Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.
Narodený:
tel. 02/52962325 kl. 107
usapsekr@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZLOCHA, Ľubomír. Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby = Rebuttable presumption of goodwill of a legal entity. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 361-371. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

ZLOCHA, Ľubomír. Zneužitie doménových mien v nekalej súťaži = Abuse of domain names in unfair competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 6, s. 595-610. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

JABLONKA, Branislav - ZLOCHA, Ľubomír. Konkurencia dovolania a ústavnej sťažnosti v civilných sporových veciach a niektoré aplikačné problémy = Concurrence of recourse and constitutional complaint in civil disputes and some application issues. In Právo, obchod, ekonomika VII. : Zborník príspevkov z vedeckého sympózia Právo - Obchod - Ekonomika konaného v dňoch 11. - 13. októbra 2017 vo Vysokých Tatrách. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2017, s. 367-383. ISBN 978-80-8152-528-5. ISSN 2453-921X. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZLOCHA, Ľubomír. Konflikt slobody prejavu a ochrany osobnostných práv osôb verejného záujmu v rozhodovacej praxi súdov = Freedom of expression and protection of personal rights of public figures conflict in juridical decisions. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 1, s. 12-28. ISSN 0032-6984.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

ZLOCHA, Ľubomír. Zodpovednosť za reklamu prostredníctvom kľúčových slov v podobe ochranných známok = Liability for keyword advertising in the form of trademarks. In Právo, obchod, ekonomika VI. : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Právo - obchod - ekonomika konanej v dňoch 26. - 28. októbra 2016 vo Vysokých Tatrách. Košice : UPJŠ, 2016, s. 635-647. ISBN 978-80-8152-443-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

ZLOCHA, Ľubomír. Udelenie pamätnej medaily Nadácie Štefana Lubyho doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. = Award of Štefan Luby Foundation's commemorative medal to doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2016, roč. 99, č. 5, s. 447. ISSN 0032-6984.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2015

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 ZLOCHA, Ľubomír. Rozlišovacia spôsobilosť farby ako označenia spôsobilého byť samostatným predmetom ochrannej známky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 1, s. 72-84. ISSN 0032-6984.

ADFB02 ZLOCHA, Ľubomír. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 354-364. ISSN 0032-6984.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy. Vozár, J., Ficová, K., Kerecman, P., Humeník, I., Zlocha, Ľ. (zost.). 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 263 s. ISBN 978-80-8168-310-7.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 ZLOCHA, Ľubomír. Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie "Karlovarské právnické dny - Karlsbader Juristentage". In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 417-418. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VOZÁR, Jozef - ZLOCHA, Ľubomír. Rozhodnutia vo veciach reklamy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 339 s. ISBN 978-80-8078-677-9.
citácie:
[3] TICHÁ, M. Vybrané postřehy k regulaci nekalé soutěže perspektivou aktuálních trendů (zpráva ze sympozia konaného dne 3.4.2014 v Rozdrojovicích). In Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 11, s. 416. ISSN 1210-6410.
[4] HAJN, P. Přiměřené zadostučinění ve věcech nekalé soutěže - advokátova argumentace. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 56.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (zost.). 1. vyd.
Bratislava : Iura Edition, 2013. 223 s. ISBN 978-80-8078-564-2.
citácie:
[4] PUŠKÁROVÁ, E. Právo na reklamu alebo právo na vizuálny smog. In Míľniky súťažného práva : Zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 205, 216. ISBN 978-80-224-1394-7.
[4] HEČKO, Z. Nemajetková ujma v nekalosúťažných sporoch v rámci farmaceutického sektora. In 20. slovenské dni práva : zborník z konferencie. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2014, s. 71.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2018 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET