128

ADF18 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov = A comparative study of legal regulation of advertising on drinks containing alcohol
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 2 (2001), s. 117-133

ADF19 Vozár, Jozef 100%: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia = On some controversial issues regarding resolution adopted by General Assembly
Lit. 17 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 1 (2001), s. 44-50

ADF20 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže = Advertisement and the competition law
Lit. 26 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 87, č. 6 (2004), s. 506-524
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

ADF21 Vozár, Jozef 100%: Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame = Choice questions relating to personal rights and copyrights in advertisement
Lit. 10 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 167-171

ADF22 Vozár, Jozef 100%: Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006) = Curia locuta causa finita - some remarks to the adopted Constitutional law no. 254/2006 coll
Lit. 4 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239-243
Ohlasy (1):
[o4] 2006 Orosz, Ladislav: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 10, s. 1429

ADF23 Vozár, Jozef 100%: Posmrtná ochrana osobnostných práv = Post-mortem protection of personality rights
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s. 238-246
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Švidroň, Ján: Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky. Bratislava : Eurokódex, 2012, S. 269

ADF24 Vozár, Jozef 100%: Právo na odpoveď = Right to answer
Lit. 12 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s. 159-169

ADF25 Vozár, Jozef 100%: Zákonodarné prešľapy = Legislative faux pas
Lit. 52 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 6 (2008), s. 475-489
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Cibulka, Ľubor: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Lutila : Lonfinger, 2012, S. 61

ADF26 Vozár, Jozef 100%: Vývoj práva nekalej súťaže na našom území = Evolution of unfair competition law our territory
Lit. 55 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 2 (2011), s. 131-144

ADF27 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku = Comparative advertising in Slovak law
Lit. 15 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 558-576

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01 Vozár, Jozef 100%: Politické kampane v médiách
In: Práva a povinnosti médií. - Bratislava : ProMedia, 1998. - S 1-7. - ISBN 80-968079-0-0

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Vozár, Jozef 100%: Nekalá súťaž v oblasti reklamy v SR
In: VII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 1997. - S. 185-189. - ISBN 80-902105-6-2
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 7., Karlove Vary, 19.-21.6.1997]
Ohlasy (1):
[o3] 2006 Patěk, Daniel: Obchodní právo, roč. 15, 2006, č. 11, s. 9

AFC02 Vozár, Jozef 100%: Trestnoprávne aspekty ochrany pred nekalou súťažou
Lit. 12 zázn.
In: VIII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 1998. - S. 278-287. - ISBN 80-86131-03-3
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 8., Karlove Vary, 11.-13.6.1998]

AFC03 Valko, Ernest 50% - Vozár, Jozef 50%: Postavenie správcu konkurznej podstaty z hľadiska stability jeho funkcie po novele zákona o konkurze a vyrovnaní z roku 2000 (zákon č. 238/2000Z.z.)
Lit. 8 zázn.
In: XII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 2002. - S. 298-307. - ISBN 80-7201-356-4
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 12., Karlove Vary, 20.-22.6.2002]

AFC04 Kurilovská, Lucia 50% - Vozár, Jozef 50%: Ochrana pred nekalou súťažou trestným právom v právnom poriadku SR
Recenzované
Lit. 12 zázn.
In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 163-176 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-210-5493-6. - (Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica ; no. 387)
[Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva : medzinárodná konferencia. Brno, 2.2.2011]

AFC05 Vozár, Jozef 100%: Nemajetková ujma v súkromnom práve s akcentom na obchodný zákonník (pohľad na problematiku cez interpretačné pravidlo "effet utile")
Lit. 39 zázn.
In: XX. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2012. - S. 352-364. - ISBN 978-80-87576-16-8
[Karlovarské právnické dny : mezinárodní konference. 20., Karlovy Vary, 7.-9.6.2012]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Vozár, Jozef 100%: Právny status slobodných povolaní a právo na reklamu
In: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 159-163. - ISBN 80-224-0624-4
[Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí : medzinárodná konferencia. Piešťany, 27.-29.4.1999]

AFD02 Vozár, Jozef 100%: Zneužitie práva vo vybraných rozhodnutiach zahraničných súdov
Lit. 30 zázn.
In: Zákaz zneužitia práva. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - S. 119-125. - ISBN 80-89047-00-9
[Lubyho právnické dni : medzinárodná konferencia. 6., Omšenie, 20.- 21.9.2000]

AFD03 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Komunitárne a európske právne normy v judikatúre Ústavnej rady Francúzskej republiky
Lit. 2 zázn.
In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov. - Košice : Ústavný súd, [2001]. - S. 83-93. - ISBN 80-967396-9-7
[Európske právo v judikatúre ústavných súdov : medzinárodná konferencia. Bratislava, 3.-5.10.2001]

AFD04 Vozár, Jozef 100%: Reklama a autorské právo
Lit. 13 zázn.
In: Duševné vlastníctvo na Slovensku 2. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. - S. 35-41. - ISBN 80-8899-415-2
[Duševné vlastníctvo na Slovensku : konferencia. Banská Bystrica, 26.4.2002]

AFD05 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnostných práv
Lit. 39 zázn.
In: Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2008. - S. 116-129. - ISBN 978-80-8095-041-5
[Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe : vedecká konferencia. Bratislava, 15.12.2008]

AFD06 Vozár, Jozef 100%: Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným
Lit. 6 zázn.
In: Aktuálne otázky obchodného práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2008. - S. 115-124. - ISBN 978-80-8095-033-0
[Aktuálne otázky obchodného práva : vedecká konferencia. Bratislava, 24.-25.4.2008]

AFD07 Vozár, Jozef 100%: Medzinárodné zmluvy o základných právach a ľudských slobodách - vybrané problémy
In: Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 41-47. - ISBN 978-80-969540-4-9
[Medzinárodné právo v slovenskom kontexte : vedecká konferencia. Bratislava, jún 2008]

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01Vozár, Jozef 28% - Števček, Marek 10% - Patakyová, Mária 50% - Cehláriková, Andrea - Lapšanský, Lukáš : Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy : Odborná publikácia pre členov štatutárnych a iných orgánov obchodných spoločností a družstiev. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2002. - 1 zväzok (na voľných listoch) [350] s. + 1 CD-ROM
POZNÁMKA: vyšla aj aktualizácia - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2003
vyšla aj aktualizácia - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004
Ohlasy (1):
[o4] 2007 Ovečková, Oľga: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 3, s. 228

BAB02Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária 7% - Vozár, Jozef 5% - Žitňanská, Lucia 31%: Obchodný zákonník 1 : komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2005. - 817 s.
ISBN 80-8078-027-7
Ohlasy (8):
[o4] 2006 Hainish, Edit: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s. 25
[o4] 2006 Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, S. 476
[o4] 2006 Mamojka, Mojmír, ml.: Slovensko a Európska únia - minulosť, súčasnosť a perspektívy. Bratislava : Slza, Občianske združenie pri Akadémii Policajného zboru, 2006, S.148
[o6] 2006 Ďurica, Milan: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 2, s. 383-384
[o4] 2006 Klátik, Jaroslav: Obchodné právo, roč. 7, 2006. č. 7-8, s. 64
[o4] 2006 Čunderlík, Ľubomír: Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006, S. 38, 39
[o4] 2007 Čunderlík, Ľubomír: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, S. 21, 22, 32
[o3] 2007 Csach, Kristián: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2007, S. 31

BAB03 Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária 9% - Vozár, Jozef 3% - Žitňanská, Lucia : Obchodný zákonník 1 : komentár. - 2. dopln. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 983 s.
ISBN 978-80-8078-205-4
Ohlasy (1):
[o4] 2013 Marek, Karel: Právny obzor, roč. 96, č. 2, 2013, s. 171

BAB04Vozár, Jozef 100%: Postrehy právnika. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2009. - 111 s.
ISBN 978-80-224-1098-4

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01 Vozár, Jozef 100%: Orgány spoločnosti
In: Patakyová, Mária ... [et al.] : Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 1998. - S. (1-40)

BBB02 Vozár, Jozef 100%: Súťaž v činnosti s.r.o.
In: Patakyová, Mária ... [et al.] : Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2001. - s. [1-40]. - ISBN 80-967968-0-1

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Žitňanská, Lucia - Jablonka, Branislav - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária - Ovečková, Oľga - Patakyová, Mária 14% - Pospíšil, Branislav - Vozár, Jozef 8%: Základy obchodného práva 1. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 682 s.. - (Učebnice)
ISBN 978-80-8078-276-4

BCI02 Ovečková, Oľga - Jablonka, Branislav - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária - Žitňanská, Lucia - Pospíšil, Branislav - Vozár, Jozef 2% - Ďuriš, Michal 6% - Šorl, Róbert : Základy obchodného práva 2. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition,2010. - 449 s. - (Učebnice)
ISBN 978-80-8078-345-7

BCI03 Ovečková, Oľga 54% - Ďuriš, Michal 6% - Jablonka, Branislav 11% - Kolaříková, Mária 7% - Majeriková, Mária 4% - Pospíšil, Branislav 7% - Šorl, Róbert 6% - Vozár, Jozef 2% - Žitňanská, Lucia 3%: Obchodné právo. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iuris Libri, 2013. - 419 s. - (Vysokoškolské učebnice)
Lit. 180 zázn.
ISBN 978-80-89635-05-4

BCI04 Žitňanská, Lucia 21% - Jablonka, Branislav 6% - Kolaříková, Mária 13% - Majeriková, Mária 17% - Ovečková, Oľga 15% - Patakyová, Mária 15% - Pospíšil, Branislav 4% - Vozár, Jozef 9%: Obchodné právo. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : IurisLibri, 2013. - 636 s. - (Vysokoškolské učebnice)
Lit. 171 zázn.
ISBN 978-80-89635-05-4

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch

BDE01 Vozár, Jozef 100%: Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž
Lit. 18 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 7, č. 10 (1999), s.530-532

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Vozár, Jozef 100%: K problematike eutanázie v Holandsku
Lit. 19 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 7-8 (1994), s. 82-87

BDF02 Vozár, Jozef 100%: Závet pacienta
Lit. 15 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 11-12 (1994), s. 72-79

BDF03 Vozár, Jozef 50% - Kurilovská, Lucia 50%: Sloboda prejavu versus ochrana osobnosti
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 (1996), s. 18-27
Ohlasy (2):
[o4] 2003 Veterníková, Mária: Právna ochrana osobnosti. Bratislava : Procom, 2003, S. 108, 131
[o4] 2013 Čentéš, Jozef: Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 181

BDF04 Vozár, Jozef 100%: Právo na informácie o životnom prostredí
Lit. 3 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 1 (1996), s. 1-7

BDF05 Vozár, Jozef 100%: Ochrana spotrebiteľa a tzv. time-sharingové zmluvy
Lit. 12 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 [1997), s. 24-31
Ohlasy (1):
[o4] 2007 Drgoncová, Jana: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín : Heuréka, 2007, S. 560

BDF06 Vozár, Jozef 100%: Zákaz reklamy pre advokátov 1. časť
Lit. 2 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1997), s. 23-28
Ohlasy (1):
[o4] 1998 Kvasničková, Jana: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 2, s. 34

BDF07 Vozár, Jozef 100%: Zákaz reklamy pre advokátov 2. časť
Lit. 30 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1997), s. 27-37
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Gajdošová, Martina: Bulletin slovenskej advokácie, 2005, č. 6-7, s. 65
[o4] 1998 Kvasničková, Jana: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 2, s. 34

BDF08 Vozár, Jozef 100%: Niekoľko poznámok ku problému klamlivej reklamy
Lit. 18 zázn.
In: Podnikateľ a právo. - Č. 5 (1998), s. 2-11

BDF09 Vozár, Jozef 100%: Predbežné opatrenia v prípadoch nekalej súťaže
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1998), s. 29-38
Ohlasy (1):
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 218

BDF10 Vozár, Jozef 100%: O niektorých problémoch osobnosti a tlačovej opravy
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 5 (1998), s. 18-33
Ohlasy (1):
[o4] 2003Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava : Procom, 2003, S. 129,139,141

BDF11 Vozár, Jozef 100%: Spotrebiteľské súťaže
Lit. 13 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 51, č. 4 (1999), s. 44-49

BDF12 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnosti a karikatúra
Lit. 14 zázn.
In: Podnikateľ a právo. - Č. 2 (1999), s. 2-9
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Kerecman, Peter: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 10, s. 895

BDF13 Vozár, Jozef 100%: Pyramídové hry a obchody
Lit. 20 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 51, č. 10 (1999), s. 21-28

BDF14 Lapšanský, Lukáš 50% - Vozár, Jozef 50%: Všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach a novela Obchodného zákonníka
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 34-37

BDF15 Vozár, Jozef 100%: Mimoriadne dovolanie
Lit. 2 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 6 (2007), s. 568-571

BDF16 Vozár, Jozef 100%: Pramene práva v oblasti reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky = Sources of law in the field advertising within the legal order of the Slovak republic
Lit. 70 zázn.
In: Duševné vlastníctvo. - Roč. 15, č. 2 príloha (2011), s. 3-15

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Vozár, Jozef 100%: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v zahraničnej judikatúre
In: 21. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2013. - S. 266-281. - ISBN 978-80-87576-56-4
[Karlovarské právnické dny : konference. 21., Karlovy Vary, 12.-14.6.2013]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 Vozár, Jozef 100%: Právo je umenie dobra a spravodlivosti
In: Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti. - Bratislava : IVO, 2013. - S. 240-248. - ISBN 978-80-89345-42-7

EAI Prehľadové práce

EAI01 Vozár, Jozef 100%: Spomienky na Ernesta. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2011. - 173 s.
ISBN 978-80-224-1197-4

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

FAI01 - Vozár, Jozef 50% - Zlocha, Ľubomír 50%: Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 223 s.
ISBN 978-80-8078-564-2

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 83):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (27)
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (5)
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (16)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
EAI Prehľadové práce (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (1)

Štatistika ohlasov (95):
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (71)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (3)


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET