Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Mgr. Barbora Králičková, PhD.
Narodená:
tel. 02/52962325 kl. 110
usapkral@savba.sk
č. d.

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Natura 2000 w prawie słowackim [Natura 2000 v slovenskom práve]. In Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim : analiza porównawcza. Warszawa : DIFIN, 2017, kapitola 5, s. 294-347. ISBN 978-83-8085-431-4.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. 25 Years of the Independent Slovak Republic and 13 Years in the European Union - Lucky Numbers for the Slovak Competition Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2017, vol. 100, special issue, pp. 52-63. ISSN 0032-6984. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku).


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Copyright Throughout the World : Slovak Republic. In Copyright Throughout the World. 8. release (three volume set). Eagan : Thomson Reuters West, 2016, chapter 32, pp. 1-70. ISBN 9780314979803.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva [Private-Law Aspects of the Competition Law]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[4.1] BLAŽO, O. Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve. In Právny obzor, 2015, roč. 98, č. 1, s. 58, 70. ISSN 0032-6984.
[3.1] CSACH, K. Ochrana dodávateľa obchodných reťazcov prostriedkami súkromného práva. In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 429. ISBN 978-80-7502-078-9.
[4.1] KRÁLIK, A. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 40, 46. ISSN 1335-1079.
[4.1] ZAVADOVÁ, D. Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva a transpozícia smernice o žalobách na náhradu škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Justičná revue, 2015, roč. 67, č. 8-9, s. 988, 998. ISSN 1335-6461.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva = Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] CSACH, K. Ochrana dodávateľa obchodných reťazcov prostriedkami súkromného práva. In XXIII. Karlovarské právnické dny : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Leges, 2015, s. 429. ISBN 978-80-7502-078-9.
[4.1] KRÁLIK, A. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 46. ISSN 1335-1079.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

AEDA01 JANÁČ, Viliam - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana. Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. In SUB SPECIE AETERNITATIS : Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 10, 102, 104, 115, 152, 163. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4] LAPŠANSKÝ, L.: Ochrana hospodárskej súťaže v oblasti médií na Slovensku. Bratislava: VEDA, 2014, s. 17, 35, 113, 192. ISBN 978-80-224-1380-0
[4] MARJÁK, D. - FERENCI, J. Aktívna legitimcia pri súkromnoprávnom vymáhaní súťažného práva. In SUCHOŽA, J. - HUSÁR, J. (eds.) Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. Košice : Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
2014, s. 155. ISBN 978-80-8152-164-5
[4.1] CSACH, K. Glosa o prínose práva SR pre právo EÚ - prípad Akcenta CZ a limity súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. In 10 rokov v EÚ : vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2014, s. 204. ISBN 978-80-8152-206-2.

ADFB Vedecké práce v domácich časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] KRÁLIK, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. Bratislava, C. H. Beck, 2014, s. 97, 163. ISBN 978-80-89603-20-6.
[4.1] CSACH, K. Glosa o prínose práva SR pre právo EÚ - prípad Akcenta CZ a limity súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. In 10 rokov v EÚ : vzťahy, otázky, problémy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2014, s. 204. ISBN 978-80-8152-206-2.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v kontexte pripravovaných legislatívnych zmien na úrovni EÚ. In Právo duševního vlastnictví. Olomouc : Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014, s. 171-208. ISBN 978-80-87382-55-4.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, pp. 125-141. ISSN 1689-9024.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Uplatnenie procesných práv účastníkov v konaniach v oblasti súťažného práva. In Vozár, J. (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Ovečková, Oľga - Žitňanská, Lucia (rec.). s. 77-87. ISBN 978-80-224-1394-7.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 3, s. 310-312. ISSN 0032-6984.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.
Citácie:
1. [4] BLAŽO, O. Pojem dohoda v súťažnom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, tom. XXXII, č. 1, s. 25. ISSN 1336-6912.
2. [4] VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013, s. 60. ISBN 978-80-224-1272-8.
3. [4] HUSOVEC, M. Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia - reštriktívne? In Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 5, s. 492. ISSN 0032-6984
4. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 200, 230. ISBN 978-80-224-1314-5

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Študijné dni - ALAI 2010 : dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Duševné vlastníctvo - revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva, 2010, roč. 14, č. 4, s. 24-28. ISSN 1335-2881.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 102, 198, 209, 250. ISBN 978-80-224-1314-5.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KROPAJOVÁ, Mária. Študijné dni - ALAI 2010 : dĺžka trvania autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 2, s. 213-215. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava: Veda, 2013, s. 102, 198, 209, 251. ISBN 978-80-224-1314-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2013

Publikácie

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. In Act Iuridicaa Olomucensia, 2012, Vol. 7, supplementum, s. 45-50. ISSN 1802-0288.

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších snáh na úrovni Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom prostredí. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 914-921. ISBN 978-80-8082-587-4.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : Veda, 2013. ISBN 978-80-224-1272-8. In Duševné vlastníctvo, 2013, roč. XVII, č. 3, s. 47-48. ISSN 1335-2881. Recenzia na: Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži / Králičková Barbora (recenzent). - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1272-8.

GHG Práce zverejnené na internete

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Implementation of the Aarhus Convention - Slovak perspective and vision. In Public Participation in Enviromental Decision Making : Implementation of the Aarhus Convention. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-14-9-2.

Nezaradené publikácie

KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 1, s. 86-91. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] BLAŽO, O. Rule of reason, pridružené obmedzenia systém výnimiek v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž v európskom a slovenskom práve. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2012, Tomus XXXI, 1, s. 39, ISSN 1336-6912.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] HLIVÁK, M. Vybrané otázky súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v práve EÚ a v právnom poriadku SR. In Hamuľák, O., Madleňáková, L. (eds.) Limity v právu. Praha : Leges. 2012, s. 296. ISBN 978-80-87576-45-8.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2011, roč. 94, č. 6, s. 601-616. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, s. 10. ISSN 1801-0288.
2. [4] ŠVIDROŇ, J. Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 4, s. 310.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2012

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

KRÁLIČKOVÁ. Barbora. Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 196 s. - ISBN 978-80-224-1271-1

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 481-490. ISSN 0032-6984.

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy

GAI01 KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - FILO, Matúš. Olomoucké právnické dni: Aktuálne otázky českého práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 492-496. ISSN 0032-6984.

GAI02 KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Správa z medzinárodnej konferencie 20 rokov aplikácie súťažných pravidiel na Slovensku. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 80-81. ISSN 0032-6984.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, Volume 2011, Number 4 (Summer 2012). Buffalo : William S. Hein and Co., Inc., s. 148, 312. ISSN 0019-400X.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva -Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [9] Index to Foreign Legal Periodicals, 2010, vol. 2, p. 40, ISSN 0019-400X.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 508-520. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] BLAŽO, O. Umelecká tvorba v súťažnom práve - kultúra alebo obchod? In HAMUĽÁK, O. (ed.) Právo v umění a umění v právu. Praha: Leges, 2011, s. 333-342. ISBN 978-80-87576-14-4.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2011

Publikácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Úprava vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku s dôrazom na oblasť zneužívania dominantného postavenia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [seriál]. - ISSN 0032-6984. - Roč. 94, č. 6 (2011), s. 601-616.

Citácie

ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
1. [3] SABOVÁ, Z. Súkromné vymáhanie súťažného práva (Private Enforcement). In ANTITRUST: revue soutěžního práva - revue of competition law. Roč. 1, č. 3 (2010), s. 48. ISSN 1804-1183


Medzinárodná spolupráca


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2018 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET