Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Narodený: 1967
tel. 02/52962325 kl. 111
usapvoza@savba.sk
č. d. 51

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, l989
CSc. - 1996

Pracoviská:
Rok 1989 interný ašpirant, od 1995 pracovník Ústavu štátu a práva SAV, v rokoch 2000 - 2002 riaditeľ ústavu

Odbor:
Súkromné právo

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor = Prominent Slovak Lawyers - Vladimír Fajnor. Tomáš Gábriš, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda pre Ústav štátu a práva SAV, 2017. 223 s. Edícia Významní slovenskí právnici. ISBN 978-80-224-1600-9. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku: sté výročie založenia Právneho obzoru a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy = The beginnings of cultivation of legal science in Slovakia: The centenary of the establishment of the Právny obzor and the first personalities in Slovak legal science. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 321-333. (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

VOZÁR, Jozef. 25 rokov od začatia činnosti Ústavného súdu ČSFR = Twenty-five years of the existence of the Constitutional Court of CSFR. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 2, s. 188-189. ISSN 0032-6984.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Platná právna úprava periodickej tlače vo svetle zásahov zákonodarcu a rozhodovacej praxe súdov = Valid legal regulation of periodicals in the light of interventions of the legislator and court jurisprudence. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 226-251. ISSN 0032-6984. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).

VOZÁR, Jozef. Some considerations on compensation for non-material loss in protection of personality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 41-51. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Ochrana proti zneužívaniu práva obchodnými spoločnosťami = Protection againist abuse of law by commercial companies. In Právo, obchod, ekonomika VII. : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v dňoch 11. - 13. októbra 2017 vo Vysokých Tatrách. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 168-175. ISBN 978-80-8152-528-5. ISSN 2453-921X. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M. a kol., Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, 1540 strán, ISBN 978-80-7400-629-6 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 5, s. 538-539. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Civilný sporový poriadok : komentár / Števček, M. a kol. Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef. Ladislav Košťa - prvý riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV = Ladislav Košťa - the Firsth Director of the Institute of State and Law of SAS. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 432-433. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Jubilejný XXV. ročník Karlovarských právnických dní 8. - 10. júna 2017 = The 25th Anniversary of the Carlsbad Days of Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 433-434. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. K životnému jubileu profesorky Oľgy Plankovej a spomienka na profesora Karola Planka = To the anniversary of professor Oľga Plankova and rememberance of professor Karol Plank. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 644-646. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[4.1] KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 324. ISBN 978-80-8186-511-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 87, 122, 132, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.
[4.1] MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník : veľký komentár. 1. diel. Bratislava : Eurounion, 2016, s. 1033, 1034. ISBN 978-80-8155-065-2.
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Náhrada škody a určovanie výšky škody v sporoch vo veciach nekalej súťaže. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 12, s. 1396, 1406. ISSN 1335-6461.
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 185, 235. ISBN 978-80-7400-628-9.
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 494. ISBN 978-80-8152-443-1.
[4.1] STRÉMY, J. Súkromnoprávne prostriedky ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2016, roč. 35, č. 2, s. 221, 222, 224, 237. ISSN 1336-6912.

VOZÁR, Jozef a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov [Freedom of expression in Decisions of Courts]. Kerecman, P., Bartoň, M. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 224 s. ISBN 978-80-224-1470-8.
Ohlasy:
[6] KERECMAN, P. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 6, s. 59. ISSN 1335-1079.
[5] PEKAŘOVÁ, L. Vozár, Jozef a kol.: Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : recenzia. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2016, roč. 24, č. 3, s. 473-479. ISSN 1210-9126.

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova = Prominent Slovak Lawyers from Liptov. Oľga Planková, Peter Blaho, Dušan Hovorka (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 206 s. ISBN 978-80-224-1471-5.
Ohlasy:
[6] KERECMAN, P. Významní slovenskí právnici z Liptova : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 70. ISSN 1335-1079.
[6] GAJDOŠOVÁ, M. Vozár, J., Významní slovenskí právnici z Liptova, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016, s. 208 : recenzia. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 4, s. 357-360. ISSN 0032-6984.
[6] LACLAVÍKOVÁ, M. Jozef Vozár, Významní slovenskí právnici z Liptova, Bratislava, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016, strán 208, ISBN 978-80-224-1471-5 : recenzia. In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 10, s. 1148-1152. ISSN 1335-6461.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 494. ISBN 978-80-8152-443-1.

Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV [Milestones of Competition Law : Proceedings from the Conference, organised on 7.-8. april 2014 by Institute of State and Law of SAS]. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 246 s. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 73, 235. ISBN 978-80-7400-628-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

VOZÁR, Jozef. K niektorým teoretickým, legislatívnym a aplikačným problémom rozhodcovského konania v Slovenskej republike [About Some Theoretical, Legislative and Application Problems of Arbitration Proceedings in the Slovak Republic]. In Právo Obchod Ekonomika III. : zborník vedeckých prác ; Viktória Bobáková, Hana Marková (rec.). Košice : UPJŠ, 2013, s. 743-755. ISBN 978-80-8152-056-3. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] FILIČKO, V., KOROMHÁZ, P. Niekoľko poznámok k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 211, 218. ISBN 978-80-8152-443-1.

VOZÁR, Jozef. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania = Less usual cases of unfiar competition. In Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014, s. 238-246. ISBN 978-80-224-1394-7. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[3.1] ONDREJOVÁ, D. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 43, 44. ISBN 978-80-7400-628-9.

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

VOZÁR, Jozef. Porovnávacia reklama. In Firemný právnik, 2002, roč. 1, č. 6, s. 10-11. ISSN 1335-9347.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 55, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 497, 500. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 475-489. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 497, 500. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. Ernest Valko. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] TÓTH-VAŇO, P. O precedenčnej záväznosti súdneho rozhodnutia (aj podľa Civilného sporového poriadku). In Justičná revue, 2016, roč. 68, č. 5, s. 608, 621. ISSN 1335-6461.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 7, 172. ISBN 978-80-8152-399-1.

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) = Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 3, pp. 45, 175, 385. ISSN 0019-400X.
[4.1] STRÉMY, J. Vzťah práva proti nekalej súťaži k právu na ochranu spotrebiteľa a jeho vývojové tendencie. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.) Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov. Košice : UPJŠ, 2016, s. 484, 494. ISBN 978-80-8152-443-1.
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2014, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 183, 555, 1125, 1534. ISSN 0019-400X.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Ohlasy:
[4.1] JAKAB, R. Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 14. ISBN 978-80-8152-399-1.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Významní slovenskí právnici z Liptova = Prominent Slovak Lawyers from Liptov. Oľga Planková, Peter Blaho, Dušan Hovorka (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2016. 206 s. ISBN 978-80-224-1471-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. § 300 - 343 Obchodného zákonníka : Tretia časť : Hlava prvá, § 300-340; § 341-343. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 5. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 1148-1190. ISBN 978-80-89603-46-6.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa = Some considerations on the issue of financial consumer protection. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 61-70. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži - úvahy de lege ferenda = Law against unfair competition - de lege ferenda considerations. In Právo, obchod, ekonomika VI. : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách. Košice : UPJŠ, 2016, s. 607-618. ISBN 978-80-8152-443-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Gajdošová, M. - Kerecman, P., Prvé ženy v slovenskej advokácii, Bratislava : Veda, 2015, 320 s. ISBN 978-80-224-1430-2 : recenzia = Gajdošová, M. - Kerecman, P.: First women in Slovak advocacy : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 73. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Prvé ženy v slovenskej advokácii / Gajdošová, M. - Kerecman, P. Bratislava : Veda, 2015. ISBN 978-80-224-1430-2.

VOZÁR, Jozef. Chovancová, K., Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ (Švédsko, Holandsko, Rakúsko), Bratislava : Veda, 2015, 478 s., ISBN: 9788022414326 : recenzia = Chovancová, K.: International commercial arbitration in selected EU Member States (Sweden, Netherlands, Austria) : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 3, s. 249-252. ISSN 0032-6984.
Recenzia na: Medzinárodná obchodná arbitráž vo vybraných štátoch EÚ : Švédsko, Holandsko, Rakúsko / CHOVANCOVÁ, K. - Bratislava : Veda, 2015. ISBN 9788022414326.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

VOZÁR, Jozef. Nekrológ za JUDr. Dušanom Nikodýmom, CSc. = Obituary for JUDr. Dušan Nikodým, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 3, s. 245-246. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef. Výročie časopisu Duševné vlastníctvo : príhovory členov redakčnej rady : Na prahu 20. ročníka časopisu Duševné vlastníctvo = Anniversary of the magazine : Speeches of the editorial board members to the 20th year of the magazine Duševné vlastníctvo. In Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 7. ISSN 1339-5564. Dostupné na internete: <https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/2016/obsahDV_160102.pdf>. [cit. 28.3.2017]

VOZÁR, Jozef. Významní právnici z Liptova. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 71. ISSN 1335-1079.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - RITTLER, Robert. Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. Wien : FOWI, 2002. 152 s.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 142, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
Ohlasy:
[3.1] DRGONEC, J. Zákaz cenzúry podľa ústavy Slovenskej republiky : implikované základné právo alebo ústavný princíp a súvisiace otázky. In Právník, 2015, roč. 154, č. 1, s. 65, 76. ISSN 0231-6625.
[4.1] PERÁČEK, T. Právna úprava československého, resp. slovenského mediálneho prostredia po roku 1989. In Digital Science Magazine - recenzovaný vedecký elektronický časopis, 2015, roč. 4, č. 1. ISSN 1339-3782. dostupné na : http://digitalmag.sk/pravna-uprava-ceskoslovenskeho-resp-slovenskeho-medialneho-prostredia-po-roku-1989/#more-1508 .
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 640, 647. ISBN 978-80-89603-39-8.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Reklama a právo. 1.vyd. Bratislava : Veda, 1997. 280 s. ISBN 80-224-0529-9.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 83, 131, 136, 156, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef. Eutanázia : právne aspekty. Pezinok : Formát, 1995. 171 s. ISBN 80-967469-2-8.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 502. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži [Law againist unfair competition]. Peter Hajn, Ján Švidroň (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Generálne klauzuly v procese aplikácie práva. In Právny obzor, 2015, roč. 96, č. 4, s. 348, 353. ISSN 0032-6984.
[4.1] ZLOCHA, Ľ. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 354, 364. ISSN 0032-6984.
[3.2] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2015, vol. 8, no. 11, p. 314. ISSN 1689-9024.
[3.1] STRÉMY, J. Ochrana finančného spotrebiteľa. Praha : Leges, 2015, s. 31, 62, 103. ISBN 978-80-7502-089-5.
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 160. ISBN 978-80-89019-30-4.
[4.1] STRÉMY, J. Právo proti nekalej súťaži ako prostriedok ochrany spotrebiteľa. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 246, 251. ISBN 978-80-7160-411-2.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 970, 1005. ISBN 978-80-89603-39-8.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže [Case-law in Matters of Unfair Competition]. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2. (VEGA 2/0117/10 : Hospodárska súťaž a reklama).
Ohlasy:
[4.1] HUSOVEC, M. Koncept parazitnej nekalej súťaže. In Sub specie aeternitatis : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952-2014). Bratislava : FABER, 2015, s. 182. ISBN 978-80-89019-30-4.
[4.1] STRÉMY, J. Právo proti nekalej súťaži ako prostriedok ochrany spotrebiteľa. In Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2015, s. 251. ISBN 978-80-7160-411-2.

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti [Case-law in Matters of the Freedom of Expression and Protection of Personality]. Vozár Jozef - Zlocha Ľubomír (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8168-043-4. (VEGA 2/0135/14 : Sloboda prejavu, sloboda tlače a ochrana osobnosti).
Ohlasy:
[4.1] PUŠKÁROVÁ, E. Whistleblowing a jeho ochrana v kontexte práva na slobodu prejavu vo vybranej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 3, s. 284. ISSN 0032-6984.
[6] KERECMAN, P. Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti : recenzia. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 71. ISSN 1335-1079.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 3, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ERDŐSOVÁ, A. "Krátke" pojednanie o škodách, ujmách a ich náhradách vo svetle judikatúry súdov vnútroštátnych, českých, Súdneho dvora EÚ i Európskeho súdu pre ľudské práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 15, 27. ISSN 1335-1079.

VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému zákonu č. 254/2006). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2006, roč. 89, č. 3, s. 239-243. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] BRÖSTL, A. Na konci je súd. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 177. ISBN 978-80-8101-908-1.
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 1325. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 28. ISBN 978-80-89603-39-8.

VOZÁR, Jozef. Porovnávacia reklama. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2000, roč. 83, č. 2, s. 119-128. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 212, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) = Europeization of unfair competition law (Inaurugal lecture). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[9] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 3, pp. 45, 175, 385. ISSN 0019-400X.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž. In Právní rozhledy, 1999, roč. 8, č. 10, s. 530-532. ISSN 1210-6410.
Ohlasy:
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 107, 387, 554. ISBN 978-3-452-28568-3.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Generálna klauzula nekalej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 1999, roč. 82, č. 3, s. 213-225. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] ZLOCHA, Ľ. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 4, s. 355, 364. ISSN 0032-6984.
[3.1] ZAJACOVÁ, J. Tschechisches und slowakisches Lauterkeitsrecht im Lichte der europäischen Rechtsangleichung. Köln : Wolters Kluwer (Carl Heymanns Verlag), 2015, s. 83, 553. ISBN 978-3-452-28568-3.

VOZÁR, Jozef - KURILOVSKÁ, Lucia. Sloboda prejavu versus ochrana osobnosti. In Bulletin slovenskej advokácie, 1996, roč. 2, č. 6, s. 18-27. ISSN 1335-1079.
Ohlasy:
[4.1] ERDŐSOVÁ, A. "Krátke" pojednanie o škodách, ujmách a ich náhradách vo svetle judikatúry súdov vnútroštátnych, českých, Súdneho dvora EÚ i Európskeho súdu pre ľudské práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 1-2, s. 15, 27. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 VOZÁR, Jozef - MAZÁK, Ján - HOLLÄNDER, Pavel - ŠIKUTA, Ján - ŠIMÍČEK, Vojtěch - TÉGLÁSINÉ KOVÁCS, Júlia - KRESÁK, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - DE MAURO, Lenka - ČENTÉŠ, Jozef - BRÖSTL, Alexander. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Kerecman, P., Bartoň, M. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 224 s. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 VOZÁR, Jozef. Ochrana osobnosti : § 11 - 16 Občianskeho zákonníka. In Občiansky zákonník I. : § 1 - 450 : Komentár. 1. vyd. Praha : C. H. BECK, 2015, s. 61-98. ISBN 978-80-7400-597-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 VOZÁR, Jozef. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : I. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 14-31. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD02 VOZÁR, Jozef. Sloboda prejavu v rozhodnutiach Ústavného súdu SR. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : X. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 149-166. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD03 VOZÁR, Jozef. Náhrada ujmy ako forma zodpovednosti za prekročenie hranice slobody prejavu. In VOZÁR, Jozef et al. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov : XII. kapitola. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015, s. 181-195. ISBN 978-80-224-1470-8.

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 VOZÁR, Jozef. Zamyslenie sa nad úlohou súdnych rozhodnutí v zabránení tzv. "perverznej" tvorivosti. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, roč. 23, č. 1, s. 65-70. ISSN 1210-9126.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 VOZÁR, Jozef – BORGUĽOVÁ, Andrea. Bezbrehá ochrana spotrebiteľa? In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z vědecké konference. Praha : Leges, 2015, s. 475-487. ISBN 978-80-7502-078-9.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEF01 ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie - výskumný projekt APVV-0340-10 na obdobie rokov 2011-2014. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 95-97. ISBN 978-80-224-1422-7.

BEF02 VOZÁR, Jozef. Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie, usporiadanej v Bratislave, 2.-3. 10 2014. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.

BEF03 VOZÁR, Jozef. Súkromné právo v zrkadle času. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Editori: Oľga Ovečková, Ján Švidroň ; hlavná redaktorka Tatiana Weissová. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 39-43. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Vozár, J., Ficová, K., Kerecman, P., Humeník, I., Zlocha, Ľ. (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Sú úkony, pri ktorých by sme sa bez činnosti notárov nepohli : rozhovor s Doc. Jozefom Vozárom. In Ars notaria : notársky časopis. Bratislava : Notárska komora Slovenskej republiky, 2015, roč. 19, č. 3, s. 20-22. ISSN 1335-2229.

GII02 VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Celý sa rozdal (posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.) : osobné spomienky. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 116-117. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Tlačový zákon. Komentár. Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 262 s. ISBN 978-80-7400-169-7.
citácie:
[10] DRGONEC, J. Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona = The Right to Make Corrections and the Right to Reply Under the Press Law. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 1, s. 35, 46, 47, 49, 51. ISSN 1338-130x. dostupné na. www. ceeol.com (Central and Eastern European Open Library).

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
citácie:
[4] LAPŠANSKÝ, L. Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava : VEDA, 2014, s. 13. ISBN 978-80-224-1380-0.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Primerané zadosťučinenie ako reparácia ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 170, 174. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 203, 222. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] KROŠLÁK, D. - NEVOLNÁ, Z. - OLŠOVSKÁ, A. Podnikateľské právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 41, 288. ISBN 978-80-8168-047-2.
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava : C. H. BECK, 2014, s. 6, 100, 107, 167. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Úvaha k primeranosti primeraného zadosťučinenia pri náprave ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 63.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
citácie:
[3] TICHÁ, M. Vybrané postřehy k regulaci nekalé soutěže perspektivou aktuálních trendů (zpráva ze sympozia konaného dne 3.4.2014 v Rozdrojovicích). In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 416. ISSN 1210-6410.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Právo na odpoveď. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 3, s. 159-169. ISSN 0032-6984.
citácie:
[10] DRGONEC, J. Právo na opravu a odpoveď podľa tlačového zákona = The Right to Make Corrections and the Right to Reply Under the Press Law. In Communication Today, 2014, roč. 5, č. 1, s. 53. ISSN 1338-130x. dostupné na. www. ceeol.com (Central and Eastern European Open Library).

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 6, s. 506-524. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3.1] KRÁLIČKOVÁ, B. Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, p. 129. ISSN 1689-9024.

VOZÁR, Jozef. Mimoriadne dovolanie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč. 90, č. 6, s. 568-571. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] ČENTÉŠ, J. - ŠANTA, J. História slovenskej prokuratúry v období 1989-1999. In Státní zastupitelství, 2014, č. 4, s. 68. ISSN 1214-3758.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. Ernest Valko. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
citácie:
[4] JAKUBÁČ, R. K podmienkam prípustnosti mimoriadneho dovolania. In: Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 2, s. 188. ISSN 1335-6461.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

VOZÁR, Jozef. Primeranosť primeraného zadosťučinenia v práve proti nekalej súťaži. In 17. slovenské dni práva. Zborník z konferencie.. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2011, s. 47-51.
citácie:
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Primerané zadosťučinenie ako reparácia ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 172. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] MORAVČÍKOVÁ, A. Úvaha k primeranosti primeraného zadosťučinenia pri náprave ujmy spôsobenej nekalosúťažným konaním. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 63.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
citácie:
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 205, 216. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] HEČKO, Z. Nemajetková ujma v nekalosúťažných sporoch v rámci farmaceutického sektora. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 71.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 217-231. ISSN 0032-6984.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

VOZÁR, Jozef. Menej obvyklé prípady nekalosúťažného konania. In Vozár, Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.), s. 238-246. ISBN 978-80-224-1394-7.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

VOZÁR, Jozef. Ochrana súkromia fyzickej osoby v médiách a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie (Bratislava, 2.-3. 10 2014). Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 41-45.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľ. Niekoľko úvah k vymedzeniu pojmu "konanie v hospodárskej súťaži". In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA Ľ. Zásadné rozhodnutia súdov v oblasti klamlivej reklamy. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2014, roč. 18, č. 1, s. 18-21. ISSN 1335-2881.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

VOZÁR, Jozef. Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. : Kurilovská, L. Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. Šamorín : HEURÉKA, 2013, 141 strán. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 4, s. 54. ISSN 1335-1079. Recenzia na: Kurilovská, L. Základné zásady trestného konania. Šamorín : Heuréka, 2013. ISBN 978-80-89122-91-2.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. Vozár Jozef - Zlocha Ľubomír (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-043-4.

Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Vozár Jozef (ed.) ; Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. ISBN 978-80-224-1394-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

VOZÁR, Jozef. Nekrológ za JUDr. Štefanom Šebestom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 1, s. 90-91. ISSN 0032-6984.

VOZÁR, Jozef - KROPAJ, Marián. Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 529-530. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 320 s. ISBN 978-80-224-1272-8.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 202. ISBN 978-80-224-1314-5.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Posmrtná ochrana osobnostných práv. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2007, roč, 90, s. 238-246. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 105. ISBN 978-80-224-1314-5.

VOZÁR, Jozef - VALKO, Ernest. K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov. In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2000, roč. 52, č. 5, s. 561-569. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 36. ISBN 978-80-224-1314-5.

VOZÁR, Jozef. Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 323-332. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] GRABAN, A. Konzumpcia nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch pri ochrane osobnosti. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1319. ISSN 1335-6461.

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 558-576. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] JAKAB, R. Nevyžiadaná reklama prostredníctvom elektronickej pošty. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 3, s. 363. ISSN 1335-6461.
2. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef. Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž. In Právní rozhledy, 1999, roč. 8, č. 10, s. 530-532. ISSN 1210-6410.
Citácie:
1. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

VOZÁR, Jozef - LAPŠANSKÝ, Lukáš. Komentár k zákonu o reklame. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa, 2001, č. 11, s. 25-30. ISSN 1335-0714.
Citácie:
1. [4] BAČÁROVÁ, R. (Ne)prípustnosť reklamy liekov s odporúčaním odborníkov a známych osobností I. Dostupné na inernete: http://www.pravo-medicina.sk/detailaktuality?new_id=717PHPSESSID=c2674af52000000b5a88dbffe2ea07ee3438[16.3.2013]

VOZÁR, Jozef. Právo na informácie o životnom prostredí. In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 1996, roč. 48, č. 1, s. 7. ISSN 1335-6461.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 128. ISBN 978-80-87576-97-7.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár - Ľubomír Zlocha. (zost.) 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
Citácie:
1. [4] ŽITŇANSKÁ, L. - OVEČKOVÁ, O. kol. Obchodné právo : Obchodné spoločnosti. 2 dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013, s. 553. ISBN 978-80-89635-05-4.


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Vozár, Jozef 90% - Rittler, Robert 10%: Das Recht der Rundfunkunternehmen in der Slowakei. - 1. vyd. - Wien : FOWI, 2002. - 152 s.

AAA02 Vozár, Jozef 34% - Valko, Ernest 33% - Lapšanský, Lukáš 33%: Tlačový zákon : komentár. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2009. - 261 s. - (Komentované zákony)
ISBN 978-80-7400-169-7

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia, právne aspekty. - 1. vyd. - Pezinok : Fischer & Formát, 1995. - 171 s.
ISBN 80-967469-2-8
Ohlasy (2):
[o4] 2000 Maník, Rudolf: Justičná revue, roč. 52, 2000, č. 1, s. 54
[o2] 2000 Nemčeková, Mária: Filozofia, roč. 55, 2000, č. 6, s. 493 - AHCI

AAB02 Vozár, Jozef 100%: Reklama a právo. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 1997. - 279 s.
ISBN 80-224-0529-9
Ohlasy (9):
[o3] 2001 Kotásek, Josef: Obchodní právo, roč. 10, 2001, č. 1, s. 8
[o3] 2000 Hajn, Petr: Obchodní právo, roč. 9, 2000, č. 4, s. 5
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 420
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 209,226
[o4] 2000 Mojžiš, Andrej: Justičná revue, roč. 52, 2000, č. 5, s. 559
[o4] 1999 Magurová, Zuzana: Právny obzor, roč. 82, 1999, č. 1, s. 62
[o4] 1999 Švidroň, Ján: Duševné vlastníctvo, roč. 3, 1999, č. 1, s. 1,8
[o4] 2007 Drgoncová, Jana: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín : Heuréka, 2007, S. 560
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

AAB03 Vozár, Jozef 100%: Právo proti nekalej súťaži. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2013. - 320 s.
Lit. 144 zázn.
ISBN 978-80-224-1272-8

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Vozár, Jozef 100%: Pojem eutanázia = Der Begriff der Euthanasie
Lit. 41 zázn.
In: Právník. - Roč. 135, č. 3 (1996), s. 221-232

ADE02 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia a právo
Lit. 25 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 6, č. 9 (1998), s. 507-511

ADE03 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnostných práv v reklame
Lit. 36 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 6, č. 4 (1998), s. 161-166
Ohlasy (2):
[o4] 2003 Kerecman, Peter: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 10, s. 876, 879
[o4] 2003Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava : Procom, 2003, S. 132

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Vozár, Jozef 100%: Niektoré sporné otázky súvisiace s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rámci dedičského konania = Some disputed questions connected with settlement of joint ownership of husband and wife in proceeding ofinheritance = Nekotoryje spornyje voprosy, svjazannyje s imuščestvennymi rassčetami obščego sovmestnogo sovladenija suprugov v ramkach proizvodstva dela o nasledovanii
Lit. 18 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 73, č. 3 (1990), s. 247-257

ADF02 Vozár, Jozef 100%: Občan verzus lustračný zákon
Lit. 6 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 75, č. 4 (1992), s. 383-388

ADF03 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače = The protection of personality and the freedom of speech and the press
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s. 339-346

ADF04 Vozár, Jozef 100%: Eutanázia - úvahy de lege ferenda = Euthanasia - de lege ferenda ideas
Lit. 33 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 6 (1994), s. 578-587

ADF05 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 4 = Regulation of advertisement in law of the Slovak republic 4
Lit. 7 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 616-625

ADF06 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty internetu 2
Lit. 12 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 11 (1997), s. 37-43
Ohlasy (3):
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 423
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 227
[o4] 1999 Šafařík, Peter: Justičná revue, roč. 51, 1999, č. 5, s. 16,20,21

ADF07 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 1
Lit. 8 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 1 (1997), s. 84-91

ADF08 Vozár, Jozef 100%: Etická samoregulácia v reklame
Lit. 10 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 3 (1997), s. 21-26
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Chovan, Igor: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 10, s. 1237
[o4] 1997 Drgonec, Ján - Drgoncová, Jana: Justičná revue, roč. 49, 1997, č. 4, s. 14

ADF09 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty prezumpcie neviny
Lit. 12 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 6-7 (1997), s. 54-60

ADF10 Vozár, Jozef 100%: Právne aspekty internetu 1
Lit. 21 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 10 (1997), s. 33-39
Ohlasy (4):
[o3] 2000 Telec, Ivo: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 8, 2000, č. 3, s. 324
[o4] 2002 Nesvadba, Antonín - Blatnický, Jaroslav: Justičná revue, roč. 54, 2002, č. 3, s. 316
[o4] 2001 Švidroň, Ján: Právny obzor, roč. 84, 2001, č. 5, s. 423
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 227

ADF11 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 2 = Advertisement regulation in law of the Slovak republic 2
Lit. 10 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 2 (1997), s. 129-138

ADF12 Vozár, Jozef 100%: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky 3 = Regulation of advertisement in law of the Slovak republic 3
Lit. 24 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 5 (1997), s. 536-543

ADF13 Vozár, Jozef 100%: Nepriama reklama 1. časť
Lit. 11 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 2 (1998), s. 81-87
Ohlasy (1):
[o4] 2005 Chovan, Igor: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 10, s. 1235

ADF14 Vozár, Jozef 100%: Nepriama reklama 2. časť
Lit. 19 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 3 (1998), s. 28-34

ADF15 Vozár, Jozef 100%: Generálna klauzula nekalej súťaže = General clause of unfair competition
Lit. 49 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 82, č. 3 (1999), s. 213-225
Ohlasy (2):
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 218
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

ADF16 Valko, Ernest 50% - Vozár, Jozef 50%: K niektorým problémom predvídateľnosti rozhodovania súdov
Lit. 3 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 5 (2000), s. 560-566
Ohlasy (1):
[o4] 2008 Drgonec, Ján: Justičná revue, roč. 60, 2008, č. 5, s. 725

ADF17 Vozár, Jozef 100%: Porovnávacia reklama = Comparing advertisement
Lit. 14 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 83, č. 2 (2000), s. 119-128

ADF18 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov = A comparative study of legal regulation of advertising on drinks containing alcohol
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 2 (2001), s. 117-133

ADF19 Vozár, Jozef 100%: K niektorým problémom uznesenia valného zhromaždenia = On some controversial issues regarding resolution adopted by General Assembly
Lit. 17 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 1 (2001), s. 44-50

ADF20 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Reklama z pohľadu práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže = Advertisement and the competition law
Lit. 26 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 87, č. 6 (2004), s. 506-524
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Králičková, Barbora: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. Bratislava : VEDA, 2012, S. 108

ADF21 Vozár, Jozef 100%: Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame = Choice questions relating to personal rights and copyrights in advertisement
Lit. 10 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 167-171

ADF22 Vozár, Jozef 100%: Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006) = Curia locuta causa finita - some remarks to the adopted Constitutional law no. 254/2006 coll
Lit. 4 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 89, č. 3 (2006), s. 239-243
Ohlasy (1):
[o4] 2006 Orosz, Ladislav: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 10, s. 1429

ADF23 Vozár, Jozef 100%: Posmrtná ochrana osobnostných práv = Post-mortem protection of personality rights
Lit. 27 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 3 (2007), s. 238-246
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Švidroň, Ján: Biomedicínsky výskum právne, eticky, filozoficky. Bratislava : Eurokódex, 2012, S. 269

ADF24 Vozár, Jozef 100%: Právo na odpoveď = Right to answer
Lit. 12 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 3 (2008), s. 159-169

ADF25 Vozár, Jozef 100%: Zákonodarné prešľapy = Legislative faux pas
Lit. 52 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 91, č. 6 (2008), s. 475-489
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Cibulka, Ľubor: Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Lutila : Lonfinger, 2012, S. 61

ADF26 Vozár, Jozef 100%: Vývoj práva nekalej súťaže na našom území = Evolution of unfair competition law our territory
Lit. 55 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 2 (2011), s. 131-144

ADF27 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Porovnávacia reklama v slovenskom právnom poriadku = Comparative advertising in Slovak law
Lit. 15 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 558-576

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01 Vozár, Jozef 100%: Politické kampane v médiách
In: Práva a povinnosti médií. - Bratislava : ProMedia, 1998. - S 1-7. - ISBN 80-968079-0-0

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Vozár, Jozef 100%: Nekalá súťaž v oblasti reklamy v SR
In: VII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 1997. - S. 185-189. - ISBN 80-902105-6-2
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 7., Karlove Vary, 19.-21.6.1997]
Ohlasy (1):
[o3] 2006 Patěk, Daniel: Obchodní právo, roč. 15, 2006, č. 11, s. 9

AFC02 Vozár, Jozef 100%: Trestnoprávne aspekty ochrany pred nekalou súťažou
Lit. 12 zázn.
In: VIII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 1998. - S. 278-287. - ISBN 80-86131-03-3
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 8., Karlove Vary, 11.-13.6.1998]

AFC03 Valko, Ernest 50% - Vozár, Jozef 50%: Postavenie správcu konkurznej podstaty z hľadiska stability jeho funkcie po novele zákona o konkurze a vyrovnaní z roku 2000 (zákon č. 238/2000Z.z.)
Lit. 8 zázn.
In: XII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Linde, 2002. - S. 298-307. - ISBN 80-7201-356-4
[Karlovarské právnické dny : medzinárodná konferencia. 12., Karlove Vary, 20.-22.6.2002]

AFC04 Kurilovská, Lucia 50% - Vozár, Jozef 50%: Ochrana pred nekalou súťažou trestným právom v právnom poriadku SR
Recenzované
Lit. 12 zázn.
In: Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 163-176 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-210-5493-6. - (Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica ; no. 387)
[Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva : medzinárodná konferencia. Brno, 2.2.2011]

AFC05 Vozár, Jozef 100%: Nemajetková ujma v súkromnom práve s akcentom na obchodný zákonník (pohľad na problematiku cez interpretačné pravidlo "effet utile")
Lit. 39 zázn.
In: XX. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2012. - S. 352-364. - ISBN 978-80-87576-16-8
[Karlovarské právnické dny : mezinárodní konference. 20., Karlovy Vary, 7.-9.6.2012]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Vozár, Jozef 100%: Právny status slobodných povolaní a právo na reklamu
In: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. - Bratislava : Veda, 1999. - S. 159-163. - ISBN 80-224-0624-4
[Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí : medzinárodná konferencia. Piešťany, 27.-29.4.1999]

AFD02 Vozár, Jozef 100%: Zneužitie práva vo vybraných rozhodnutiach zahraničných súdov
Lit. 30 zázn.
In: Zákaz zneužitia práva. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - S. 119-125. - ISBN 80-89047-00-9
[Lubyho právnické dni : medzinárodná konferencia. 6., Omšenie, 20.- 21.9.2000]

AFD03 Vozár, Jozef 50% - Lapšanský, Lukáš 50%: Komunitárne a európske právne normy v judikatúre Ústavnej rady Francúzskej republiky
Lit. 2 zázn.
In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov. - Košice : Ústavný súd, [2001]. - S. 83-93. - ISBN 80-967396-9-7
[Európske právo v judikatúre ústavných súdov : medzinárodná konferencia. Bratislava, 3.-5.10.2001]

AFD04 Vozár, Jozef 100%: Reklama a autorské právo
Lit. 13 zázn.
In: Duševné vlastníctvo na Slovensku 2. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2002. - S. 35-41. - ISBN 80-8899-415-2
[Duševné vlastníctvo na Slovensku : konferencia. Banská Bystrica, 26.4.2002]

AFD05 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnostných práv
Lit. 39 zázn.
In: Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2008. - S. 116-129. - ISBN 978-80-8095-041-5
[Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe : vedecká konferencia. Bratislava, 15.12.2008]

AFD06 Vozár, Jozef 100%: Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným
Lit. 6 zázn.
In: Aktuálne otázky obchodného práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2008. - S. 115-124. - ISBN 978-80-8095-033-0
[Aktuálne otázky obchodného práva : vedecká konferencia. Bratislava, 24.-25.4.2008]

AFD07 Vozár, Jozef 100%: Medzinárodné zmluvy o základných právach a ľudských slobodách - vybrané problémy
In: Medzinárodné právo v slovenskom kontexte. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2009. - S. 41-47. - ISBN 978-80-969540-4-9
[Medzinárodné právo v slovenskom kontexte : vedecká konferencia. Bratislava, jún 2008]

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01Vozár, Jozef 28% - Števček, Marek 10% - Patakyová, Mária 50% - Cehláriková, Andrea - Lapšanský, Lukáš : Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy : Odborná publikácia pre členov štatutárnych a iných orgánov obchodných spoločností a družstiev. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2002. - 1 zväzok (na voľných listoch) [350] s. + 1 CD-ROM
POZNÁMKA: vyšla aj aktualizácia - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2003
vyšla aj aktualizácia - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004
Ohlasy (1):
[o4] 2007 Ovečková, Oľga: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 3, s. 228

BAB02Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária 7% - Vozár, Jozef 5% - Žitňanská, Lucia 31%: Obchodný zákonník 1 : komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2005. - 817 s.
ISBN 80-8078-027-7
Ohlasy (8):
[o4] 2006 Hainish, Edit: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s. 25
[o4] 2006 Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, S. 476
[o4] 2006 Mamojka, Mojmír, ml.: Slovensko a Európska únia - minulosť, súčasnosť a perspektívy. Bratislava : Slza, Občianske združenie pri Akadémii Policajného zboru, 2006, S.148
[o6] 2006 Ďurica, Milan: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 2, s. 383-384
[o4] 2006 Klátik, Jaroslav: Obchodné právo, roč. 7, 2006. č. 7-8, s. 64
[o4] 2006 Čunderlík, Ľubomír: Ingerencia orgánov verejnej moci do podnikania. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006, S. 38, 39
[o4] 2007 Čunderlík, Ľubomír: Perspektívy vývoja európskej integrácie - právne aspekty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007, S. 21, 22, 32
[o3] 2007 Csach, Kristián: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, 2007, S. 31

BAB03 Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária 9% - Vozár, Jozef 3% - Žitňanská, Lucia : Obchodný zákonník 1 : komentár. - 2. dopln. a preprac. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 983 s.
ISBN 978-80-8078-205-4
Ohlasy (1):
[o4] 2013 Marek, Karel: Právny obzor, roč. 96, č. 2, 2013, s. 171

BAB04Vozár, Jozef 100%: Postrehy právnika. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2009. - 111 s.
ISBN 978-80-224-1098-4

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01 Vozár, Jozef 100%: Orgány spoločnosti
In: Patakyová, Mária ... [et al.] : Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 1998. - S. (1-40)

BBB02 Vozár, Jozef 100%: Súťaž v činnosti s.r.o.
In: Patakyová, Mária ... [et al.] : Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2001. - s. [1-40]. - ISBN 80-967968-0-1

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Žitňanská, Lucia - Jablonka, Branislav - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária - Ovečková, Oľga - Patakyová, Mária 14% - Pospíšil, Branislav - Vozár, Jozef 8%: Základy obchodného práva 1. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - 682 s.. - (Učebnice)
ISBN 978-80-8078-276-4

BCI02 Ovečková, Oľga - Jablonka, Branislav - Kolaříková, Mária - Majeríková, Mária - Žitňanská, Lucia - Pospíšil, Branislav - Vozár, Jozef 2% - Ďuriš, Michal 6% - Šorl, Róbert : Základy obchodného práva 2. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition,2010. - 449 s. - (Učebnice)
ISBN 978-80-8078-345-7

BCI03 Ovečková, Oľga 54% - Ďuriš, Michal 6% - Jablonka, Branislav 11% - Kolaříková, Mária 7% - Majeriková, Mária 4% - Pospíšil, Branislav 7% - Šorl, Róbert 6% - Vozár, Jozef 2% - Žitňanská, Lucia 3%: Obchodné právo. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : Iuris Libri, 2013. - 419 s. - (Vysokoškolské učebnice)
Lit. 180 zázn.
ISBN 978-80-89635-05-4

BCI04 Žitňanská, Lucia 21% - Jablonka, Branislav 6% - Kolaříková, Mária 13% - Majeriková, Mária 17% - Ovečková, Oľga 15% - Patakyová, Mária 15% - Pospíšil, Branislav 4% - Vozár, Jozef 9%: Obchodné právo. - 2. dopl. a preprac. vyd. - Bratislava : IurisLibri, 2013. - 636 s. - (Vysokoškolské učebnice)
Lit. 171 zázn.
ISBN 978-80-89635-05-4

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch

BDE01 Vozár, Jozef 100%: Predaj výrobkov pod cenu a nekalá súťaž
Lit. 18 zázn.
In: Právní rozhledy. - Roč. 7, č. 10 (1999), s.530-532

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Vozár, Jozef 100%: K problematike eutanázie v Holandsku
Lit. 19 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 7-8 (1994), s. 82-87

BDF02 Vozár, Jozef 100%: Závet pacienta
Lit. 15 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 11-12 (1994), s. 72-79

BDF03 Vozár, Jozef 50% - Kurilovská, Lucia 50%: Sloboda prejavu versus ochrana osobnosti
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 (1996), s. 18-27
Ohlasy (2):
[o4] 2003 Veterníková, Mária: Právna ochrana osobnosti. Bratislava : Procom, 2003, S. 108, 131
[o4] 2013 Čentéš, Jozef: Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013, S. 181

BDF04 Vozár, Jozef 100%: Právo na informácie o životnom prostredí
Lit. 3 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 48, č. 1 (1996), s. 1-7

BDF05 Vozár, Jozef 100%: Ochrana spotrebiteľa a tzv. time-sharingové zmluvy
Lit. 12 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 [1997), s. 24-31
Ohlasy (1):
[o4] 2007 Drgoncová, Jana: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín : Heuréka, 2007, S. 560

BDF06 Vozár, Jozef 100%: Zákaz reklamy pre advokátov 1. časť
Lit. 2 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1997), s. 23-28
Ohlasy (1):
[o4] 1998 Kvasničková, Jana: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 2, s. 34

BDF07 Vozár, Jozef 100%: Zákaz reklamy pre advokátov 2. časť
Lit. 30 zázn.
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1997), s. 27-37
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Gajdošová, Martina: Bulletin slovenskej advokácie, 2005, č. 6-7, s. 65
[o4] 1998 Kvasničková, Jana: Justičná revue, roč. 50, 1998, č. 2, s. 34

BDF08 Vozár, Jozef 100%: Niekoľko poznámok ku problému klamlivej reklamy
Lit. 18 zázn.
In: Podnikateľ a právo. - Č. 5 (1998), s. 2-11

BDF09 Vozár, Jozef 100%: Predbežné opatrenia v prípadoch nekalej súťaže
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1998), s. 29-38
Ohlasy (1):
[o4] 2000 Švidroň, Ján: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava : Juga, 2000, S. 218

BDF10 Vozár, Jozef 100%: O niektorých problémoch osobnosti a tlačovej opravy
In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 5 (1998), s. 18-33
Ohlasy (1):
[o4] 2003Právna ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve. Bratislava : Procom, 2003, S. 129,139,141

BDF11 Vozár, Jozef 100%: Spotrebiteľské súťaže
Lit. 13 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 51, č. 4 (1999), s. 44-49

BDF12 Vozár, Jozef 100%: Ochrana osobnosti a karikatúra
Lit. 14 zázn.
In: Podnikateľ a právo. - Č. 2 (1999), s. 2-9
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Kerecman, Peter: Justičná revue, roč. 55, 2003, č. 10, s. 895

BDF13 Vozár, Jozef 100%: Pyramídové hry a obchody
Lit. 20 zázn.
In: Justičná revue. - Roč. 51, č. 10 (1999), s. 21-28

BDF14 Lapšanský, Lukáš 50% - Vozár, Jozef 50%: Všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach a novela Obchodného zákonníka
In: Dane a účtovníctvo v praxi. - Roč. 7, č. 2 (2002), s. 34-37

BDF15 Vozár, Jozef 100%: Mimoriadne dovolanie
Lit. 2 zázn.
In: Právny obzor. - Roč. 90, č. 6 (2007), s. 568-571

BDF16 Vozár, Jozef 100%: Pramene práva v oblasti reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky = Sources of law in the field advertising within the legal order of the Slovak republic
Lit. 70 zázn.
In: Duševné vlastníctvo. - Roč. 15, č. 2 príloha (2011), s. 3-15

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Vozár, Jozef 100%: Obrana proti zneužívaniu práva v judikatúre slovenských a českých súdov a v zahraničnej judikatúre
In: 21. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2013. - S. 266-281. - ISBN 978-80-87576-56-4
[Karlovarské právnické dny : konference. 21., Karlovy Vary, 12.-14.6.2013]

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 Vozár, Jozef 100%: Právo je umenie dobra a spravodlivosti
In: Odkiaľ a kam : dvadsať rokov samostatnosti. - Bratislava : IVO, 2013. - S. 240-248. - ISBN 978-80-89345-42-7

EAI Prehľadové práce

EAI01 Vozár, Jozef 100%: Spomienky na Ernesta. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2011. - 173 s.
ISBN 978-80-224-1197-4

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

FAI01 - Vozár, Jozef 50% - Zlocha, Ľubomír 50%: Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 223 s.
ISBN 978-80-8078-564-2

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 83):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (27)
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7)
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (4)
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BCI Skriptá a učebné texty (5)
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (16)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)
EAI Prehľadové práce (1)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (1)

Štatistika ohlasov (95):
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (71)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (3)


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2018 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET