Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.
Narodená: 1940
tel. 02/52962325 kl. 108
usapzava@savba.sk
č. d. 52

Vzdelanie:
Právnická fakulta UK Bratislava - 1964 
JUDr. - 1968
CSc. - 1972

Pracoviská:
1964 - 1966 Podniková právnička
Od 1966 interná ašpirantka, od 1970 pracovníčka Ústavu štátu a práva SAV

Odbor:
Dejiny štátu a práva

Curriculum vitae na centrálnej stránke SAV:
slovenská verzia | english version

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2018

Publikácie:

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. "The Preparatory Organisational Work Developed Quite Satisfactorily...": Bratislava in the 1930s and International Lawyers'; Conventions ["Prípravná organizačná práca sa vyvinula dosť uspokojivo ... ": Bratislava v 30. rokoch minulého storočia a medzinárodné dohovory právnikov]. In Science Overcoming Borders. Praha : Masarykův ústav; Archiv AV ČR, 2018, s. 145-164. ISBN 978-80-87782-87-3. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

ADEB Vedecké práce v zahraničných časopisoch – neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. V ilúzii slobody: zdroje a limity slobody slova v povojnovom období (Prípad ružomberského Ohňom a perom) = In the illusion od freedom: sources and limits of freedom of expression in the post-war period (The case of journal Ohňom s perom). In Acta Universitatis Carolinae : Iuridica, 2018, no. 3, p. 103-113. ISSN 0323-0619. Dostupné na internete: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=5989&id=6703&casopis=88&zalozka=1&predkl=0
(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

ZAVACKÁ, Katarína. My, národ slovenský... : Ako šiel čas, dramaticky sa menili aj ústavy. Dan Himič (redaktor). In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, roč. 2, č. 35, s. 18-22. ISSN 2585-7843

Citácie – ohlasy, za rok 2017:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

OVEČKOVÁ, Oľga - VOZÁR, Jozef - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor : (1917 - 2017) = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).
Ohlasy:
1. [6] KERECMAN, P. Ovečková, O.,-Vozár, J. et al: A Centenary of Právny obzor (1917-2017), Bratislava : Veda, 2017, 512 pages, ISBN 978-80-24-1614-6 : book review. In Právny obzor, 2017, Vol. 100, special issue, pp. 90-91. ISSN 0032-6984.

ZAVACKÁ, Katarína. Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944 = Political Crimes before the Supreme Court of the Slovak Republic between 1939 and 1944. Alexander Bröstl, Ivan Kamenec (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 189 s. ISBN 978-80-224-1328-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
1. [4.1] KERECMAN, P. Trest pre obhajcov. In Bulletin slovenskej advokácie, 2017, roč. 23, č. 5, s. 63. ISSN 1335-1079.

ZAVACKÁ, Katarína. Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 = Statutory forms of persecution and criminal law in Slovakia in the years 1938 - 1945. Ivan Kamenec, Tomáš Gábriš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2017. 188 s. ISBN 978-80-224-1555-2.
Ohlasy:
1. [4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, s. 179, 180, 216. ISBN 978-80-224-1600-9.
2. [5] ADAMOVÁ, K. Katarína Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938-1945 : recenzia. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s., 2017, roč. 3, č. 3, s. 2-3. [elektronický zdroj]. dostupné na: http://www.historyoflaw.eu/czech/Bulletin_Evropske_spolecnosti_3-2017.pdf ISSN 2464-4889.
3. [6] MANIK, R. Zavacká, K., Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. Bratislava : Veda, 2017, 190 strán, ISBN 978-80-224-1555-2 : recenzia. In Právny obzor, 2017, roč. 100, č. 6, s. 653-654. ISSN 0032-6984.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Vladimír Fajnor : 23.10.1875 v Senici - 5.1. 1952 v Bratislave. In Antologie československé právní vědy v meziválečním období (1918-1939). Praha : Linde, 2009, s. 230-238. ISBN 978-80-7201-750-8.
Ohlasy:
1. [4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, s. 8, 216. ISBN 978-80-224-1600-9.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

ZAVACKÁ, Katarína. Právna veda na Slovensku v rokoch 1918 - 1938 [Legal Science in Slovakia in 1918 - 1938]. In Malý, K. - Soukup, L (usp.) Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. sv. sborník příspěvků. Praha : Univerzita Karlova - Karolínum, 2010, s. 80-110. ISBN 978-80-246-1718-3.
Ohlasy:
1. [2.1] VOZÁR, J. Začiatky pestovania právnej vedy na Slovensku: sté výročie založenia Právneho obzoru a prvé osobnosti slovenskej právnej vedy. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 323. ISSN 0018-2575., Registrované v: WOS
2. [4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, s. 91, 216. ISBN 978-80-224-1600-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

ZAVACKÁ, Katarína. Právny štát v predstavách Vladimíra Fajnora. In Mannová, E. (zost.) Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900 - 1989. Jazyková redaktorka Vlasta Jaksicsová. Bratislava : Academic Electronic Press, 1998, s. 71-75. ISBN 80-88880-20-3.
Ohlasy:
1. [4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava : Veda, 2017, s. 8, 126, 216. ISBN 978-80-224-1600-9.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2017

Publikácie:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 = Statutory forms of persecution and criminal law in Slovakia in the years 1938 - 1945. Ivan Kamenec, Tomáš Gábriš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2017. 188 s. ISBN 978-80-224-1555-2.

OVEČKOVÁ, Oľga (vedúca aut. kol.) - VOZÁR, Jozef (vedúci aut. kol.) - BÁRÁNY, Eduard - COLOTKA, Peter - KRÁLIČKOVÁ, Barbora - KROPAJ, Marián - KUKLIŠ, Peter - LAPŠANSKÝ, Lukáš - WEISSOVÁ, Tatiana - ZAVACKÁ, Katarína. 100 rokov časopisu Právny obzor = A Centenary of Právny obzor. Tomáš Gábriš, Kristián Csach, Peter Kerecman (rec.). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2017. 507 s. ISBN 978-80-224-1614-6. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku; APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva).

Citácie – ohlasy, za rok 2016:

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Právničky v Československej republike : Absolventky práva a právna prax v Československu po roku 1918. In Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011, s. 586-598. ISBN 978-80-224-1189-9.
Ohlasy:
[4.1] ŠKORVÁNKOVÁ, E. Slovak women in the ideology and politics of the wartime Slovak Republic. In Women and World War II. Bratislava : STIMUL, 2016, s. 172, 193. (Acta historica Posoniensia XXXI, Judaica et Holocaustica 7). ISBN 978-80-8127-170-0.
[3.1] GAJDOŠOVÁ, M. The first women in the slovakian legal profession : a cultural analysis. In Vestnik of Saint Peterburg University, Ser. 17, 2016, no. 3, p. 88, 89. DOI: 10.21638/11701/spbu17.2016.310.

ZAVACKÁ, Katarína. "Vladárstvo v rodine" : politika Slovenského štátu voči ženám. In Histórie žien : aspekty písania a čítania. Bratislava : Aspekt, 2007, s. 307-321. ISBN 80-85549-65-4.
Ohlasy:
[4.1] NEŠŤÁKOVÁ, D., NIŽŇANSKÝ, E. Regulating of Sexual Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State. In Women and World War II. Bratislava : STIMUL, 2016, s. 91, 118. (Acta historica Posoniensia XXXI, Judaica et Holocaustica 7). ISBN 978-80-8127-170-0.
[4.1] ŠKORVÁNKOVÁ, E. Slovak women in the ideology and politics of the wartime Slovak Republic. In Women and World War II. Bratislava : STIMUL, 2016, s. 172, 184, 193. (Acta historica Posoniensia XXXI, Judaica et Holocaustica 7). ISBN 978-80-8127-170-0.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. K článku Jána Drga Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v II. Česko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 - 1942 : diskusia = To the article Drga, J.: The Legislative Definition of a Jew in II. Czech-Slovak Republic , I. Slovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia in the Years 1938-1942 : discussion. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2015, roč. 63, č. 4, s. 679-687. (2015 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.
Ohlasy:
[2.1] MOSNÝ, P., LACLAVÍKOVÁ, M. Slováci a slovenská štátnosť 1939 - 1945 alebo nemali by sme už konečne prijať našu štátoprávnu minulosť? In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 545, 552. ISSN 0018-2575.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Zásahy štátu do slobody vyznania na Slovensku po 14. marci 1939. In Historické štúdie : K životnému jubileu Herty Tkadlečkovej. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra všeobecných dejín, (Acta historica Posoniensia XV), 2011, s. 142-153. ISBN 978-80-8127-015-4.
Ohlasy:
[2.1] CHYTKA, S.V. Cirkev československá v Liptovské Osadě. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 3, s. 470. ISSN 0018-2575.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality. In V tieni totality. Politické perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953) : Zborník materiálov z vedeckej konferencie, konanej 10.4.1996 v Bratislave. Bratislava : Historický ústav SAV, 1996. ISBN 80-967588-0-2.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Významní slovenskí právnici z Liptova. Bratislava : VEDA, 2016, s. 132, 195. ISBN 978-80-224-1471-5.

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In Tragédia slovenských Židov : materiály z medzinárodného sympózia. Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 59-76. ISBN 80-85306-04-2.
Ohlasy:
[4.1] NEŠŤÁKOVÁ, D., NIŽŇANSKÝ, E. Regulating of Sexual Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State. In Women and World War II. Bratislava : STIMUL, 2016, s. 89, 118. (Acta historica Posoniensia XXXI, Judaica et Holocaustica 7). ISBN 978-80-8127-170-0.

ZAVACKÁ, Katarína. Fašizmus v práve na Slovensku. In Studia Historica Nitriensia IV.. Nitra : FF UKF v Nitre, 1995, s. 115-128. ISBN 80-8050-004-5.
Ohlasy:
[4.1] NEŠŤÁKOVÁ, D., NIŽŇANSKÝ, E. Regulating of Sexual Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State. In Women and World War II. Bratislava : STIMUL, 2016, s. 89, 118. (Acta historica Posoniensia XXXI, Judaica et Holocaustica 7). ISBN 978-80-8127-170-0.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2016

Publikácie:

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZAVACKÁ, Katarína. Svet žaloval v Norimbergu : pred 70 rokmi vyniesli rozsudky nad nacistickými zločincami. In Historická revue, 2016, roč. XXVII, č. 11, s. 68-72. ISSN 1335-6550.

Citácie – ohlasy, za rok 2015:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - ŠTEFANOVIČ, Milan - ŠUTAJ, Štefan - ŠTEFANSKÝ, Michal - ZAVACKÁ, Katarína. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady : vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 126 s. ISBN 80-224-0930-8.
Ohlasy:
[4.1] OLEJNÍK, M. German Minority in the Works of Slovak Historians Focusing on the Years 1918-1953. In Šutaj, Štefan et al. Interrelations of Slovak and World Historiography (Slovak Historiography in European History). Košice : UPJŠ, 2015, s. 81-105. ISBN 978-80-8152-340-3.

ZAVACKÁ, Katarína. Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944 = Political Crimes before the Supreme Court of the Slovak Republic between 1939 and 1944. Alexander Bröstl, Ivan Kamenec (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 189 s. ISBN 978-80-224-1328-2. (APVV-0340-10 : Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie).
Ohlasy:
[5] MALÝ, K. Katarína Zavacká: Politické trestné činy pre Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939-1944 : recenzia. In Právněhistorické studie, 2015, č. 2, s. 133, 134. ISSN 0079-4929.
[6] SYRNÝ, M. Zavacká Katarína: Politické trestné činy pre Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939-1944 : recenzia. In Vojnová kronika : spoločnosť, politika, armáda, kultúra, 2015, roč. 4, č. 2, s. 65. ISSN 1338-6379.
[4.1] VOZÁR, J. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In Vozár, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s. 21, 220. ISBN 978-80-224-1470-8.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Právničky v Československej republike : Absolventky práva a právna prax v Československu po roku 1918. In Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011, s. 586-598. ISBN 978-80-224-1189-9.
Ohlasy:
[3.1] GAJDOŠOVÁ, M. Prvé ženy v právnickom vzdelávaní na Slovensku v Československej republike v rokoch 1918-1938. In Právník, 2015, roč. 154, č. 5, s. 409, 410, 425. ISSN 0231-6625.
[3.1] GAJDOŠOVÁ, M. Od koncipientiek k prvým advokátkam na Slovensku. In Komorní listy, 2015, roč. 7, č. 1, s. 46, 54. ISSN 1805-1081.
[4.1] GAJDOŠOVÁ, M., KERECMAN, P. Prvé ženy v slovenskej advokácii. Bratislava : Veda, 2015, s. 63, 65, 68, 70, 96, 310. ISBN 978-80-224-1430-2.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných)

ZAVACKÁ, Katarína. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. In Šesták, M., Voráček, E. (eds.) Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedemdesátinám Jaroslava Valenty. Praha : Historický ústav AV ČR, 2001, s. 555-566.
Ohlasy:
[4.1] LÔNČÍKOVÁ, M. Holokaust pred súdom : Správy o deportáciách z okresu Banská Bystrica v povojnovom ľudovom súdnictve. In Slovensko a nacistické koncentračné tábory. Bratislava : FIF UK, 2015, s. 60, 87. ISBN 978-80-8127-149-6.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2003, roč. 86, č. 2, s. 197-210. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s. 22, 220. ISBN 978-80-224-1470-8.

ZAVACKÁ, Katarína. Národnostná otázka Československa na pôde Spoločnosti národov. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 3, s. 447-451.
Ohlasy:
[4.1] DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky : Teória a prax. Bratislava : C. H. Beck, 2015, s. 745. ISBN 978-80-89603-39-8.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2004, roč. 87, č. 1, s. 73-76. ISSN 0032-6984.
Ohlasy:
[3.1] VEČEŘA, M. - URBANOVÁ, M. a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno : Masarykova univerzita (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, sv. 512), 2015, s. 83, 194. ISBN 978-80-210-7783-6.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny [Press, Censorship and Propaganda in Slovakia from 6 October 1938 Till the End of War]. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007, s. 239-274. ISBN 978-80-210-4497-5.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In Vozár, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s. 18, 220. ISBN 978-80-224-1470-8.

ZAVACKÁ, Katarína. Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945-1947 [Freedom of Speech and Struggle for Power in Czechoslovakia in 1945-1947]. In Pocta Františkovi Šamalíkovi k 80. narozeninám. Praha : ASPI Publ., 2003, s. 283-306. ISBN 9788086395821.
Ohlasy:
[4.1] LÔNČÍKOVÁ, M. Holokaust pred súdom : Správy o deportáciách z okresu Banská Bystrica v povojnovom ľudovom súdnictve. In Slovensko a nacistické koncentračné tábory. Bratislava : FIF UK, 2015, s. 60, 87. ISBN 978-80-8127-149-6.

ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 195-238.
Ohlasy:
[3.1] GAUCSÍK, I. Földreform- és szövetkezetpolitika a szlovák nemzetépítés szolgálatában (1945-1948). In Föld - parasztság - agrárium : a földkérdés a 20. századi Kárpát-medencében : materiály z vedeckej konferencie historikov. (Hajdúnánás, 5. 6. 2015), s. 7. dostupné na internete : http://real.mtak.hu/26473/. [cit. 24.02.2017]

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Odraz normalizácie v práve. In Slovensko a režim normalizácie. Prešov : Ústav politických vied SA, 2003, s. 60-67. ISBN 80-7165-390-X.
Ohlasy:
[4.1] VOZÁR, J. Sloboda prejavu a vývoj tlačového práva na území SR. In Vozár, J. a kol. Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov. Bratislava : Veda, 2015, s. 27, 220. ISBN 978-80-224-1470-8.

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In Tóth, D. (ed.) Tragédia slovenských Židov : materiály z medzinárodného sympózia. Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 59-76. ISBN 80-85306-04-2.
Ohlasy:
[4.1] NIŽŇANSKÝ, E. – LÔNČÍKOVÁ, M. Úvod. In Slovensko a nacistické koncentračné tábory. Bratislava : FIF UK, 2015, s. 11. ISBN 978-80-8127-149-6.

ZAVACKÁ, Katarína. Totalitarian systems in Czechoslovakia as liquidators of the rule of Law : Totalitný systém v Československu ako likvidátor noriem práva. In Slovak Contributions to 19th International Congres of Historical Sciences (Slovenské príspevky na 19 medzinárodnom kongrese v Oslo 2000). Bratislava : Veda, 2001, s. 85-99.
Ohlasy:
[3.1] BAER, J. Seven Slovak Women : Portraits of Courage, Humanism, and Enlightenment. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2015, p. 75. ISBN 978-3-8382-0638-7.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2015

Publikácie:

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

ADDB01 ZAVACKÁ, Katarína. K článku Jána Drga Legislatívne vymedzenie pojmu Žid v II. Česko-Slovenskej republike, I. Slovenskej republike a Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1938 - 1942 : diskusia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2015, roč. 63, č. 4, s. 679-687. (2015 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575.

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

BDF01 ZAVACKÁ, Katarína. Ako Lenin a Stalin poňali samourčenie národov : Gustáv Husák ponúkol Stalinovi pripojiť Slovensko ako "samourčenú" republiku k Sovietskemu zväzu už v júli 1944. In SME, 2015, roč. 23, č. 111, s. 12 (16.5.2015. ISSN 1335-440X.

BDF02 ZAVACKÁ, Katarína. Emigranti, utečenci, prišelci. In SME, 2015, roč. 23, č. 144, s. 13 (24.6.2015. ISSN 1335-440X.

BDF03 ZAVACKÁ, Katarína. Rok 1968 mal zmiznúť z pamäti. In SME, 2015, roč. 23, č. 194, s. 4 (21.8.2015. ISSN 1335-440X.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 ZAVACKÁ, Katarína. Jablonický, Tomáš. Profesor August Miřička. Memorabilita Iuridica sb. 7. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013, 124 s. ISBN 9788087146798. : recenzia. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2014, roč. 62, č. 4, s. 723-726. (2014 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Profesor August Miřička / Jablonický, Tomáš. - Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. - ISBN 9788087146798.

EDI02 ZAVACKÁ, Katarína. ADAMOVÁ, Karolína - LOJEK, Antonín. Právnici doby Rudolfinské. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013, 120 s. ISBN 9788087439104. : recenzia. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2015, roč. 63, č. 1, s. 171-173. (2015 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Právnici doby Rudolfínské = Lawyers of the Rudolpine Period / ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2013. - ISBN 978-80-8743-910-4.

EDI03 ZAVACKÁ, Katarína. ADAMOVÁ, Karolína - LOJEK, Antonín. Právnici doby osvícenské. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2014, 108 s. ISBN 9788087439173. : recenzia. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy, 2015, roč. 63, č. 3, s. 555-557. (2015 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Právníci doby osvícenské = Lawyers of the Age Enlightenment / ADAMOVÁ, K. - LOJEK, A. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2014. - ISBN 978-80-87439-17-3.

Citácie – ohlasy, za rok 2014:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - ŠTEFANOVIČ, Milan - ŠUTAJ, Štefan - ŠTEFANSKÝ, Michal - ZAVACKÁ, Katarína. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady : vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 126 s. ISBN 80-224-0930-8.
citácie:
[3] ZAVACKÁ, Marína. And all delegates understood him. To the post-war return of hungarian language to the public space. In VYMĚTALOVÁ, Karla - JIRÁSEK, Zdeněk. Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7510-098-6

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. "Vladárstvo v rodine" : politika Slovenského štátu voči ženám. In Histórie žien : aspekty písania a čítania. Bratislava : Aspekt, 2007, s. 307-321. ISBN 80-85549-65-4.
citácie:
[4] SOZANSKÁ, N. Žena očami týždenníka Nový svet v rokoch 1939 - 1941. In Tokárová, Z. - Pekár, M. (eds.) Človek, spoločnosť, doba : stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov. Košice : UPJŠ, 2014, s. 246. ISBN 978-80-8152-161-4.
[4] OSYKOVÁ, L. Postavenie žien na Slovensku v rokoch 1939-1941. In Fiamová, M. - Hlavinka, J. - Schvarc, M. a kol. Slovenský štát 1939 - 1945 : predstavy a realita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 183. ISBN 978-80-89396-32-0.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939). In Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4188-9.
citácie:
[4] BYSTRICKÝ, V. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Bratislava : VEDA, 2014, s. 248, 307, 451. ISBN 978-80-224-1364-0.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4497-5.
citácie:
[4] HLAVINKA, J., KAMENEC, I. The Burden of the Past. Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938 - 1945). Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014, s. 12. ISBN 978-80-969857-7-7.
[4.1] LÔNČÍKOVÁ, M. Frekvencia antisemitskej propagandy v období 1938-1939 na Slovensku vo vybranej periodickej tlači. In Nižňanský, E., Lônčíková, M. a kol. Antisemitizmus a propaganda. Bratislava : STIMUL; FF UK, 2014, s. 47, 278. ISBN 978-80-8127-119-9.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákonodarstvo slovenského štátu. In Tragédia slovenských Židov : materiály z medzinárodného sympózia. Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 59-76. ISBN 80-85306-04-2.
citácie:
[2.1] HALLON, Ľ. – SCHVARC, M. Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945. In Historický časopis, 2014, roč. 62, č. 4, s. 676. ISSN 0018-2575..
[3] HALLON, Ľ. Visions and Reality of the Welfare State in the First Slovak Republic (1939-1945). In Zudová-Lešková, Z. - Voráček, E. et al. Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century. Praha : Historický ústav ČR, 2014, s. 408. ISBN 978-80-7286-216-0.
[4] BYSTRICKÝ, V. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. Bratislava : VEDA, 2014, s. 229, 451. ISBN 978-80-224-1364-0.

ZAVACKÁ, Katarína. Fašizmus v práve. In Studia Historica Nitriensia IV.. Nitra : FF UKF v Nitre, 1995, s. 115-128. ISBN 80-8050-004-5.
citácie:
[4.1] LÔNČÍKOVÁ, M. Frekvencia antisemitskej propagandy v období 1938-1939 na Slovensku vo vybranej periodickej tlači. In Nižňanský, E., Lônčíková, M. a kol. Antisemitizmus a propaganda. Bratislava : STIMUL; FF UK, 2014, s. 50, 278. ISBN 978-80-8127-119-9.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ (Urbanová), Katarína. Vznik Ministerstva pre správu Slovenska. In Historický časopis, 1971, roč. 19, č. 2, s. 199-221. ISSN 0018-2575.
citácie:
[4] LACLAVÍKOVÁ, M.: Nariadenia vlády a nariadenia ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Problematika publikácie právnych noriem. In LYSÝ, M. - POVAŽAN, M. (eds.) Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava: ATTICUM 2014, s. 111. ISBN 978-80-971381-6-5.
[4] MARTULIAK, P. Miesto a úloha Vavra Šrobára v Slovenskom agrárnom hnutí do čias jeho splynutia s českým v Agrárnej strane. In LYSÝ, M. - POVAŽAN, M. (eds.) Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava: ATTICUM 2014, s. 143. ISBN 978-80-971381-6-5.

ZAVACKÁ, Katarína. Holokaust sa začal nenávistnými slovami politikov. In Pravda, 2008, roč. 18, č. 22, s. 17. ISSN 1335-4051.
citácie:
[4] MANÍK, R. Antisemitská legislatíva v advokácii na Slovensku a v susedných krajinách 1939 - 1945. In Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2014, s. 263. ISBN 978-80-89335-51-0.

BDF Odborné práce v domácich časopisoch

ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2002, roč. 85, č. 6, s. 520-529. ISSN 0032-6984.
citácie:
[4] LACLAVÍKOVÁ, M. Nariadenia vlády a nariadenia ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. Problematika publikácie právnych noriem. In LYSÝ, J.- POVAŽAN, M. (eds.) Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava: ATTICUM, 2014, s. 108, 116. ISBN 978-80-971381-6-5.


Zoznam publikačnej činnosti a citácií za rok 2014

Publikácie:

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právo v rukách štátostrany od 6. októbra 1938 do roku 1945. In Slovenský štát 1939 - 1945 : predstavy a realita. Baka, I. - Ppláčková, Z. (rec.). 1. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 165-174. ISBN 978-80-89396-32-0.

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. Korešpondenčný seminár slovenských biskupov. In aktuálne.sk [online], 20.1.2014. Dostupné na internete: <http://aktualne.atlas.sk/komentare/katarina-zavacka/korespondencny-seminar-slovenskych-biskupov/>.

ZAVACKÁ, Katarína. O záchvatoch tvorivosti. In aktuálne.sk [online], 24.3.2014. Dostupné na internete: <http://aktualne.atlas.sk/komentare/katarina-zavacka/o-zachvatoch-tvorivosti/>.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

ZAVACKÁ, Katarína. Šok : a potom sklamanie : Arcibiskup Zvolenský vystúpil ako dedinský farár z 19. storočia! : rozhovor s redaktorom Richardom Filípkom. In Život, 2014, č. 43, s. 22-24. ISSN 0139-6323.

Citácie - ohlasy:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - ŠTEFANOVIČ, Milan - ŠUTAJ, Štefan - ŠTEFANSKÝ, Michal - ZAVACKÁ, Katarína. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady : vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 126 s. ISBN 80-224-0930-8.
Citácie:
1. [4] POLÁČKOVÁ, Z. Etické a morálne otázky ako nevyhnutná súčasť menšinovej problematiky v 20. storočí. In Kmeť, N. - Syrný, M. a kol. Odvaľujem balvan. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2013, s. 280.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právna veda na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. In Malý, K. - Soukup, L (usp.) Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. sv. Sborník příspěvků. Praha : Univerzita Karlova - Karolínum, 2010, s. 80-110. ISBN 978-80-246-1718-3.
Citácie:
1. [4] KROPAJ, M. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : Veda, 2013, s. 38. ISBN 978-80-224-1314-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právne prostriedky zásahov proti židovskej komunite v priebehu autonómie Slovenska. In Nižňanský, E. (ed.) Židovská komunita na Slovensku : obdobie autonómie. Porovnanie s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. Bratislava : Zing Print - Inštitút judaistiky UK Bratislava, 2000, s. 121-129. ISBN 80-88997-03-8.
Citácie:
1. [4] NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust v Bratislave. Bratislava : Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2013, s. 67. ISBN 978-80-971321-0-1.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In Tragédia slovenských Židov : materiály z medzinárodného sympízia. Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 59-76. ISBN 80-85306-04-2.
Citácie:
1. [4] NIŽŇANSKÝ, E. A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború alatti viszonyának kérdésköréhez. In Fórum társadalom tudományi szemle, 2013, roč. 15, č. 3, s. 50. ISSN 1335-4361.

ZAVACKÁ, Katarína. Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v Československu v rokoch 1948-1967 : Od ústavy k ústave (1948-1960). In Česko-slovenská historická ročenka 1998 : materiály z konference "Česi a Slováci". Brno : Masarykova univerzita, 1998, s. 17-28. ISBN 80-210-1976-x.
Citácie:
1. [4] MACHÁČEK, M. Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku 1948. In Michálek, S. - Londák, M. a kol. Gustáv Husák : moc politiky, politika moci. Bratislava : Veda, 2013, s. 360. ISBN 978-80-224-1312-1.

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákony a právne normy v brannej politike Slovenského štátu. In Knežo-Schönbrun,B. (ed.) Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945 : VI. robotný tábor : zborník materiálov z medzinárodného seminára. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 15-18. ISBN 80-967629-0-7.
Citácie:
1. [4] NIŽŇANSKÝ, E. - HRABOVSKÝ, M. Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus). Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 278. ISBN 978-80-8127-092-5.

ZAVACKÁ, Katarína. Homsexualita v právnom poriadku na Slovensku. In Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku : zborník príspevkov zo seminára, konaného 8.-9. decembra 2000 v Bratislave. Bratislava : Iniciatíva Inakosť, 2001, s. 95-96. ISBN 80-968372-6-5.
Citácie:
1. [3] LORENCOVÁ, V. Taking off a Cloak of Invisibility: The Clash of Discourses about Sexual Difference in Slovakia. In Fejes, N. - Balogh, A. P. (eds.) Queer Visibility in Post-socialist Cultures. Bristol : Intellect, 2013, s. 83-104. ISBN 9781841506302.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2013

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 - 1944. 1. vydanie. Bratislava : Veda, 2013. 192 s. ISBN 978-80-224-1328-2.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. O spoločných témach: zo života povereníka vnútra. In Odvaľujem balvan. - Bratislava : Veda, 2013, s. 257-273. ISBN 978-80-89514-21-2.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

ZAVACKÁ, Katarína. Matej Medvecký: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011. 344 s. In Právněhistorické studie, 2013, vol. 43, s. 386-392. Recenzia na: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945-1948 / Matej Medvecký. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011.

Citácie

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4497-5.
Citácie:
1. [3] ZAVACKÁ, M. Crossing sisters: patterns of protest in the journal of the Catholic Union of Slovak Women during the Second World War. In Social History, 2012, Vol. 37, No. 4, p. 429. ISSN 0307-1022.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2002, roč. 85, č. 6, s. 520-529. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 24. ISSN 0032-6984.

ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č 1, s. 38-64. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [4] KUKLIŠ, Peter. O verejnosprávnej činnosti (II. časť). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 1, s. 24. ISSN 0032-6984.


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2012

Publikácie

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Stavovstvo v teórii a praxi Slovenského štátu (1939-1945). In Právněhistorické studie. - Praha : Karolinum, 2012, s. 68-81. ISBN 978-80-246-1994-1.

Citácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

IVANIČKOVÁ, Edita - BARNOVSKÝ, Michal - ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - HOLEC, Roman - JAKSICSOVÁ, Vlasta - KÁZMEROVÁ, Ľubica - KOVÁČ, Dušan - LEIKERT, Jozef - LONDÁK, Miroslav - MANNOVÁ, Elena - MICHÁLEK, Slavomír - MIKULIČOVÁ, Ivanka - PEŠEK, Jan - PETRUF, Pavol - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína - ZEMKO, Milan - ŽATKULIAK, Jozef. Z dejín demokratických a totalitných režimov : na Slovensku a v Československu v 20. storočí : historik Ivan Kamenec 70- ročný. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2008. 413 s. APVV-51-017105 ( Slovensko v 20. storočí). Dostupné na internete: <http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/kamenec70.pdf>. ISBN 978-80-969782-6-7.
Ohlasy:
1. [2.1] Title: Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences in the years 2007-2009 Author(s): Durkova Maria Source: HISTORICKY CASOPIS Volume: 59 Issue: 1 Pages: 101-117 Published: 2011, WOS

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. In Česko-slovenská historická ročenka. - Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 195-238.
Ohlasy:
1. [4] KUKLIŠ, P. O verejnosprávnej činnosti (I. časť). In Právny obzor, 2011, roč. 94, č. 6, s. 552.

ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4497-5.
Ohlasy:
1. [4] DUDEKOVÁ, G. Teória v praxi: Participácia žien v politike. In Dudeková, G. a kol. Na ceste k modernej žene. Bratislava : Veda, 2011, s. 286. ISBN 978-80-224-1189-9.
2. [4] ŠEMŠEJ, M. Univerzitné študentky počas prvej Slovenskej republiky. In Dudeková, G. a kol. Na ceste k modernej žene. Bratislava : Veda, 2011, s. 364, 374. ISBN 978-80-224-1189-9.
3. [4] VRZGULOVÁ, M. Holokaust v životných príbehoch žien. In Dudeková, G. a kol. Na ceste k modernej žene. Bratislava : Veda, 2011, s. 406. ISBN 978-80-224-1189-9.
4. [4] DUDEKOVÁ, G., LENGYLOVÁ, T. Premeny právneho postavenia žien. In Dudeková, G. a kol. Na ceste k modernej žene. Bratislava : Veda, 2011, s. 314. ISBN 978-80-224-1189-9.

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. Ideová výbava Mussoliniho konkordátu. Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/akt_tema/Zmluva_SR_Vatikan/77.html>.
Ohlasy:
1. [4] SURMÁNEK, Š. Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Košice: Elfa, 2009. ISBN 978-80-8086-105-6, EAN 9788080861056, s. 130

ZAVACKÁ, Katarína. Právo a prerušenie tehotenstva. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.moznostvolby.sk/rp_pravo_zavacka.htm>.
Ohlasy:
1. [3] MORAVČÍKOVÁ, M., SERVÁN, A. R. Regulación legal de la objeción de conciencia al aborto en la República Eslovaca. In Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2010, vol. 23, p. 2, 4.

ZAVACKÁ, Katarína. Text zmluvy s Vatikánom je absolutný nonsens. Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/akt_tema/Zmluva_SR_Vatikan/89.html>.
Ohlasy:
1. SURMÁNEK, Š. Klerikalizácia verejného života na Slovensku ako prejav a dôsledok silnejúceho vplyvu katolíckej cirkvi. Košice: Elfa, 2009. ISBN 978-80-8086-105-6, EAN 9788080861056, s. 131


Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov za rok 2011

Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUDEKOVÁ, Gabriela - BEŇOVÁ, Katarína - BRTÁŇOVÁ, Erika - FALISOVÁ, Anna - FRANCOVÁ, Zuzana - HOLEC, Roman - HOLLÝ, Karol - HUČKOVÁ, Dana - HUPKO, Daniel - JANURA, Tomáš - KAČÍREK, Ľuboš - KODAJOVÁ, Daniela - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LENGOVÁ, Jana - LENGYELOVÁ, Tünde - MACHAJDÍK, Igor - MACHO, Peter - MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka - ORIŠKOVÁ, Mária - PODRIMAVSKÝ, Milan - ŠEMŠEJ, Matej - ŠTIBRANÁ, Ingrid - TIŠLIAR, Pavol - VESELSKÁ, Natália - VODOCHODSKÝ, Ivan - VRZGULOVÁ, Monika - ZAVACKÁ, Katarína - ZAVACKÁ, Marína - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Právničky v Československej republike. In Dudeková, G. a kol. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. - Bratislava : Veda, 2011, s. 586-598. ISBN 978-80-224-1189-9.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Zásahy štátu do slobody vyznania na Slovensku po 14. marci 1939. In Historické štúdie. K životnému jubileu Herty Tkadlečkovej. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra všeobecných dejín. Acta historica Posoniensia XV, 2011, s. 142-153. ISBN 978-80-8127-015-4.

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. Orbán? Také sme už zažili. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Poslední bojovníci. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://blog. aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Text zmluvy s Vatikánom je absolútny nonsens. Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/akt_tema/Zmluva_SR_Vatikan/89.html>.

ZAVACKÁ, Katarína. V cudzích kreslách. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Veľké vzory. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

Citácie

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právne prostriedky zásahov proti židovskej komunite v priebehu autonómie Slovenska. In Nižňanský, E (ed.) Židovská komunita na Slovensku v období autonómie v porovnaní s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. - Bratislava : Zing Print : Inštitút judaistiky UK Bratislava, 2000, s. 121-129.
Ohlasy:
1. [4] BYSTRICKÝ, V., MICHELA, M., SCHVARC, M. a kol. Rozbitie alebo rozpad? Bratislava: Historický ústav SAV, VEDA vydavateľstvo SAV, 2010. ISBN 978-80-224-1150-9, s. 156
2. [4] NIŽŇANSKÝ, E. - HLAVINKA, J.(eds.) Arizácia v regiónoch Slovenska. Bratislava: Filozofická fakulta UK, Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010. ISBN 978-80-89236-86-2, s. 14

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Protižidovské zákonodarstvo slovenského štátu. In Tóth, D.(ed). Tragédia slovenských Židov.. - Banská Bystrica : DATEI, 1992, s. 56-63.
Ohlasy:
1. [4] BYSTRICKÝ, V., MICHELA, M., SCHVARC, M a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bratislava: Historický ústav SAV: Veda, vydavateľstvo SAV, 2010. S. 575. ISBN 978-80-224-1150-9, s. 462

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. Právo a prerušenie tehotenstva. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.moznostvolby.sk/rp_pravo_zavacka.htm>.
Ohlasy:
1. [3] MORAVČÍKOVÁ, M., SERVÁN, A. R. Regulación legal de la objeción de conciencia al aborto en la República Eslovaca. In Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2010, vol. 23, p. 2, 4.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2010

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Predstavy politickej reprezentácie HSĽS o nezávislosti súdov a ich realizácia po 6. októbri 1938. In Valerián Bystrický, Miroslav Michela, Michal Schvarc a kol. Rozbitie alebo rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 468-487. ISBN 978-80-224-1150-9.

ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Právna veda na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. In Malý, K., Soukup, L (usp.) Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. sv. Sborník příspěvků. - Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 80-110. ISBN 978-80-246-1718-3.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právna veda na Slovensku v rokoch 1918 - 1938. In Malý, K., Soukup, L (usp.) Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. 1. sv. Sborník příspěvků. - Praha : Univerzita Karlova : Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 80-110. ISBN 978-80-246-1718-3.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Z veľkého malé : Orbánova snaha prehrýzť sa k "stratenej maďarskej (uhorskej) hrdosti". In Listy - Mosty : dvouměsičník pro kulturu a dialog, 2010, roč. 40, č. 3, s. 35-37. ISSN 0032-6984.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Architektúra moci. In Fórum architektúry : mesačník spolku architektov Slovenska, 2010, roč. 20, č. 6, s. 4. ISSN 0032-6984.

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. T.G.M. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.
ZAVACKÁ, Katarína. O koncesionárskych poplatkoch. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.
ZAVACKÁ, Katarína. Deravý blahobyt Slovákštátu. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.
ZAVACKÁ, Katarína. Čo naozaj ohrozuje demokraciu. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

Citácie: ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

ZAVACKÁ, Katarína. Charakter krajinského zriadenia na Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 1982, roč. 30, č. 3, s. 404-419. ISSN 0018-2575.
Citácie:
1. [3] PETRÁŠ, R. Menšiny v maziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Českodlovesnké republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2009, 438 s. ISBN 978-802461-63-91, s. 221, 242, 412.
ZAVACKÁ, Katarína. Národnostná otázka Československa na pôde Spoločnosti národov. In Historický časopis, 1988, roč. 36, č. 3, s. 447-451.
Citácie:
1. [3] PETRÁŠ, R. Menšiny v maziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Českodlovesnké republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2009, 438 s. ISBN 978-802461-63-91, s. 428.
2. [3] PETRÁŠ, R. Meziválečné Polsko, Československo a mezinárodněprávní ochrana menšin In Swiat, Europa, Mala ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanislawovi Grodziskiemu w 8lecie urodzin. Bielsko-Biala, 2009, s. 853.
ZAVACKÁ, Katarína. Charakter krajinského zriadenia na Slovensku. In Historický časopis, 1982, roč. 30, č. 3, s. 404-419.
Citácie:
1. [3] PETRÁŠ, R. Menšiny v maziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Českodlovesnké republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2009, 438 s. ISBN 978-802461-63-91, s. 221, 242, 412.
ZAVACKÁ, Katarína. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-, 2003, roč. 86, č. 2, s. 197-210. ISSN 0032-6984.
Citácie:
1. [3] VOZÁR, J., VALKO, E., LAPŠANSKÝ, L. Tlačový zákon. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-169-7, s. 7.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Dezintegračné snahy tzv. integrujúcej sa Erópy a ich dopad na československý štát. In Idea Československa a střední Evropa. - Brno : Doplněk, 1994, s. 167-205.
Citácie:
1. [4] MARUŠIAK, J., SLÁDEK, K., ZELENÁK, P. (ed.) Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Bratislava: Ústav politických vied SAV, Centrum pre európsku politiku , Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. ISBN 978-80-224-1000-7, s. 262.
Citácie:
1. [4] KRAJČOVIČOVÁ, N. Slovensko na ceste k demokracii. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2009. ISBN 978-80-89396-01-6, s. 30.
ZAVACKÁ, Katarína. Zmocňovacie zákonodárstvo v Československu v období rokov 1918-1939. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. - Brno : Masarykova univerzita, 1993, s. 255-260.
Citácie:
1. [3] PETRÁŠ, R. Menšiny v maziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Českodlovesnké republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2009, 438 s. ISBN 978-802461-63-91, s. 428.
ZAVACKÁ, Katarína. Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Valenta,, E., Votáček, J., Harna, J. (eds.) Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. - Praha : Historický ústav ČSAV, 1999, s. 145-155.
Citácie:
1. [3] Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Česko-slovenská/ Slovensko-česká komise historiků v nakladatelství Academicus-Coprint, 2008. ISBN 978-80-87192-03-0, s. 246.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4497-5.
Citácie:
1. [3] VOZÁR, J., VALKO, E., LAPŠANSKÝ, L. Tlačový zákon. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-169-7, s. 4.

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality. In V tieni totality. Perzekúcia na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). - Bratislava : Historický ústav SAV, 1996, s. 22-30.
Citácie:
1. [4] Profantová, Z. akol. Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demakračný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska vo vydavateľstve ZING PRINT 2009. ISBN 978-80-88997-42-9, s. 340, 341.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2009

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ZAVACKÁ, Katarína. Vladimí Fajnor : 23.10.1875 v Senici - 5. 1. 1952 v Bratislave. In Antologie československé právní vědy v meziválečním období (1918-1939). - Praha : Linde, 2009. 694 s., s. 230-238. ISBN 978-80-7201-750-8.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Memorandum HSĽS pre lorda Runcimana. In Právněhistorické studie 40. - Praha : Univerzita Karlova, vydavatelstvo Karolinum, 2009, 302 s., príloha I. v angl. 432-448, s. 425-448. ISBN 80-246-0579-1.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

ZAVACKÁ, Katarína. Ako sa to mohlo stať? : systematická likvidácia záruk demokratického práva na Slovensku od jesene 1938. Editorky: Monika Vrzgulová, Daniela Richterová. In Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. Zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Úrad vlády Slovenskej republiky, 2008, 182 s., s. 198-210. ISBN 978-80-969857-2-2.

GHG Práce zverejnené na internete

ZAVACKÁ, Katarína. Zlodejiny. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Kto si myslí, že sme iní II. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Kto si myslí, že sme iní? I. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. O normalizácii. Na osvieženie pamäti. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Osudy súdov (alebo čo bude so Špeciálnym). Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. Ako zatočiť s médiami?. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php.>.

ZAVACKÁ, Katarína. Avarská volebná. Dostupné na internete: <http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php.>.

ZAVACKÁ, Katarína. Kto Hitlerovi nebránil a kto pomáhal? Dostupné na internete http://blog.aktualne.sk/blogy/katarina-zavacka.php>.

ZAVACKÁ, Katarína. La presse et censure en Slovaquie depuis le 6 octobre 1938 Jasqua la fin de la 2 guerre mondiale. In Slovak Review of World Literature Research: časopis pre výskum svetovej literatúry, 2007, vol. XVI, mimoriadne číslo, s. 69-84. ISSN 1335-0544. Dostupné na internete: <http://www.ceeol.com/>.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2008

Kapitoly vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách:

ZAVACKÁ, K. Vymedzenie pojmu žida v právnych normách slovenského štátu. In E. Ivaničková a kol. Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s r.o., 2008. ISBN 978-80-969782-6-7, s. 98-114.

Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

B/nerecenzovaných:

ZAVACKÁ, K. Likvidácia Masarykovho diela počas slovenskej autonómie a Slovenského štátu. In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008, ISBN 80-86142-30-2, s. 161-174.

ZAVACKÁ, K. Tlač, cenzúra a propaganda na Slovensku od 6. októbra 1938 do konca vojny. In Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2007,. ISBN 978-80-210-4497-5, s. 239-274.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

ZAVACKÁ, K. Právna veda na Slovensku v rokoch 1918-1939. In Československé právo a právní věda v meziválečním období (1918-1939) a její místo ve střední Evropě. Medzinárodná konferencia Právnickej fakulty UK Praha, 5 - 9 október 2008.

Ostatné prednášky a vývesky:

ZAVACKÁ, K. Čo znamenalo pre Slovensko vznik Československa. In Český klub, Bratislava, 21. október 2008

ZAVACKÁ, K. Čo znamenalo pre Slovensko vznik Československa. In Inštitút pre moderné Slovensko, Bratislava, 28. október 2008.

ZAVACKÁ, K. Predstavy o poslaní žien a vládne opatrenia počas Slovenského štátu. In Špecifický ženský svet? Povolanie a profesia z pohľadu gender history. Konferencia Historického ústavu SAV a Slovenskej historickej spoločnosti -Sekcia pre rodové štúdie, Bratislava, 18.-19. november 2008.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

ZAVACKÁ, K. Holokaust sa začal nenávistnými slovami politikov. Pravda, 26.01.2008, s. 17.

ZAVACKÁ, K. Rozhovor o prezidentských dekrétoch, rozsudok NS. TA3, 28. 03.2008

ZAVACKÁ, K. Čierny Peter, spor o oltár. Rozhovor. TA3, 29.04.2008.

ZAVACKÁ, K. Matica slovenská oslávi svoje 145. výročie. Mala by si spomenúť aj na chyby. SME, 22.05.2008, s. 8.

ZAVACKÁ, K. Február 1948 - magická osmička. Rozhovor. STV2, 28.05.2008.

ZAVACKÁ, K. Trianon. Rozhovor pre TA3, 05.06.2008.

ZAVACKÁ, K. Čo je Pittsburská dohoda? SME, 10.06.2008, s. 9.

ZAVACKÁ, K. Predseda vlády a médiá. SME, 30.06.2008,s. 12.

ZAVACKÁ, K. Štát bez spravodlivosti. SME, 01.08.2008,s. 6.

ZAVACKÁ, K. Čo predchádzalo 21. augustu 1968. Rozhovor pre Slovenský rozhlas, 20.08.2008.

ZAVACKÁ, K. Čo predchádzalo 21. augustu 1968. Rozhovor pre Slovenský rozhlas, 21.08.2008.

ZAVACKÁ, K. SNP bolo vystúpením proti slovenskej štátnosti. SME, 29.08.2008.

ZAVACKÁ, K. Vznik Československa. Rozhovor pre TA 3, 28.10.2008.

ZAVACKÁ, K. I. svetová vojna. Rozhovor. Slovenský rozhlas. 10.11.2008.

Citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch:

ZAVACKÁ, K. Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 73. Kerecman, P. Štefan a Vladimír Fajnorovci - otec a syn alebo advokát a sudca. In Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 14, č. 1-2 (2008), s. 59.

ZAVACKÁ, K. Suverenita vo víre 20. storočia. In Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 96. Azud, J. Zásady medzinárodného práva (Niektoré problémy ich obsahu, povahy a výkladu).
1. vyd. Bratislava: Veda, 2008. 262 s. ISBN 978-80-224-1020-5. s. 166.

Čierna-Lantayová, D., Štefanovič, M., Šutaj, Š., Štefanský, M., ZAVACKÁ, K. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady.
Bratislava: Veda, 2006, s. 103.

Šutaj, Š., Sáposová, Z. Národnostné menšiny 2007. In Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Editori Kollár, M., Mesežnikov,G., Bútora, M.. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008. ISBN 978-80-89345-01-4, s. 190.

Citácie uverejnené na internete:

http://scholar.google.sk [CITÁCIA] "Právna kultúra v medzivojnovom Československu" K Zavacká - Právny obzor, 2004, Citované 5-krát - Súvisiace články - Vyhľadávanie na webe - Find in Slovak Library

Freedom of Religion, Institution of Conscientious Objection and Political Practice in Post-Communist … J Plichtová, M Petrjánošová - Human Affairs, 2008 - Versita Abstract: The example of Slovakia is used to show how one of the post-socialist countries failed in fulfilling the demanding task of securing freedom of religious belief (including the right to conscientious objection) and, at ... Vyhľadávanie na webe - SFX@UK SAV

FREEDOM OF RELIGION, INSTITUTION OF CONSCIENTIOUS OBJECTION AND POLITICAL PRACTICE IN POST-COMMUNIST … M PETRJÁNOŠOVÁ, J PLICHTOVÁ - Human Affairs, 2008 - CEEOL Page 1. FREEDOM OF RELIGION, INSTITUTION OF CONSCIENTIOUS OBJECTION AND POLITICAL PRACTICE IN POSTCOMMUNIST SLOVAKIA "FREEDOM OF RELIGION, INSTITUTION OF CONSCIENTIOUS OBJECTION AND POLITICAL PRACTICE IN POSTCOMMUNIST SLOVAKIA" ... Vyhľadávanie na webe


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za rok 2007

Vedecké práce a informácie v ostatných časopisoch:

ZAVACKÁ, K. La presse et censure en Slovaquie depuis le 6 octobre 1938 jusqu´a la fin de la 2 guerre mondiale. In Slovak Review of World Literature Research. Vol. XVI, mimoriadne číslo (2007), s. 69-84.

Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD):

A/ recenzovaných

ZAVACKÁ, K. Vnímanie ústavného zabezpečenia rovnosti občana pred zákonom v Československu v prvej polovici 20. storočia. In Právněhistorické studie č. 39. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1366-6. s. 261-278.

Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch:

ZAVACKÁ, K. Adamova,K. Úsvit moderního konstitucionalismu. Praha: Havlíček Brain Team, 2007, 127 s. In Knihy a spoločnosť. Roč. 4, č. 11 (2007), s. 7.

Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:

ZAVACKÁ, K. Ako sa to mohlo stať? Systematická likvidácia záruk demokratického práva na Slovensku od jesene 1938. In Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu., 10.-12. 2007, Mojmírovce.

Z vedeckého života, vedecko-popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

ZAVACKÁ, K. ŠtB a katolícka cirkev. Správy TA3, 08.01. 2007.

ZAVACKÁ, K. ŠtB a katolícka cirkev. Relácia Čierny Peter TA3, 16.01.2007.

ZAVACKÁ, K. Reakcia na tlačovku arcibiskupa Sokola. Plus 1 deň, 13.01.2007, s. 2.

ZAVACKÁ, K. Vyjadrenie Sokol. Plus 1 deň, 19.01.2007, s. 4.

ZAVACKÁ, K. Katolícky štát. Plus 7 dní, 09.02.2007, s. 24-26.

ZAVACKÁ, K. Téma Štát a cirkev pri príležitosti konferencie Višehrádsky salón organizovanej kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky a Poľským inštitútom. Nahrávaný rozhovor o 15:10. STV 2, 11.02.2007.

ZAVACKÁ, K. Katolícka cirkev a spolupráca s ŠtB. TV JOJ, Črepiny, 14.02. 2007.

ZAVACKÁ, K.Židovské zákonodárstvo Slovenského štátu. TA3, Správy, 14.03.2007.

ZAVACKÁ, K. Židovské zákonodárstvo Slovenského štátu a deportácie Židov. TA3 (18:45), 14.03.2007.

ZAVACKÁ, K. Registrácia cirkvi. V Politike rozhovor s redaktorkou Otavovou a poslancom Podmanickým. TA3 (19:55), 30.03.2007.

ZAVACKÁ, K. Registrácia cirkvi. V Politike s redaktorom Dírerom. TA3 (19:55), 01.04.2007.

ZAVACKÁ, K. Rozhovor o Dr. Tisovi. Noviny Plus (18:45) a Srávy (19:30). TV JOJ 27.04.2007

ZAVACKÁ, K. Diskusia s J. Čarnogurským a vzťahu štátu a cirkvi. Právnická fakulta UK, Organizácia Občianske združenie ELSA. 20.03.2007.

ZAVACKÁ, K. Slovenský parlament naletel Slotovi (rozhovor). Pravda, 25.06.2007.

ZAVACKÁ, K. Otázka Benešových dekrétov (rozhovor). Pravda, 29. 09. 2007.

ZAVACKÁ, K. Pomníky Hlinkovi - viete za čo? SME, 02.10. 2007.

ZAVACKÁ, K. Benešove dekréty. (rozhovor). Slovenský rozhlas pre zahraničné vysielanie. Radio Slovakia International, 04.10.2007.

ZAVACKÁ, K. Manipulátori. (rozhovor). Plus 7 dní, 12.10.2007.

ZAVACKÁ, K. Relácia: Vec verejná (rozhovor). Slovenský rozhlas, 28.10.2007.

ZAVACKÁ, K. Vyjadrenie k Černovej. Paľba (21.30), Markíza, 05.11.2007.

ZAVACKÁ, K. Kryštálová noc. TA3 (19:55), TA3, 09.11.2007.

Citácie podľa iných indexov Index to Foreign Legal Periodicals:

ZAVACKÁ, K. Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa. In Cestami česko-slovenské vzájemnosti. Liberec, 1993, s. 77. Petráš, R. Výzkum českých a československých právních dějin po roce 1989. In Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum , 2007. ISBN 978-80-246-1366-6. s. 55.

ZAVACKÁ, K. Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948. Právo a politický systém. In Právny obzor. Roč. 75, č. 4 (1992), s. 357. Petráš, R. Výzkum českých a československých dějin po roce 1989. In Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1366-6. s. 57.

ZAVACKÁ, K. Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948. In Právny obzor. Roč. 75, č. 4 (1992), s. 357. Maršálek, P. Teorie státu a práva v kontextu proměn právního myšlení v českých zemích 1948-1989. In Právněhistorické studie 39. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1366-6. s. 306.

ZAVACKÁ, K. Nariaďovacia právomoc Slovenskej národnej rady. Ježková, R. (rec). Čierna-Lantayová, D., Štefanovič, M., Šutaj, Š., Štefanský, M., Zavacká, K. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Bratislava: Veda, 2006, 128 s. In Právník. Roč. 146, č. 6 (2007), s. 707.

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch:

ZAVACKÁ, K. Charakter zmocňovacieho zákonodárstva v Slovenskom štáte v roku 1939. In Historický časopis. Roč. 39, č. 6 (1991), s. 649. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 113.

ZAVACKÁ, K. Fašizmus v práve na Slovensku. In Studia historica Nitriensia IV. (1995), s. 115. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 113.

ZAVACKÁ, K. Vývin právneho vedomia na Slovensku v rokoch 1939-1942. In Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1994, s. 26. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 113.

ZAVACKÁ, K. Charakter zmocňovacieho zákonodárstva v Slovenskom štáte v roku 1939. In Historický časopis. Roč. 39, č. 6 (1991), s. 649. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popieranie. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 113.

ZAVACKÁ, K. Vývin právneho vedomia na Slovensku v rokoch 1939-1942. In Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1994, s. 27. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - Pokus porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 113.

ZAVACKÁ, K. Vývin právneho vedomia na Slovensku v rokoch 1939-1942. In Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1994, s. 26. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku- pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 114.

ZAVACKÁ, K. Vývin právneho vedomia na Slovensku v rokoch 1939-1942. In Košice a deportácie Židov v roku 1944. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 1994, s. 25. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 114.

ZAVACKÁ, K. Charakter zmocňovacieho zákonodárstva v Slovenskom štáte v roku 1939. Historický časopis . Roč. 39, č. 6 (1991), s. 646. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s 118.

ZAVACKÁ, K. Charakter zmocňovacieho zákonodárstva v Slovenskom štáte v roku 1939. In Historický časopis. Roč. 39, č. 6 (1991), s. 644. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský,. E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-892326-27-5. s. 121.

ZAVACKÁ, K. Charakter zmocňovacieho zákonodárstva v v Slovenskom štáte v roku 1939. In: Historický časopis. Roč. 39, č. 6 (1991), s. 646. Nižňanský, E., Mňahončáková, J. Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie. In Nižňanský, E. (ed.) Z dejín holokaustu a jeho popierania. Bratislava: Stimul, 2007. ISBN 978-80-89236-27-5. s. 123.


Publikačná činnosť za roky 2000 – 2006

Monografie vydané na Slovensku:

ČIERNA-LANTAYOVÁ, D., ŠTEFANOVIČ, M., ŠUTAJ, Š., ŠTEFANSKÝ, M.,ZAVACKÁ, K. Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Bratislava: Veda,2006. 126 s. ISBN 80-224-0930-8.

Kapitoly v monografiách, odborných publikáciách vydaných na Slovensku:

ZAVACKÁ, Katarína: Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska. In: Možnosť voľby. Aspekty práva zodpovednosti. Bratislava, Záujmové združenie žien Aspekt 2001. 409 s. s.23- 30.

ZAVACKÁ, K. Nariaďovacia právomoc Slovenskej národnej rady. In Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti. Bratislava: Veda, 2006. s. 55-78.

ZAVACKÁ, K. The Decreeing Power of the Slovak National Council. In Slovakia and Decrees of President of the Czechoslovak Republic Edvard Beneš in Context of Regulations of the Slovak National Council. Bratislava: Veda, 2006. s. 59-86.

Vedecké a odborné články vo vedeckých a odborných časopisoch:

ZAVACKÁ, Katarína: Suverenita vo víre 20. storočia. Právny obzor, 84, 2001, č. 3, s. 190-196.

ZAVACKÁ, Katarína: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku.(1) Právny obzor,85, 2002, č. 5-6, s. 428- 451.

ZAVACKÁ, Katarína: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku(2).In Právny obzor. Roč. 86, č. 1, 2003, s. 38-64.

ZAVACKÁ, Katarína: Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. In Právny obzor. Roč. 86, č. 2, 2003, s. 197-210.

ZAVACKÁ, Katarína: Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In Právny obzor. Roč. 87, č. 1 (2004), s. 73-77.

ZAVACKÁ, Katarína: Pocta Františkovi Šamalíkovi. In Právny obzor. Roč. 87, č. 2 (2004), s. 173-174.

ZAVACKÁ, Katarína. Slovenský štát (1939-1945) a cenzúra. In Právny obzor. Roč. 88, č. 4 (2005), s. 370-379.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách na Slovensku:

ZAVACKÁ, Katarína: Právne prostriedky zásahov proti židovskej komunite v priebehu autonómie Slovenska. In: Zborník z konferencie: Židovská komunita na Slovensku v období autonómie v porovnaní s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. FFUK 5.11.1998. Bratislava, Inštitút judaistiky UK Bratislava 2000. 142 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Prevrat v ústavnoprávnom vývine. In: 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Štúdie a úvahy. Zborník je súčasťou programu November 89, ktorý Nadácia Milana Šimečku realizovala v roku 1989. Pešek, Ján, Szomolányi, Soňa ed. Nadácia Milana Šimečku, HÚ SAV, Katedra politológie FFUK, Bratislava, 2000. 180 s.s. 162-165.

ZAVACKÁ, Katarína: Totalitarian Systems in Czechoslovakia as Liquidators of the Rule of Law.(Totalitný systém v Československu ako likvidátor noriem práva) . In: Slovak Contributions to 19th International Congres of Historical Science. Zborník vydaný k príležitosti 19-ho medzinárodného kongresu historických vied , ktorý sa konal v Oslo roku 2000.Bratislava, Veda 2000. 244 s. s. 85- 99.

ZAVACKÁ, Katarína: Homosexualita v právnom poriadku na Slovensku. In: Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku. Zborník z konferencie , Bratislava 8.- 9. december 2000 a 31. marec 2001. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung 2001. 96 s. s. 95-96.

ZAVACKÁ, Katarína: Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska. In: Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Zborník príspevkov. Bratislava, Záujmové združenie žien Aspekt, Veda 2001. 409 s. s. 23- 30.

ZAVACKÁ, Katarína: Suverenita vo víre 20. storočia. In: Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Zborník z medzinárodnej konferencie, Piešťany, 28.-30. marec 2001. Bratislava, Slovak Academic Press, spol. s r.o. 2001, 306 s. s. 196- 203.

ZAVACKÁ, Katarína: Rovnosť pred zákonom. In: Právny štát "Osudy doktrín". Jesenná škola práce ÚŠaP SAV, Piešťany, 16.- 26. september 2001.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. In: Viera Koganová a kol.: Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 74-79.

ZAVACKÁ, Katarína: Nariadenia SNR v rokoch 1944-1946. In: Prezidentské dekréty. Bratislava, Ministerstvo zahraničných vecí 2002.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské práva. Bratislava, Ekonomická univerzita 2002.

ZAVACKÁ, Katarína: Totalitný politický systém. Bratislava, Ekonomická univerzita 2002.

ZAVACKÁ, Katarína: Štrukturované rozhovory so ženami...In: Ženy a veda v SAV. Ed. Tatiana Šedová. Bratislava: Veda, 2003, s. 219-226.

ZAVACKÁ, Katarína: Vzťah práva a ideológie k riešeniu národnostnej otázky. In Národ, národnosti a etnické skupiny. Vedecká konferencia, 28.-29. október 2004, Stará Lesná.

ZAVACKÁ, K. Vzťahy práva a ideológie k riešeniu národnostnej otázky na Slovensku. In Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti-vzťahy a konflikty. Š. Sutaj (ed.). Košice: Spoločensko vedný ústav SAV, 2005. ISBN 80-89046-28-2. s. 45-56.

ZAVACKÁ, K. Prečo sa u nás presadilo totalitné právo. In Európsky týždeň vedy. 16. november 2005, Slovenské národné múzeum, Bratislava. 6 s.

ZAVACKÁ, K. Ženy v politike Slovenského štátu. In História žien . Bratislava: ASPEKT, 2006. s. 35-42.

Referáty a príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách v zahraničí:

ZAVACKÁ, Katarína: Úloha právnej kontinuity s československým štátem v súčasnosti. In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Úvahy, svědectva a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989- 1999 a k 150. výročí narození T.G.Masaryka, 1850- 2000. Brno, Konvoj 2000. 375 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Cenzúra v Československu v rokoch 1945- 1948. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. Miroslav Šesták-Emil Voráček (eds.). Historický ústav AV ČR Praha 2000.640 s.s. 555-566.

ZAVACKA, Katarína: Skutočné a umelé problémy pri fungovaní československého štátu. In: T.G. Masaryk a československá státnost. Zborník z XIII. Letní školy historie. Praha, Pocta Linguarum 2001. 145 s. s. 18-25.

ZAVACKÁ, Katarína: Pracovná povinnosť v právnom poriadku Československej republiky. In: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. Praha, Univerzita Karlova 2002, s.24-29.

ZAVACKÁ, Katarína: Slovenská národná rada v rokoch 1944- 1948.In: Vývoj práva v Československu v rokoch 1948- 1989. Právnická fakulta Praha 2002.

ZAVACKÁ, Katarína: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku.In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 195-238.

ZAVACKÁ, Katarína: Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945-1947. In: Pocta Františkovi Šamalíkovi k 80. narozeninám. Usp. V. Mikule. Praha: ASPI PUBLISHING s r.o., 2003, s. 283-306.ISBN 80-86395-82-0

ZAVACKÁ, Katarína. Slovenská národná rada v rokoch 1944-1948. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Ed. K. Malý, L. Soukup. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-246-0863-4. s. 606-634.

ZAVACKÁ, K. Právo na ceste Slovenska od demokracie k totalite (Slovensko od 6. októbra 1938 do 14. marca 1939). In Česko-slovenská historická ročenka 2006. s. 257-297.

ZAVACKÁ, K. Ideové zdroje ľudáckeho politického a právneho myslenia. In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2006. 25 s.

Recenzie:

ZAVACKÁ,Katarína (rec): Odtajnené dejiny. In: OS - Fórum občianskej spoločnosti, 2000, č. 2, s.79-80. Orig.: Mižňanský Eduard: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov, Universum 1999.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Rudolf, Kuchár, Právo a slovenčina v dejinách.In: Právny obzor, 83, 2000, č. 3 s.259-260. Orig.: Rudolf Kuchár: Právo a slovenčina v dejinách. Bratislava, RAK, edícia Pramene 1998. 176 s. SLA

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Niekoľko poznámok o ilúzii a skutočnosti. In: OS - Fórum občianskej spoločnosti, 2001, č. 6, s. 70- 71. Orig.: Jan Slavík, Iluze a skutečnost, ed. Jaroslav Bouček. Praha, Academia 2000.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Kuklík, j., Mýty a realita tzv.“Benešovýchdekretů”. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. In: Právny obzor.Roč. 86, č. 6, s. 2003, 658-663.

ZAVACKÁ, Katarína. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky, Studie a dokumenty 1940-1945. Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik, Studien und Dokumente 1940-1945. (uspořádal Karel Jech). Brno: Doplněk, 2003, 688 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 285-290.

ZAVACKÁ, Katarína. Nižňanský, Eduard, Kamenec Ivan, Hradská Katarína. Dokumenty o Holokauste na Slovensku (1938-1945).Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, Židovská náboženská obec Bratislava, 2001. 364 s. In Právny obzor. Roč. 87, č. 5 (2004), s. 457-460.

Popularizačná činnosť, články v dennej tlači:

ZAVACKÁ, Katarína: Povojnové Československo a úloha právne kontinuity v súčasnosti. Národná obroda, 11, 2000, č. 15, s. 19. 20.01.20.

ZAVACKÁ, Katarína: Máme tradíciu najvyššieho súdu. SME, 8, 2000, č. 21, s.4. 20.01.27.

ZAVACKÁ, Katarína: Nepríjemné paralely. Pravda, 2000, s. 5. 20.05.04.

ZAVACKÁ, Katarína: Ideová výbava Mussoliniho konkordátu. Práca, 55, 2000, 134, s. 11. 20.06.12

ZAVACKÁ, Katarína: Text zmluvy s Vatikánom je absolutný nonsens. Národná obroda, 2000, s.4. 20.06.24.

ZAVACKÁ, Katarína: Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Príčiny snáh o uzatvorenie tejto zmluvy a následky aké by vznikli po jej uzatvorení pre občanov Slovenska. OS - Fórum občianskej spoločnosti, 2000, č.11. s.14- 18

ZAVACKÁ, Katarína: Psy vyjú, ale karavána ide ďalej. SME, 2001, s. 6. 01.02.08.

ZAVACKÁ, Katarína: Interrupcia, antikoncepcia, rozvod. SME, 2001, s. 6. 01.02.14.

ZAVACKA, Katarína: Právo a prerušenie tehotenstva. Pravda, 2001, s. 6. 01.03.21.

ZAVACKÁ, Katarína: O zodpovednosti premiéra a prezidenta. SME, 2001, s. 6. 01.05.18.

ZAVACKÁ, Katarína: Štátne inštitúcie - podnikatelia - súkromné vlastníctvo. SME, 2001, s. 6. 01.06.01.

ZAVACKÁ, Katarína: Rozhovor pre Národnú obrodu "Zákon o zahraničných Maďaroch - sud s pušným prachom" Rozpávali sa Voleková Monika, Prikryl Pavol. Národná obroda, 2001, s. 4, 01.06.11.

ZAVACKÁ, Katarína: Boj o holý život (Pre päťdesiatimi rokmi prepadlo Nemecko Sovietsky zväz) . Národná obroda, 2001, s. 10, 01.06.23.

ZAVACKÁ, Katarína: Čo s platným zákonom?. SME, 2001, s. 6. 01.06.28.

ZAVACKÁ, Katarína: Assasini a tí druhí. SME, 2001, s. 4, 01.09.26.

ZAVACKA, Katarína: Konfiškácia sa diala v súlade s európskym právom. Pravda, 2002, s. 3, 02.02.26.

ZAVACKÁ, Katarína: Nepriateľský element? SME 2002, s. 9, 02.02.27.

ZAVACKÁ, Katarína: Prečo Slovensko ešte nemá nositeľa Nobelovej ceny. SME 2002, s. 8, 02.02.05.

ZAVACKÁ, Katarína: Orbán a Németh kedysi a dnes. SME 2002, s. 6, 02.02.23.

ZAVACKÁ, Katarína: A tak sa hrdinovia pomaly vracajú. SME 2002, s. 6, 02.06.29.

ZAVACKÁ, Katarína: Ísť voliť? Mosty, 2002, s. 3. 02.04.30.

ZAVACKÁ, Katarína: Čo s národom, ktorý si nepamätá? SME, s. 8, 02.08.26.

ZAVACKÁ, Katarína: Rozhovory o prezidentských dekrétoch. 22.2.2002 pre BBC, 25.2.2002 pre TA3, 26.2.2002. pre Markízu.

ZAVACKÁ, Katarína: Čaká Slovensko katolícka šária? SME, 3. máj 2003

ZAVACKÁ, Katarína: Bude Slovensko farskou republikou? Mosty, 3. jún 2003.

ZAVACKÁ, Katarína: Ne reformu školstva zavedenie poplatkov nestačí. Národná obroda, 5. január 2004.

ZAVACKÁ, Katarína: Bugárova kniha v duchu ľudáckeho nacionalizmu. Masaryk a Beneš verzus Kún a Horthy, Gottwald verzus Rákosi, Husák verzus Kádár. Národná obroda, 12. máj 2004.

ZAVACKÁ, Katarína: Aj dnes veľmi aktuálna mravnosť nadovšetko. Národná obroda, 22. júl 2004.

ZAVACKÁ, Katarína. Kedy a kto zrušil tieto uhorské normy? Národná obroda, 18.8.2004.

ZAVACKÁ, Katarína. Problém financovania cirkví. Odluka cirkvi od štátu. Vystúpenie v STV, 12.9.2004.

ZAVACKÁ, Katarína. Odluka cirkvi od štátu nie je možná. Prometheus. Roč. 1, č. 2 (2005), s. 8-9.

ZAVACKÁ, Katarína. Z dejín občianskej spoločnosti. Knihy a spoločnosť. Roč. 2, č. 11, 2005, s. 5.

ZAVACKÁ, Katarína. Základná zmluva so Svätou stolicou a jej dôsledky. Národná obroda, 17. marec 2005. s. 7

ZAVACKÁ, K. Jozef Tiso – likvidátor šepkanej propagandy. Národná obroda, 6. máj 2005. s. 7-8.

ZAVACKÁ, K. Vatikánska zmluva obmedzuje ľudské práva a slobody. In Pravda, 15.02.2006.

ZAVACKÁ, K. Holokaust mal na Slovensku svoju domácu predohru. In Pravda, 14. 03. 2006.

KOVÁČOVÁ , E., ZAVACKÁ, K. Slováci rozpadu Československa vzdorovali. In Literární noviny, 9. 06. 2006.

ZAVACKÁ, K. Výhrada vo svedomí. SRo relácia s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. 19.01.2006.

ZAVACKÁ, K. Rozhovor pre fínsky denník Helsinkygen Sanomat o návrhu zmluvy o výhrade svedomia a o Základnej zmluve so Svätou stolicou. 19.01.2006.

ZAVACKÁ, Rozhovor v Euronews o Základnej zmluve so Svätou stolicou a o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí. 27.01.2006.

ZAVACKÁ, K. Správy STV – vyjadrenie k návrhu o zmluve vo svedomí. 29.01.2006.

ZAVACKÁ, K. Relácia Paľba (TV Markíza) o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí.24.02.2006.

ZAVACKÁ, K. Rozhovor o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí. Plus 7 Dní. Č. 9. s. 24 – 26. 24.02.2006.

ZAVACKÁ, K. Politické strany a cirkev. Správy STV. 03.05.2006.

ZAVACKÁ, K. Návrh zmluvy o výhrade vo svedomí. Relácia BOX (TV JOJ) . Rozhovor s hovorcom KBS Gavendom o návrhu zmluvy o výhrade vo svedomí. 11.07.2006.

ZAVACKÁ, K. Rozhovor pre blog K. Sudora http://sudor.blog.sme.sk/c57748/Historicka Katarina-Zavacka-cirkev-je-totalitna.html. SME. 07.08.2006.

ZAVACKÁ, K. Ficov precedens. Rozhovor o vzťahu štátu s katolíckou cirkvou na Slovensku. Plus 7 dní. Č. 33, s. 24-26. 11.08.2006.

ZAVACKÁ, K. Keď zlyháva pamäť, pripomeňme si povstanie. Pravda, s. 15. 26.08.2006.

ZAVACKÁ, K. Slovensko a katolícka cirkev. STV správy. 05.09.2006.

ZAVACKÁ, K. Ústav pamäti národa. STV správy. 21.09.2006.

ZAVACKÁ, K. Norimberg pripomína činy, ktorým ťažko uveriť. Pravda, s. 15. 30.09.2006.

ZAVACKÁ, K. Odluka cirkvi od štátu. Relácia Paľba (TV Markíza). 13.11.2006.

ZAVACKÁ, K. Kauza Husák moci obetoval všetko. Pravda, s. 13. 15.11. 2006.

Citácie z WOS:

ZAVACKA K THE LEGAL TRADITION AND THE LEGAL-SYSTEM IN SLOVAKIA DURING THE PERIOD OF THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC.

HISTORICKY CASOPIS 42 (2): 215-225 1994

Boisserie E

From the Austro-Hungarian compromise to independence (1867-1945): A look at the post-1989 Slovakian historiographical quarrel

REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST 35 (3): 39-65 SEP 2004

ZAVACKA K NAVRHU ZMLUVY MEDZI SR A SVATOU STOLICOU OS (11) 2000

Tizik M

The influence of legal regulations on the development of religious life in Slovak Republic

SOCIOLOGIA 37 (1): 59-89 2005

ZAVACKA K PRAVNA KULTURA V MEDZIVOJNOVOM CESKOSLOVENKU

PRAVNY OBZOR 87 (1):73-76 2004

Capikova S

Between order and chaos: Law in the period of post-communist transformation in Slovakia

SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 41 (4): 617-640 AUG 2005

ZAVACKA K TRAGEDIA SLOVENSKYCH ZIDOV

Medzinárodné sympozium. Banská Bystrica: DATEI, 1992

Kollar K

On the history of the first philosophical journal in Slovakia FILOZOFIA 60 (10): 774-783 2005

Citácie v Scopus:

ZAVACKA K PRAVNA KULTURA V MEDZIVOJNOVOM CESKOSLOVENSKU

PRAVNY OBZOR 87 (1): 73-76 2004

Capikova S

Between order and chaos: Law in the period of post-communist

Transformation in Slovakia

CHILD ABUSE REWIEV Vol. 14, Issue 5, Sep. 2005, p. 617-640

Citácie v Index to Foreign Legal Periodicals:

ZAVACKÁ, Katarína: Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah československého práva po roku 1948. Právny obzor, 75, 1992, č. 4,s. 357. In: Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley, University of California Press 2000, č. 2, s. 95.

ZAVACKÁ, K. Suverenita vo víre 20. storočia. Právny obzor. Roč. 84, č. 3 (2001), s. 190. In Index to Foreign Legal Periodicals. Berkeley: University of California Press 2002, s. 676.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 428. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2003, s. 159.

ZAVACKÁ, K. (Rev.) Nižňanský, E. et al. Dokumenty o Holokauste na Slovensku (1938-1945). Bratislava: Nadácia Milana Šimečku 2001. Právny obzor Roč. 87, č. 5 (2004), s. 457. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

ZAVACKÁ, K (Rev.) Kuklík, J. Mýty a realita takzvaných “Benešových dekretů.” Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde 2002. Právny obzor. Roč. 86, č. 6 (2003), s. 658. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

ZAVACKÁ, K. (Rev.) Jech, K., et. al. Němci a Maďari v dekretech prezidenta republiky – studie a dokumenty 1940-1945. Brno: Doplněk 2003. Právny obzor. Roč. 87, č. 3 (2004), s. 285. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2004, s. 1154.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (II. časť). (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 1 (2003), s. 38. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 116.

ZAVACKÁ, K. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. (Summ. in English). Právny obzor. Roč. 86, č. 2 (2003), s. 197. In Index to Foreign Legals Periodicals. Berkeley: University of California Press 2005, s. 188.

Ostatné citácie:

ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu.In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava, Slovak Academic Press 1992. s. 221. In: Mešťan, Pavol, Antisemitism in Slovac Politics(1989-1999 . Bratislava, SNM- Múzeum židovskej kultúry 2000,s. 89.

ZAVACKÁ, Katarína: Národnostná otázka Československá na pôde Spoločnosti národov. Historický časopis, 36, 1988, s. 447. In: Petráš, René, Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce. Historický obzor, 2000, č. I- II., s. 35.

ZAVACKÁ, Katarína: Tu nešlo iba o majetok. Pravda, 93.10.19, s.8. In: Trstenský, Viktor, Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti. Prešov, Michal Vaško 2001. s. 114.

ZAVACKÁ, Katarína: Tu nešlo iba o majetok. Pravda, 93.10.19. s. 8 In: Trstenský, Viktor, Ďalšie bolestné válevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti. Prešov, Michal Vaško 2001. s. 115.

ZAVACKÁ, Katarína: Tu nešlo iba o majetok. Pravda, 93.10.19. s. 8. In: Trstenecký, Viktor, Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti. Prešov, Michal Vaško 2001. s. 116.

ZAVACKÁ, Katarína: Právne prostriedky zásahov proti židovskej komunite v priebehu autonómie Slovenska. In: Židovská komunita na Slovensku. Obdobie autonómie Slovenska. Porovnanie s vtedajšími udalosťami v Rakúsku. Zborník. FF UK Bratislava 2000. s. 137. In: Nižňanský, Eduard (ed.), Holokaust na Slovensku. Obdobie autonómie (6.10.1938- 14.3.1939). Dokumenty. Zvolen, Klemo 2001, s.321.

ZAVACKÁ, Katarína: Právny štát ako demokratický štát. Právny obzor, 78, 1995, č. 6, s. 465. In: Nižňanský, Eduard (ed.), Holokaust na Slovensku. Obdobie autonómie (6.10.1938-14.3.1939) . Dokumenty. Zvolen, Klemo 2001. s. 322.

ZAVACKÁ, Katarína: Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In: Tragédia slovenských Židov. Medzinárodné synpózium, Banská Bystrica, DATEI 1992, s. 59. In: Konozsyová, Lucia, Možnosti záchrany Židov začiatkom deportácií v roku 1942 - modelové mesto Nitra. Studia Historica Nitriensia IX, 2001, s. 89.

ZAVACKÁ, Katarína: Národnostná otázka na pôde spoločnosti. Historický časopis, 1998, č. 3, s. 447. In: Koganová, Viera a kol., Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 183.

ZAVACKÁ, Katarína: Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In: Tragédia slovenských Židov. Zborník. Banská Bystrica, DATEI 1992, s. 59. In: Koganová, Viera a kol., Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. Bratislava, Ekonóm 2001, s. 180.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské a občianske slobody na Slovensku po vzniku Československa. In: Dějepis a kritické myšlení. Praha, Porta linguarum 1998, s. 21. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001. s. 325.

ZAVACKÁ, Katarína: Význam vzniku Československej republiky pre uplatňovanie občianskych práv a slobôd na Slovensku. In: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita. Praha, Univerzita Karlova - Karolinum 1999, s. 73. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001.s. 325.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské-občianske práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. In: Občan -národ-stát. Praha, Pedagogická fakulta UK 1996, s. 90. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 342.

ZAVACKÁ, Katarína: Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Díl 1. Praha, Historický ústav AV ČR 1999, s. 155. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 360.

ZAVACKÁ, Katarína: Censúra v Československu v rokoch 1945-1948. In: Rvropa mezi Německem a Ruskem. Sborník, Praha, Historický ústav AV ČR 2000, s. 555. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 374.

ZAVACKÁ, Katarína: K otázkám štátoprávneho usporiadania práva a spravodlivosti. In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, s. 149. In: Česko-slovensko historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 374.

ZAVACKÁ, Katarína: Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v Československu v rokoch 1948-1967. Od ústavy k ústave (1948-1960) . In: Česko- slovenská historická ročenka 1998, s. 17. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001. Brno, Masarykova univerzita 2001, s.375.

ZAVACKÁ, Katarína: Otázka suverenity v integrujúcej sa Európe. In: Českoslovenství součast evropanství. Bratislava, Konvoj 1996, s. 36. In: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno, Masarykova univerzita 2001, s. 393.

ZAVACKÁ, Katarína: Nepríjemné paralely. Pravda, 2000, s. 5. 4.5.2000. In: Ambrus, Miloslav-Rehák, Vladimír, Moc a náboženstvo. Bratislava, Prometheus 2002, s. 82.

ZAVACKÁ, Katarína: Text zmluvy s Vatikánom je absolútny nonsens. Národná obroda, 2000, s. 4. 24.6.2000. In: Ambrus, Miloslav-Rehák, Vladimír, Moc a náboženstvo. Bratislava, Prometheus 2002, s, 83.

ZAVACKÁ, Katarína: Ideová výbava Mussoliniho konkordátu. Práca, 2000, s. 13. 12.6.2000. In: Ambrus, Miloslav-Rehák, Vladimír, Moc a náboženstvo. Bratislava, Prometheus 2002. s. 57.

ZAVACKÁ, Katarína: Za společný stát. Kultúrny život, 1991, 23.9.1991 (hovorkyňa). In: Rychlík, Jan, Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989- 1992. Bratislava, Academic Electronic Press 2002, s. 192.

ZAVACKÁ, Katarína: Nie je hrdina ako hrdina. SME, 2001, s. 6, 4.8.2001. In: Rychlík, Jan, Rozpad Československa, Česko-slovenské vztahy 1989- 1992. Bratislava, Academic Electronic Press 2002, s.264.

ZAVACKÁ, Katarína: Charakter krajinského zriadenia na Slovensku. Historický šasopis, 30, 1982, s. 404. In: Petráš, René, Reforma správy a národní otázka na počátku první republiky. Historický obzor, 2002, č. V.-VI, s. 136.

ZAVACKÁ, Katarína: Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska. In: Možnosť voľby. Aspekty práva a zodpovednosti. Bratislava: Aspekt 2001, s. 24. In: Magurová, Zuzana: Právna úprava umelého prerušenia tehotenstva na území Slovenska v porovnaní s úpravou krajín Višegrádskej štvorky.In: Reprodukčné zdravie a reprodukčné práva pre tretie milénium v krajinách V4. Bratislava: Charis s.r.o, 2002, s. 17.

ZAVACKÁ, Katarína. Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6.10.1938 do apríla 1945. In Sešity ústavu pro soudobé dějiny ČSAV, sv. 5, 1993, s. 47. In Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Ed. M.Glettler, Ľ. Lipták, A. Míšková. Bratislava: Academic Electronic Press, s.r.o., 2002, s. 202.

ZAVACKÁ, Katarína. Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6. 10. 1938 do apríla 1945.In Sešity ústavu pro spudobé dějiny ČSAV, sv. 5, 1993, s. 51. In Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Ed. M. Glettler, Ľ. Lipták, A. Míšková. Bratislava: Academic Electronic Press, s.r.o., 2002, s. 207.

ZAVACKÁ, Katarína. Fašizmus v práve na Slovensku. In Studia historica Nitriensia V/1995, s. 115. In Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Ed. M. Glettler, Ľ. Lipták, A. Míšková. Bratislava: Academic Electronic Press, s.r.o., 2002, s. 208.

ZAVACKÁ, Katrína. Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6. 10. 1938 do apríla 1945. In Sešity ústavu pro soudobé dějiny ČSAV, sv. 5, 1993, s. 41. In Nacionálno-socialistický systém vlády. Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Ed. M. Glettler, Ľ. Lipták, A. Míšková. Bratislava: Academic Electronic Press, s. r. o., 2002, s. 208.

ZAVACKÁ, Katarína: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (1).Právny obzor, 2002, roč. 85, č. 5-6, s. 428. In: Vetrák, Milan: Aproximačné nariadenie vlády Slovenskej republiky. Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 5, s. 440.

ZAVACKÁ, K. Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa. In Československá vzájemnost, Liberec, s. 81. Česko-slovenská historická ročenka 2004. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 257.

ZAVACKÁ, Katarína. Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948. In Právny obzor. Roč. 75, č. 4 (1992), s. 357. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-246-0863-4.s. 30.

ZAVACKÁ, Katarína. Metamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v Československu v rokoch 1948-1967. Od ústavy k ústave /1948-1960/. In Česko-slovenská historická ročenka 1998. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 27. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Sborník příspěvků.Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-246-0863-4. s. 667.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (1. časť). In Právny obzor. Roč. 85, č. 5-6 (2002), s. 428. Vostrá, L.- Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice, Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2005. s. 38.

ZAVACKÁ, K. K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (2. časť). In Právny obzor. Roč. 86, č. 1 (2003), s. 38. Vostrá, L.- Čermáková, J. (ed.). Otázky tvorby práva v České republice. Polské republice a Slovenské republice. Sborník z mezinárodního vědeckého sympozia. Plzeň: Aleš Čeněk, s r.o., 2005. s. 38.

ZAVACKÁ, K. The Anti-Jewish legislation of the Slovak State. In D.Toth et.al. The Tragedy of Slovak Jews. Banská Bystrica: Datei, 1992. s. 63. In Kirschbaum, S.J. A History of Slovakia. Second Edition: The Strugle for Survival. New York: Palgrave MacMillan, 2005. s. 30.

ZAVACKÁ, K. Protižidovské zákonodárstvo slovenského štátu. In Tragédia slovenských Židov. Banská Bystrica: 1992, s. 73. Nižňanský, E. Holokaust na Slovensku. Deportácie v roku 1942. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2005. s. 32.

ZAVACKÁ, K. Suverenita vo víre 20. storočia. In Teoreticko-právne súvislosti vstupu suverénneho štátu do EÚ. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: ÚŠaP SAV, 2001. s. 96. Azud, J. Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení. In Právny obzor. Roč. 89, č. 4 (2006), s. 343.

ZAVACKÁ, K. Sloboda slova a boj o moc v Československu v rokoch 1945-1947. In Pocta Františku Šamalíkovi. Praha: ASPI, 2003. s. 283.

Zavacká, M. Svet v zrkadle kartotéky utajovaných skutočností. K aktivitám československej cenzúry v rokoch 1953-1967. In Historické štúdie 44. Bratislava: Veda, 2006, s. 122.

ZAVACKÁ, K. Cenzúra v Československu v rokoch 1945-1948. In Právny obzor. Roč. 86, č. 2 (2003), s. 197.

Zavacká, M. Svet v zrkadle kartotéky utajovaných skutočností. K aktivitám československej cenzúry v rokoch 1953-1967. In Historické štúdie 44. Bratislava: Veda, 2006. s. 122.

ZAVACKÁ, K. Zdesená. Hrá sa o to či zo Slovenska bude farská republika. In Plus 7 dní

Dányi, O., Baťala, M. Recidívy klerikalizmu. Slovenská republika a Vatikánske zmluvy. Bratislava: Autori vlastným nákladom, 2006. s. 118.

ZAVACKÁ, K. Komu majú zvoniť. In Pravda 7

Dányi, O., Baťala, M. Recidívy klerikalizmu. Slovenská republika a Vatikánske zmluvy. Bratislava: Autori vlastným nákladom, 2006. s. 150.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 2000

ZAVACKÁ, Katarína: Povojnové Československo a úloha právnej kontinuity v súčasnosti. Národná obroda, 11, 2000, č. 15, s. 19. 00.01.20.

ZAVACKÁ, Katarína: Máme tradíciu najvyššieho súdu?. SME, 8, 2000, č. 21, s. 4. 20.01.27.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Odtajnené dejiny. In: OS -Fórum občianskej spoločnosti, 2000, č. 2, s. 79-80. Orig.: Nižňanský, Eduard.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov, Universum 1999. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína: Nepríjemné paralely. Pravda, 2000, s. 5. 20.05.04.

ZAVACKÁ, Katarína: Právne prostriedky zásahov proti židovskej komunite v priebehu autonómie Slovenska. In: Zborník z konferencie: " Židovská komunita na Slovensku v období autonómie v porovnaní s vtedajšími udalosťami v Rakúsku". FF UK Bratislava, 5.11.1998. Bratislava, Inštitút judaistiky UK Bratislava 2000. 142 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Ideová výbava Mussoliniho konkordátu. Práca, 55, 2000, 134, s. 11. 20.06.12.

ZAVACKÁ, Katarína: Prevrat v ústavnoprávnom vývine. In: November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky. Štúdie a úvahy (Zborník je súčasťou programu November 89, ktorý Nadácia Milana Šimečku realizovala v roku 1999). Pešek, Jan - Szomolányi, Soňa ed. Bratislava, Nadácia Milana Šimečku, Historický ústav SAV, Katedra politológie FFUK 2000. 180 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Text zmluvy s Vatikánom je absolútny nonsens. Národná obroda, 2000, s. 4. 20.06.24.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Rudolf Kuchar, Právo a slovenčina v dejinách. In: Právny obzor, 83, 2000, č. 3, s. 259-260. Orig.: Rudolf Kuchar.: Právo a slovenčina v dejinách. Bratislava, RAK, edícia Pramene 1998. 176 s. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína: Úloha právnej kontinuity s československým štátom v súčasnosti. In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Úvahy. svědectva a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989-1999 a k 150. výročí narození T. G. Masaryka, 1850-2000. Brno, KONVOJ 2000. 375 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Príčiny snáh o uzatvorenie tejto zmluvy a následky aké by vznikli po jej uzatvorení pre občanov Slovenska. OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, č. 11, s. 14-18.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Ústava Slovenskej republiky. Zostavili a štúdiu napísali Jaroslav Chovanec, Peter Mozolík. In: Právněhistorické studie 34 (r.vyd.1997), 2000, s. 249-255. Orig.: Jaroslav Chovanec, Peter Mozolík.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava, Remedium 1992. 135 s. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína: Ideová výbava Mussoliniho konkordátu. Práca, 55, 2000, č. 134, s. 13. 20.06.13.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1999

ZAVACKÁ, Katarína: Prezident je hlava štátu. In: Slovensko a prezident. 6. Stupavská konferencia mimovládnych neziskových organizácií (15.4.1999). Bratislava, SAIA-SCTS 1999, s. 30-35.

ZAVACKÁ, Katarína: Antidemokrat z presvedčenia. Dilema - spoločensko-kultúrny mesačník, 1999, č. 4, s. 54-56.

ZAVACKÁ, Katarína: Ustanoveniu funkcie prezidenta ako hlavy a zároveň symbolu štátu predchádzal zložitý historický a politický vývoj. Národná obroda, 10, 1999, 103, s. 5. 99.05.06.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Ivan Kamenec, Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. In: Právny obzor, 82, 1999, č. 3, s. 273-278. Orig.: Ivan Kamenec.: Tragédia politika, kňaza a človeka. Bratislava, Archa 1998. 148 s. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína: Rok 1968 nebol pokusom o reformu komunizmu. Mosty, 8, 1999, č. 33, s. 5.

ZAVACKÁ, Katarína: Jeden zločin komunizmu - 21. august 1968. SME, 7, 1999, č. 192, s. 4. 99.08.20.

ZAVACKÁ, Katarína: SNP a medzinárodnoprávne postavenie Slovenska. Slovo, 1999, č. 27, s. 12. 99.08.25.

ZAVACKÁ, Katarína: SNP a zahraničná politika SR v súčasnosti. Dilema, 1999, č. 8, s. 42-45.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské - občianske práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. s. 21-39. In: Zborník : Dějepis a kritické myšlení. X. Letní škola historie, Praha 1998. Praha, Porta linguarum 1999. 101 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Deň, keď sa myšlienka stala skutkom. Dilema, 1999, č. 10, s. 34-37.

ZAVACKÁ, Katarína: Právo pobytu a právo pohybu. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí, 27.-29.apríl, Piešťany. Bratislava, Veda 1999. 359 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Právna kultúra v medzivojnovom Československu. In: Zborník: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha, Historický ústav AVČR 1999. 700 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Úloha právnej kontinuity s československým štátom v súčasnosti. In: Medzinárodná konferencia: Bilance a výhledy zemí visegrádskych a středoevropských v kontextu Evropy a světa 20. a 21. století, Kostelec nad Černými lesy, 4.11-5.11.1999. Praha, Masarykova společnost 1999,

ZAVACKÁ, Katarína: SNP a zahraničná politika SR v súčasnosti. In: Medzinárodná konferencia: Slovenské národné povstanie 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy, Banská Bystrica, 8.-10.6.1999. Banská Bystrica, Múzeum SNP 1999.

ZAVACKÁ, Katarína: Význam vzniku Československej republiky pre uplatňovanie občianskych práv a slobôd na Slovensku. In: Acta Universitatis Carolinae (Iuridica 1-2)- Zborník z vedeckej konferencie: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita, 4.-5.6.1998, Zahrádky. Praha, Univerzita Karlova, Karolinum 1999. 260 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Vzťah štátu a cirkví (rozhovor pre Slobodnú Európu dňa 18.2). 1999.

ZAVACKÁ, Katarína: Návrh zákona o zmiernení krívd osôb deportovaných zo Slovenska počas II. svetovej vojny (rozhovor pre Slobodnú Európu dňa 29.3). 1999.

ZAVACKÁ, Katarína: Návrh základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou (2x rozhovor pre televíziu Markíza, november). 1999.

ZAVACKÁ, Katarína: O Vatikáne (rozhovor pre RFM rádio dňa 4.11). 1999.

ZAVACKÁ, Katarína: Prevrat v ústavnoprávnom vývine. In: Konferencia: November 89, 11.-12.11.1999, Bratislava (usp. F. E. Stiftung, Katedra politológie UK, HÚ SAV, Politologický kabinet SAV). 1999.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1998

ZAVACKÁ, Katarína: Čo je to rómska otázka?. Mosty, 7, 1998, č. 3, s. 4. 98.01.20.

ZAVACKÁ, Katarína: Száz évig senkinek se fájt (Sto rokov nikoho nič nebolelo). Vasárnap, 1998, s. 3. 98.01.21.

ZAVACKÁ, Katarína: Totalita neznáša liberalizmus. OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1998, č. 1, s. 17-21.

ZAVACKÁ, Katarína: Samourčovacie právo národov - čo s ním? s.148-149. In: Kis nemzetek és országok közép-Euópában/Malé národy a štáty v strednej Európe. Bratislava, Kalligram 1998. 169 s

ZAVACKÁ, Katarína: Idea právneho štátu verzus reálna politika najvyšších orgánov štátnej moci a správy. Mosty, 7, 1998, č. 9, s. 3. 98.03.03.

ZAVACKÁ, Katarína: K otázke postavenia európskych štátov mimo rozšírenej Európskej únie. Práca, 1998, s. 13. 98.04.11.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Čič Milan a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. In: Listy SFPA, 1998, apríl 1998, s. 9. Orig.: Milan Čič a kol..: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin, Matica slovenská 1997. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína - PAVLÍČEK, Václav: Žijeme v právnych štátoch?. Mosty, 1998, č. 17, s. 1-2. 98.04.28.

ZAVACKÁ, Katarína: Občan opäť na vedľajšej koľaji. Domino Fórum, 1998, s. 6. 98.04.23.

ZAVACKÁ, Katarína: Volebné právo - základné občianske právo. SME, 1998, s. 4. 98.05.14.

ZAVACKÁ, Katarína: SR a ČR verzus EÚ. s.257-259. In: Českoslovenství - středoevropanství evropanství. Výběr studií odborné mezinárodní konference konané k 80. výročí vzniku Československa v Luhačovicích ve dnech 25. a 26. srpna 1997. Brno, Konvoj 1998. 536 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Čo sa to u nás deje?. Mosty, 1998, s. 8. 98.05.26.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské práva a slobody po vzniku Československa. s. 93-121. In: Koganová Viera a kol.: Ľudské práva a slobody a ich aplikácia na Slovensku. Bratislava, Ekonóm 1998. 209 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Právny štát v predstavách Vladimíra Fajnora. s. 71-75. In: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1990-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1998. 255 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Niekoľko slov o tom, aký význam má pre dnešok Československo. EuroReport, 1998, č. 15, s. 11. 98.11.01.

ZAVACKÁ, Katarína - PITHART, Petr: Československo: nedožité osemdesiate narodeniny. Mosty, 7, 1998, č. 43, s. 1-2,6. 98.10.27.

ZAVACKÁ, Katarína: Niekoľko slov ku kauze Gaulieder. SME, 1998, s. 4. 98.11.21.

ZAVACKÁ, Katarína: Na počiatku bola myšlienka. 28. október a dnešok. OS, 1998, č. 10, s. 3-5.

ZAVACKÁ, Katarína: Okruhy problémov týkajúcich sa formovania Európskej únie. In: Transformácia vybraných inštitúcií štátu a častí právneho poriadku Slovenskej republiky (zborník ÚŠaP). Bratislava, SAP 1998, s. 39-42.

ZAVACKÁ, Katarína: For President. Mosty, 7, 1998, č. 49, s. 8. 98.12.07.

ZAVACKÁ, Katarína: Význam vzniku Československej republiky pre uplatňovanie občianských práv a slobôd. In: Konferencia: Státnost česká a československá - tradice a kontinuita, Záhradky u České Lípy, 4.-5.6.1998. Praha, Právnická fakulta UK Praha 1998.

ZAVACKÁ, Katarína: Pracovná povinnosť v právnom poriadku Československa. In: Konferencia: Vývoj československého práva 1945-1990, Praha, 8.-10.1998. Praha, Právnická fakulta UK Praha 1998.

ZAVACKÁ, Katarína: Tajné služby nesmú byť až také tajné. SIS - téma, ktorá hýbe štátom i spoločnosťou. Mosty, 8, 1999, č. 9, s. 8. 99.03.02.

ZAVACKÁ, Katarína: Matamorfózy štátoprávneho postavenia Slovenska v rokoch 1948-1967. In: Česko-Slovenská historická ročenka 1998. Brno, Masarykova univerzita 1999. 361 s.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): O tragédii trochu inak. Ku knihe: Kamenec, Ivan, Tragédia a politika kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. In: Literárny týždenník, 1999, s. 7. Orig.: Kamenec, Ivan.: Tragédia a politika kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947. Bratislava, Archa 1998. SLA.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1997

ZAVACKÁ, Katarína: Záludnosti jednej deklarácie. Parlamentný kuriér, 5, 1997, č. 2, s. 48.

ZAVACKÁ, Katarína: Matica slovenská a zákon o zahraničných Slovákoch. Práca, 1997, s. 9. 97.02.25.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. s. 143-164. In: Demokracia a ochrana ľudských práv, teória, prax, medzinárodná úprava (Študijné texty ku kurzu "Výchova k demokracii, tolerancii, rešpektovaniu a ochrane ľudských práv". Bratislava, Ekonomická univerzita, Slovenské združenie pre politické vedy 1997. 238 s.

ZAVACKÁ, Katarína: K otázkam štátoprávneho usporiadania, práva a spravodlivosti. s. 149-153. In: Česko-Slovenská historická ročenka. Brno, Masarykova univerzita a česko-slovenská komise historiků 1997. 331 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Komu majú zvoniť. Pravda, 1997, s. 7. 97.04.18.

ZAVACKÁ, Katarína: Niekoľko poznámok k zneniu česko-nemeckej deklarácie. Slovenské listy, 5, 1997, č. 2, s. 8-9.

ZAVACKÁ, Katarína: Prvý krok k suverenite občana. Mosty, 6, 1997, č. 22, s. 8. 97.05.27.

ZAVACKÁ, Katarína: Vývoj konštitucionalizmu a právneho štátu. s. 143-151. In: Slovensko: Problémy konsoloidácie demokracie. ...spor o "pravidlá hry" pokračuje. Soňa Szomolányi, editor. Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy 1997. 207 s.

ZAVACKÁ, Katarína: K otázke postavenia európskych štátov mimo rozšírenej Európske únie. Právny obzor, 80, 1997, č. 3, s. 357-361.

ZAVACKÁ, Katarína: Der Jurist Vladimír Fajnor und seine Vorstellungen vom Rechtsstaat (Právnik Vladimír Fajnor a jeho predstava právneho štátu). s. 81-86. In: Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989 (Občianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku v rokoch 1900-1989. Bratislava, Academic Electronic Press 1997. 292 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Veľká zmluva s Vatikánom by bola protiústavná (rozhovor). Domino, 1997, s. 6. 97.08.22.

ZAVACKÁ, Katarína: Samourčovacie právo národov - čo s ním? Mosty, 1997, s. 3. 97.08.05.

ZAVACKÁ, Katarína: Čo so 17. novembrom? Mosty, 1997, s. 3. 97.11.18.

ZAVACKÁ, Katarína: The Development of Constitutionalism in Slovakia (Vývoj konštitucionalizmu na Slovensku). s. 157-167. In: Slovakia: Problems of Democratic Consolidation (Slovensko: Problém demokratizácie). Soňa Szomolányi; John. A. Gould. editori. Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy 1997. 231 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Štátny katolicizmus alebo sloboda vyznania. Pravda, 1997, 97.08.07.

ZAVACKÁ, Katarína: Kvôli komu by ste skočili do ohňa? Nedeľná Pravda, 1997, s. 34. 97.11.07.

ZAVACKÁ, Katarína: A nemzetek önrendelkezési joga - mi legyen velük? (Samourčovacie právo národov - čo s ním?). Pro Minoritate, 1997, s. 26-28.

ZAVACKÁ, Katarína: Keď sa laik diví a odborník žasne. SME, 1997, s. 4. 97.08.06.

ZAVACKÁ, Katarína: Slováci a Česi - ako ďalej. S. 357-359. In: Medzinárodná vedecká konferencia: Sto let Masarykovy České otázky, Brno, 26.-28.09.1995. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. 375 s.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora (ed.): Slovenské referendum 97: zrod, priebeh, dôsledky. In: Quo vadis Slovensko?, 3, 1997, č. 2, s. 95-98. Orig.: Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora (ed.).: Slovenské referendum 97: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1997. SLA.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1996

ZAVACKÁ, Katarína: Premena demokratického právneho štátu na totalitný. Slovenské listy, 4, 1996, č. 1, s. 10-11.

ZAVACKÁ, Katarína: Masaryk a demokracia. Mosty, 5, 1996, č. 10, s. 3. 96.03.05.

ZAVACKÁ, Katarína: Koalícia buduje štát na vlastný obraz. Národná obroda, 7, 1996, č. 75, s. 9. 96.03.29.

ZAVACKÁ, Katarína: Ľudské - občianske práva a slobody na Slovensku po vzniku Československa. In: Seminár: Občan - národ - stát. Vznik nových států v Evropě na začátku 20. století. Praha, Pedagogická fakulta UK 1996, s. 90-95.

ZAVACKÁ, Katarína: Jogrendszerek és hagyományok Szlovákiában 1918 után (Právne systémy a tradície na Slovensku v rokoch 1918). Klió, 1995, č. 1, s. 129-131.

ZAVACKÁ, Katarína: Otázka suverenity v integrujúcej sa Európe. In: Českoslevenství součast Evropanství - Sborník mezinárodní konference. 1995, s. 36-39.

ZAVACKÁ, Katarína: La restitution des biens de l'Eglise slovaque (Reštitúcia cirkevného majetku na Slovensku). La Nouvelle Alternative, 42, 1996, juin, s. 25-26.

ZAVACKÁ, Katarína: Požiadavka ospravedlnenia za konanie Maďarov na obsadenom slovenskom území išla na nesprávnu adresu. Národná obroda, 1996, s. 9. 96.07.13.

ZAVACKÁ, Katarína: Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality. In: Konferencia: V tieni totality. Perzekúcia na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). Bratilava, 1996, s. 22-30.

ZAVACKÁ, Katarína: Zásahy do všeobecného volebného práva v Československu po oslobodení v roku 1945. Quo vadis Slovensko? Revue o človeku, spoločnosti a politike, 2, 1996, č. 1, s. 73-80.

ZAVACKÁ, Katarína: Protižidovské zákony a právne normy v brannej politike Slovenského štátu. In: Medzinárodný seminár: Pracovné jednotky a útvary slovenskej armády 1939 - 1945. VI. robotný prápor. Bratislava, ZING Print 1996, s. 15-18.

ZAVACKÁ, Katarína: Český štát je v pozícii vinníka. Pravda, 1996, s. 1,4. 96.12.17.

ZAVACKÁ, Katarína: Problémy s právnym štátom (príspevok na konferencii "Dnešok slovenskej kultúry", Budmerice, 96.10.16.-17.). Romboid, 31, 1996, č. 8-10, s. 25-26.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1995

ZAVACKÁ, Katarína: Zákon na legalizovanie udavačstva. Národná obroda, 6, 1995, č. 7, s. 3. 95.01.10.

ZAVACKÁ, Katarína: Dezintegračné snahy tzv. integrujúcej sa Európy a ich dopad na československý štát. In: Idea Československa a střední Evropa. Brno, Doplněk 1994, s. 168-173.

ZAVACKÁ, Katarína: Slovensko v záujmoch štátu. Slobodný piatok, 1994, s. 6. 94.01.21.

ZAVACKÁ, Katarína: Eduard Beneš, československý a európsky politik, alebo súčasný zápas o Beneša. Mosty, 3, 1994, č. 23, s. 9.

ZAVACKÁ, Katarína: Potrebujeme zákon na ochranu republiky?. Nedeľná Pravda, 1995, č., s. 7.

ZAVACKÁ, Katarína: Suverenita štátu a samourčovacie právo. S. 95-99. Sborník Vojenské akademie. In: Medzinárodná konferencia: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Brno, Vojenská akademie 1994. 469 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Zásadné vplyvy na právne zmeny na Slovensku v rokoch 1938-1939. In: Studia Historica Nitriensia III. Nitra, Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied 1995. 203 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Mládež v niektorých právnych normách Slovenského štátu v rokoch 1943-1944. Právny obzor, 77, 1994, č. 6, s. 588-592.

ZAVACKÁ, Katarína: Moskovské Medzinárodné fórum o fašizme. Právny obzor, 78, 1995, č. 1, s. 78-81.

ZAVACKÁ, Katarína: Čečensko - tragédia súčasného Ruska. SME, 1995, 151, s. 6. 95.06.30.

ZAVACKÁ, Katarína: Tabu československého národa. Fórum príloha denníka SME, 1995, 15, s. 1, 3. 95.07.21.

ZAVACKÁ, Katarína: Historizmus v slovenskom historicko-právnom vedomí spoločnosti na pozadí javov 1918. Limes Europae. In: História, historizmus, historicizmus. 1995, s. 109-118.

ZAVACKÁ, Katarína: On some aspects of the division of powerin a constitutional state (Niektoré aspekty rozdelenia moci ústavného štátu). In: Constitutionalism and Politics. 1993,

ZAVACKÁ, Katarína: Premeny práva (demokratické na totalitné, totalitné na demokratické). In: Konferencia: Aktuální problémy demokratizace postkomunistických států střední Evropy. Praha, Česká společnost pro politické vědy 1995. 139 s.

ZAVACKÁ, Katarína: Slováci a Česi - ako ďalej? Čakanie na idey. Mosty, 4, 1995, č. 43, s. 3. 95.10.24.

ZAVACKÁ, Katarína: Právny štát ako demokratický štát. Právny obzor, 78, 1995, č. 6, s. 465-468.

ZAVACKÁ, Katarína: Fašizmus v práve na Slovensku. Studia Historica Nitriensia, 1995, č. 4, s. 115-122.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1994

ZAVACKÁ, Katarína: Suverenita štátu a samourčovacie právo. Právny obzor, 77, 1994, č. 3, s. 320-325.

ZAVACKÁ, Katarína: Mládež v niektorých právnych normách Slovenského štátu v rokoch 1943 - 1944. s. 347-352. In: SNP v pamäti národa. Bratislava, NVK International, spol. s r.o., 1994. 370 s.

ZAVACKÁ, Katarína: L'indépendance des juges et la pratique de la Cour supreme de la République slovaque (Nezávislosť sudcov a praktiká Najvyššieho súdu Slovenskej republiky). La nouvelle Alternative, 1994, č. 35, s. 42-44.

ZAVACKÁ, Katarína: Právne systémy a tradície na Slovensku v období vzniku ČSR. Historický časopis, 42, 1994, č. 2, s. 215-225.

ZAVACKÁ, Katarína: Aj sudca musí dodržiavať zákony. Slobodný piatok, 5, 1994, č. 38, s. 16-17. 94.09.23.

ZAVACKÁ, Katarína: Eduard Beneš - československý a európsky politik, alebo súčasný zápas o Beneša. In: Idea Československa a střední Evropa. Sborník příspěvků z konference konané k 75. výročí 28. října 1918 v Brně a v Martině 28.-30.října 1993. Brno, Doplněk 1994, s. 83-84.

ZAVACKÁ, Katarína: Vývin právneho vedomia na Slovensku v rokoch 1939-1942. In: Košice a deportácia Židov v roku 1944. Zborník príspevkov z odborného seminára k 50. výročiu deportácií z Košíc, 19. mája 1994. 1. vyd. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1994, s. 23-28.

ZAVACKÁ, Katarína: Constitutionalism in east central Europe (Ústavnosť vo východnej Európe). In: Constitutionalism in East Central Europe. Discussion in Bratislava, 93.01.25-26. Bratislava, O.K.O Agency 1994, s. 109,116,127,128,133,136-137,138,140-141.

ZAVACKÁ, Katarína: Mládež v niektorých právnych normách Slovenského štátu v rokoch 1943-1944. Právny obzor, 77, 1994, č. 6.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1993

ZAVACKÁ, Katarína: Zmeny na čele štátov. Historická revue, 4, 1993, č. 2, s. 15-17.

ZAVACKÁ, Katarína: Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6.10.1938 do apríla 1945. In: K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938-1948. Studie. První poválečná vláda. Komentované dokumenty. 5, 1993. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1992, s. 41-67.

ZAVACKÁ, Katarína: Pohľad na tradíciu parlamentarizmu v Československu. Právny obzor, 76, 1993, č. 5,

ZAVACKÁ, Katarína: Hra s ohňom. O Benešových dekrétoch trochu inak. Slobodný piatok, 4, 1993, č. 29, s. 6. 93.07.23.

ZAVACKÁ, Katarína: Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa. In: Cestami česko-slovenské vzájemnosti. Liberec, Masarykova akademie Liberec 1993, s. 77-85.

ZAVACKÁ, Katarína: Zmocňovacie zákonodarstvo v Československu v období rokov l918-1939. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 255-260.

ZAVACKÁ, Katarína: Vplyv politiky na štátoprávny vývoj v Československu po roku 1945. In: Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1993, s. 97-102.

ZAVACKÁ, Katarína: Rekviem za európske siroty. Slobodný piatok, 4, 1993, č. 44, s. 1+5.

ZAVACKÁ, Katarína: Podstata moderného štátu a problém nacionalizmu. In: História a politika. Bratislava, Česko-slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie 1993, s. 98-101 .

ZAVACKÁ, Katarína: Cirkev majetky nevlastnila, iba užívala. Pravda, 3(74), 1993, s. 1+5. 93.09.28.

ZAVACKÁ, Katarína: Tu nešlo iba o majetok. Pravda, 3(74), 1993, s. 8.93.10.19.

ZAVACKÁ, Katarína: Essence of Modern State and Nationalismus. In: History and Politics. Bratislava, Czecho-Slovak Committee of the European Culture Foundation 1993, s. 105-109.

ZAVACKÁ, Katarína: Výkríčník mladosti. Bol 17. november lakmusovým papierikom demokracie? Slobodný piatok, 4, 1993, 46, s. 5.

ZAVACKÁ, Katarína: Nezmyselný pokus. Slobodný piatok, 4, 1993, č. 38, s. 1-2.

ZAVACKÁ, Katarína: Kto chce psa biť... Potrebujeme zákon na ochranu republiky? Slobodný piatok, 4, 1993, č. 42, s. 6.

ZAVACKÁ, Katarína: K návrhu zákona o radoch a štátnych vyznamenaniach. Slobodný piatok, 4, 1993, č. 49, s. 6.

ZAVACKÁ, Katarína: Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6.10.1938 do apríla 1945 . In: K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938-1948. 5. Praha, 1993, s. 41-67.

ZAVACKÁ, Katarína: Pohľad na tradíciu parlamentarizmu v Československu. Právny obzor, 76, 1993, č. 5, s. 517-521.

ZAVACKÁ, Katarína: Stanovisko k zaradeniu niektorých príslušníkov slovenskej armády do tzv. VI. pracovného práporu. Bulletin o úsilí odstrániť "biele miesto" histórie z obdobia druhej svetovej vojny, týkajúce sa vzniku, existencie a zániku bývalého VI. pracovného práporu, 1993, s. 31-33.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1992

ZAVACKÁ, Katarína: Vláda jednej strany. Historická revue, 3, 1992, č. 1, s. 13-14.

ZAVACKÁ, Katarína: Protižidovské zákonodarstvo Slovenského štátu. In: Tragédia slovenských Židov. Materiály z medzinárodného sympózia. Banská Bystrica, DATEI 1992, s. 59-76.

ZAVACKÁ, Katarína: Zákonodarstvo slovenského štátu. Lektorské listy, 1992, s. 1-9.

ZAVACKÁ, Katarína: Doplnky k portrétu. O politickej zodpovednosti Jozefa Tisa. Kultúrny život, 26, 1992, č. 19, s. 6-7. 07.05.92

ZAVACKÁ, Katarína: Viete presne, čo je konfederácia? Mosty, 1, 1992, č. 5, s. 3. 92.05.16.

ZAVACKÁ, Katarína: Názory na právny štát po vzniku Československa. Právny obzor, 75, 1992, č. 1, s. 49-51.

ZAVACKÁ, Katarína - PORUBJAK, Martin: Šance mimo parlamentu. Mosty, 1, 1992, č. 15, s. 1-2. 92.08.04.

ZAVACKÁ, Katarína: Nefunkčnosť našej federácie má koreň v sovietskom vzore. Mosty, 1, 1992, č. 17, s. 3. 92.08.18.

ZAVACKÁ, Katarína: Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948. (Právo a totalitný politický systém). Právny obzor, 75, 1992, č. 4, s. 357-379.

ZAVACKÁ, Katarína: The Anti-Jewish Legislation of the Slovak State. In: The Tragedy of Slovak Jews. Proceeding of the International Symposium Banská Bystrica, 25th to 27th March 1992. Banská Bystrica, DATEI 1992, s. 63-80.

ZAVACKÁ, Katarína: Úlohy práva a jeho postavenie v živote česko-slovenskej spoločnosti. In: Kapitoly zo života spoločnosti. (Dočasné učebné texty pre stredné školy). 2. upravené vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1992, s. 15-21.

ZAVACKÁ, Katarína: Podstata moderného štátu a problém nacionalizmu. Právny obzor, 75, 1992, č. 10, s. 959-963.

ZAVACKÁ, Katarína: Stanoviská predstaviteľov právnej vedy k porušeniu ústavy v rokoch 1938-1939. In: K odkazu Prof. JUDr. Františka Weyra. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Zv. 109. Brno, Masarykova univerzita 1992, s. 121-123.

ZAVACKÁ, Katarína: Zodpovednosť Jozefa Tisu. In: Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5. - 7. mája 1992. Bratislava, Slovak Academic Press 1992, s. 221-223.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1991

ZAVACKÁ, Katarína: Suverenita? Zvrchovanosť? Čas, 6, 1991, č. 70, s. 2. 91.03.23.

ZAVACKÁ, Katarína: Pohľad do minulosti. Riadiace zásahy vlády Slovenského štátu do ekonomiky. Verejnosť, 2, 1991, č. 61, s. 3. 91.03.13.

ZAVACKÁ, Katarína: Pohľad do minulosti. 2. Ako vznikol Slovenský štát? Verejnosť, 2, 1991, č. 62, s. 3. 91.03.14.

ZAVACKÁ, Katarína: Zákony proti zákonom. Dokedy platil právny poriadok monarchie u nás? Historická revue, 2, 1991, č. 8, s. 35.

ZAVACKÁ, Katarína: Kde pramení zmätok v mysliach. Vzťah historického vedomia k poznaniu ľudských práv. Práca, 46, 1991, č. 281, s. 7. 91.11.30.

ZAVACKÁ, Katarína: Charakter zmocňovacieho zákonodarstva v Československu a v Slovenskom štáte. Historický časopis, 39, 1991, č. 6.

ZAVACKÁ, Katarína: K nespracovaným otázkam vzťahujúcim sa na vznik a fungovanie Československej republiky z hľadiska histórie štátu a práva. Historický časopis, 39, 1991, č. 4-5, s. 496-497.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť za r. 1990

ZAVACKÁ, Katarína: Úlohy práva a jeho postavenie v živote našej spoločnosti. Nové slovo, 32, 1990, č. 15, s. 15. 90.04.12.

ZAVACKÁ, Katarína: Úlohy práva a jeho postavenie v živote našej spoločnosti. (Dokončenie z čísla 15). Nové slovo, 32, 1990, č. 18, s. 15. 90.05.03.

ZAVACKÁ, Katarína: Úlohy práva a jeho postavenie v živote československej spoločnosti. In: Kapitoly zo života spoločnosti (Dočasné učebné texty pre stredné školy). Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990, s. 14-20.

ZAVACKÁ, Katarína: Fejezetek a társadalom életéröl. Ideiglenes tanulmányi szöveg a középiskolák számára. Kapitoly zo života spoločnosti. Dočasný učebný text pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1990, s. 16-23.

ZAVACKÁ, Katarína - BRÖSTL, Alexander - CIBULA, Igor - HRNKO, Anton - ŠKVARNA, Dušan - POSLUCH, Marián - BOBÁK, Ján: Naša ústava. Literárny týždenník, 3, 1990, č. 30, s. 12-13. 90.07.27.

ZAVACKÁ, Katarína: Úlohy práva a jeho postavenie v živote československej spoločnosti. Učiteľské noviny, 40, 1990, č. 6, s. 3-4. 90.02.08.


Publikačná, prednášková a edičná činnosť pred r. 1989

URBANOVÁ, Katarína: Vznik Ministerstva pre správu Slovenska. Historický časopis, 1971, č. 2, s.199-221.

URBANOVÁ, Katarína - KARPAT, Jozef: Národnostná otázka na I.-VII.zjazde KSČ. Právny obzor, 54, 1971, č. 5, s. 480-508.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Klokočka Vladimír, Ústavní právo kapitalistických zemí. Právny obzor , 51, 1968, č. 5, s.452.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Batowski Henryk, Rozpad Awstro-Wegier 1914-1918. Právny obzor , 52, 1969, č. 7, s. 638-639.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Epochen der Rechtsgeschichte in Deutschland. Historický časopis, 1969, č. 1, s. 144-146.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Obhajoba dizertačnej práce prof. JUDr. Karola Rebra, CSc. Právny obzor, 52, 1969, č. 9, s. 844-845.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Ciagwa Jozef, Prawna pozycja narodu slowackiego w ostatnim piecdziesiecioleciu. Právny obzor, 54, 1971, č. 2, s. 147-148.

URBANOVÁ, Katarína (rec): Ciagwa Jozef, Slowackie koncepcje wzajemnosci slowanskiej w XIX w. In: Historický časopis, 1971, s. 418-419.

URBANOVÁ, Katarína (rec.): Milkova Fany, Pozemkové vlastníctvo na území Bulharska v l9.stor. Právny obzor, 55, 1972, č. 1, s. 70.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Kolektív autorov, Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. Správne právo, 1973, č. 7.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Kolektív autorov: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu I. 1848-1919. Historický časopis, 1973, č. 1, s. 128-131.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.):Sukjansjan A.G., Istorija kilikijskego gosudarstva i prava. Právny obzor, 56, 1973, č. 6, s. 532-533.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Sukjansjan A.G., Sudebnik Smbata sparapeta (gunstabla) 1265 g. Právny obzor, 56, 1973, č. 6, s. 533-534.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. Právny obzor, 57,1974, č. 1, s. 70-76.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Reakciovat zakon za zaštitu na državata kato isklučitelen nakazatelen zakon v Blgarii prez perioda 1924-1934. Právny obzor, 57, 1974, č. 6, s. 554-555.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Revolučné výbory v rokoch občianskej vojny. Právny obzor, 58, 1975, č. 2, s. 173-174.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Kolektiv, Societskij narod. Právny obzor, 59, č. 9, s. 822-824.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Právněhistorické studie 19. Právny obzor, 60, 1977, č. 3, s. 229-231.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Blahož Jozef, Ústavní systémy a politické strany v kapitalistických státech. Právny obzor, 60, l977, č. 5, s. 410-412.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Zdobinský Stanislav a kol., Státní právo evropských a socialistických zemí. Právny obzor, 61, 1978, č. 2, s. 160-161.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Nacionalizmus v politickém myšlení a státoprávním vývoji africké společnosti. Právny obzor, 61, 1978, č. 5, s. 454-455.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Právněhistorické studie 20. Právny obzor, 61, 1978, č. 6, s. 562-564.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Revvojensoviety v 1918-1919 g. Právny obzor, 61, 1978, č. 7, s. 682-684.

ZAVACKÁ, Katarína: K 60 výročiu vychádzania Právneho obzoru. Historický časopis, 1978, č. 1, s. 169-170.

ZAVACKÁ, Katarína - VANĚČEK: Sovetskaja istoricko-pravovaja nauka. Očerki stanovlenija a razvitija. Právněhistorické studie, 23, s. 309-312.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Kolektív, Istorija gosudarstva i prava na teritorii Čechoslovakii v period kapitalizma. Studia historica slovaca IX, Bratislava, s. 239-255.

ZAVACKÁ, Katarína - MOZOLÍK, Peter - BIANCHI, Leonard: Správa o medzinárodnej konferencii o mestskom práve v 16.-18. storočí v Európe. Právny obzor, 63, 1980,č. 4, s. 380-384.

ZAVACKÁ, Katarína: Odborové hnutie ako významný faktor v boji o moc. Právny obzor, 61, 1978, č. 7, s. 664-674.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Mates Pavel, Právní problémy zespolenčeštení prumyslu v Československu v r. 1945-1947. Právněhistorické studie, 23, 1981, s. 285-287.

ZAVACKÁ, Katarína (rec): Ciagwa Jozef, Wplyw centralnych organow Drugiej Rzesczypospolitej na utanowadowstwo slaskie w latach 1922-1939. Právny obzor, 63, 1980, č. 6, s. 535-536.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Sójka Zielinska K., Historia prawna od wczesnego srednowiecza do wiek oswiedcenia. Právny obzor, 63, 1980, č. 7, s. 632-633.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Sborník prací z dějin státu a práva - Sammelband zur Staats und Rechtsgeschichte. Právny obzor, 63, 1980, č. 8, s. 743-745

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Urban Otto, Česká společnost 1848-1918. Právny obzor, 68, č. 4, s. 399-401.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Žudel Juraj, Stolice na Slovensku. Právny obzor. 68, 1985, č. 6, s. 598-599.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.):Honzík Miroslav-Honzíková Hana, 1914-1918 - Léta skázy a naděje. Právny obzor, 68, 1985, s. 714-715.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Lacina V., Velká hospodářska krize. Právny obzor, 69, 1986, č. 8, s. 735-736.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Berstein Richard, Are we to be a Nation? Právny obzor, 70, 1987, č. 10, s. 948-950.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Žemlička Jozej, Století posledních Přemyslovcu. Právny obzor, 71. 1988, č. 1, s. 95-96.

ZAVACKÁ, Katarína: K 75. narodeninám prof. Rebra. Právny obzor, 70, 1987, č. 9, s. 849-850.

ZAVACKÁ, Katarína: Právnohistorická literatúra v ZSSR v rokoch 1917-1939. Právněhistorické studie, 1981, č. 24, s.127-143.

ZAVACKÁ, Katarína: Charakter krajinského zriadenia na Slovensku. Historický časopis, 1982, č. 3, s.404-418.

POJEZNÁ, Anna - ZAVACKÁ, Katarína: Kategoriálny systém vo vedách o štáte a práve. Právny obzor, 70, 1987, č. 2, s. 73-82.

ZAVACKÁ, Katarína: Vývoj ústredných a národných orgánov štátnej moci a správy v Československu v rokoch 1944-1967. In: Vývoj Československého socialistického Štátu a práva - obdobie národnej a demokratickej revolúcie a budovania základov socializmu. Právnické štúdie 32-1. Bratislava, Veda 1987, s. 16-55.

ZAVACKÁ, Katarína: Národnostná otázka Československa na pôde Spoločnosti národov. Historický časopis, 36, 1988, č. 3, s. 447-451.

ZAVACKÁ, Katarína: Vývoj právnej úpravy boja proti alkoholizmu a drogám v Československu. Právny obzor, 72, 1989, č. 3, s. 268-275.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): K. Malý - F. Sivák, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918. Právny obzor, 72, 1989, č. 7, s. 620-621. Orig.: Malý, K.; Sivák, F.: Dějiny státu a práva v Československu do roku 1918. Praha, Panorama 1988. 563 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vznik československého štátu v historickej literatúre jubilejného roku 70. výročia. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 729-733. Orig.: Čada, V.: 28. říjen 1918 - Skutečnost, sny a iluze. Praha, Archiv 1988. 302 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vznik československého štátu v historickej literatúre jubilejného roku 70. výročia. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s.729-733. Orig.: Galandauer, J.: Vznik Československé republiky 1918 - Programy, projekty, předpoklady. Praha, Svoboda 1988. 345 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vznik československého štátu v historickej literatúre jubilejného roku 70. výročia. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 729-733. Orig.: Plevza, V.: Rok osemnásty. Bratislava, Smena 1988. 106 s. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vznik československého štátu v historickej literatúre jubilejného roku 70. výročia. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 729-733. Orig.: Vaněk, A.: Vznik samostatného československého státu v roce 1918, svědectví a dokumenty. Praha, Melantrich 1988. 579 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vznik československého štátu v historickej literatúre jubilejného roku 70. výročia. Právny obzor, 72, 1989, č. 8, s. 729-733. Orig.: Pernes, J.: Spiklenci proti jeho veličenstvu. Praha, Archiv 1988. 317 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Charles de Gaulle, Válečné paměti 1940-1944. Právny obzor, 72, 1989, č. 9, s. 837-839. Orig.: de Gaulle, Ch.: Válečné paměti 1940/1944. Praha, Naše vojsko 1989. 606 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Jozef Klimko, Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. Československý časopis historický, 37, 1989, č. 3, s. 429-431. Orig.: Klimko, J.: Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. Bratislava, Obzor 1986. 253 s. SLA.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Robert Fjodorovič Ivanov, Dwight Eisenhower. Právny obzor, 73, 1990, č. 1, s. 73-75. Orig.: Ivanov, R. F.: Dwight Eisenhower. Praha, Svoboda 1988. 347 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Ivan Brož, Říkali mu Ike, Fakta a svědectví. Právny obzor, 73, 1990, č. 1, s. 73-75. Orig.: Brož, I.: Říkali mu Ike, Fakta a svědectví. Praha, Naše vojsko 1988. 349 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): The Diary of James C. Hagerty, Eisenhower in Mid Course 1954-1955. Právny obzor, 73, 1990, č. 1, s. 73-75. Orig.: Hagerty, J. C.: The Diary of James C. Hagerty, Eisenhower in Mid Course 1954-1955. Blomington, Indiana University Press 1983. 269 s. ENG.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Vlastislav Lacina, Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Právny obzor, 69, 1986, č. 8, s. 735-736. Orig.: Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984. 217 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): Richard B. Berstein - Kym S. Rice, Are we to be a Nation? The making of the Constitution (Stávame sa národom? Ako sa tvorila ústava). Právny obzor, 70, 1987, č. 10, s. 948-950. Orig.: Berstein, R. B.; Rice, K. S.: Are we to be a Nation? The making of the Constitution. Cambridge-Massachusetts-London, Harvard University Press 1987. 342 s. ENG.

ZAVACKÁ, Katarína (rec.): J. Žemlička, Století posledních Přemyslovců. Právny obzor, 71, 1988, č. 1, s. 95-96. Orig.: Žemlička, J.: Století posledních Přemyslovců. Praha, Panorama 1986. 319 s. CZE.

ZAVACKÁ, Katarína: Zo seminára k 75. narodeninám prof. JUDr. Karola Rebra, DrSc.. Právny obzor, 71, 1988, č. 4, s. 406-407.

ZAVACKÁ, Katarína: Štát a právo v období budovania základov a upevňovania socializmu. In: Československý socialistický štát a právo. Vznik a rozvoj. Bratislava, Veda 1987, s. 42-61.

ZAVACKÁ, Katarína: Zur Entwicklung der Stellung der slowakischen Nationalorgane im System der obersten Organe der Staatsgewalt und Verwaltung in den Jahren 1944-1947. In: Příspěvky k dějinám socialistického státu a práva. Praha, Univerzita Karlova 1987, s. 35-55.

ZAVACKÁ, Katarína: Pravovaja reglamentacija borby protiv alkogolizma i narkomanii. In: Velké kodifikace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). Praha, Univerzita Karlova 1989, s. 291-296.


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2020 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET