Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
Narodená: 1953
tel. 02/52962325 kl. 108
usapgajd@savba.sk
č. d. 52

Vzdelanie:
JUDr. - Právnická fakulta UK Bratislava, 1977
CSc. - 1987

Pracoviská:
1977 - 1995 Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR
1990 - 1992 námestníčka ministra, 1994 štátna tajomníčka
od 1995 Ústav štátu a práva SAV, od roku 2000 sudkyňa Ústavného súdu SR

Členstvá:
Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia
Členka stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo
Členka redakčnej rady časopisu Právny obzor

Odbor:
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, správne právo

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Constitutional justice and protection of individual rights and freedoms in the Slovak Republic. In Constitutional Justice and evolution of individual rights : XIXth International Congress on European and Comparative Constitutional Law : conference proceedings. Chişinǎu : Constitutional Court of the Republic Moldova, 2018, s. 353-368. ISBN 978-3-86845-155-9. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správne rozhodnutia a správne súdnictvo v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Verejná správa na rázcestí : zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 27. februára 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa uskutočnila na počesť 55. výročia pôsobenia prof. JUDr. Kataríny Tóthovej, DrSc. na Katedre správneho a environmentálneho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 37-40. ISBN 978-80-7160-459-4. Dostupné na internete: <https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/Zbornik_-_Verejna_sprava_na_razcesti.pdf>.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí - vybrané problémy. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 117-128. ISBN 978-80-89607-72-3. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - BRÖSTL, Alexander - FANDÁKOVÁ, Jana - FANDÁK, Marcel - JUSZKÓ, Ladislav - MAJERNÍK, Tomáš. 25 rokov rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky... = 25 years of decision-making of the Constitutional Court of the Slovak Republic. In Ústavné súdnictvo - výzvy a perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 25. výročia Ústavného súdu Slovenskej republiky konanej 11. apríla 2018 v Košiciach. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2018, s. 111-143. ISBN 978-80-89918-02-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...)

Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.), Ľudmila Gajdošíková (odborný garant). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018. 130 s. ISBN 978-80-89607-72-3. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie "Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí" = Report from the conference "Current challenges for social security in the 21st century". In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 5-9. ISBN 978-80-89607-72-3. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Závery z konferncie "Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí" = Conclusions from conference "Current challenges for social security in the 21st century". In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 129-slovensky, S. 130-anglicky. ISBN 978-80-89607-72-3. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2(APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] MACKOVÁ, Z. Social Protection in Slovak Republic in the First Decade of the 21-st Century. In Bratislava Law Review, 2017, vol. 1, no. 1, pp. 57, 62. ISSN 2585-7088.

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
1. [4.1] KOŠTA, Ján. Možnosti udržateľnosti financovania dôchodkového systému a nerovností v dôchodkoch v prijateľných medziach v podmienkach demografických zmien v Slovenskej republike. In Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-7144-281-3. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/371_pauhofova_ed_zbornik_2017.pdf>.
2. [4.1] PEKNÍK, Miroslav. Premeny slovenskej politiky. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : I. časť. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-305. ISBN 978-80-224-1514-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správne súdnictvo vo svetle nálezov Ústavného súdu SR. In K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Žilina : Eurokódex; Poradca podnikateľa, 2007, s. 58-66. ISBN 9788088931782.
Ohlasy:
1. [3.1] PEKÁR, B., SREBALOVÁ, M. Súdny prieskum rozhodnutí vnútroštátnych správnych orgánov v oblasti správneho trestania a jeho nadnárodný kontext. In Dny práva 2016 : část IX. : Deset let účinnosti správního řádu z hlediska soudní judikatury. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 172, 176. ISBN 978-80-210-8560-2.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Marianna - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
1. [4.1] MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M. a kol. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 100, 245. ISBN 978-80-8152-422-6.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Bratislava Legal Forum 2015 : Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Blažo, O., Burda, E., Cibulka, Ľ., Čentéš, J. et al. (rec.). Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 624-635. ISBN 978-80-7160-411-2. Dostupné na internete: <http://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/6th%20Session.pdf>.
Ohlasy:
1. [4.1] JABLONKA, B., ZLOCHA, Ľ. Konkurencia dovolania a ústavnej sťažnosti v civilných sporových veciach a niektoré aplikačné problémy. In Právo, obchod, ekonomika VII. : zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Košice : UPJŠ, 2017, s. 374, 382. ISBN 978-80-8152-528-5.
2. [4.1] SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Bratislava, C. H. Beck, 2017, s. 273. ISBN 978-80-89603-54-1.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - RUSIŇÁK, Peter. Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Veda, 1996. 274 s. ISBN 978-80-224-0457-8.
Ohlasy:
1. [4.1] OVEČKOVÁ, O. Význam právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej terminológie. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 5, (rubrika sto rokov Právneho obzoru), s. 530. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky = Protection of the Social Rights in the Proceedings of the Constitutional Court of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 3, s. 218-225. ISSN 0032-6984.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ústavný princíp zákazu diskriminácie a "antidiskriminačné žaloby" v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky = The Constitutional Principle of Prohibition of Anti-discrimination and the "Anti-discrimination Suits" in the Proceedings at the Constitutional Court of the Slovak Republic. In Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni 2016 "Nová Európa - výzvy a očakávania". Praha : Leges, 2016, s. 60-82. ISBN 978-80-7502-177-9.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana subjektívnych práv v rámci "iných" procesov a foriem činnosti orgánov verejnej moci v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 408-418. ISBN 978-80-7400-647-0.

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. The Constitutional Court, the Supreme Court, and the Judicial Council of the Slovak Republic: three bodies in a struggle for supremacy or much ado for nothing? In Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict? : Proceedings from International Conference Regensburg, October 16.-17. 2015. Regensburg : Universitätsverlag Regensburg, 2017, pp. 268-282. ISBN 978-3-86845-147-4.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ľudské práva a európsky právny priestor v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2017, s. 64-73. ISBN 978-80-89607-57-0. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Prezentácia Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha zriadeného na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach = Presentation of the Gustav Radbruch Institute of Theory of Law established at the Faculty of Law of P. J. Šafárik University in Košice. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, roč. 100, č. 4, s. 442. ISSN 0032-6984.

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [The Strategy of Development of Slovak Society]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3.
Ohlasy:
[4.1] KAČÍRKOVÁ, Mária. Základné východiská, trendy a stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In Anton Lisnik, Katarína Greňová (eds) Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, 2016. S. 1109-1116. ISBN 978-80-561-0369-2.
[4.1] KRNO, S. - SLOBODNÍKOVÁ, M. Politické strany a hnutia na Slovensku. In PEKNÍK, Miroslav et al. Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 : II. časť. - Bratislava : Veda, 2016, s. 66-112. ISBN 978-80-224-1516-3.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 474, 498. ISSN 0032-6984.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Miera nezávislosti práva. In Bárány, E. a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vyd. Slovak Academic Press, 2011, s. 114-120. ISBN 978-8095-072-9.
Ohlasy:
[4.1] KRAJČOVIČ, M. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu. In Justičná revue, 2016, č. 8-9, s. 831, 850, 854. ISSN 1335-6461.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu SR na tvorbu práva [Influence of Decisions of the Constitutional Court of SR on the Law-Making]. In Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. : sborník příspěvků ze stejnoměnné mezinárodní konference. Helena Jermanová, František Cvrček (eds.) ; Jiří Jirásek, Květoslav Růžička (rec.). Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 121-128. ISBN 978-80-87439-06-7.
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 493, 498. ISSN 0032-6984.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Bratislava legal Forum 2015 : Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Blažo, O., Burda, E., Cibulka, Ľ., Čentéš, J. et al. (rec.). Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 624-635. ISBN 978-80-7160-411-2. Dostupné na internete: <http://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/6th%20Session.pdf>.
Ohlasy:
[4.1] MORAVČÍKOVÁ, A. Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 4, s. 261, 273. ISSN 0032-69-84.
[4.1] MORAVČÍKOVÁ, A. Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax. In Bulletin slovenskej advokácie, 2016, roč. 22, č. 11, s. 26. ISSN 1335-1079.
[3.1] ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok : komentár. Praha : B. H. Beck, 2016, s. 520, 1372. ISBN 978-80-7400-629-6.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Čo je aktuálne v práve [What is New in the Law?]. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 22-30. ISBN 978-80-224-1469-2. (VEGA 2/0073/14 : Nové v právnom myslení. Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode).
Ohlasy:
[4.1] KUKLIŠ, P., HODÁS, M. O súčasnej situácii v slovenskej právnej normotvorbe. In Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 6, s. 493, 498. ISSN 0032-6984.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Verfassungsbeschwerde in der Slowakei. Gajdošíková Ľ. In Osteuropa Recht, 2014, roč. 60, č. 3, s. 279-287. ISSN 0030-6444.
Ohlasy:
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2015, no. 3, p. 96. ISSN 0019-400X.
[3.2] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, vol. 2014, no. 1-4 (cumm. 2015-summer 2016), p. 322, 1349. ISSN 0019-400X.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Marianna - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
[4.1] MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M. a kol. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2016, s. 100, 245. ISBN 978-80-8152-422-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Bratislava legal Forum 2015 : Bratislavské právnické fórum 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Blažo, O., Burda, E., Cibulka, Ľ., Čentéš, J. et al. (rec.). Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 624-635. ISBN 978-80-7160-411-2. Dostupné aj na internete: <http://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/6th%20Session.pdf>. [cit.29.03.2017]

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Grundrechte in der Slowakei : § 268. In Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa : Band IX : Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa. Teil 17.II: Grundrechte im Ostmitteleuropa. Heidelberg : F. C. Müller, 2016, s. 223-268. ISBN 978-3-8114-9229-5.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Verfassungskonformität und Verfassungsauslegung (Allgemein verbindliche Entscheidungen des Verfassungsgerichts der Slowakischen Republik). In Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989 - 2015. Gdaňsk : Gdaňsk University Press, 2016, s. 203-218. ISBN 978-83-7865-429-2.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Preskúmavanie rozhodnutí sui generis Ústavným súdom SR. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 82-96. ISBN 978-80-7380-636-1.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenie (vybrané problémy). In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 143-154. ISBN 978-80-89607-50-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky a. i.)

Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". Ľudmila Gajdošíková (odborný garant), Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.). Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016. 156 s. ISBN 978-80-89607-50-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 24. -25. novembra 2016 v Bratislave = Report from the conference organised by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences "Analysis of development trends in the social security system", held on 24. - 25. November 2016 in Bratislava. In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 7-11 (slovensky); s. 12-16 (anglicky). ISBN 978-80-89607-50-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Závery z konferencie "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. novembra 2016 v Bratislave = Conclusions from the conference "Analysis of development trends in the social security system" held on 24. - 25. November 2016 in Bratislava. In Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku". Bratislava : SAP pre Ústav štátu a práva SAV, 2016, s. 155 (slovensky); S. 156 (anglicky). ISBN 978-80-89607-50-1. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia. Zmena práva [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] MACKOVÁ, Z. Dynamika versus rigidita práva sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike na prahu XXI. storočia. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 201, 203, 204. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] NOVÁK, F. Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 62. ISBN 978-80-224-1469-2.
[4.1] CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Bárány, E. (ed.) Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 2015, s. 49. ISBN 978-80-224-1469-2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Komentár k čl. 38-42 Ústavy Slovenskej republiky [Commentary on Art. 38-42 of the Constitution of the Slovak Republic]. In Komentár k Ústave slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 277-316. ISBN 978-80-89447-93-0.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 797, 821. ISBN 978-80-89603-39-8.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Marianna - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 1547. ISBN 978-80-89603-39-8.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Verfassungsbeschwerde in der Slowakei. Gajdošíková Ľ. In Osteuropa Recht, 2014, roč. 60, č. 3, s. 279-287. ISSN 0030-6444.
Ohlasy:
[9] Index to Foreign Legal Periodicals : a subject index to selected international and comparative law periodicals and collections of essays, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 96. ISSN 0019-400X.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch neimpaktovaných

ADEB01 BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei. In Osteuropa Recht, 2015, roč. 61, č. 3, s. 287-297. ISSN 0030-6444.

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

AECA01 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana práv cudzincov v konaní pred Ústavným súdom. In Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku pre Právnickú fakultu Trnavskej univerzity, 2015, s. 7-20. ISBN 978-83-7490-846-7.

AECA02 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ideál a realita normotvorby z pohľadu Ústavného súdu Slovenskej republiky ako "negatívneho zákonodarcu". In Mýtus racionálního zákonodárce aneb ideál a realita legislativního procesu : sborník příspěvků z vědecké konference : Dny práva 2014 - Days of Law, část V. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s. 98-119. ISBN 978-80-210-7901-4.

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AEDA01 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Čo je aktuálne v práve. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 22-30. ISBN 978-80-224-1469-2.

AEDA02 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky : Kam kráča ústavné súdnictvo Slovenskej republiky? In Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni 2014. Trnava : Typi Uviversitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 54-60. ISBN 978-80-8082-832-5.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY, Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2010. 695 s. Projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
citácie:
[1.1] NEMEC, J. - ŠUMPÍKOVÁ, M. - KLAZAR, S. et al. Fiscal imbalances: How Should Public Finance React? In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 425-432, 8 s. ISBN 978-80-210-7153-7., WOS 000350701500057
[4] GAVUROVÁ, B. - ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku - fakty a reflexie. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 188-201. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.
[4] ŠOLTÉS, V. - ŠOLTÉS, M. - GAVUROVÁ, B. Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva. In. I. Pauhofová, T. Želinský. Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku II. Košice : Technická univerzita, 2014. S. 202-214. ISBN 978-80-553-1909-4. Dostupné na internete:<http://www.ekf.tuke.sk/chudoba2014/proceedings.html>.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Reforma sociálneho zabezpečenia: Okamihy a zastavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 1, s. 9-24. ISSN 0032-6984.
citácie:
[3] BRÖSTL, A. The Slovak Republic. In Besselink, L. - Bovend´Eert, P. - Breoeksteeg, H. - Lange, R., de - Voermans, W. (eds.) Constitutional Law of the EU Member States. Deventer : Kluwer BV, 2014, s. 1462. ISBN 9789013091762.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Aktuálne ústavnoprávne problémy pracovného práva. In Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 88-95. ISBN 978-80-7097-840-5.
citácie:
[4] DOLOBÁČ, M. Pracovnoprávny vzťah ako prekážka výkonu verejnej funkcie. In Justičná revue, 2014, roč. 66, č. 4, s. 494.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Nový model sociálneho zabezpečenia : materiály z vedeckej konferencie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004, s. 85-92. ISBN 80-89104-62-2.
citácie:
[3] BRÖSTL, A. The Slovak Republic. In Besselink, L. - Bovend´Eert, P. - Breoeksteeg, H. - Lange, R., de - Voermans, W. (eds.) Constitutional Law of the EU Member States. Deventer : Kluwer BV, 2014, s. 1461. ISBN 9789013091762

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (eds.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
citácie:
[4] OROSZ, L. Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta, 2014, s. 220, 229. ISBN 978-80-8152-207-9.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Životné minimum ako inštitút sociálneho zabezpečenia. In Priority sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012, s. 191-209. ISBN 978-80-8095-083-5.
citácie:
[3.1] LACKO, M. Životné minimum ako sociálnozabezpečovací právny inštitút. In Labor Ipse Voluptas : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, s. 132. ISBN 978-83-7490-769-9.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Právny status občana v sociálnom zabezpečení. In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 27.-29. apríla 1999 v Piešťanoch. Bratislava : VEDA pre Ústav štátu a práva SAV, 1999, s. 211-216. ISBN 80-224-0624-4.
citácie:
[4] LACKO, M. Záruky zaistenia sociálnej úrovne jednotlivca. In Právny obzor - teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 5, s. 499. ISSN 0032-6984.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - RUSIŇÁK, Peter. Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava : Veda, 1996. 274 s.
citácie:
[4] OVEČKOVÁ, O. Retrospektívno-perspektívny pohľad na činnosť Ústavu štátu a práva SAV. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2014, s. 27. ISBN 978-80-224-1422-7.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Priority sociálneho zabezpečenia. Gajdošíková, Ľudmila (zost.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. 211 s. ISBN 978-80-8095-083-5.
citácie:
[3] BRÖSTL, A. The Slovak Republic. In Besselink, L. – Bovend´Eert, P. – Breoeksteeg, H. – Lange, R., de – Voermans, W. (eds.) Constitutional Law of the EU Member States. Deventer : Kluwer BV, 2014, s. 1462. ISBN 9789013091762.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Deľba moci a jej premeny v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In Dělba moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 29-44. ISBN 978-80-87382-42-4.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. 25 rokov zmien v sociálnom zabezpečení. In Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Odborný garant konferencie : JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.. Weissová Tatiana (zost.) ; Ovečková, Oľga - Bröstl, Alexander (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2014, s. 21-30. ISBN 978-80-8095-087-3.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Verfassungsbeschwerde in der Slowakei. Gajdošíková Ľ. In Osteuropa Recht, 2014, roč. 60, č. 3, s. 279-287. ISSN 0030-6444.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Odborný garant konferencie JUDr. Ľudmila GAJDOŠÍKOVÁ, CSc.; Weissová Tatiana (zost.) ; Ovečková, Oľga - Bröstl, Alexander (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP. ISBN 978-80-8095-087-3.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Sociálne zabezpečenie - na rázcestí", ktorá sa konala 16.-17. októbra 2014 v Bratislave (anglická verzia : Report from the Conference organized by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences "Social Security at the Crossroads?" held on 16.-17. october 2014 in Bratislava – s. 14-20). In Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Odborný garant konferencie : JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2014, s. 7-13. ISBN 978-80-8095-087-3.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Závery z konferencie "Sociálne zabezpečenie - na rázcestí", ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. a 17. októbra 2014 v Bratislave. (anglická verzia : Conclusions from the Conference "Social Security at the Crossroads?" held on 16.and 17. october 2014 in Bratislava - s. 157) . In Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Odborný garant konferencie : JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV/SAP, 2014, s. 156. ISBN 978-80-8095-087-3.

Citácie - ohlasy:

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Reforma sociálneho zabezpečenia: Okamihy a zastavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 1, s. 9-24. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] MACKOVÁ, Z. Systém štátnych sociálnych dávok v transformačnom 20-ročnom období. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, tom. XXXII, č. 1, s. 157, 169, 173. ISSN 1336-6912.

MAZÁK, Ján - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažností podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 3, s. 191-208. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] KROŠLÁK, D. Introduction to the Slovak Constitutional System. 2-nd rev., extend. edition. Praha : Leges, 2013, s. 81. ISBN 978-80-87576-97-7.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Autorita rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaných v konaní o súlade právnych predpisov. In Ústavní základy soudní moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. Olomouc : Iuridicum Olomoucense - Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 57-67. ISBN 978-80-87382-02-8.
Citácie:
1. [4] BALOG, B. Legislatívna zodpovednosť štátu. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1220. ISSN 1335-6461.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu SR na tvorbu práva. In Quo vadis, střední Evropo? : zborník z konferencie Metamorfózy práva III.. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 121-128. ISBN 978-80-87439-06-7.
Citácie:
1. [4] BALOG, B. Legislatívna zodpovednosť štátu. In Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 10, s. 1219. ISSN 1335-6461.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (eds.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [3] MACEJKOVÁ, I. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvdsiatich rokoch. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, s. 21, 25, 27, 29. ISBN 978-80-969989-6-8.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Komentár k čl. 38-42 Ústavy Slovenskej republiky. In ČIČ, Milan. Komentár k Ústave slovenskej republiky. - Martin : Matica slovenská, 1997, s. 277-316.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Verwaltungsgerichtsbarkaeit Tchechiens und der Slowakei - Eine Bilanz 20 Jahre nach dem Zerfall der Tchechoslowakei. In Osteuropa Recht. - Berlin : BWV, 2013, s. 260-272.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Zmena práva a právna istota v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In BARÁNY, Eduard a kol. Zmena práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 266-277. ISBN 978-80-8095-084-2.

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Priority sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 8. a 9. novembra 2012 v Bratislave. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 96, č. 1, s. 78-82. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

MAZÁK, Ján - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažností podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Ľudmila Gajdošíková. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 3, s. 191-208. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] NEDZBALOVÁ, L. Pôsobnosť Ústavného súdu SR a princíp subsidiarity. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 247. ISBN 978-80-7160-318-4.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF05 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] DRGONEC, J. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 320. ISBN 978-80-89122-79-0.
2. [4] NEDZBALOVÁ, L. Pôsobnosť Ústavného súdu SR a princíp subsidiarity. In Kol. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, s. 249. ISBN 978-80-7160-318-4.
3. [4] OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava : Eurokodex, 2012, s. 527. ISBN 978-80-89447-88-6.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu SR na tvorbu práva. In Quo vadis, střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012. - ISBN 978-80-87439-06-7. - S. 120-128.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Životné minimum ako inštitút sociálneho zabezpečenia.
In Priority sociálneho zabezpečenia. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. - ISBN 978-80-8095-083-5. - S. 191-209.

Citácie

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Autorita rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaných v konaní o súlade právnych predpisov. In Ústavní základy soudní moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přenesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense; Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 57-67. ISBN 978-80-87382-02-8.
Ohlasy:
1. [4] KOĽOVÁ, S. Pozastavenie účinnosti právnych predpisov Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 5, s. 688. ISSN 1335-6461.
2. [4] BALOG, B. Relevance of he Judiciary in the Period of Postmodernism. In Fridrich, B., Sarvašová, V., Šimonová, K., Šlacká, D., Mičátek, V. (zost.) Perspectives for the Development of Constitutional Law in the Conditiosof Integrating. Bratislava: Komenského univerzita, Právnická fakulta, 2011, s. 101. ISBN 978-80-7160-313-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky.. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
1. [4] OROSZ, L. Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum volieb (I.). In Jusičná revue, 2011, roč. 63, č. 10, s. 1225. ISSN 1335-6461.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Miera nezávislosti práva. In Bárány, E. A kol. Právo a jeho prostredie. - Ústav štátu a práva SAV : Slovak Academic Press, 2011. - ISBN 978-8095-072-9. - S. 114-120.

Citácie

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky.. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Ohlasy:
1. [3] Demokratyczne państwo prawne v teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Lódž: Lódzkie Towarzystwo Naukowe, 2010. ISBN 978-83-60655-32-0, s. 77
2. [4] DRGONEC, J. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 232, 323, 324. ISBN 978-80-89447-25-1.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - KURILOVSKÁ, Lucia - MAGUROVÁ, Zuzana - VOZÁR, Jozef. Stratégia v tendencii vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky a jej priority. Dušan Nikodým, Eduard Bárány, Ľudmila Gajdošíková, Lukáš Lapšanský, Lucia Kurilovská, Zuzana Magurová, Jozef Vozár. In ŠIKULA, Milan et al. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 192-217. ISBN 978-80-7144-179-3.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Autorita rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej epubliky vydaných v konaní o súlade právnych predpisov. In Jirásek, J. (ed.) Ústavní základy soudní moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přenesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense; Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 57-67. ISBN 978-80-87382-02-8.
GAJDOŠÍKOVÁ. Vplyv konania o súlade právnych predpisov na tvorbu práva. In Jermanová, H., Masopust (eds.) Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Ústavem státu a práva a Fakultou právnickou ZČU v Plzni. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR ve vydavatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 57-68. ISBN 978-80-87439-02-9, 978-80-7380-299-8.

AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Aktuálne presečnáky ústavného a správneho súdnictva. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 103. ISBN 978-80-7160-301-6.

Citácie:

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LUBY, Ján - MOCHNÁČOVÁ, Mária - OROSZ, Ladislav - MACKO, Rudolf. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In Orosz, L. - Dobrovičová, G. (ed.) 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2008, s. 223-232. ISBN 978-88-7097-699-9.
Citácie:
1. [4] Ladislav Orosz a kol. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, 373 s. ISBN 978-80-7097-777-4, s. 120.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - VOZÁR, Jozef. Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, 2008, 274 s., s. 61-82. ISBN 978-80-7144-168-7; 978-80-224-1050-2.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Pluralizmus moci a právo v ústavnom súdnictve. In Pluralizmus moci a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 50-60. ISBN 978-80-970144-3-8.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NIKODÝM, Dušan - BÁRÁNY, Eduard - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - ŠVIDROŇ, Ján - VOZÁR, Jozef. Tendencie vo vývoji právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho priority. In Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, 230 s., s. 84-104.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Pracovnoprávna problematika. In Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Recenzenti Martin Potuček Jozef Uhrík. Bratislava: Ekonomický Ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-168-7 vo vydavateľstve Veda , 2008. ISBN 978-80-224-1050-2, kapitola 3., s. 61-74.

Informácie z vedeckého života:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva SAV "Moderné trendy sociálneho zabezpečenia", Bratislava, 23. a 24. október 2008. In Právny obzor. Roč. 91, č. 6 (2008), s. 573-575.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Kam kráča sociálne zabezpečenie. In Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. októbra 2008 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-00085 "Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe". Recenzenti Oľga Ovečková, Alexander Brostl. Bratislava: Ústav štátu a ptáva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-040-8, s. 132-138.

B/ nerecenzovaných:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Správne súdnictvo a konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 31-43.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. - Orosz, L. Ústavný princíp sociálneho štátu a jeho aplikácia ústavným súdom. In Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe, v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-51-000805. Materiály zo záverečnej konferencie konanej dňa 15. decembra 2008 v Bratislave. Zostavila Tatiana Weissová. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Slovak Academic Press spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-8095-041-5, s. 44-54.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Kam kráča sociálne zabezpečenie. In Moderné trendy sociálneho zabezpečenia. Vedecká konferencia ÚŠaP SAV, Bratislava, 23.-24. október 2008.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

Mazák, J. - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažností podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 85, č. 3 (2002), s. 194. Herc, T. Problém aplikovateľnosti protiústavného právneho predpisu. In Justičná revue. Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 909.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Luby, J. Mochnáčová, M, Orosz, L. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 223. Orosz, L. Rast moci ústavných súdov - limity a úskalia. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 200.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Luby, J. Mochnáčová, M, Orosz, L. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Editori Ladislav Orosz, Gabriela Dobrovičová. Košice:Právnická fakulta UPJŠ, 2008. ISBN 978-88-7097-699-9, s. 223. Orosz, L. Rast moci ústavných súdov - limity a úskalia. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. . Editori Jermanová, H. -Masopust, Z. Praha: Ústav práva a státu vo vydavateľstve Aleš Čeněk, s r.o. ,2008, ISBN 978-80-7380-149-9, s. 204.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/ nerecenzovaných

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Právo v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Čo je právo? Bratislava: Slovak Academic Press 2007. ISBN 978-80-8095-024-8. s. 11-24.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

GAJDOŠÍKOVÁ. Ľ., Orosz, L. Ústavný princíp sociálneho štátu a jeho aplikácia ústavným súdom. In Ústavný princíp sociálneho štátu a jeho aplikácie ústavnými súdmi 10. medzinárodné fórum o ústavnej kontrole. 12.-13. október 2007, Moskva.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Právo v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Čo je právo? Ústav štátu a práva SAV. 17.-19. október 2007, Tatranská Štrba.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Luby, J. Mochnáčová, M, Orosz, L. Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. 6.-7. september 2007, Košice.

Ostatné prednášky a vývesky:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Správne súdnictvo zo sveta nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky. In K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve. 21.-22. máj 2007, Častá Papiernička.

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie. In Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 213. Fábry, B. Niektoré nedostatky tvorby práva v SR. In Gerloch, A., Kysela, J. (eds.) Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie. Praha: ASPI, a. s., 2007. ISBN 978-80-7357-287-7. s. 61.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. -RUSINÁK, P. Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Veda, 1996, s. 153. Barinková, M. Princípy systému štátnej sociálnej podpory. In Právny obzor. Roč. 90, č. 1 (2007), s. 25.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích Procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie. In Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 213. Vetrák, M. Účasť verejnosti na legislatívnom procese. In. Justičná revue. Roč. 59, č. 6-7 (2007), S. 782.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ., Rusiňák, P. Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Veda 1996. s. 153. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. ISBN 978-80-7097-677-7. s. 27.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In Právny obzor. Roč. 82, č. 4 (1999), s. 286. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2007. ISBN 978-80-7097-677-7. s. 35.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ., Rusiňák, P. Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava: Veda, 1996, s. 153. Barinková, M. Sociálna ochrana zamestnancov so zodpovednosťou za rodinu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2007. ISBN 978-80-7097-677-7. s. 148.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne poistenie. In: Jaromír Svoboda a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa spol. s.r.o 2000. s. 145-172.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Nadácia, občan a demokracia. In: Machajová, Jozefína a kol.: Občan a verejná správa. Bratislava , Nadácia Občan a demokracia 2000. ss. 81-86, 149-158, 195-196, 202-228.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Zákon o rodine . In: Svoboda, Jaromír a kol.: Vzory zmlúv a právnych podaní. Komentár. Žilina, EPP Poradca podnikateľa 2001. ss. 644-655, 707-716..

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Ústavné právo. In Kol. autorov. Vzory právnych podaní a zmlúv s komentárom II. Žilina: Systém právnych a ekonomických informácií, 2006. s. 19-35.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veciach ochrany životného prostredia. In Košičiarová S. a kol. Právo životného prostredia. Žilina: Ekonomické informačné systémy, 2006. s. 26-48.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 213-218.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Odraz transformácie sociálneho zabezpečenia v právnom poriadku Slovenskej republiky od poslednej konferencie (od 1. júla 1999). Právny obzor, 85, 2002, č. 1, s. 5-12.

MAZÁK, Ján - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky. Právny obzor, 85, 2002, č. 1, s. 191-208.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Výklad k vybraným právnym predpisom z oblasti sociálnych vecí pre miestnu samosprávu. In: Systém ekonomických a právnych informácií. Roč. 42, č. 5, 2003, s. 28-37.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedno zo základných práv. In: Zborník z medzinárodnej konferencie "Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia", 9.-10.1999, Modra-Harmónia. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. s. 19-25.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie. In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Piešťany, 28.-30. marec 2001. Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001. s. 294-300.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálny právny štát. In: Právny štát " Osudy doktrín". Piešťany, ÚŠaP 2001.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Pramene práva sociálneho zabezpečenia. In Pramene práva: Quid iuris po vstupe do Európskej únie. Jesenná škola práva ÚŠaP SAV, 13. november 2004, Modra, Harmónia.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana sociálnych práv v konaní pred ústavným súdom. In Nový model sociálneho zabezpečenia. Vedecká konferencia ÚŠaP SAV, 11.-12. november 2004, Bratislava.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Sociálne práva v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Konferencia Slovenského národného strediska pre ľudské práva, máj 2004, Bratislava.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Sociálne práva v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2004. s. 46-54.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia. In Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia. Medzinárodná konferencia Ústavu štátu a práva SAV v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, 14. – 15. november 2006, Bratislava.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Rozhodovanie Ústavného súdu SR vo veciach sociálneho zabezpečenia. In Seminár správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, 18. september 2006, Omšenie.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Práva dieťaťa podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. In Dieťa v ohrození. Konferencia Detského fondu SR, 14. – 15. december 2006, Bratislava.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Aplikácia EC práva sociáneho zabezpečenia v podmienkach Slovenskej republiky. In Národní sudcovia ako sudcovia práva EÚ. Medzinárodné sympózium EÚ, 21.-23. apríl 2005, Viedeň. 11 s.

Citácie:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia. Právny obzor, 80, 1997, č. 4, s. 460. In: Barinková, Milena, Právne postavenie osoby v hmotnej núdzi. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 229.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právny status občana v sociálnom zabezpečení. In: Ľudské práva a právny ststus na prelome tisícročí (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Bratislava, Veda 1999, s. 212. In: Barinková, Milena, Právne postavenie osoby v hmotnej núdzi. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 230.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právny status občana v sociálmom zabezpečení. In:Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie) . Bratislava, Veda 1999, s. 213. In: Barinková Milena, Právne postavenie osoby v hmotnej núdzi. Acta Iuridica Cassoviensia, 2000, č. 23, s. 230.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 214. In: Kanárik, Imrich-Bujňáková, Mária: Národná banka Slovenska - právna úprava jej postavenia a tvorby práva. Právny obzor, 85, 2002, č. 3, s. 242.

MAZÁK, Ján – GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažností podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky. In Právny obzor. Roč. 85, č. 3 (2002), s. 191. In Valko, Ernest - Tomlainová, Andrea. Ústavná sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. In Justičná revue. Roč. 56, č. 12 (2004), s. 1323.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Odraz transformácie sociálneho zabezpečenia v právnom poriadku Slovenskej republiky od poslednej konferencie (od 1. júla 1999). In Právny obzor. Roč. 85, č. 1 (2002), s. 11.

Svoreňová, M. Hlavné črty II. piliera dôchodkového zabezpečenia v Maďarsku, Poľsku, Lotyšsku, Litve a na Slovensku. In Kontrasty reformy sociálneho zabezpečenia. Zborník z Medzinárodnej konferencie, 14.-15. november 2006, Bratislava. Bratislava: Slovak Academic Press, 2006. s. 53.


Publikačná činnosť za roky 1989 – 2000

Monografie:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - RUSIŇÁK, Peter: Malý slovník sociálneho zabezpečenia. Bratislava, PRÁCA 1989. 236 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - RUSIŇÁK, Peter: Slovník práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava, VEDA 1996. 274 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - DZUREKOVÁ, Elena: Doplnkové dôchodkové poistenie. Bratislava, EUROUNION 1996. 154 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne poistenie. In: Jaromír Svoboda a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina, Poradca podnikateľa spol. s.r.o 2000. 864 s.

Ostatná publikačná činnosť:

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a ľudské práva (Koreferát). Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 25-30.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Transformácia sociálnej sféry a systém sociálneho zabezpečenia. Trend, 1995, č. 26, 3-4.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 427-434.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (rec.): Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. In: Právny obzor, 78, 1995, č. 4, s. 340-341. Orig.: Igor Tomeš a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha, Všehrd 1993. 255 s. CZE.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Chudoba vo svete práva. In: Konferencia: Chudoba ako sociálny problém - teória a prax. Bratislava, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny 1995,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Postavenie štátu v sociálnom zabezpečení. Slovo, almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '95, s. 29-34.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - DZUREKOVÁ, Elena: Komentár k zákonu NR SR o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hospodárske noviny, 1996, s. . 96.06.19.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia. In: Seminár: Právny štát (sociálny štát) a ľudské práva. Prešov, ÚŠaP a Nadácia L. Novomeského 1996,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. Slovo - almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít, 1996, zima '96, s. 87-90.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia. Právny obzor, 80, 1997, č. 4, s. 453-462.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Súčasný stav transformácie (práva) dôchodkového zabezpečenia a Európske systémy dôchodkového zabezpečenia (vybrané inštitúty). In: Zborník zo seminára: Ochrana starých ľudí v podmienkach transformácie sociálnej sféry, Častá, 1997, s. 30-44. 1997.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne práva na Slovensku. In: Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Sociálna práca a ľudské práva, Prešov, 1997, s. 27-32. 1997.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne práva a (sociálne) postavenie občana v právnom štáte. In: Zborník vystúpení z konferencie: Problémy právneho štátu v Slovenskej republike, Piešťany, 28.-30.11.1997. S. 31-35. 1998, s. 31-35.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Transformácia sociálneho zabezpečenia. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 53-59.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (rec.): Public Management Reform, Comparative Experiences from East and West (Reforma verejnej správy). In: Právny obzor, 81, 1998, č. 2, s. 221-224. Orig.: Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West. Európska komisia 1997. 407 s. ENG.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálne zabezpečenie a verejná správa. Verejná správa, 1998, č. 24, s. 6-7.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Rozsah, obsah a úroveň sociálnych práv jako základné kritérium určenia sociálneho statusu občana SR. In: Konferencia: Perspektívy rozvoja demokracie právneho štátu v etape poznatkovo orientovanej spoločnosti, Bratislava, 26.2.1998 (ÚS SR). 1998.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. Národná obroda, 1998. 98.11.25.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Transformácia dôchodkového systému. Národná obroda, 1998. 98.12.09.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dôchodok po opatere chorého. Nedeľná Pravda, 1998, č. 2,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Na dôchodok do Čiech. Nedeľná Pravda, 1998, č. 3,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dôchodok po dôchodcovi. Nedeľná Pravda, 1998, č. 4,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Nespravodlivosť. Nedeľná Pravda, 1998, č. 5,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Nezamestnaný a výživné. Nedeľná Pravda, 1998, č. 6,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Neplatiaci manžel. Nedeľná Pravda, 1998, č. 7,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Starostlivosť o rodičov. Nedeľná Pravda, 1998, č. 8,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Bratia invalidi. Nedeľná Pravda, 1998, č. 9,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Chcem študovať. Nedeľná Pravda, 1998, č. 10,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Práca popri dôchodku. Nedeľná Pravda, 1998, č. 11,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Materská dovolenka. Nedeľná Pravda, 1998, č. 13,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Problémy materskej dovolenky. Nedeľná Pravda, 1998, č. 17,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dlh na výživnom. Nedeľná Pravda, 1998, č. 18,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Manžel po dieťati. Nedeľná Pravda, 1998, č. 19,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dovolenka matky. Nedeľná Pravda, 1998, č. 20,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Sociálna odkázanosť. Nedeľná Pravda, 1998, č. 22,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Skončenie výživného. Nedeľná Pravda, 1998, č. 24,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Nadčasy. Nedeľná Pravda, 1998, č. 25,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Opatrovanie v starobe. Nedeľná Pravda, 1998, č. 26,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Predčasný dôchodok. Nedeľná Pravda, 1998, č. 28,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právo na zdravotné poistenie. Nedeľná Pravda, 1998, č. 29,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Skôr do dôchodku. Nedeľná Pravda, 1998, č. 30,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Prídavky na deti. Nedeľná Pravda, 1998, č. 31,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Práca v invalidite. Nedeľná Pravda, 1998, č. 32,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: ZŤP pre dôchodcu. Nedeľná Pravda, 1998, č. 33,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Nárok vdovy. Nedeľná Pravda, 1998, č. 34,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dávka pre invalida. Nedeľná Pravda, 1998, č. 36,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Podpora dieťaťa. Nedeľná Pravda, 1998, č. 37, 2018

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Do penziónu. Nedeľná Pravda, 1998, č. 39,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Pred dôchodkom. Nedeľná Pravda, 1998, č. 40,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Pobyt v zahraničí. Moment, 1998, č. 43,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dávky pre trojčatá. Moment, 1998, č. 44,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Hmotná núdza. Moment, 1998, č. 45,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Problémy mladej matky. Moment, 1998, č. 46,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Životné minimum. Moment, 1998, č. 47,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Podpora pre študentku. Moment, 1998, č. 48,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Neplatiaci otec. Moment, 1998, č. 49,

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Ústava Slovenskej republiky a sociálne zabezpečenie /s. 67-71/. In: Zborník z vedeckej konferencie: "Ústava Slovenskej republiky a jej legislatívne perspektívy". Tatranská Javorina, marec 1999. 1999, s. 67-71.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právny status občana v sociálnom zabezpečení. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike. Právny obzor, 82, 1999, č. 4, s. 286-291.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Určenie otcovstva. Moment, 1, 1999, č. 1, s. .

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Výpočet dôchodku. Moment, 1, 1999, č. 3, s. .

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Predčasný dôchodok. Moment, 1, 1999, č. 8, s. .

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Výška výživného. Moment, 1, 1999, č. 11, s. .

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Systém sociálnej ochrany v Slovenskej republike. In: Vedecká konferencia SAV: Veda a integrácia. Bratislava, Veda 1999, s. .

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Dohovor o právach dieťaťa –sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť. In: Konferencia: Dieťa v ohrození (uspor. Detský fond). 1999.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedna zo základných práv. In: Konferencia: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia. Trnava, Trnavská univerzita, PF 1999.

GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila: Právo na sociálne zabezpečenie ako jedno zo základných práv. In: Zborník z medzinárodnej konferencie "Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia", 9.-10.1999, Modra-Harmónia. Trnava, Právnická fakulta Trnavskej univerzity 2000. 160 s.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET